Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2012 (153)

Czasopismo jest wydawane od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. Czasopismo zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
68,04 68,04
Cena regularna: 75,60
75,60
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

„Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” jest wydawana od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. 
Kwartalnik „Glosa” zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego. Komentarze te są tworzone przez najlepszych prawników - profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, czyli zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się prawnymi uwarunkowaniami obrotu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Za publikację na łamach „Glosy” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w spr...

„Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” jest wydawana od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. 
Kwartalnik „Glosa” zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego. Komentarze te są tworzone przez najlepszych prawników - profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, czyli zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się prawnymi uwarunkowaniami obrotu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Za publikację na łamach „Glosy” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińPRAWO HANDLOWE

Konrad Osajda

str. 5

Małgorzata Sieradzka

str. 19

Łukasz Gasiński

str. 26

Tomasz Szanciło

str. 34

Paweł Ochmann

str. 40

Paweł Laskowski

str. 45

Katarzyna Kryla

str. 48

Marta Borkowska

str. 55

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Joanna Jowita Sitko

str. 60

Monika Żuraw-Kurasiewicz

str. 69

Anna Wiśniewska

str. 79

OCHRONA KONKURENCJI

Karolina Klehr

str. 87

Konrad Kohutek

str. 94

PODATKI

Tomasz Wołowiec

str. 102

Konrad Łuczak

str. 106

Hanna Filipczyk

str. 113

Grzegorz Borkowski

str. 120

VARIA

Dominika Suleiman

str. 126

Table of Contents & Abstracts
str. 134
Konrad Osajda
Odpowiedzialność członków zarządu spółek z o.o. za ich zobowiązania w orzecznictwie Sądu Najwyższego z 2011 r. i 2012 r.
Przedstawiany przegląd orzecznictwa stanowi kontynuację opracowania opublikowanego w poprzednim numerze "Glosy". Liczba orzeczeń Sądu Najwyższego (dalej jako SN), wydanych w 2011 r., w których dokonano wykładni różnych elementów normy prawnej zawartej w art. 299 kodeksu spółek handlowych sprawiła, że nie udało się objąć ich jednym przeglądem orzecznictwa, a znaczenie teoretyczne i praktyczne rozstrzyganych kwestii przemawiało przeciwko ich pominięciu. Dlatego też przegląd poświęcono problematyce odpowiedzialności członków zarządu spółek z o.o. za ich zobowiązania. Przegląd orzecznictwa prezentuje 5 orzeczeń SN, w których zawarto rozważania dotyczące następujących zagadnień: zakresu przedmiotowego odpowiedzialności ponoszonej na podstawie art. 299 k.s.h., braku szkody jako przesłanki egzoneracyjnej zwalniającej członków zarządu spółki z o.o. z odpowiedzialności za długi spółki, dopuszczalności bronienia się przez członka zarządu spółki z o.o. zarzutem potrącenia, jurysdykcji krajowej w przypadku roszczeń przeciwko członkom zarządu spółki z o.o. z art. 299 k.s.h.

Początek strony


Małgorzata Sieradzka
Interpretacja pojęcia "posiadanie interesu w uzyskaniu zamówienia publicznego" w świetle orzecznictwa z zakresu zamówień publicznych
Posiadanie interesu w uzyskaniu zamówienia publicznego jest jedną z przesłanek zasadności wnoszenia środków ochrony prawnej. Brak definicja pojęcia w ustawie z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych wywołuje praktyczne trudności. Biorąc pod uwagę konsekwencje niewykonania spełnienia przesłanek wnoszenia środków ochrony prawnej, istotnego znaczenia nabiera ustalenie ich właściwej interpretacji zgodnej z wolą ustawodawcy, a także zapewniającej ochronę podmiotu, który w wyniku działania lub zaniechania zamawiającego poniósł lub może ponieść szkodę.

Początek strony


Łukasz Gasiński
Z problematyki dopuszczalności zawierania umów z członkami rady nadzorczej
Wyrok Sądu Najwyższego (dalej jako SN) zasługuje na uwagę ze względu na swoje znaczenie dla praktyki obrotu. Rozstrzygnięcie to było już wprawdzie przedmiotem analizy doktryny, wydaje się jednak, że kilka zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółki akcyjnej, które poruszył SN, wymaga jeszcze komentarza.

Początek strony


Tomasz Szanciło
Stały stosunek zlecenia jako podstawa pełnomocnictwa procesowego
Glosowana uchwała porusza niezwykle istotną kwestię, gdyż odnoszącą się do możliwości działania w postępowaniu cywilnym w charakterze pełnomocnika strony innej osoby niż radca prawny czy adwokat. Problem ten od dawna wywołuje wiele kontrowersji zarówno w doktrynie, jak i judykaturze, gdyż dotyczy, z jednej strony, dostępności do sądu i prawa strony do wyboru pełnomocnika według własnego uznania, a z drugiej strony, zachowania profesjonalizmu i standardów należytego reprezentowania mocodawcy. Kodeksowe unormowania odnoszące się do kręgu podmiotowego osób, które mogą być pełnomocnikami, starają się wyważyć obydwa te postulaty. Ponieważ jednak ustawodawca nie określił normatywnych przesłanek pojęcia stałego stosunku zlecenia, z pomocą przychodzi orzecznictwo.

Początek strony


Paweł Ochmann
Stosunek kary umownej wobec uprawnienia do żądania obniżenia ceny (actio quanti minoris)
Problematyce kary umownej poświęcono dotychczas wiele uwagi, czego wyrazem jest bogaty dorobek doktryny oraz judykatury. Nie oznacza to bynajmniej braku kontrowersji wokół tej instytucji czy jej pełnej klarowności. Praktyka stale generuje nowe problemy, których rozstrzygnięcie wymaga starannej analizy uwzględniającej istotę i naturę przedmiotowej materii. Niedawno odnośnie do stosunku kary umownej wobec uprawnienia z rękojmi do żądania obniżenia ceny (łac. actio quanti minoris) po raz pierwszy wypowiedział się Sąd Najwyższy (dalej jako SN). Jego stanowisko opiera się na założeniu o całkowitej odrębności tych dwóch instytucji, co wzbudza moje uzasadnione wątpliwości. W glosowanym orzeczeniu SN zajmował się również dopuszczalnością stosowania definicji prawa publicznego na potrzeby prawa prywatnego oraz określaniem wad przedmiotu umowy o roboty budowlane.

Początek strony


Paweł Laskowski
Niedopuszczalność orzekania na podstawie ustalonych w drodze domniemania faktycznego okoliczności przez powoda niepowołane
Przedstawione poniżej zagadnienie dotyczy określenia faktów branych przez sąd pod uwagę przy ustalaniu podstawy faktycznej rozstrzygnięcia. Zagadnienie skupia się na problemie niedopuszczalności przyjęcia za podstawę rozstrzygnięcia faktów przez stronę niepowołanych, choć domniemanych z faktów powołanych przez strony i znajdujących potwierdzenie w materiale sprawy.

Początek strony


Katarzyna Kryla
Zasady ustalania wysokości zadośćuczynienia pieniężnego
Glosowany wyrok dotyczy poruszanego niezwykle często w judykaturze zagadnienia zasad ustalania wysokości zadośćuczynienia pieniężnego. Sąd Najwyższy (dalej jako SN) po raz kolejny wypowiedział się na temat możliwości sięgania przy ocenie wysokości zasądzanej sumy do takich kryteriów, jak sytuacja majątkowa poszkodowanego czy kwoty przyznawane tytułem zadośćuczynienia w innych sprawach. Mimo licznych wypowiedzi doktryny i judykatury wspomniane kwestie są wciąż niezwykle sporne, czego doskonałym przykładem jest omawiane poniżej orzeczenie.

Początek strony


Marta Borkowska
Czasowe ograniczenie uprawnienia do uzupełnienia weksla in blanco
W komentowanym orzeczeniu Sąd Najwyższy (dalej jako SN) ocenił uzupełnienie weksla in blanco po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego za wypełnienie go niezgodnie z porozumieniem (art. 10 prawa wekslowego). W glosie zostaje podkreślone rozróżnienie przedawnienia roszczenia wekslowego i przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego. Przedmiotem rozważań są argumenty natury systemowej i celowościowej, przemawiające za i przeciw czasowemu ograniczeniu uprawnienia do uzupełnienia weksla in blanco. Autorka porównuje konstrukcję prawną, zastosowaną w komentowanym orzeczeniu przez SN, z innymi koncepcjami ochrony dłużnika przed wekslowym zobowiązaniem bezterminowym wypracowanymi przez doktrynę i judykaturę.

Początek strony


Joanna Jowita Sitko
Zakres kompetencji Urzędu Patentowego w sprawach o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ze względu na naruszenie prawa osoby trzeciej
De lege lata w sprawach o unieważnienie prawa udzielonego przez Urząd Patentowy (dalej jako UP) ze względu na naruszenie prawa podmiotowego osoby trzeciej pojawiają się wątpliwości dotyczące zakresu kompetencji UP i sądu cywilnego w odniesieniu do możliwości orzekania o naruszeniu prawa. Zgodnie bowiem z art. 255 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo własności przemysłowej rozstrzyganie spraw o unieważnienie prawa udzielonego przez UP należy do kompetencji Urzędu. Natomiast w myśl art. 284 pkt 6 p.w.p. sąd cywilny jest uprawniony do tego, by orzekać o naruszeniu prawa osoby trzeciej. W związku z powyższym nasuwa się pytanie, czy UP wydając decyzję w sprawie o unieważnienie prawa ze względu na naruszenie prawa podmiotowego osoby trzeciej może sam badać, czy doszło do takiego naruszenia, czy też powinien kwestię tę pozostawić do rozstrzygnięcia w trybie postępowania sądowego. Celem glosy jest analiza przedstawionego zagadnienia i próba udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie.

Początek strony


Monika Żuraw-Kurasiewicz
Czy podmiot rozlewający napój do puszek narusza prawa do znaku towarowego?
Najnowsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) dotyczące znaków towarowych koncentrują się wokół przesłanki "używania" oznaczenia, która warunkuje naruszenie praw do znaku towarowego. Jej wykładnia w sprawach dotyczących używania cudzych znaków towarowych w Internecie doprowadziła do stwierdzenia braku naruszenia przez Google i eBay w sytuacji gdy Google oferował wybór słów kluczowych tożsamych z cudzymi znakami towarowymi w usłudze AdWords, zaś eBay wyświetlał oferty aukcjonariuszy zawierające cudze znaki towarowe na internetowej platformie aukcyjnej, której eBay jest organizatorem. W omawianym orzeczeniu wykładnia tej przesłanki zdecydowała o braku odpowiedzialności za naruszenie praw do znaku podmiotu rozlewającego napój do puszek, działającego jako zleceniobiorca na rzecz spółki, która następnie wprowadzała napój do obrotu.

Początek strony


Anna Wiśniewska
Pojęcie projektu racjonalizatorskiego oraz jego miejsce w prawie własności przemysłowej
Wyrok Sądu Najwyższego (dalej jako SN), z którego pochodzi poniższa teza, dotyczy sporu o wynagrodzenie za pracowniczy projekt racjonalizatorski. W ramach rozpoznania skargi kasacyjnej, SN podjął próbę doprecyzowania definicji negatywnej zawartej w art. 7 ust. 2 ustawy z 30.06.2000 r. - Prawo własności przemysłowej, określającej projekt racjonalizatorski jako każde rozwiązanie uznane przez przedsiębiorcę nadające się do wykorzystania i niebędące wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego. W swoim uzasadnieniu SN nie tylko wskazał kryteria pomocnicze przy ocenie, czy dane rozwiązanie stanowi projekt racjonalizatorski, ale zwrócił jednocześnie uwagę na ogólnikowość regulacji ustawowej oraz szeroki charakter uznaniowości przedsiębiorcy w zakresie kształtowania polityki racjonalizacji.

Początek strony


Karolina Klehr
Polityka rabatowa przedsiębiorców dominujących w świetle orzecznictwa z zakresu prawa konkurencji
Jednym z powszechnie stosowanych instrumentów polityki sprzedaży są systemy rabatowe. Udzielane rabaty (premie, dyskonta, upusty) mają różnorodny charakter, niemniej jednak charakteryzują się one tożsamym celem - mają prowadzić do poprawy pozycji konkurencyjnej udzielającego ich przedsiębiorcy. Potencjalny wpływ rabatów na konkurencję uzasadnia ich ocenę w świetle przepisów prawa ochrony konkurencji. Należy zaznaczyć przy tym, że udzielanie rabatów przez przedsiębiorców mających dominującą pozycję na rynku właściwym, stanowi jedno z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień prawa konkurencji. Zarówno Komisja Europejska (dalej jako Komisja), jak i sądy unijne, wypowiadając się w temacie zakazanej polityki rabatowej przedsiębiorców dominujących, wielokrotnie podkreślały bowiem jej z założenia wykluczający charakter, co spotkało się z niemal powszechną krytyką w doktrynie.

Początek strony


Konrad Kohutek
Aprobata testu efektywności i odrzucenie warunku niezbędności dla oceny praktyki nożyc cenowych w świetle art. 102 TFUE
Orzecznictwo sądów unijnych traktuje stosowanie tzw. nożyc cenowych (ang. margin squeeze) jako praktykę stanowiącą nadużycie pozycji dominującej w rozumieniu art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przy ewaluacji czy zachowanie dominanta stanowi taką praktykę, wykluczając konkurentów z rynku w sposób antykonkurencyjny, Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS) kierował się kryterium efektywności (stosując odpowiednio zmodyfikowany test cenowo-kosztowy). To słuszne podejście sądu zostało wszakże "przyćmione" przez odrzucenie formuły Bronnera (i tym samym warunku niezbędności) jako narzędzia analizy prawnej badanej praktyki dominanta pomimo jej ekonomicznych podobieństw (a nawet analogii) w relacji do odmowy dostaw.

Początek strony


Tomasz Wołowiec
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości linii energetycznych w kanalizacjach technicznych
Analiza przepisów podatkowych prowadzi do wniosku, że linie kablowe stanowią część budowli sieciowej, jaką jest sieć telekomunikacyjna, na którą składa się nie tylko sama konstrukcja budowlana (np. kanalizacja techniczna), lecz także to, co się znajduje w niej lub poza nią, jeżeli elementy te są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Należy zatem przyjąć, że linia telekomunikacyjna ułożona w kanalizacji technicznej spełnia określoną funkcję w procesie realizacji określonego zadania w działalności prowadzonej przez podmiot gospodarczy, a zatem jest budowlą z wszystkimi tego konsekwencjami podatkowymi.

Początek strony


Konrad Łuczak
Opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska bez pozwolenia
Uchwała podjęta przez Naczelny Sąd Administracyjny (dalej jako NSA) rozstrzygnęła spór, jaki toczył się w orzecznictwie sądowoadministracyjnym wokół określenia przesłanek wymierzania opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska bez pozwolenia. Sąd sprzeciwił się mechanicznemu stosowaniu przepisów prawnych regulujących tę instytucję i ograniczył sferę przypadków, w których wchodzi ona w grę.

Początek strony


Hanna Filipczyk
Koszty reprezentacji w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Glosowane orzeczenie zapadło w sporze dotyczącym zgodności z prawem interpretacji indywidualnej w przedmiocie uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na usługi gastronomiczne podczas spotkań z kontrahentami. Na podstawie analizy znaczenia wyrażenia "reprezentacja" w języku prawnym i prawniczym Naczelny Sąd Administracyjny (dalej jako NSA) uznał wszelkie tego rodzaju wydatki za należące do kosztów reprezentacji, jako "wiążące się z reprezentowaniem podatnika lub prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa". Glosa, częściowo polemiczna wobec orzeczenia, zawiera krytykę uzasadnienia konstruktywnego stanowiska NSA. Zawiera także własną propozycję strategii działań interpretacyjnych potrzebnych do ustalenia, czy rozpatrywany koszt (wydatek) podlega wyłączeniu z rachunku podatkowego na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Początek strony


Grzegorz Borkowski
Strata przy zbyciu wierzytelności z VAT-em
Kolejna uchwała usuwająca rozbieżność w orzecznictwie z korzyścią dla podatnika. Z wartości sprzedanej (ze stratą) wierzytelności nie można wyłączyć należnego podatku od towarów i usług będącego jednym z elementów cenotwórczych.

Początek strony


Dominika Suleiman
Ochrona zdrowia w Polsce jako zadanie samorządu
Punctum saliens glosowanego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej jako NSA) koncentruje się na uznaniu, że ochrona zdrowia jest zadaniem samorządu, którego nie można się zrzec poprzez przekazanie jego realizacji prywatnej spółce, nieistniejącej w chwili powzięcia uchwały. Rozstrzygnięcie NSA zapadło na kanwie poprzednio obowiązującego stanu prawnego, w świetle którego brakowało podstawy prawnej do zmiany formy organizacyjno-prawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej bez jego uprzedniej likwidacji. W świetle zmian legislacyjnych, jakie dokonały się w ciągu 2011 r., tj. wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej z 15.04.2011 r., należy wykazać aprobatę dla przedmiotowego rozstrzygnięcia. Nowe regulacje, wprowadzone przez ustawodawcę, konstytuują procedurę przekształcenia podmiotów leczniczych, a tym samym jednoznacznie potwierdzają trafność glosowanego wyroku. Pomimo swoistej "rewolucji" w systemie ochrony zdrowia w Polsce, jaką dokonała ustawa o działalności leczniczej, glosowane orzeczenie pozostaje z pewnością aktualne w zakresie, w jakim się odnosi do wadliwości prób przekształceń samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w obowiązującym uprzednio stanie prawnym i konsekwencji tych działań. Ponadto, wyrażona przez NSA w uzasadnieniu orzeczenia konstytucyjna gwarancja powszechnej dostępności obywateli do świadczeń zdrowotnych pozostaje niezmienna i należy ją respektować w każdym stanie prawnym przy ustanawianiu ram ustawodawczych dla systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


COMMERCIAL LAW

Konrad Osajda
 • Liability of a limited liability company's directors for the company's debts in the Supreme Court cases from 2011 and 2012 - case law review
 • p. 5

  Małgorzata Sieradzka
 • Interpretation of the notion of "having interest" in being awarded a public procurement contract in the light of judicial decisions in public procurement cases - case law review
 • p. 19

  Łukasz Gasiński
 • The issue of the permitted execution of contracts with supervisory board members
  - commentary on Supreme Court judgment of 3 November 2009 (II CSK 181/09)
 • p. 26

  Tomasz Szanciło
 • Standing order relationship as the basis of power of attorney ad litem
  - commentary on Supreme Court judgment of 23 September 2010 (III CZP 52/10)
 • p. 34

  Paweł Ochmann
 • Relation between a contractual penalty and the right to demand a reduction of the price
  - commentary on Supreme Court judgment of 25 January 2006 (I CK 247/05)
 • p. 40

  Paweł Laskowski
 • Inadmissibility of adjudicating based on facts not invoked by the plaintiff, ascertained by presumption
  - critical commentary on Supreme Court judgment of 17 October 2000 (I CKN 1196/98)
 • p. 45

  Katarzyna Kryla
 • Rules for determining the amount of financial compensation
  - commentary on Supreme Court judgment of 17 September 2010 (I CSK 94/10)
 • p. 48

  Marta Borkowska
 • Temporal limitation of right to complete an incomplete bill of exchange
  - commentary on Supreme Court judgment of 11 August 2010 (I CSK 616/09)
 • p. 55

  INTELLECTUAL PROPERTY

  Joanna Jowita Sitko
 • The scope of powers of the Polish Patent Office with regard to invalidation of a right in registration for industrial design due to infringement of a third party's right
  - commentary on the judgment of the Provincial Administrative Court in Warsaw of 21 November 2008 (VI SA/Wa 710/08)
 • p. 60

  Monika Żuraw-Kurasiewicz
 • Does a contractor that fills cans with drink infringe a trade mark?
  - commentary on Court of Justice judgment of 15 December 2011 in case C-119/10 Frisdranken Industrie Winters BV v Red Bull GmbH
 • p. 69

  Anna Wiśniewska
 • The term of the rationalization proposal and its place in the industrial property law
  - commentary on Supreme Court judgment of 18 January 2012 (II PK 95/11)
 • p. 79

  COMPETITION PROTECTION

  Karolina Klehr
 • Rebate policy of the dominant entrepreneurs in the light of judicial decisions in the area of competition law - case law review
 • p. 87

  Konrad Kohutek
 • Approval of efficiency test and rejection of the indispensability condition for the purpose of legal assessment of margin squeeze under Art. 102 TFEU - partially critical commentary on Court of Justice judgment of 17 February 2011 in case C-52/09 Konkurrensverket v TeliaSonera
 • p. 94

  PODATKI

  Tomasz Wołowiec
 • Taxation with property tax of power lines in technical underground sewerage pipes
  - commentary on the judgment of the Provincial Administrative Court in Szczecin of 24 November 2010 (I SA/Sz 755/10)
 • p. 102

  Konrad Łuczak
 • Increased charges for use of natural environment without a permit
  - commentary on Supreme Administrative Court resolution of 12 December 2011 (II OPS 2/11)
 • p. 106

  Hanna Filipczyk
 • Costs of representation within the meaning of Art. 23(1)(23) of the Personal Income Tax Law of 26 July 1991
  - commentary on Supreme Administrative Court judgment of 25 January 2012 (II FSK 1445/10)
 • p. 113

  Grzegorz Borkowski
 • Loss on sale of receivables with VAT - decision of the quarter
 • p. 120

  MISCELLANEA

  Dominika Suleiman
 • Healthcare in Poland as local authorities' task
  - commentary on Supreme Administrative Court judgment of 14 December 2011 (II OSK 2066/11)
 • p. 126

  Table of Contents & Abstracts
  p. 134
  Konrad Osajda
  Liability of a limited liability company's directors for the company's debts in the Supreme Court cases from 2011 and 2012 - case law review
  This case law is a continuation of the case law review published in the last issue of "Glosa". The number of Supreme Court judgments concerning the interpretation of the Art. 299 of the Commercial Companies Code (further as: CCC) is such significant that it was not possible to deal with all of them in one paper. On the other hand, practical and theoretical importance of these cases encourage to analyze them thoroughly. This case law review deals with 5 cases. Their analysis let to find answers to the following questions:

  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Marek Grzybowski
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/glosa

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (3)

  Irek
  19-07-2017
  Ocena: 5/5
  Czasopismo kupuję w miarę regularnie. Jest to, według mnie, jedna z lepszych gazet prawniczych. Zastanawiam się nawet nad prenumeratą ;) Na razie zostanę jednak przy wersji papierowej, pojedynczej.
  Patryk
  29-03-2018
  Ocena: 5/5
  Omówienie orzeczenia, które znajduje się w nr 1/2018 "Glosy", a dotyczące nabycia nieruchomości przez obcokrajowców przebywających w Polsce, na tyle mnie ujęło (szczególnie rzeczowość i jasny komentarz), że z cierpliwością czekam na nowy nr.
  Artur
  19-08-2018
  Ocena: 5/5
  W Glosie 3/2018 Piotr Modrzejewski poruszył ważny temat korzystania z portali społecznościowych przez osoby prywatne do celów zawodowych. Problem ten jest coraz powszechniejszy. Dziękuję za taki przykład. Pozdrawiam i polecam czasopismo.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2021 [188]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2021 [187]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2021 [186]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2020 (185)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2020 (184)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2020 (183)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2020 (182)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2019 (181)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2019 (180)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2019 (179)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2019 (178)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2018 (177)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2018 (176)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2018 (175)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2018 (174)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2017 (173)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2017 (172)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2017 (171)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach- Nr 1/2017 (170)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2016 (169)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2016 (168)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2016 (167)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2016 (166)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2015 (165)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2015 (164)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2015 (163)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2015 (162)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - 4/2014 (161)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2014 (161)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2014 (159)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2014 (158)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2013 (157)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2013 (156)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2013 (155)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2013 (154)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2012 (153)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2012 (152)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2012 (151)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2012 (150)

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty