Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2015 (162)

Czasopismo jest wydawane od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. Czasopismo zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
89,96 89,96
Cena regularna: 99,96
99,96
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

„Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” jest wydawana od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. 
Kwartalnik „Glosa” zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego. Komentarze te są tworzone przez najlepszych prawników - profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, czyli zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się prawnymi uwarunkowaniami obrotu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Za publikację na łamach „Glosy” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w spr...

„Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” jest wydawana od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. 
Kwartalnik „Glosa” zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego. Komentarze te są tworzone przez najlepszych prawników - profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, czyli zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się prawnymi uwarunkowaniami obrotu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Za publikację na łamach „Glosy” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińPRAWO HANDLOWE

Paweł Popardowski

str. 5

Przemysław Kwaśniewski

str. 19

Aleksander Kappes

str. 28

Marian Kępiński, Jakub Kępiński

str. 34

Angelina Stokłosa

str. 40

Krzysztof Tapek

str. 48

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Mateusz Knecht

str. 58

Jan Błeszyński, Maria Błeszyńska-Przybylska

str. 68

Dorota Sokołowska

str. 86

PODATKI

Jacek Brolik

str. 104

Maciej Wojtuń

str. 116

Barbara Denisiuk

str. 120

Grzegorz Borkowski

str. 125

Table of Contents & Abstracts
str. 134
Paweł Popardowski
Umowa o roboty budowlane w orzecznictwie Sądu Najwyższego
Problematyka umów w obrocie handlowym (gospodarczym) stanowi znaczący obszar aktywności orzeczniczej Sądu Najwyższego (dalej jako SN). Wiele wypowiedzi SN związanych z tą problematyką wyróżnia się przy tym walorem istotności z punktu widzenia praktyki oraz doktryny prawa. Uzasadnia to szersze ujęcie zagadnień dotyczących umów handlowych w przeglądach orzecznictwa publikowanych na łamach kwartalnika "Glosa". Jednocześnie prezentacja dorobku orzeczniczego SN związanego ze wskazanym obszarem tematycznym pozwoli na wyeksponowanie w ramach prowadzonej analizy zasadniczych problemów interpretacyjnych, jakie ujawniają się w obrocie w odniesieniu do poszczególnych typów umów handlowych. Z tego też względu przeglądy orzecznictwa poświęcone będą konkretnemu typowi umowy handlowej. W niniejszym przeglądzie omówione zostanie orzecznictwo SN dotyczące umowy o roboty budowlane (art. 647-658 ko deksu cywilnego). Przegląd obejmować będzie analizę judykatów wydanych w latach 2008-2014, w których SN odniósł się do istotnych zagadnień związanych z umową o roboty budowlane, w tym m.in. do kwestii: charakteru świadczeń stron umowy (podzielność świadczenia inwestora), sposobu określania wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonanych robót i możliwości jego modyfikacji, relacji pomiędzy inwestorem a podwykonawcami, zakresu odpowiedzialności stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Początek strony


Przemysław Kwaśniewski
Moment wydania postanowienia ustalającego wysokość kosztów postępowania w art. 269 o.p. oraz w art. 264 § 1 k.p.a.
Podstawę opracowania stanowi teza, zgodnie z którą postanowienie ustalające wysokość kosztów postępowania w art. 269 Ordynacji podatkowej, podobnie jak postanowienie ustalające wysokość kosztów postępowania w art. 264 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego powinny być wydane jednocześnie z wydaniem decyzji. Konsekwencje wydania postanowienia ustalającego wysokość kosztów postępowania niejednocześnie z wydaniem decyzji zarówno w art. 269 o.p., jak i w art. 264 § 1 k.p.a., są sporne. W opracowaniu przedstawiono zestawienie orzecznictwa oraz poglądów doktryny dotyczących omawianego problemu.

Początek strony


Aleksander Kappes
Poręczenie a czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela
Sąd Najwyższy (dalej jako SN) uznał, że poręczenie wierzytelności przysługującej do publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (dalej jako ZOZ) stanowi czynność mającą na celu zmianę wierzyciela, a w konsekwencji umowa taka jest nieważna ze względu na sankcję nieważności przewidzianą dla czynności mających na celu zmianę wierzyciela takiego zakładu. Autor glosy, nie zgadzając się ze stanowiskiem SN, krytykuje je zarówno z punktu widzenia dogmatycznego, jak i z uwagi na niekorzystne skutki gospodarcze, jakie mogą powstać dla tych zakładów na skutek trudności w finansowaniu dostaw leków i materiałów medycznych w wyniku glosowanego wyroku.
Wyrok Sądu Najwyższego z 6.06.2014 r. (I CSK 428/13)
Nieważne jest poręczenie udzielone za zobowiązania zakładu opieki zdrowotnej bez wymaganej zgody organu założycielskiego (art. 53 ust. 6 ustawy z 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej; tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.; obecnie - art. 54 ust. 5 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej; tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.). Poręczenie takie może bowiem należeć do grupy "czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela" w rozumieniu tych przepisów.

Początek strony


Marian Kępiński, Jakub Kępiński
Zasiedzenie udziału we współwłasności przez współwłaściciela
Glosowane postanowienie Sądu Najwyższego (dalej jako SN) dotyczy możliwości zasiedzenia udziału we współwłasności przez jednego ze współwłaścicieli. Orzeczenie wpisuje się w linię orzeczniczą SN, która prowadzi w konsekwencji do stwierdzenia, że zasiedzenie udziału we współwłasności przez współwłaściciela jest obecnie praktycznie niemożliwe. Stoi to w sprzeczności z funkcją instytucji zasiedzenia, której celem jest dostosowywanie stanu prawnego do układu stosunków faktycznych i ma na celu stabilizację stosunków własnościowych, w tym także stosunków pomiędzy współwłaścicielami.
Postanowienie Sądu Najwyższego z 26.06.2013 r. (II CSK 581/12)
Zasiedzenie udziału we współwłasności przez jednego ze współwłaścicieli, mimo iż teoretycznie możliwe, nie jest praktycznie w świetle obecnej wykładni SN możliwe do zrealizowania.

Początek strony


Angelina Stokłosa
Odbiorca oświadczenia woli o rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej
Problematyka składania rezygnacji z funkcji w organach spółek kapitałowych jest od pewnego czasu chętnie poruszana w literaturze przedmiotu. Z reguły analizuje się ją w kontekście rezygnacji członka zarządu. Należy przychylić się jednak do poglądu, że brakuje normatywnych podstaw do przyjęcia odrębnych reguł składania rezygnacji przez członków zarządów i członków rad nadzorczych (komisji rewizyjnych). Dotyczy to m.in. odbiorcy tego oświadczenia woli w imieniu spółki, zwanego niekiedy adresatem. Wbrew prezentowanym odmiennym stanowiskom, odbiorcą rezygnacji z funkcji w radzie powinien być zarząd spółki (co najmniej jeden członek zarządu wieloosobowego), niezależnie od okoliczności jej złożenia. Reguły tej nie powinien modyfikować wzgląd na interes spółki, jakim jest niezakłócone funkcjonowanie spółki kapitałowej, które - co do zasady - gwarantują w pełni obsadzone organy.
Wyrok Sądu Najwyższego z 24.05.2013 r. (V CSK 313/12)
W sytuacji gdy rezygnacja członka rady nadzorczej spółki akcyjnej prowadzi do tego, że liczba członków spada poniżej minimum określonego w ustawie lub statucie, uznać należy, iż rezygnacja wtedy staje się skuteczna, gdy zapozna się z nią walne zgromadzenie. Członek rady nadzorczej, składając rezygnację, musi się więc liczyć z tym, że jego stosunek członkostwa w radzie nadzorczej ustanie dopiero w chwili, gdy walne zgromadzenie zapozna się z jego oświadczeniem woli w tej sprawie. Takie rozwiązanie zapobiega nadużywaniu uprawnienia do rezygnacji w celu dezorganizacji funkcjonowania spółki. Adresatem oświadczenia o rezygnacji powinien być ten, kto powołuje członka rady (walne zgromadzenie, osoba wskazana w statucie). Natomiast, jeżeli rezygnacja nie powoduje dekompozycji rady nadzorczej, to wystarczy, aby zapoznał się z nią zarząd i podjął decyzję, czy ze względu na ochronę interesów spółki, rezygnacja jest skuteczna z tą chwilą, czy też członek rady ma pełnić swą funkcję do czasu, gdy z jego oświadczeniem zapozna się ten, kto go powołał.

Początek strony


Krzysztof Tapek
Zakres kognicji sądu rejestrowego w stosunku do uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych - sposób reprezentacji spółki przez jednoosobowy zarząd
Glosowane postanowienie Sądu Najwyższego (dalej jako SN) dotyczy dwóch kwestii, bardzo istotnych dla ładu korporacyjnego w spółkach kapitałowych. Pierwszą z nich jest możliwość badania zgodności z prawem uchwał zgromadzeń spółek. Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że sąd rejestrowy ma kompetencje dla oceny legalności tych uchwał, co znalazło odzwierciedlenie w tezie glosowanego orzeczenia. Drugim rozważanym problemem jest skuteczność postanowień umowy spółki (statutu) przewidujących reprezentację łączną w przypadku, gdy w skład organu reprezentacji wchodzi tylko jedna osoba.
Postanowienie Sądu Najwyższego z 24.07.2013 r. (III CNP 1/13)
W ramach kognicji określonej w art. 23 ust. 1 ustawy z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1203) sąd rejestrowy może samodzielnie oceniać zgodność z prawem uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiącej podstawę wpisu w rejestrze.

Początek strony


Mateusz Knecht
Obliczanie biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej
Problematyka przedawnienia roszczeń powstałych w wyniku naruszenia praw własności przemysłowej, choć ma podstawowe i fundamentalne znaczenie praktyczne, nadal wywołuje żywe spory w doktrynie i orzecznictwie. Rozbieżności poglądów występują m.in. w kwestii katalogu roszczeń, które ulegają przedawnieniu na podstawie art. 289 prawa własności przemysłowej (co jest konsekwencją sporu o majątkowy bądź niemajątkowy charakter poszczególnych roszczeń przysługujących uprawnionemu), a także co do konsekwencji wystąpienia przesłanek rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia w okresie pomiędzy zgłoszeniem prawa wyłącznego a jego udzieleniem. W opracowaniu będzie rozważane zagadnienie wywołujące największe kontrowersje, tj. obliczanie biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej o charakterze powtarzalnym bądź ciągłym. Pomimo wzmożonego w ostatnich latach zainteresowania doktryny i judykatury, dotychczas nie udało się wypracować w tej kwestii jednolitego stanowiska.

Początek strony


Jan Błeszyński, Maria Błeszyńska-Przybylska
Dochodzenie i przysługiwanie twórcom tantiem audiowizualnych
Według glosowanego wyroku tzw. tantiemy audiowizualne do utworów wykorzystanych (wkładowych) w utworze audiowizualnym, zwane także wynagrodzeniami dodatkowymi, o których mowa w art. 70 ust. 21 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, służące współtwórcom utworu audiowizualnego z tytułu wykorzystania utworu audiowizualnego na polach eksploatacji wymienionych w tym przepisie, wymagają obalenia domniemania prawnego z art. 70 ust. 1 p.a.p.p. nabycia praw do tych utworów przez producenta audiowizualnego. Stanowisko to nie ma jednak oparcia w wykładni zarówno gramatycznej, systemowej, jak i celowościowej tych przepisów. Tantiemy audiowizualne, niezależnie od tego, jak należy rozumieć pojęcie "współtwórcy utworu audiowizualnego", stanowią fragment prawa do wynagrodzenia tych twórców, ex lege ukształtowanego jako niezbywalne, niepodlegające zrzeczeniu się i egzekucji. Z umocowania ustawowego tantiemy audiowizualne podlegają dochodzeniu jedynie przez właściwą organizację zbiorowego zarządzania. D ochodzenie i przysługiwanie twórcom tantiem audiowizualnych nie jest uzależnione od tego, komu przysługuje prawo do korzystania z utworów wkładowych w utworze audiowizualnym.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22.05.2013 r. (I ACa 1359/12)
Dopóki domniemanie z art. 70 ust. 1 p.a.p.p. nie zostanie obalone, należy przyjmować, że to producent, a nie twórcy poszczególnych tzw. utworów wkładowych, jest uprawniony do eksploatacji utworu audiowizualnego jako całości. Twórcy, którzy przenieśli na producenta autorskie prawa majątkowe (wśród nich także prawo do wynagrodzenia), nie są już uprawnieni do rozporządzania tymi prawami, w tym do wyrażania zgody na ich eksploatację w ramach utworu audiowizualnego jako całości.

Początek strony


Dorota Sokołowska
Struktura utworu audiowizualnego i status twórców utworów wkładowych
Pomimo ponad 20 lat obowiązywania ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych uregulowanie dotyczące utworu audiowizualnego nadal jest przedmiotem licznych wątpliwości wyrażanych w judykaturze i doktrynie prawa autorskiego. Przede wszystkim kontrowersje budzi natura prawna i budowa utworu audiowizualnego oraz status twórców utworów wkładowych, jak również interpretacja domniemania z art. 70 p.a.p.p. Ten stan rzeczy bezpośrednio rzutuje na poglądy formułowane odnośnie do przysługiwania tzw. współtwórcom utworu audiowizualnego prawa do wynagrodzenia ujętego obecnie w art. 70 ust. 21 p.a.p.p. Za istotne źródło wielu wypowiedzi można uznać uzasadnienie uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego (dalej jako SN) z 25.11.2008 r., do której należy się odnieść krytycznie.
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 25.11.2008 r. (III CZP 57/08)
Pojęcie "nadawanie utworu w telewizji lub poprzez inne środki publicznego udostępniania utworu" użyte w art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (...) nie obejmowało reemisji utworu przez operatorów sieci kablowych.

Początek strony


Jacek Brolik
Doręczanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego - znaczenie prawne doręczenia
Podstawowym przedmiotem artykułu jest problematyka doręczania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Została ona przeanalizowana z różnych punktów widzenia, w oparciu o dorobek doktryny prawa oraz oceny prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej jako NSA) i Trybunału Konstytucyjnego (dalej jako TK). Przy tej okazji przedstawione zostały rozważania prawne na temat istoty, znaczenia, funkcji i możliwości wykorzystania interpretacji przepisów prawa podatkowego, w szczególności w kontekście ochrony prawnej, którą tworzy zastosowanie się do interpretacji.

Początek strony


Maciej Wojtuń
Odszkodowanie na rzecz byłego pracownika jako koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych
W orzecznictwie sądów administracyjnych przeważa stanowisko, że odszkodowanie wynikające z art. 45 § 1 kodeksu pracy, wypłacone byłemu pracownikowi przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi koszt uzyskania przychodu.

Początek strony


Barbara Denisiuk
Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy
Konwersja wierzytelności to szczególny sposób podwyższenia kapitału zakładowego nieunormowany w przepisach kodeksu spółek handlowych. Instytucja ta wynika z połączenia praktyki, doktryny oraz orzecznictwa sądowego. Brak jednoznacznej regulacji spotyka się z wieloma problemami prawnymi, a przede wszystkim zagadnieniem związanym z formą wierzytelności jako wkładu na kapitał zakładowy. Przyjęcie określonego stanowiska może zaś prowadzić do znaczących skutków w świetle prawa podatkowego, co znajduje wyraz w niniejszej glosie.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14.11.2012 r. (III SA/Wa 427/12)
Z tytułu konwersji wierzytelności na kapitał spółki zależnej po stronie spółki powstaje przychód w wysokości wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci własnych wierzytelności pożyczkowych spółki, czyli wartości nominalnej udziałów objętych za "wkład" (art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Początek strony


Grzegorz Borkowski
W sukurs dożywotnikom
Artykuł 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nakazujący opodatkowanie dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia m.in. nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia, miał - w założeniu - przeciwdziałać spekulacji. W obecnych realiach gospodarczych pełni wyłącznie funkcję fiskalną. Jako anachroniczny, a przy tym nasuwający poważne wątpliwości co do zgodności z wartościami konstytucyjnie chronionymi, już dawno powinien zostać wyeliminowany z katalogu "źródeł przychodów".
Uchwała składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17.11.2014 r. (II FPS 4/14)
W przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a u.p.d.o.f., na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i ust. 3 tej ustawy.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


COMMERCIAL LAW

Paweł Popardowski
 • Construction works contract in Supreme Court case law - case law review
 • p. 5

  Przemysław Kwaśniewski
 • The time of issuing a decision on the costs of proceedings pursuant to Art. 269 of the Tax Ordinance and Art. 264(1) of the Administrative Procedure Code - case law review
 • p. 19

  Aleksander Kappes
 • Civil-law guarantee and a juridical act aimed at changing the creditor
  - commentary on Supreme Court judgment of 6 June 2014 (I CSK 428/13)
 • p. 28

  Marian Kępiński, Jakub Kępiński
 • Prescription of the share in ownership by the co-owner
  - commentary on Supreme Court judgment of 26 June 2013 (II CSK 581/12)
 • p. 34

  Angelina Stokłosa
 • Recipient of a declaration of intent to resign from the position of member of the supervisory board in the joint stock company
  - commentary on Supreme Court judgment of 24 May 2013 (V CSK 313/12)
 • p. 40

  Krzysztof Tapek
 • The scope of the registry court's jurisdiction in relation to company general meeting resolutions
  - the manner of company's representation by management board consisting of one member
  - commentary on Supreme Court decision of 14 July 2013 (III CNP 1/13)
 • p. 48

  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  Mateusz Knecht
 • Calculating the period of prescription of claims arising from the infringement of industrial property rights - case law review
 • p. 58

  Jan Błeszyński, Maria Błeszyńska-Przybylska
 • Authors' pursuit of, and entitlement to, audio-visual royalties
  - commentary on judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 22 May 2013 (I ACa 1359/12
 • p. 68

  Dorota Sokołowska
 • Structure of an audio-visual work and status of contributing authors
  - commentary on resolution of a panel of 7 judges of the Supreme Court of 25 November 2008 (III CZP 57/08)
 • p. 86

  TAXES

  Jacek Brolik
 • Serving individual interpretations of tax law regulations - Legal importance of service - case law review
 • p. 104

  Maciej Wojtuń
 • Damages to a former employee as cost deductible for purposes of corporate income tax - case law review
 • p. 116

  Barbara Denisiuk
 • Conversion of receivable debts into share capital is contribution in kind - commentary on judgment of the Provincial Administrative Court in Warsaw of 14 November 2012 (III SA/Wa 427/12)
 • p. 120

  Grzegorz Borkowski
 • Helping the life estate holders - decision of the quarter
 • p. 125

  Table of Contents & Abstracts
  p. 134
  Paweł Popardowski
  Construction works contract in Supreme Court case law - case law review
  This review discusses the case law of the Supreme Court on a construction work contract (Art. 647 - 658 of the Act of 23 April 1964 - Civil Code). This review includes an analysis of resolutions issued in the period 2008-2014, in which the Supreme Court referred to the issues relating to construction works contracts, including to the issues of the nature of the performances of the contracting parties (divisibility of investor's performance), how to determine the remuneration of the contractor in respect of completed works and the possibilities of modifying it, the relationship between the investor and subcontractor, and the parties' responsibilities for non-performance or improper performance of the contract.

  Back to top


  Przemysław Kwaśniewski
  The time of issuing a decision on the costs of proceedings pursuant to Art. 269 of the Tax Ordinance and Art. 264(1) of the Administrative Procedure Code - case law review
  This s tudy is based on a view that a decision on the costs of proceedings pursuant to Art. 269 of the Tax Ordinance and a decision on the costs of proceedings pursuant to Art. 264(1) of the Administrative Procedure Code should be issued at the same time as the judgement. There is no agreement about the consequences of failure to issue the decision on the costs of proceedings together with the judgement, both pursuant to Art. 269 TO and Art. 264(1) APC. This study presents judicial decisions and legal opinions concerning the issue in question.

  Back to top


  Aleksander Kappes
  Civil-law guarantee and a juridical act aimed at changing the creditor
  - commentary on Supreme Court judgment of 6 June 2014 (I CSK 428/13)

  The (Polish) Supreme Court (SC) held that a civil-law guarantee for a debt owed by a public health care establishment is an act aimed at changing the creditor, which makes the agreement invalid due to the sanction of invalidity provided for in case of acts aimed at changing the creditor of such an establishment. The author of this commentary disagrees with this standpoint of the SC and criticizes it both on the dogmatic plane and because of the adverse economic effects which may be suffered by these establishments as a result of difficulties in financing medicines and medical materials due to the judgment commented on.

  Back to top


  Marian Kępiński, Jakub Kępiński
  Prescription of the share in ownership by the co-owner
  - commentary on Supreme Court judgment of 26 June 2013 (II CSK 581/12)

  Prescription is a method of acquiring ownership through long, continuous possession of the property. The Polish Supreme Court in the commented judgment considers the possibility of one of co-owners acquiring the share in property by prescription. In the light of this judgment the co-owner has in practice little chance to acquire ownership of the share in property by prescription, because the Court demands from the co-owner to present special, unjustified evidence, which is almost not possible to obtain. This position stands in contradiction to the main aim of prescription, which is to adjust the legal status to the actual state.

  Back to top


  Angelina Stokłosa
  Recipient of a declaration of intent to resign from the position of member of the supervisory board in the joint stock company
  - commentary on Supreme Court judgment of 24 May 2013 (V CSK 313/12)

  Some problematic aspects of resigning from the position in company governing bodies, including the recipients of the declaration, have been recently raised by legal scholars. As a rule, the issue is analyzed in the context of resignation of a member of the management board. It must be upheld, however, according to some viewpoints already presented by academics, that there is no normative basis for the acceptance of different rules of members of other corporate bodies announcing their resignations. In other words, those rules are the same for members of all governing bodies in a company. It relates to, among others, the most appropriate recognition of recipient of a declaration on resignation, sometimes known as the 'addressee'. Contrary to some presented standpoints, it is the member of the management board (at least one member of a a collective board) who is entitled to receive the resignation notice from a member of each governing body of the company, regardless of the particular circumstances of the resignation. This rule cannot be modified or misunderstood for the sake of the so called 'interest of the company', even though this specific interest can be fulfilled when all positions in governing bodies in the company are filled.

  Back to top


  Krzysztof Tapek
  The scope of the registry court's jurisdiction in relation to company general meeting resolutions
  - the manner of company's representation by management board consisting of one member
  - commentary on Supreme Court decision of 14 July 2013 (III CNP 1/13)

  The Supreme Court's decision, discussed in this commentary, concerns two issues of great importance for corporate governance in companies. The first of them is the examination of legality of resolutions. The Supreme Court took a stand that the registry court is competent to examine the legality of resolutions. This issue is reflected in the thesis of the decision commented on. The second issue is the effectiveness of the provisions of articles of association stipulating collective representation in a case when the management board consists of one member only.

  Back to top


  Mateusz Knecht
  Calculating the period of prescription of claims arising from the infringement of industrial property rights - case law review
  Although the issue of prescription of claims arising from infringement of industrial property rights is of fundamental importance for practice, it continues to cause vivid debate in the legal literature and jurisprudence. The differences of opinions appear, among others, in respect of the catalogue of claims which are covered by the period of prescription under Art. 289 of the Polish Industrial Property Law (which is a consequence of a dispute about the economic or personal nature of the particular owner's claims); as well as the consequences of meeting the conditions for prescription of claims in the period between the date of filing for registration of an exclusive right and the date when it is granted. This paper considers the issue causing the greatest controversy, i.e. calculating the period of prescription of claims arising from a recurring or continuous infringement of industrial property rights. In spite of the fact that in recent years there has been increased interest in this issue among legal scholars and in jurisprudence, so far no common position has been developed.

  Back to top


  Jan Błeszyński, Maria Błeszyńska-Przybylska
  Authors' pursuit of, and entitlement to, audio-visual royalties
  - commentary on judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 22 May 2013 (I ACa 1359/12)

  According to the judgment commented on here, the so-called audio-visual royalties for works used in audio-visual work (contributing works), known also as the additional remuneration, as referred to in Art. 70(21) of the (Polish) Copyright and Related Rights Act, payable to co-authors of an audio-visual work for use of the audio-visual work within fields of use enumerated in this Article, require rebutting of the legal presumption on acquisition of rights to these works by the producer, specified in Art. 70(1) of the Copyright Act. This standpoint is, however, not supported by the grammatical, systemic or functional interpretation of these provisions. Audio-visual royalties, regardless of how the term 'co-authors of audio-visual works' should be understood, constitute an element of the right to remuneration due to these authors, which right cannot be subject to transfer, waiver or against which debts cannot be enforced. As provided by the law, audio-visual royalties can be collected by the relevant collective management organisation only. Collection of, and entitlement to, audio-visual royalties does not depend on who is entitled to use contributing works within the audio-visual work.

  Back to top


  Dorota Sokołowska
  Structure of an audio-visual work and status of contributing authors
  - commentary on resolution of a panel of 7 judges of the Supreme Court of 25 November 2008 (III CZP 57/08)

  Although the Act of 2 February 1994 on Copyright and Related Rights has been in force for over 20 years, the regulation concerning audio-visual works still causes numerous doubts expressed in case law and by legal scholars specializing in copyright law. First of all, what causes controversies is the legal nature and construction of audio-visual works and the status of contributing authors, as well as interpretation of the presumption from Art. 70 ACRR. This situation has a direct bearing on the views formulated on the issue of the so-called co-authors' of an audio-visual entitlement to the remuneration specified currently in Art. 70(21) ACRR. What may be seen as an important source for many statements is the reasons for the resolution of a panel of 7 judges of the Supreme Court of 25 November 2008, which resolution, however, deserves a critical assessment.

  Back to top


  Jacek Brolik
  Serving individual interpretations of tax law regulations - Legal importance of service - case law review
  The main subject of this article is answering the questions about serving individual interpretations of tax law regulations. These questions are analyzed from different points of view, based on the achievements of legal scholars and legal assessments made by the Supreme Administrative Court and the Constitutional Court. In the course of these studies the author presents legal considerations about the essence, meaning, function and possibilities of using the interpretations of tax law regulations, particularly in the context of legal protection which results from the fact of applying the aforementioned interpretation.

  Back to top


  Maciej Wojtuń
  Damages to a former employee as cost deductible for purposes of corporate income tax - case law review
  The dominant standpoint of administrative courts is that the damages provided for in Art. 45(1) of the Labour Code, paid to a former employee by a corporate income tax payer, does belong to costs deductible for tax purposes.

  Back to top


  Barbara Denisiuk
  Conversion of receivable debts into share capital is contribution in kind
  - commentary on judgment of the Provincial Administrative Court in Warsaw of 14 November 2012 (III SA/Wa 427/12)

  A debt-for-equity swap is a particular way to increase share capital, which is not regulated by provisions of the Code of Commercial Partnerships and Companies. This institution is a result of fusion of practice, legal literature and judicial decisions. Lack of unequivocal regulation is combined with numerous legal problems, mainly with the issue of receivable debt as a contribution to the share capital in commercial companies. The adoption of a certain position may lead to significant tax law effects, which is described in this commentary.

  Back to top


  Grzegorz Borkowski
  Helping the life estate holders - decision of the quarter
  Article 10(1)(8) of the Act on Personal Income Tax, which requires taxation of proceeds of sale of e.g. real estate before the lapse of 5 years of its acquisition was intended to counteract speculation. In the current economic reality it has an exclusively fiscal function. As an outdated provision, and moreover one which arouses serious doubts as to consistency with constitutionally protected values, it should have been removed from the list of 'sources of income' a long time ago.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Marek Grzybowski
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/glosa

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (3)

  Irek
  19-07-2017
  Ocena: 5/5
  Czasopismo kupuję w miarę regularnie. Jest to, według mnie, jedna z lepszych gazet prawniczych. Zastanawiam się nawet nad prenumeratą ;) Na razie zostanę jednak przy wersji papierowej, pojedynczej.
  Patryk
  29-03-2018
  Ocena: 5/5
  Omówienie orzeczenia, które znajduje się w nr 1/2018 "Glosy", a dotyczące nabycia nieruchomości przez obcokrajowców przebywających w Polsce, na tyle mnie ujęło (szczególnie rzeczowość i jasny komentarz), że z cierpliwością czekam na nowy nr.
  Artur
  19-08-2018
  Ocena: 5/5
  W Glosie 3/2018 Piotr Modrzejewski poruszył ważny temat korzystania z portali społecznościowych przez osoby prywatne do celów zawodowych. Problem ten jest coraz powszechniejszy. Dziękuję za taki przykład. Pozdrawiam i polecam czasopismo.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2021 [188]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2021 [187]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2021 [186]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2020 (185)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2020 (184)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2020 (183)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2020 (182)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2019 (181)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2019 (180)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2019 (179)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2019 (178)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2018 (177)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2018 (176)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2018 (175)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2018 (174)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2017 (173)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2017 (172)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2017 (171)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach- Nr 1/2017 (170)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2016 (169)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2016 (168)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2016 (167)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2016 (166)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2015 (165)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2015 (164)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2015 (163)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2015 (162)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - 4/2014 (161)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2014 (161)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2014 (159)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2014 (158)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2013 (157)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2013 (156)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2013 (155)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2013 (154)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2012 (153)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2012 (152)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2012 (151)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2012 (150)

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty