Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2013 (157)

Czasopismo jest wydawane od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. Czasopismo zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
76,54 76,54
Cena regularna: 85,05
85,05
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

„Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” jest wydawana od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. 
Kwartalnik „Glosa” zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego. Komentarze te są tworzone przez najlepszych prawników - profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, czyli zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się prawnymi uwarunkowaniami obrotu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Za publikację na łamach „Glosy” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w spr...

„Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” jest wydawana od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. 
Kwartalnik „Glosa” zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego. Komentarze te są tworzone przez najlepszych prawników - profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, czyli zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się prawnymi uwarunkowaniami obrotu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Za publikację na łamach „Glosy” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińPRAWO HANDLOWE

Paweł Popardowski

str. 5

Małgorzata Sieradzka

str. 22

Tomasz Wołowiec

str. 29

Rafał Kos

str. 36

Magdalena Bławat

str. 48

Jędrzej Jerzmanowski

str. 54

Tomasz Czech

str. 65

Marta Borkowska

str. 73

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Joanna Uchańska

str. 77

OCHRONA KONKURENCJI

Katarzyna Klafkowska-Waśniowska

str. 83

PODATKI

Agata Han

str. 95

Tomasz Kolanowski

str. 102

Marek Pawlik

str. 107

Jacek Drosik

str. 118

Grzegorz Borkowski

str. 125

Table of Contents & Abstracts str. 133
Paweł Popardowski
Spółki osobowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego
Niniejszy przegląd orzecznictwa zostanie poświęcony analizie dorobku orzeczniczego Sądu Najwyższego (dalej jako SN) z lat 2008-2013 w sprawach dotyczących spółek osobowych. W przeglądzie zostanie omówionych 7 orzeczeń. Pod względem merytorycznym judykaty te odnoszą się do zróżnicowanych problemów prawnych, ujawniających się na tle przepisów ustawy z 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych1 regulujących spółki osobowe, w tym, m.in. zagadnień związanych z reprezentacją spółki jawnej i odpowiedzialnością wspólników za jej zobowiązania, a także kwestii rozliczeń pomiędzy wspólnikami w związku z rozwiązaniem spółki osobowej.

Początek strony


Małgorzata Sieradzka
Zakres dopuszczalnej swobody zamawiającego w ustalaniu wysokości kar umownych w świetle orzecznictwa z zakresu zamówień publicznych
Celem artykułu jest ukazanie problematyki kar umownych (podstaw ich nakładania oraz wysokości) w prawie zamówień publicznych. Zagadnienie swobody zamawiającego w przedmiocie zastrzegania kar umownych w umowie w sprawie zamówienia publicznego jest szeroko dyskutowane zarówno w orzecznictwie, jak i doktrynie. Kwestia ta bowiem ma szczególne znaczenie z punktu widzenia interesów wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pozycja zamawiającego jako gospodarza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącza możliwość kształtowania treści przyszłej umowy w zakresie zasadności oraz wysokości kar umownych przez wykonawcę na etapie ubiegania się o zamówienie. Zamawiający posiada bowiem uprawnienie do jednostronnego określenia postanowień przyszłej umowy (wzoru umowy). Zatem instytucja kary umownej (w zakresie podstaw, wysokości oraz sposobu naliczania) może podlegać ocenie dopiero na etapie realizacji umowy. Treść umowy w sprawie zamówienia publicznego podlega wówczas kontroli pod kątem ewentualnego nadużycia przez zamawiającego prawa podmiotowego (art. 5 kodeksu cywilnego) w postępowaniu przez sądem powszechnym.

Początek strony


Tomasz Wołowiec
Opłata uzdrowiskowa w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej
Zasadniczy problem interpretacyjny dotyczy odpowiedzi na pytanie: czy szpital uzdrowiskowy jest szpitalem w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? Spór inkasentów opłaty uzdrowiskowej z organami podatkowymi dotyczy zatem kwestii, jaki jest zakres przewidzianego w tym przepisie zwolnienia od tej opłaty, a ściślej rzecz biorąc, czy znajduje on zastosowanie wobec osób przebywających w szpitalu uzdrowiskowym w rozumieniu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym. Analizując przepisy obu ustaw, autor dochodzi do wniosku, że zwolnienie to nie obejmuje szpitali uzdrowiskowych, co oznacza, iż w obiektach o statusie szpitala uzdrowiskowego należy pobierać opłatę uzdrowiskową.

Początek strony


Rafał Kos
O związaniu cesjonariusza zapisem na sąd polubowny
Uznanie przez Sąd Najwyższy (dalej jako SN), że cesjonariusz wierzytelności jest związany zapisem na sąd polubowny ze stosunku podstawowego, z którego wynika wierzytelność, przesądziło o utrwaleniu poglądu - jednolitego zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie, iż każdy następca prawny pod tytułem szczególnym strony z umowy podstawowej jest związany zapisem na sąd polubowny zawartym w tej umowie. Glosa krytycznie analizuje argumenty, które motywowały SN do przyjęcia tej tezy i stawia pod znakiem zapytania trafność tego poglądu na tle obowiązujących przepisów.

Początek strony


Magdalena Bławat
Klauzula rebus sic stantibus a konwersja
Problematyka klauzuli rebus sic stantibus doczekała się licznych wypowiedzi doktryny i judykatury. Przy omawianiu mechanizmu sądowej ingerencji w treść stosunku umownego w ramach klauzuli rebus sic stantibus orzecznictwo posługuje się niekiedy pojęciem konwersji umowy. Niemniej jednak pojęcie konwersji ma ścisłe znaczenie w języku prawniczym i nie należy używać go jako synonimu dla pojęcia modyfikacji umowy.

Początek strony


Jędrzej Jerzmanowski
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. dokonywane bez zmiany umowy spółki
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. dokonywane bez zmiany umowy spółki jest od lat źródłem kontrowersji. Dodanie w 2004 r. § 3 do art. 257 kodeksu spółek handlowych (a przede wszystkim zawarcie w nim niejasnego odesłania do art. 260 § 2 k.s.h.) podzieliło przedstawicieli doktryny i sądy w kwestii, czy nowe udziały w kapitale zakładowym spółki z o.o. podwyższanym bez zmiany umowy spółki mogą zostać objęte w innych, aniżeli dotychczasowe proporcje udziałowe (i czy można w tym trybie podwyższeniowym wyłączyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników, tudzież przyjąć do spółki nowych wspólników). Prawie równie kontrowersyjne stało się to, czy w omawianym trybie można jedynie utworzyć nowe udziały, czy również podwyższyć wartość nominalną udziałów istniejących. Te ważne kwestie podjął Sąd Najwyższy (dalej jako SN) w glosowanej uchwale. Uchwała ta ma fundamentalne znaczenie dla obrotu gospodarczego - dlatego zasługuje na szczegółową analizę.

Początek strony


Tomasz Czech
Błąd co do treści umowy opcji walutowej
Od czasu rozpoczęcia kryzysu finansowego w 2008 r. przez sądy polskie przetacza się fala procesów dotyczących transakcji terminowych i pochodnych. Glosowany wyrok jest jedną z pierwszych wypowiedzi Sądu Najwyższego (dalej jako SN) na temat zagadnień prawnych, które są przedmiotem wspomnianych procesów.

Początek strony


Marta Borkowska
Charakter prawny zobowiązania poręczyciela wekslowego
Glosa dotyczy charakteru prawnego zobowiązania poręczyciela wekslowego - w jakim stopniu jest ono odrębne, a w jakim zależne od zobowiązania wekslowego awalata. Zagadnienie przedstawione jest na tle problemu prawnego: czy cofnięcie powództwa, połączone ze zrzeczeniem się roszczenia, dokonane wobec wystawcy weksla, stanowi podstawę prawną zwolnienia poręczyciela wekslowego ze zobowiązania.

Początek strony


Joanna Uchańska
Z problematyki ochrony tytułów prasowych w Internecie: kolizja uprawnień do domeny internetowej a zarejestrowanego znaku towarowego
Prezentowane orzeczenie jest kolejnym głosem w dyskusji na temat wykonywania prawa wyłącznego z rejestracji znaku towarowego w kolizji z domeną internetową. Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie (dalej jako Sąd Polubowny) nie po raz pierwszy podjął się analizy ważkiej kwestii ochrony oznaczeń w środowisku internetowym. Na tle dotychczasowej judykatury wyłania się jednoznaczna preferencja dominacji praw z rejestracji znaku towarowego nad tymi z rejestracji domeny internetowej. Przede wszystkim prezentowany wyrok dotyka kolizji uprawnień do tytułu prasowego - będącego jednocześnie zarejestrowanym znakiem towarowym - oraz domeny internetowej. Sąd Polubowny wybrał jeden z możliwych modeli ochrony tytułów prasowych w Internecie, który nie dopuszcza możliwości dochodzenia roszczeń przez uprawnionego z tytułu prasowego na podstawie art. 21 w zw. z art. 54b ustawy z 26.01.1984 r. - Prawo prasowe.

Początek strony


Katarzyna Klafkowska-Waśniowska
Retransmisja internetowa programów telewizyjnych jako akt publicznego udostępniania w rozumieniu dyrektywy 2001/29/WE o prawie autorskim i prawach pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym
W wyroku w sprawie TVCatchup1 TS po raz pierwszy rozważał problematykę retransmisji internetowej, w świetle przepisów dotyczących prawa publicznego udostępniania utworów. Z jednej strony, wyrok jest ciekawy, gdyż porusza problematykę nowych usług telewizyjnych, a w szczególności zjawiska tzw. simulcastingu, czyli jednoczesnej i pełnej retransmisji programów nadawanych w sposób tradycyjny, np. na falach Hertza, w Internecie. Z drugiej zaś strony, rozważania w wyroku wpisują się w dość bogate obecnie orzecznictwo dotyczące zakresu prawa udostępniania publicznego, tak jak jest ono określone w dyrektywie 2001/29/WE. Wyrok został wydany bez opinii rzecznika generalnego, a podstawowe zagadnienie poruszone w wyroku nie jest uznawane za szczególnie kontrowersyjne. Jednak, w świetle prawa Unii Europejskiej, istnieje wiele niewyjaśnionych kwestii związanych z wyróżnieniem i oceną przesłanek uznania za udostępnianie publiczne, co było powodem skierowania pytanie prejudycjalnego. Mimo aprobaty dla tezy wyroku, że retransmisja internetowa, taka jak określona w przedmiotowej sprawie, stanowi akt publicznego udostępniania utworu, można nadal wskazać wiele niekonsekwencji i niejasności, które mogą być przedmiotem kolejnych pytań.

Początek strony


Agata Han
Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej
Na tle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych1 nie jest oczywiste, do którego źródła przychodów należy zaliczyć przychód ze sprzedaży nieruchomości, która nie została wprowadzona przez podatnika do ewidencji środków trwałych, a była wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z jednym stanowiskiem, do zakwalifikowania przychodu ze sprzedaży składnika majątkowego do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, wystarczy sam fakt wykorzystywania przez podatnika tego składnika majątku przy prowadzeniu działalności gospodarczej. W myśl drugiego poglądu, niewprowadzenie składnika majątku do ewidencji środków trwałych skutkuje wyłączeniem przychodu uzyskanego w związku z jego zbyciem z wyżej wskazanego źródła, nawet w przypadku wykorzystywania go na potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

Początek strony


Tomasz Kolanowski
Wykładnia przepisów dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych
Upływ terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest jedną z przyczyn powodujących jego wygaśnięcie. Zatem ma istotne znaczenie dla prowadzonych postępowań podatkowych. Zagadnienia te były wielokrotnie przedmiotem rozważań w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (dalej jako TK) oraz sądów administracyjnych. Spory w tym zakresie dotyczą w szczególności zasad przerwania lub zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Jednak w pierwszej kolejności należałoby odpowiedzieć na pytanie, jakimi regułami wykładni należy się posługiwać przy interpretowaniu przepisów odnoszących się do przedawnienia zobowiązań podatkowych? Opracowanie to podejmuję próbę odpowiedzi na powyższe pytanie.

Początek strony


Marek Pawlik
Czy oleje smarowe podlegają podatkowi akcyzowemu?
Przepisy dotyczące podatku akcyzowego, pod pozorem precyzji i systematyki, osiągnęły taki stopień skomplikowania, że nawet uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej jako NSA) nie była w stanie wyjaśnić istotnych wątpliwości w zakresie opodatkowania krajowym podatkiem akcyzowym olejów smarowych, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że NSA w jednej ze spraw zdecydował się skierować do Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) pytanie prejudycjalne w zakresie zgodności zharmonizowanych krajowych regulacji w podatku akcyzowym z przepisami unijnymi.

Początek strony


Jacek Drosik
Skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organów podatkowych w sprawie o zwrot nadpłaty
W głosowanym orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny (dalej jako NSA) stwierdził, że na bezczynność organu podatkowego w sprawie zwrotu nadpłaty podatkowej nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Czy jednak przyjęcie tego punktu widzenia znajduje uzasadnienie w przepisach obowiązującego prawa i czy nie stanowi istotnego zagrożenia dla realizacji uprawnień podatników do zwrotu nadpłaconych zobowiązań podatkowych? Stanowisko NSA byłoby zasadne wówczas, gdyby zwrot nadpłaty podatkowej, bez względu na sposób jego dokonania (postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań, przelew bankowy, wypłata w gotówce, przekaz pocztowy), nie był czynnością prawną tegoż organu. Wszak skarga do sądu administracyjnego przysługuje na bezczynność organu administracji publicznej. Czy jednak w istocie zwrot nadpłaty nie wywołuje skutków prawnych? Prawo do zaskarżenia do sądu administracyjnego bezczynności organu podatkowego w sprawie zwrotu nadpłaty mającej przyjąć postać: przelewu, gotówki albo przekazu pocztowego, w obowiązującym porządku prawnym wydaje się być też jedynym środkiem obrony podatnika przed groźbą utraty należnych mu pieniędzy. Otóż instytucją prawną służącą do zwalczania bezczynności organu podatkowego jest ponaglenie uregulowanej w przepisach art. 141 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa1. Postępowanie podatkowe jest jednak wszczynane i prowadzone tylko w sprawach rozstrzyganych decyzją administracyjną (wyjątkowo postanowieniem). Działania organów podatkowych, które są dokonywane poza postępowaniem podatkowym nie są, siłą rzeczy, zabezpieczone ponagleniem. A tymi zaś działaniami są przecież: przelew bankowy, wypłata w gotówce albo przekaz pocztowy nadpłat. Gdy więc sąd administracyjny odmówi rozpoznania skargi na bezczynność organu podatkowego w sprawie zwrotu nadpłaty, czy podatnik będzie mógł w inny sposób doprowadzić do odzyskania kwot zapłaconych nienależnie albo nadpłaconych?

Początek strony


Grzegorz Borkowski
Przerwanie biegu przedawnienia
Jak to się dzieje, że Naczelny Sąd Administracyjny (dalej jako NSA) w 2013 r. rozstrzyga zagadnienie prawne, które powinno być (i było) rozstrzygnięte tuż po wprowadzeniu sądowej kontroli decyzji podatkowych (1.01.1981 r.)? Sytuacja taka budzi niepokój, zwłaszcza że chodzi o fundamentalną kwestię wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


COMMERCIAL LAW

Paweł Popardowski
 • Partnerships in the case law of the Supreme Court - case law review
 • p. 5

  Małgorzata Sieradzka
 • The scope of permissible freedom of the awarding entity to determine contractual penalties in the light of public procurement judicial decisions - case law review
 • p. 22

  Tomasz Wołowiec
 • Resort fee within the meaning of the Act on Medical Activity - commentary on the judgment of the Provincial Administrative Court in Szczecin of 14 March 2013 (I SA/Sz 921/12)
 • p. 29

  Rafał Kos
 • About assignee being bound by the arbitration clause - commentary on Supreme Court judgment of 3 September 1998 (I CKN 822/97)
 • p. 36

  Magdalena Bławat
 • Rebus sic stantibus clause and conversion - commentary on Supreme Court judgment of 22 April 2005 (II CK 594/04)
 • p. 48

  Jędrzej Jerzmanowski
 • Increase of share capital of a limited liability company made without amending the articles of association - commentary on resolution by 7 judges of the Supreme Court of 17 January 2013 (III CZP 57/12)
 • p. 54

  Tomasz Czech
 • Mistake as to the contents of a currency option agreement - commentary on Supreme Court judgment of 5 October 2012 (IV CSK 166/12)
 • p. 65

  Marta Borkowska
 • Juridical character of the obligation of guarantor (per aval) on the bill of exchange - commentary on Supreme Court judgment of 26 September 2012 (II CSK 3/12)
 • p. 73

  INTELLECTUAL PROPERTY

  Joanna Uchańska
 • Protection of newspaper titles on the Internet - selected issues: the conflict between protection of Internet domains and registered trademark - commentary on the judgment of the Court of Conciliation for Internet Domains at the Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications in Warsaw of 5 March 2012 (45/11/PA)
 • p. 77

  COMPETITION PROTECTION

  Katarzyna Klafkowska-Waśniowska
 • Internet retransmission of TV programs as communication to the public within the meaning of Directive 2001/29/EC on copyright and related rights in the information society - commentary on Court of Justice judgment of 7 March 2013 in case C-607/11 ITV Broadcasting Ltd, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd, ITV Studios Ltd versus TVCatchup Ltd
 • p. 83

  TAXES

  Agata Han
 • Taxation of proceeds of sale of real estate used for purposes of business activity - case law review
 • p. 95

  Tomasz Kolanowski
 • Interpreting provisions with regard to time-barring of tax liabilities - case law review
 • p. 102

  Marek Pawlik
 • Are lubricating oils liable to excise duty? - commentary on resolution by a panel of 7 judges of the Supreme Administrative Court of 29 October 2012 (I GPS 1/12)
 • p. 107

  Jacek Drosik
 • Complaint to an administrative court for tax authorities' failure to act in case concerning refund of overpaid tax - commentary on Supreme Administrative Court decision of 22 July 2008 (II FSK 709/07)
 • p. 118

  Grzegorz Borkowski
 • Interruption of the running of limitation period - decision of the quarter
 • p. 125

  Table of Contents & Abstracts p. 133
  Paweł Popardowski
  Partnerships in the case law of the Supreme Court - case law review
  This review of the case law is dedicated to the analysis of the case law of the Supreme Court for the years 2008-2013 in matters relating to the partnerships. The review discusses 7 rulings. The merits of these rulings relate to diverse legal issues which emerged against the background of the Act of 15 September 2000 - Code of Commercial Partnerships and Companies, including, inter alia, issues related to the representation of registered partnerships and partners' liability for its commitments, as well as the issue of settlements between partners in connection with dissolution of a partnership.

  Back to top


  Małgorzata Sieradzka
  The scope of permissible freedom of the awarding entity to determine contractual penalties in the light of public procurement judicial decisions - case law review
  This paper discusses contractual penalties (reasons for their impositions and rates) in the public procurement law. An issue of the awarding entity's freedom to stipulate contractual penalties in the public procurement contract has been widely discussed, both in case law and doctrine. This issue is of paramount importance from the point of view of contractors' interests in the award of public procurement. The position of the awarding entity, as the host of the procurement award proceedings, excludes, at the stage of tendering for the contract, the contractor's control over the future agreement content that concerns legitimacy and amounts of contractual penalties. The awarding entity is entitled to unilaterally formulate the future provisions of the contract (model contract). Thus, the institution of contractual penalties (reasons, amounts and methods of calculation) can be assessed only during the contract performance and the content of the procurement contract can be examined for possible violations of the subjective rights (Art. 5 Polish Civil Code) by the awarding entity before common courts.

  Back to top


  Tomasz Wołowiec
  Resort fee within the meaning of the Act on Medical Activity - commentary on the judgment of the Provincial Administrative Court in Szczecin of 14 March 2013 (I SA/Sz 921/12)
  The major interpretation problem concerns the question: is a sanatorium (spa-hospital) is a typical hospital within the meaning of Art. 17(2)(2) of the Act on Local Taxes and Fees? The dispute between collectors of resort fees with the tax authorities relates to the question of the extent of exemption from said fee, provided for in that provision, and more precisely whether it applies to people staying in a sanatorium within the meaning of the Act on Treatment in Health Resorts. Analyzing the provisions of both laws, the authors conclude that the exemption does not include sanatoriums, which means that in establishments having the status of the sanatoriums resort fees should be collected.

  Back to top


  Rafał Kos
  About assignee being bound by the arbitration clause - commentary on Supreme Court judgment of 3 September 1998 (I CKN 822/97)
  The Supreme Court's ruling that an assignee is bound by the arbitration clause contained in the original contract from which the assigned claim arises, sealed the opinion - uniform both among the scholars and in the case law - that each individual successor of a person who was a party to the original contract, is bound by the arbitration clause included in this contract. This commentary critically analyzes the arguments that motivated the Supreme Court to adopt this stance and calls into question the correctness of this opinion under the regulations currently in force.

  Back to top


  Magdalena Bławat
  Rebus sic stantibus clause and conversion - commentary on Supreme Court judgment of 22 April 2005 (II CK 594/04)
  The issue of rebus sic stantibus clause has been the subject of many statements of jurisprudence and case law. Discussing the mechanism of judicial intervention into the contents of the contractual relationship within the framework of rebus sic stantibus clause, the term 'contract conversion' is sometimes used in case law. However, this term has its own specific meaning and it should not be used as a synonym for contract modification.

  Back to top


  Jędrzej Jerzmanowski
  Increase of share capital of a limited liability company made without amending the articles of association - commentary on resolution by 7 judges of the Supreme Court of 17 January 2013 (III CZP 57/12)
  Increase of share capital of a limited liability company made without amending the articles of association has for years been causing controversies. The addition in 2004 of section 3 to Art. 257 of the Code of Commercial Partnerships and Companies (and especially the inclusion in it of a vague reference to Art. 260(2) of the Code of Commercial Partnerships and Companies) divided legal scholars and courts on the question whether the new shares in the share capital of a limited liability company, increased without amending the articles of association may be subscribed otherwise than in the existing proportions of shareholding (and whether the increase mode may exclude the right preemption of the existing shareholders or whether it is possible to accept new shareholders in the company). Almost equally controversial was the question whether in this procedure it is only possible to create new shares or whether the nominal value of existing shares can be increased as well. These important issues were addressed by the Supreme Court in the resolution commented upon. This resolution is of fundamental importance for economic relations and thus deserves close scrutiny.

  Back to top


  Tomasz Czech
  Mistake as to the contents of a currency option agreement - commentary on Supreme Court judgment of 5 October 2012 (IV CSK 166/12)
  The commented judgment of the Supreme Court relates to currency option agreements. Under Polish law, a legally relevant mistake can refer to the contents of such agreements only. It is not allowed to invalidate an agreement due to a mistake as to risk connected with the transaction. If pre-contractual information duties are not performed, this is not a sufficient reason to claim that a legally relevant mistake has been induced.

  Back to top


  Marta Borkowska
  Juridical character of the obligation of guarantor (per aval) on the bill of exchange - commentary on Supreme Court judgment of 26 September 2012 (II CSK 3/12)
  The commentary concerns the issue of juridical character of the obligation of guarantor (per aval) on the bill of exchange - to what degree it is separate and to what degree it is dependent on the obligation of the drawer. The issue is presented against the background of the legal question whether the withdrawal of actions combined with abandonment of the claim, done for the benefit of the drawer, constitutes the legal grounds for discharging the guarantor from his obligation.

  Back to top


  Joanna Uchańska
  Protection of newspaper titles on the Internet - selected issues: the conflict between protection of Internet domains and registered trademark - commentary on the judgment of the Court of Conciliation for Internet Domains at the Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications in Warsaw of 5 March 2012 (45/11/PA)
  The court judgment in question is yet another voice in the discussion on executing exclusive rights in a registered trade mark in conflict with an Internet domain. Not for the first time did the Court of Conciliation for Internet Domains at the Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications undertake a significant and material analysis of the protection of designatons in the nline environment. In the light of existing case law, an unambiguous observation can be made that the rights in registered trademarks prevail over rights to registered Internet domains. First of all, the case in point concerns the conflict of rights to a newspaper title - which is also a registered trademark - and the Internet domain. The Court of Conciliation for Internet Domains ruled on the basis of one of the possible models for the protection of a newspaper title on the Internet. This model does not allow seeking protection pursuant to Art. 21 in conjunction with Art. 54b of the Polish Press Act of 26 January 1984.

  Back to top


  Katarzyna Klafkowska-Waśniowska
  Internet retransmission of TV programs as communication to the public within the meaning of Directive 2001/29/EC on copyright and related rights in the information society - commentary on Court of Justice judgment of 7 March 2013 in case C-607/11 ITV Broadcasting Ltd, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd, ITV Studios Ltd versus TVCatchup Ltd
  In the judgment in TVCatchup case, the CJEU for the first time analyzed the Internet retransmission of programs in the light of provisions on the public communication right. The judgment is interesting, because on the one hand some aspects of new media services, such as simulcasting understood as a simultaneous, unaltered and unabridged retransmission of a program originally broadcast terrestrially, on the Internet, are considered. On the other hand, the judgment becomes part of the CJEU's substantial body of case law on the the public communication, as regulated in Directive 2001/29/EC. The judgment was issued without an opinion of Advocate General and the main issue considered is not perceived as particularly controversial. Yet the question for preliminary ruling was referred in the TVCatchup case, since there has been, and still is, a number of questions concerning the criteria for defining the scope of the public communication right. Even if there are no objections as to the ruling in the TVCatchup case, still some inconsistencies and ambiguities can be pointed out, and they possibly may be the basis for the future referrals.

  Back to top


  Agata Han
  Taxation of proceeds of sale of real estate used for purposes of business activity - case law review
  Analysis of the Personal Income Tax Act brings into question the classification of proceeds of sale of real estate which was used by the entrepreneur without formal registration in the records of tangible assets. According to one view, this revenue can be classified as revenue from non-agricultural business activity, on condition that the taxpayer makes real use of the unregistered real estate. The contrary opinion claims that the revenue from sale of unregistered real estate should be excluded from this source of revenue.

  Back to top


  Tomasz Kolanowski
  Interpreting provisions with regard to time-barring of tax liabilities - case law review
  The lapse of the period of limitation of tax liabilities is one of the reasons for their extinction; therefore it is important for the tax proceedings. These issues have been repeatedly discussed in the case law of the Constitutional Court and the administrative courts. Disputes in this area concern in particular the rules of interruption or suspension of the period of limitation. However, we should first answer the question as to which rules of interpretation should be used in interpreting legislation related to the time-barring of tax liabilities. This paper attempts to answer this question.

  Back to top


  Marek Pawlik
  Are lubricating oils liable to excise duty? - commentary on resolution by a panel of 7 judges of the Supreme Administrative Court of 29 October 2012 (I GPS 1/12)
  The provisions on excise duty, seemingly precise and systematized, have attained such a degree of complexity that even a resolution of 7 judges of the Supreme Administrative Court was not able to explain the major doubts concerning the taxation of lubricating oils with domestic excise duty, which resulted in the Supreme Administrative Court making a reference for a preliminary ruling to the CoJ in one of the cases. The question concerned conformity of the harmonized national regulations on excise duty with EU laws.

  Back to top


  Jacek Drosik
  Complaint to an administrative court for tax authorities' failure to act in case concerning refund of overpaid tax - commentary on Supreme Administrative Court decision of 22 July 2008 (II FSK 709/07)
  The in the decision commented upon, the Supreme Administrative Court found that tax authority's failure to act in case concerning refund of overpaid tax does not entitle a party to appeal to the administrative court. But is the adoption of this point of view justified under the law and does it not pose a serious threat to exercise of taxpayers' right to refund of overpaid tax liabilities? The Supreme Administrative Court's position would be justified if refund of overpaid tax, regardless of how it is made (decision to credit overpayment on account of arrears, or current or future liabilities, bank transfer, payment in cash, postal order) was not a legal act of the same authority. After all, a complaint to the administrative court is permitted if public administration fails to act. But does refund of overpaid tax have no legal effect indeed? The right to appeal to the administrative court against inactivity of the tax authorities in the mater of refunding the overpayment, to be made in the form of bank transfer, cash payment or postal order, in the current legal system also seems to be the only means of defense against the threat of the taxpayer losing money owed to him. The mechanism which serves to fight against inactivity of tax authorities is a reminder regulated in Art. 141 of the Tax Code. Tax proceedings, however, are initiated and carried out only in cases ended with an administrative decision (in special cases with a ruling). The actions of the tax authorities performed outside tax proceedings are not, by definition, liable to reminder. And such actions include bank transfers, payments in cash or postal order payments. So when an administrative court refuses to hear an action for tax authorities failure to act in case concerning refund of overpayment, can taxpayer otherwise procure the recovery of sums unduly paid or overpaid?

  Back to top


  Grzegorz Borkowski
  Interruption of the running of limitation period - decision of the quarter
  How does it happen that in 2013 the Supreme Administrative Court decides on a legal issue which should have been (and was) decided on immediately after introduction of judicial review of tax decisions (1 January1981)? The situation gives rise to concerns, especially that it applies to the fundamental issue of extinction of tax liability.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Marek Grzybowski
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/glosa

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (3)

  Irek
  19-07-2017
  Ocena: 5/5
  Czasopismo kupuję w miarę regularnie. Jest to, według mnie, jedna z lepszych gazet prawniczych. Zastanawiam się nawet nad prenumeratą ;) Na razie zostanę jednak przy wersji papierowej, pojedynczej.
  Patryk
  29-03-2018
  Ocena: 5/5
  Omówienie orzeczenia, które znajduje się w nr 1/2018 "Glosy", a dotyczące nabycia nieruchomości przez obcokrajowców przebywających w Polsce, na tyle mnie ujęło (szczególnie rzeczowość i jasny komentarz), że z cierpliwością czekam na nowy nr.
  Artur
  19-08-2018
  Ocena: 5/5
  W Glosie 3/2018 Piotr Modrzejewski poruszył ważny temat korzystania z portali społecznościowych przez osoby prywatne do celów zawodowych. Problem ten jest coraz powszechniejszy. Dziękuję za taki przykład. Pozdrawiam i polecam czasopismo.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2021 [188]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2021 [187]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2021 [186]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2020 (185)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2020 (184)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2020 (183)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2020 (182)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2019 (181)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2019 (180)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2019 (179)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2019 (178)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2018 (177)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2018 (176)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2018 (175)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2018 (174)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2017 (173)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2017 (172)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2017 (171)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach- Nr 1/2017 (170)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2016 (169)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2016 (168)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2016 (167)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2016 (166)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2015 (165)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2015 (164)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2015 (163)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2015 (162)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - 4/2014 (161)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2014 (161)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2014 (159)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2014 (158)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2013 (157)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2013 (156)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2013 (155)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2013 (154)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2012 (153)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2012 (152)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2012 (151)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2012 (150)

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty