Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2013 (156)

Czasopismo jest wydawane od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. Czasopismo zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
76,54 76,54
Cena regularna: 85,05
85,05
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

„Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” jest wydawana od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. 
Kwartalnik „Glosa” zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego. Komentarze te są tworzone przez najlepszych prawników - profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, czyli zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się prawnymi uwarunkowaniami obrotu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Za publikację na łamach „Glosy” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w spr...

„Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” jest wydawana od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. 
Kwartalnik „Glosa” zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego. Komentarze te są tworzone przez najlepszych prawników - profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, czyli zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się prawnymi uwarunkowaniami obrotu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Za publikację na łamach „Glosy” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińPRAWO HANDLOWE

Paweł Popardowski

str. 5

Maciej Rzewuski

str. 25

Łukasz Gasiński

str. 28

Paweł Błaszczyk

str. 36

Joanna Dominowska

str. 44

Jerzy P. Naworski

str. 51

Maciej Mataczyński

str. 63

Marcin Margoński

str. 79

OCHRONA KONKURENCJI

Dustin Du Cane

str. 88

Konrad Kohutek

str. 95

Jakub Michał Doliński

str. 104

PODATKI

Agata Han

str. 109

Przemysław Kwaśniewski

str. 113

Grzegorz Borkowski

str. 120

Table of Contents & Abstracts
str. 133
Paweł Popardowski
Zbycie i dziedziczenie udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych z perspektywy orzecznictwa Sądu Najwyższego
Problematyka obrotu i dziedziczenia udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych stanowi stały obszar zainteresowana orzeczniczego Sądu Najwyższego (dalej jako SN). Pomimo ponad 10-letniego okresu obowiązywania kodeksu spółek handlowych oraz relatywnie licznych w tym czasie wypowiedzi judykatury oraz piśmiennictwa wykładnia przepisów regulujących przejście udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych w drodze sukcesji syngularnej i uniwersalnej nadal rodzi pewne trudności interpretacyjne. W ostatnich latach SN wypowiedział się w kilku istotnych kwestiach związanych z obrotem i dziedziczeniem udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych. Na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim te judykaty, które dotyczą: charakteru wpisu w księdze akcyjnej, sposobu wykazania wobec spółki przejścia udziałów (akcji) w następstwie dziedziczenia, wprowadzania w umowie spółki z o.o. (statucie spółki akcyjnej) ograniczeń w obrocie prawami udziałowymi oraz realizacji przez spółkę z o.o. obowiązku ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako KRS) zmian w składzie osobowym wspólników. W przeglądzie uwzględniono najważniejsze, w ocenie autora, orzeczenia SN wydane w latach 2010-20124.

Początek strony


Maciej Rzewuski
Prawo do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku a instytucja gravamen w postępowaniu cywilnym
Przedmiotem opracowania jest kwestia składania wniosków o sporządzenie uzasadnień wyroków przez strony wygrywające procesy cywilne w całości. Autor starał się przedstawić zagadnienie przez pryzmat instytucji gravamen w postępowaniu cywilnym. Odwołując się do konkretnych orzeczeń sądowych, uwzględniając potrzeby praktyki i nierzadki fakt nadmiernego obciążenia sędziów-cywilistów, zdecydował się zgłosić postulat o charakterze de lege ferenda. Poruszonej materii z pewnością nie można przypisać charakteru kompleksowej analizy tytułowej problematyki. Chodziło przede wszystkim o zwrócenie uwagi przedstawicieli doktryny na konkretne niedoskonałości polskiej procedury cywilnej. Być może wyrażony tu pogląd stanie się zalążkiem szczegółowej dyskusji w szerszym gronie - z udziałem teoretyków i praktyków prawa.

Początek strony


Łukasz Gasiński
Dopuszczalność zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia przez akcjonariusza, który utracił możliwość wykonywania prawa głosu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zasługuje na uwagę z kilku względów. Zagadnienia związane z konsekwencjami utraty prawa głosu na podstawie art. 89 ustawy o ofercie publicznej należą do zagadnień spornych oraz kontrowersyjnych w doktrynie przedmiotu. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku ma także duże znaczenie dla praktyki rynku kapitałowego oraz wiąże się z interesującymi problemami teorii wykładni prawa.

Początek strony


Paweł Błaszczyk
Sposób podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o. na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki
Problematyka zasad oraz sposobu podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o. na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki budzi istotne wątpliwości doktryny i rozbieżności w orzecznictwie. W świetle obowiązującego od 15.01.2004 r. art. 257 § 3 kodeksu spółek handlowych, przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki - tzw. uproszczonego podwyższenia, wymaga odpowiedniego stosowania art. 260 § 2 k.s.h., który stanowi, że nowe udziały przysługują wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia. Na tle tej regulacji jest dyskusyjne, czy w uproszczonym podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce z o.o. mogą uczestniczyć wyłącznie jej dotychczasowi wspólnicy i tylko w stosunku proporcjonalnym do dotychczasowej struktury udziałowej, czy też uchwałą wspólników lub w umowie spółki jest możliwe wyłączenie powyższej zasady i zaoferowanie objęcia udziałów osobom trzecim. Niejasne pozostaje również, czy podwyższenie kapitału zakładowego w trybie uproszczonym może polegać jedynie na utworzeniu nowych udziałów, czy też dopuszczalna jest jego realizacja poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących udziałów. Oba te zagadnienia okazały się na tyle sporne i istotne dla uczestników obrotu, że Sąd Najwyższy (dalej jako SN), działając na wniosek Prokuratora Generalnego, podjął w celu ich wyjaśnienia stosowną uchwałę w powiększonym składzie 7 sędziów.

Początek strony


Joanna Dominowska
Sądowe upoważnienie do wykonania zastępczego w umowie najmu
Komentowany wyrok dotyczy relacji między wykonaniem zastępczym przyznanym przez ogólne przepisy kodeksu cywilnego1 a szczegółowymi regulacjami tego wykonania w odniesieniu do umowy najmu. Przedstawiono argumenty, że pomimo niewątpliwej relacji lex specialis - lex generali, szczególny art. 663 k.c. wcale nie uchyla ogólnego art. 480 k.c., ponieważ nie istnieje między nimi sprzeczność. W związku z tym najemcy, tak jak każdemu innemu wierzycielowi, przysługuje uprawnienie do zwrócenia się do sądu, aby ten ukształtował stosunek prawny i orzekł o wykonaniu zastępczym. Wyrok Sądu Najwyższego (dalej jako SN) rozstrzyga przy okazji, które nakłady są konieczne, a może nawet zapewnić najemcy wcześniejsze uzyskanie środków niezbędnych do wykonania zastępczego, dzięki czemu uniknie on ponoszenia kosztów na rzecz czyjejś własności.

Początek strony


Jerzy P. Naworski
Forma pełnomocnictwa udzielonego przez zgromadzenie wspólników na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. do zawarcia z członkiem zarządu umowy przenoszącej własność nieruchomości
Stanowisko Sądu Najwyższego (dalej jako SN), zgodnie z którym do pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 210 § 1 kodeksu spółek handlowych nie mają zastosowania przepisu kodeksu cywilnego o pełnomocnictwie, budzi sprzeciw. Prawidłowa wykładnia wymienionego unormowania prowadzi do odmiennego wniosku, że forma pełnomocnictwa, o którym jest w nim mowa, podlega z mocy art. 2 k.s.h. regule ustanowionej w art. 99 § 1 k.c. Uchwała zgromadzenia wspólników powołująca pełnomocnika do zawarcia z członkiem zarządu umowy przenoszącej własność nieruchomości powinna być zatem umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.

Początek strony


Maciej Mataczyński
Zasady inwestowania zagranicą przez otwarte fundusze emerytalne a swoboda przepływu kapitału
Przedmiotem glosowanego wyroku jest ocena zgodności z traktatową swobodą przepływu kapitału zasad inwestowania zagranicą przez otwarte fundusze emerytalne na tle przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. W ocenie Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS), przyjęte przez polskiego ustawodawcę rozwiązania ograniczają te inwestycje i przez to naruszają powołaną swobodę. Zdaniem TS, nietrafne jest stanowisko rządu polskiego, że przepisy dotyczące OFE nie podlegają zastosowaniu reguł traktatu, dotyczących swobodnego przepływu kapitału.

Początek strony


Marcin Margoński
Ustalanie treści obcego (czeskiego) prawa w sprawie o wyrównanie szkody doznanej w wypadku komunikacyjnym
Wśród spraw cywilnych wymagających orzekania przez sądy z zastosowaniem prawa obcego, na czołowe miejsce wysuwają się sprawy odszkodowawcze związane z zagranicznymi wypadkami komunikacyjnymi. Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rzym II w sprawach deliktów związanych z wypadkami komunikacyjnymi właściwe jest bowiem prawo państwa, w którym powstała szkoda, a więc państwa, w którym doszło do wypadku komunikacyjnego. Jednocześnie - zgodnie z jurysdykcyjnymi regulacjami art. 8 i n. rozporządzenia Bruksela I - zamieszkała w Polsce osoba poszkodowana w zagranicznym wypadku komunikacyjnym może dochodzić roszczeń przeciwko ubezpieczycielowi sprawcy także przed sądami polskimi. Osądzenie sprawy odszkodowawczej związanej z zagranicznym wypadkiem stawia polski sąd przed wyzwaniami związanymi ze stosowaniem prawa obcego. W omawianym orzeczeniu przed takimi problemami stanął Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Poniżej zostanie przedstawiony wywód poczyniony przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich w części odnoszącej się do zasad kompensacji szkody zgodnie z prawem czeskim. W glosie zostaną zawarte głównie uwagi metodologiczne, dotyczące ustalania i stosowania prawa obcego o znaczeniu wychodzącym poza glosowaną sprawę. Regulacje prawa czeskiego będą przedmiotem glosy raczej na marginesie.

Początek strony


Dustin Du Cane
Obecny stan prawa w kwestii tzw. opłat półkowych
Od czasu przygotowania pierwszego artykułu pt. "Obecny stan prawa w kwestii tzw. opłat półkowych" pojawiła się znaczna liczba nowych orzeczeń. Linia orzecznictwa zasadniczo nie zmieniła się, ale doszło do doprecyzowania i ujednolicenia wykładni.

Początek strony


Konrad Kohutek
Antykonkurencyjny, czyli szkodliwy dla konsumentów: bliżej podejścia skutkowego w stosowaniu zakazu nadużyć wykluczających w świetle art. 102 TFUE?
Czy konkurencję merytoryczną należy utożsamiać z konkurencją opartą na efektywności? Czy praktyki antykonkurencyjne to te szkodliwe dla konsumentów? Czy test efektywności jest właściwym narzędziem badania ekonomicznej szkody konsumenta na potrzeby stosowania art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako TFUE) ? Z komentowanego orzeczenia wynika twierdząca odpowiedź na każde z tych pytań. Pozwala to uznawać ów wyrok jako bliski skutkowemu ("bardziej ekonomicznemu") podejściu do zakazu nadużyć wykluczających. Dodatkowo, stanowisko Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) zdaje się limitować zakres zastosowania doktryny szczególnej odpowiedzialności (zatem niejako "wizytówki" podejścia formalnego). Glosowane orzeczenie wkracza na prawidłową drogą interpretacji art. 102 TFUE.

Początek strony


Jakub Michał Doliński
Problematyka aktualności cenowej reklamy porównawczej
Glosowane orzeczenie dotyczy problematyki reklamy porównawczej. Prezentowane w nim stanowisko Sądu Apelacyjnego w Krakowie rzutuje na ów przedmiot ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, stanowiąc precedensową - w świetle prawa polskiego - odpowiedź na pytanie: czy reklama porównawcza musi być aktualna? Kwestia ta jest szczególnie istotna jako rozwianie w tej mierze wątpliwości wśród przedsiębiorców prowadzących takie właśnie kampanie reklamowe. Ratio legis uregulowań dotyczących reklamy porównawczej jest przede wszystkim wskazanie granic dozwolonego działania przedsiębiorców przy zestawianiu oferty własnej z konkurencją. Taki rodzaj reklamy został niemal wyczerpująco określony w treści art. 16 ust. 3 i ust. 4 u.z.n.k., niemniej problematyka jej aktualności została przez ustawodawcę pominięta. Z tego względu omawiany wyrok ma w polskim orzecznictwie charakter precedensu w kwestii omawianego zagadnienia. Przedmiotem glosowanego orzeczenia jest spór pomiędzy dwiema sieciami supermarketów, dotyczący zastosowania przez jedną z nich cenowej reklamy porównawczej. Reklama taka jest wypowiedzią odwołującą się do propozycji rynkowej innego przedsiębiorcy, której celem jest poinformowanie potencjalnego nabywcy o własnej ofercie poprzez wskazanie jej równorzędności lub wyższości nad konkurencyjną.

Początek strony


Agata Han
Transport kombinowany - problem na tle prawa podatkowego?
W ostatnim czasie do sądów administracyjnych coraz częściej wpływają skargi przewoźników, którzy twierdzą, że w Polsce nie stworzono warunków dla rozwoju transportu kombinowanego. Precyzując zarzuty, dodają, że polskie przepisy podatkowe, które umożliwiają zwrot podatku od transportu kombinowanego jedynie przy przewozie kontenerów są konsekwencją niewłaściwego wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy 92/106/EWG regulującej harmonizację opodatkowania korzystania z dróg w transporcie ciężarowym. Zgodnie jednak z tezami wyroków polskie przepisy nie przewidują mniej korzystnych rozwiązań dla przewoźników niż prawo Unii Europejskiej. Zatem istotny problem transportu ciężarowego w Polsce nadal pozostaje nierozwiązany.

Początek strony


Przemysław Kwaśniewski
Wysokość wpisu oraz wątpliwości interpretacyjne w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej
Glosa krytyczna do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej jako NSA) z 26.07.2012 r. dotyczącego interpretacji norm regulujących wysokości wpisu w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 16.12.2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W glosie poruszono problematykę norm regulujących wysokość wpisu w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wpisu. Skupiono się w niej na analizie określenia "w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej", i wskazano, że nie jest ono tożsame ze sformułowaniem "w sprawach dotyczących działalności gospodarczej objętej koncesją, zezwoleniem lub pozwoleniem". W glosie wskazano na wiele rozbieżnych orzeczeń dotyczących omawianej problematyki. Zawarte w niej wywody oparto na weryfi kacji norm dotyczących zezwoleń na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, przy czym konkluzje glosy są szersze i dotyczą również działalności prowadzonej w innych obszarach, a wymagającej uzyskania koncesji, zezwolenia lub pozwolenia.

Początek strony


Grzegorz Borkowski
Podatek od nieodpłatnego ustanowienia służebności przesyłu
Opodatkowanie przychodów z tytułu tzw. nieodpłatnego świadczenia to jedno z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień w orzecznictwie sądów administracyjnych. W tym przypadku Naczelny Sąd Administracyjny (dalej jako NSA) nie zaaprobował rozszerzającej - profi skalnej - interpretacji przepisów.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


COMMERCIAL LAW

Paweł Popardowski
 • Sales and inheritance of shares in companies from the perspective of the Supreme Court case law - case law review
 • p. 5

  Maciej Rzewuski
 • Right to request for justification of a verdict and the gravamen institution in the civil procedure - case law review
 • p. 25

  Łukasz Gasiński
 • Admissibility of bringing legal action to challenge a resolution of the general meeting by a shareholder that has forfeited the entitlement to exercise its voting right pursuant to Art. 89(1) of the Act on Public Offering - commentary on the decision of the Court of Appeal in Białystok of 19 July 2011 (I ACz 749/11)
 • p. 28

  Paweł Błaszczyk
 • Manner of increasing share capital in limited liability company pursuant to existing provisions of articles of association - commentary on Supreme Court resolution of 17 January 2013 (III CZP 57/12)
 • p. 36

  Joanna Dominowska
 • Court authorization for substitutive performance in lease agreement - commentary on Supreme Court judgment of 14 December 2011 (I CSK 122/11)
 • p. 44

  Jerzy P. Naworski
 • Form of power of attorney granted by the general meeting pursuant to Art. 210 § 1 of the Code of Commercial Partnerships and Companies to conclude an agreement transferring ownership of property with a member of the management board - commentary on Supreme Court judgment of 15 June 2012 (II CSK 217/11)
 • p. 51

  Maciej Mataczyński
 • Regulation of foreign investments of Polish pension funds from the point of view of free movement of capital - commentary on Court of Justice judgment of 21 December 2011 in case C-271/09 European Commission versus Republic of Poland
 • p. 63

  Marcin Margoński
 • Ascertaining the contents of foreign (Czech) law in a damage compensation case resulting from a car accident - commentary on the judgment of the District Court in Strzelce Opolskie of 12 February 2013 (I C 393/10)
 • p. 79

  COMPETITION PROTECTION

  Dustin Du Cane
 • The current state of law on the so-called shelf fees - case law review
 • p. 88

  Konrad Kohutek
 • Anti-competitive, that is harmful to consumers: closer to the effect-based approach in enforcement of the prohibition of exclusionary abuses under Art. 102 TFEU? - approving glos to the Court of Justice judgment of 27 March 2012 in case C-209/10 Post Danmark A/S versus Konkurrencerĺdet
 • p. 95

  Jakub Michał Doliński
 • Problems of up-to-date price information in comparative advertising - commentary on the judgment of Court of Appeal in Kraków of 10 October 2012 (I ACa 856/12)
 • p. 104

  TAXES

  Agata Han
 • Combined transport - a tax law issue? - case law review
 • p. 109

  Przemysław Kwaśniewski
 • Court fee amount and interpretation doubts in matters concerning appeals against decisions on licenses, permits or authorizations for running business operations - critical glos to the Supreme Administrative Court decision of 26 July 2012 (II GZ 251/12)
 • p. 113

  Grzegorz Borkowski
 • Tax on gratuitous establishment of transmission line easement - decision of the quarter
 • p. 120

  Table of Contents & Abstracts
  p. 133
  Paweł Popardowski
  Sales and inheritance of shares in companies from the perspective of the Supreme Court case law - case law review
  The issue of inheritance stocks (shares) in companies is an ongoing area of interest jurisprudence of the Supreme Court. Despite more than ten years of the Commercial Companies Code and relatively numerous in the time of expression jurisprudence and literature interpretation of the rules governing the continued transfer of equity interests in companies raises some difficulties of interpretation. In recent years, the Supreme Court ruled in a number of important issues related to trade and inheritance equity interests in companies. In the review considered the most important, in the author's assessment, judgments of the Supreme Court issued in 2010-2012.

  Back to top


  Maciej Rzewuski
  Right to request for justification of a verdict and the gravamen institution in the civil procedure - case law review
  The article presents a question of requests for verdict justifications by parties who fully win civil cases. The author has made an attempt to depict the matter as seen from the angle of gravamen institution in civil proceedings. Referring to specific court rulings, taking into consideration practical needs and frequently observed excessive workload of judges specialising in civil law, the author has decided to file a demand with a view to the future law. For sure, the matter should not be regarded here as having the character of comprehensive analysis of the problem referred to in the heading. The author's primary intention was to draw attention of the doctrine representatives to particular shortcomings of Polish civil procedure. The view presented in the article may result in a thorough discussion held in a wider group of law theorists and practitioners.

  Back to top


  Łukasz Gasiński
  Admissibility of bringing legal action to challenge a resolution of the general meeting by a shareholder that has forfeited the entitlement to exercise its voting right pursuant to Art. 89(1) of the Act on Public Offering - commentary on the decision of the Court of Appeal in Białystok of 19 July 2011 (I ACz 749/11)
  The decision of the Court of Appeal in Białystok merits attention for several reasons. Issues relating to the consequences of the forfeiture of the voting right pursuant to Art. 89 of the Act on Public Offering are considered to be disputable and controversial in the doctrine of the subject-matter. The decision of the Court of Appeal in Białystok is also of great importance to the capital market practices and involves interesting issues relating to the theory of the interpretation of law.

  Back to top


  Paweł Błaszczyk
  Manner of increasing share capital in limited liability company pursuant to existing provisions of articles of association - commentary on Supreme Court resolution of 17 January 2013 (III CZP 57/12)
  The problems of the principles and manner of increasing share capital in a limited liability company (Polish: spółka z o.o.) on the basis of certain existing provisions of the articles of association cause major doubts among legal scholars and discrepancies in case law. In the light of Art. 257 § 3 of the Code of Commercial Partnerships and Companies (CCPC), which has been in force since 15 January 2004, increase of the share capital without amending the articles of association - the so-called simplified increase - requires applying, mutatis mutandis, Art. 260 § 2 CCPC, which provides that members are entitled to new shares pro rata their existing shares and no taking up is necessary. Against the background of this regulation, it is questionable whether only existing members can participate in a simplified increase of share capital of a limited liability z o.o. and only pro rata the existing shareholding structure or whether it is possible to exclude this principle under a members' resolution or in the articles of association and offer the taking up of shares to third parties. It also remains unclear whether increase of the share capital in the simplified procedure may only involve creating new shares or whether it can be effected through increase of the nominal value of the existing shares. Both these issues turned out to be so contentious and important for the parties involved that the Supreme Court, acting upon request of the Prosecutor General, adopted a relevant resolution of an increased panel of seven judges in order to explain them.

  Back to top


  Joanna Dominowska
  Court authorization for substitutive performance in lease agreement - commentary on Supreme Court judgment of 14 December 2011 (I CSK 122/11)
  The judgment commented upon is an important voice in interpreting the mutual relationship between the general regulations regarding substitutive performance and the specific regulation concerning lease agreement. The lex specialis - lex generali relationship does not result in the necessity to repeal the general provision of Art. 480 of the Civil Code (CC) and apply to lease agreement only and exclusively Art. 663 CC. Therefore, the lessee, like every other creditor, is entitled to start court proceedings in order to be sure that the activities he wants to undertake with respect to the subject of lease are lawful and their costs will be returned by the lessor. Moreover, after a court decision, the lessee can demand in the executive proceedings that the sum of money necessary for performance be earlier covered by the lessor.

  Back to top


  Jerzy P. Naworski
  Form of power of attorney granted by the general meeting pursuant to Art. 210 § 1 of the Code of Commercial Partnerships and Companies to conclude an agreement transferring ownership of property with a member of the management board - commentary on Supreme Court judgment of 15 June 2012 (II CSK 217/11)
  The Supreme Court opinion that the Civil Code regulations do not apply to a power of attorney granted pursuant to Art. 210 § 1 of the Code of Commercial Partnerships and Companies is objectionable. The correct interpretation of that norm leads to the opposite conclusion; according to Art. 2 of the Code of Commercial Partnerships and Companies, Art. 99 § 1 of the Civil Code regulates the form of such a power of attorney. The resolution of the general meeting appointing the attorney to conclude an agremenet transferring ownership of property to a member of the management board must be included in meeting minutes drawn up by a notary.

  Back to top


  Maciej Mataczyński
  Regulation of foreign investments of Polish pension funds from the point of view of free movement of capital - commentary on Court of Justice judgment of 21 December 2011 in case C-271/09 European Commission versus Republic of Poland
  Compliance of regulation of foreign investments of Polish open-end pension funds with Treaty rules on free movement of capital is the subject matter of the judgment commented on. According to the European Court of Justice, rules adopted in Law of 28 August 1997 on Organization and Functioning of Open-end Pension Funds restrict the aforementioned investments and therefore limit free movement of capital. The European Court disagreed with the position of the Polish government that these rules are exempted from scrutiny of their compliance with the Treaty freedoms.

  Back to top


  Marcin Margoński
  Ascertaining the contents of foreign (Czech) law in a damage compensation case resulting from a car accident - commentary on the judgment of the District Court in Strzelce Opolskie of 12 February 2013 (I C 393/10)
  This commentary concerns a judgment of the District Court in Strzelce Opolskie in a damage compensation case - resulting from a car accident in the Czech Republic - according to the applicable Czech law. In the Polish civil procedure, the court is obliged to ascertain the contents of the applicable foreign law ex officio (Art. 1143 of the Civil Procedure Code). A Polish court will, however, rarely have full knowledge of foreign law - especially of case law, which gives legal norms resulting from statutes a more precise content. The District Court in Strzelce Opolskie faced such problems with the Czech law in the discussed case. This commentary focuses on the methodology of ascertaining the contents of foreign law and its application. The commentary positively appraises the technique of identifying a general rule of the applied foreign law and solving the remaining unclear detailed questions (such as VAT taxation and the depreciation of exchanged car parts) on the basis of that general rule. It is also discussed whether the court can take into account the lack of activity of the sued foreign insurance company, if the defendant's claims concerning the contents of their national law are not supported by specific reliable information.

  Back to top


  Dustin Du Cane
  The current state of law on the so-called shelf fees - case law review
  Since the preparation of the first article entitled 'Current state of law on the so-called shelf fees'a considerable number of new judgments have been issues. The line of case law has not undergone fundamental changes, but the interpretation has been clarified and unified.

  Back to top


  Konrad Kohutek
  Anti-competitive, that is harmful to consumers: closer to the effect-based approach in enforcement of the prohibition of exclusionary abuses under Art. 102 TFEU? - approving glos to the Court of Justice judgment of 27 March 2012 in case C-209/10 Post Danmark A/S versus Konkurrencerĺdet
  Shall competition based on the merits be identified with the competition based on efficiency? Shall anti-competitive practices be equaled with practices that are harmful to consumers? Is efficiency test the right tool to evaluate the economic harm to consumers for the purposes of Art. 102 TFEU? The case commented on gives affirmative answers to all these questions. It is therefore justified to view this judgment as close to the effects-based ("more economic") approach to the prohibition of exclusionary abuses. Additionally, it seems that the Court has limited the scope of application of the special responsibility doctrine (i.e. "business card" of the form-based approach). The judgment is a step in the right direction in the interpretation of Art. 102 TFEU.

  Back to top


  Jakub Michał Doliński
  Problems of up-to-date price information in comparative advertising - commentary on the judgment of Court of Appeal in Kraków of 10 October 2012 (I ACa 856/12)
  The judgment commented on concerns the problems of comparative advertising. The presented standpoint of the Court of Appeal in Krakow has a bearing on the subject-matter of the Act on Suppression of Unfair Competition (ASUC), being, in the light of the Polish law, a precedent-setting answer to the question whether comparative advertising has to be up-to-date. The issue is of particular importance since it disperses the related doubts of the entrepreneurs conducting such advertising campaigns. The ratio legis of regulations on comparative advertising is mainly identifying the limits of entrepreneurs'permissible actions when they compare their own products to those of competitors. This kind of advertising was almost exhaustively described in Art. 16 paras. 3 and 4 ASUC, but the problem of its up-to-date character was omitted by the legislator. For this reason, this judgment has the character of precedent in the Polish case law as regards the issue in question. The subject-matter of the judgment commented on is a dispute between two networks of supermarkets, concerning the application of price comparative advertising by one of them. This advertising entails making a reference to the market proposal of another entrepreneurs with the aim of informing the potential buyer of one's own offer by indicating its equal merit or advantage over that of the competitive offer.

  Back to top


  Agata Han
  Combined transport - a tax law issue? - case law review
  In recent times, administrative courts are examining more and more lawsuit instituted by carriers. They maintain that in Poland measures have not been taken for the development of combined transport. In their opinion, the Polish tax system, which allow refund of tax on combined transport of goods between Member States in practice only in case of transport of containers, are a result of incorrect implementation of Council Directive 92/106/EEC of 7 December 1992 on the establishment of common rules for certain types of combined transport of goods between Member States. However, in accordance with case law, the Polish tax law is not less favourable to carriers than European Union law. Therefore, a major problem in the truck cargo transport in Poland remains unresolved.

  Back to top


  Przemysław Kwaśniewski
  Court fee amount and interpretation doubts in matters concerning appeals against decisions on licenses, permits or authorizations for running business operations - critical glos to the Supreme Administrative Court decision of 26 July 2012 (II GZ 251/12)
  This is critical commentary on Supreme Administrative Court decision dated 26 July 2012 concerning the issue of the interpretation of norms regulating rates of court fees in matters concerning appeals against decisions on licenses, permits or authorizations for running business operations within the scope specified in paragraph 2, section 2 of the Order of the Council of Ministers of 16 December 2003 on the rates and specific terms and conditions of charging court fees in proceedings before administrative courts. The commentary touches upon issues related to norms regulating rates of court fees in matters regarding appeals against decisions on licenses, permits and authorizations for running business operations within the scope specified in paragraph 2, section 2 of the Order of the Council of Ministers of 16 December 2003 on the rates and special terms and conditions of charging court fees in proceedings before administrative courts. The focus is on the analysis of the expression "in matters concerning appeals against decisions on licenses, permits or authorizations for running business operations". It is indicated in the commentary that the above expression is not identical with the expression "in matters concerning appeals against decisions on business operations covered by licenses, permits or authorizations". The commentary points out numerous divergent decisions concerning the issues in question. The argumentation contained in it is based on verification of norms regarding authorizations for organising and running business operations pertaining to low-stakes slot machines; the conclusions of the commentary are broader and refer also to business run in other areas requiring a licence, permit or authorization.

  Back to top


  Grzegorz Borkowski
  Tax on gratuitous establishment of transmission line easement - decision of the quarter
  Taxation of income from the so-called gratuitous provision of goods/services is one of the most controversial issues in the case law of administrative courts. In this case, the Supreme Administrative Court did not approve a broadening - favourable to tax authorities - interpretation of the law.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Marek Grzybowski
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/glosa

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (3)

  Irek
  19-07-2017
  Ocena: 5/5
  Czasopismo kupuję w miarę regularnie. Jest to, według mnie, jedna z lepszych gazet prawniczych. Zastanawiam się nawet nad prenumeratą ;) Na razie zostanę jednak przy wersji papierowej, pojedynczej.
  Patryk
  29-03-2018
  Ocena: 5/5
  Omówienie orzeczenia, które znajduje się w nr 1/2018 "Glosy", a dotyczące nabycia nieruchomości przez obcokrajowców przebywających w Polsce, na tyle mnie ujęło (szczególnie rzeczowość i jasny komentarz), że z cierpliwością czekam na nowy nr.
  Artur
  19-08-2018
  Ocena: 5/5
  W Glosie 3/2018 Piotr Modrzejewski poruszył ważny temat korzystania z portali społecznościowych przez osoby prywatne do celów zawodowych. Problem ten jest coraz powszechniejszy. Dziękuję za taki przykład. Pozdrawiam i polecam czasopismo.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2021 [188]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2021 [187]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2021 [186]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2020 (185)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2020 (184)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2020 (183)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2020 (182)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2019 (181)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2019 (180)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2019 (179)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2019 (178)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2018 (177)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2018 (176)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2018 (175)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2018 (174)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2017 (173)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2017 (172)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2017 (171)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach- Nr 1/2017 (170)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2016 (169)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2016 (168)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2016 (167)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2016 (166)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2015 (165)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2015 (164)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2015 (163)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2015 (162)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - 4/2014 (161)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2014 (161)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2014 (159)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2014 (158)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2013 (157)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2013 (156)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2013 (155)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2013 (154)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2012 (153)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2012 (152)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2012 (151)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2012 (150)

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty