Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2021 [187]

Czasopismo jest wydawane od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. Czasopismo zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
100,80 100,80
Cena regularna: 112,00
112,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

„Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” jest wydawana od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. 
Kwartalnik „Glosa” zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego. Komentarze te są tworzone przez najlepszych prawników - profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, czyli zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się prawnymi uwarunkowaniami obrotu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Za publikację na łamach „Glosy” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w spr...

„Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” jest wydawana od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. 
Kwartalnik „Glosa” zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego. Komentarze te są tworzone przez najlepszych prawników - profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, czyli zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się prawnymi uwarunkowaniami obrotu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Za publikację na łamach „Glosy” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

PRAWO CYWILNE I HANDLOWE

Paweł Popardowski
Problematyka funkcjonowania spółek handlowych w obrocie gospodarczym na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego z lat 2019–2021 – przegląd orzecznictwa | str. 7

Mateusz Rodzynkiewicz
O stosowaniu art. 453 Kodeksu cywilnego na tle art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – glosa do postanowienia Sądu
...

PRAWO CYWILNE I HANDLOWE

Paweł Popardowski
Problematyka funkcjonowania spółek handlowych w obrocie gospodarczym na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego z lat 2019–2021 – przegląd orzecznictwa | str. 7

Mateusz Rodzynkiewicz
O stosowaniu art. 453 Kodeksu cywilnego na tle art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 31.01.2018 r., I CSK 323/17 | str. 19

Aleksander Chłopecki
Odpowiedzialność cywilna firmy inwestycyjnej – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 6.05.2019 r., I ACa 1211/17 | str. 36

Małgorzata Sekuła-Leleno
Hipoteka obciążająca nieruchomość spółdzielni mieszkaniowej w razie upadłości spółdzielni – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 8.10.2020 r., II CSK 769/18 | str. 45

Rafał Kos
Specyfika interwencji zgłoszonej przez akcjonariusza spółki akcyjnej po stronie powoda w procesie o unieważnienie uchwały – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 2.02.2018 r., II CZ 84/17 | str. 57

Tomasz Hryniewicz
Status podatkowy leasingobiorcy jako poszkodowanego na skutek wypadku komunikacyjnego – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 11.09.2020 r., III CZP 90/19 | str. 72

Justyna Halaś
Skutki niedopuszczenia akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6.06.2018 r., III CSK 403/16 | str. 79

Agnieszka Szczepańska
Zakaz orzekania w sprawie uprzednio osądzonej – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26.03.2019 r., I NSNc 1/19 | str. 87

Piotr Modrzejewski
Czy pianka poliuretanowa może być produktem niebezpiecznym? – glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z 19.01.2021 r., XII C 1291/17 | str. 93

Marcin Walasiak
Odpowiedzialność nowo powołanych członków zarządu za zobowiązania niewypłacalnej spółki z o.o. – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 1.12.2017 r., III CZP 65/17 | str. 100

PODATKI

Tomasz Kolanowski
Jeszcze o sprzedaży nieruchomości – czyli skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych przesunięć majątkowych dokonywanych pomiędzy małżonkami – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12.02.2020 r., II FSK 933/18 – orzeczenie kwartału | str. 110

Marek Waluga
Skutki prawnopodatkowe połączenia ról twórcy i wydawcy – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9.01.2019 r., II FSK 65/17 | str. 118

Marcin Stańczyk
Zakres nieruchomości wspólnej. Określenie udziałów we współwłasności przy wyodrębnieniu lokali jako kryterium ustalenia zakresu części wspólnej budynku – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 13.10.2020 r., I SA/Łd 86/20 | str. 126

Table of contents

Rozwiń Zwiń

CIVIL LAW AND COMMERCIAL LAW

Paweł Popardowski
Issues Relating to the Operation of Commercial Partnerships and Companies against the Background of Supreme Court Case Law from 2019–2021. Case Law Review | p. 7

Mateusz Rodzynkiewicz
Application of Article 453 of the Civil Code in the Context of Article 249 of the Act on
...

CIVIL LAW AND COMMERCIAL LAW

Paweł Popardowski
Issues Relating to the Operation of Commercial Partnerships and Companies against the Background of Supreme Court Case Law from 2019–2021. Case Law Review | p. 7

Mateusz Rodzynkiewicz
Application of Article 453 of the Civil Code in the Context of Article 249 of the Act on Investment Funds and on Management of Alternative Investment Funds. Commentary on Supreme Court Decision of 31 January 2018, I CSK 323/17 | p. 19

Aleksander Chłopecki
Civil Liability of the Investment Company. Commentary on Judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 6 May 2019, I ACa 1211/17 | p. 36

Małgorzata Sekuła-Leleno
A Mortgage on Real Estate of a Housing Cooperative in the Event of Bankruptcy of the Cooperative. Commentary on Supreme Court Decision of 8 October 2020, II CSK 769/18 | p. 45

Rafał Kos
Particularities of Intervention Made by a Shareholder of a Joint-Stock Company on the Side of the Claimant in a Proceeding for Invalidation of a Resolution. Commentary on Decision of the Supreme Court of 2 February 2018, II CZ 84/17 | p. 57

Tomasz Hryniewicz
Tax Status of the Lessee as a Party Injured in a Car Accident. Commentary on Supreme Court Resolution of 11 September 2020, III CZP 90/19 | p. 72

Justyna Halaś
Consequences of a Shareholder Not Being Allowed to Participate in the General Meeting. Commentary on Supreme Court Judgment of 6 June 2018, III CSK 403/16 | p. 79

Agnieszka Szczepańska
Prohibition of Adjudicating in a Previously Settled Case. Commentary on Supreme Court Decision of 26 March 2019, I NSNc 1/19 | p. 87

Piotr Modrzejewski
Can polyurethane foam be a dangerous product? Commentary to the judgment of the District Court in Poznan of 19 January 2021, XII C 1291/17 | p. 93

Marcin Walasiak
Responsibility of Newly Appointed Members of the Management Board for the Liabilities of an Insolvent Limited Liability Company. Commentary on Supreme Court Resolution of 1 December 2017, III CZP 65/17 | p. 100

TAXES

Tomasz Kolanowski
More on the Sale of Real Estate, or Personal Income Tax Consequences of Asset Transfers between Spouses. Judgment of the Supreme Administrative Court of 12 February 2020, II FSK 933/18. Decision of the Quarter | p. 110

Marek Waluga
Tax Implications of Combining the Author’s and Publisher’s Roles. Commentary on Judgment of the Supreme Administrative Court of 9 January 2019, II FSK 65/17 | p. 118

Marcin Stańczyk
The Extent of Shared Real Estate. Calculation of Shares in Co-ownership When Separating Premises as a Criterion for Determining the Shared Areas of a Building. Commentary on Judgment of the Provincial Administrative Court in Lodz of 13 October 2020, I SA/Łd 86/20 | p. 126

Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - Dr Marek Grzybowski
sekretarz redakcji - Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/glosa

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (3)

Irek
19-07-2017
Ocena: 5/5
Czasopismo kupuję w miarę regularnie. Jest to, według mnie, jedna z lepszych gazet prawniczych. Zastanawiam się nawet nad prenumeratą ;) Na razie zostanę jednak przy wersji papierowej, pojedynczej.
Patryk
29-03-2018
Ocena: 5/5
Omówienie orzeczenia, które znajduje się w nr 1/2018 "Glosy", a dotyczące nabycia nieruchomości przez obcokrajowców przebywających w Polsce, na tyle mnie ujęło (szczególnie rzeczowość i jasny komentarz), że z cierpliwością czekam na nowy nr.
Artur
19-08-2018
Ocena: 5/5
W Glosie 3/2018 Piotr Modrzejewski poruszył ważny temat korzystania z portali społecznościowych przez osoby prywatne do celów zawodowych. Problem ten jest coraz powszechniejszy. Dziękuję za taki przykład. Pozdrawiam i polecam czasopismo.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2021 [188]

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2021 [187]

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2021 [186]

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2020 (185)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2020 (184)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2020 (183)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2020 (182)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2019 (181)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2019 (180)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2019 (179)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2019 (178)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2018 (177)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2018 (176)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2018 (175)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2018 (174)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2017 (173)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2017 (172)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2017 (171)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach- Nr 1/2017 (170)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2016 (169)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2016 (168)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2016 (167)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2016 (166)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2015 (165)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2015 (164)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2015 (163)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2015 (162)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - 4/2014 (161)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2014 (161)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2014 (159)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2014 (158)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2013 (157)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2013 (156)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2013 (155)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2013 (154)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2012 (153)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2012 (152)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2012 (151)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2012 (150)

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty