Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2013 (155)

Czasopismo jest wydawane od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. Czasopismo zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
76,54 76,54
Cena regularna: 85,05
85,05
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

„Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” jest wydawana od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. 
Kwartalnik „Glosa” zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego. Komentarze te są tworzone przez najlepszych prawników - profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, czyli zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się prawnymi uwarunkowaniami obrotu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Za publikację na łamach „Glosy” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w spr...

„Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” jest wydawana od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. 
Kwartalnik „Glosa” zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego. Komentarze te są tworzone przez najlepszych prawników - profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, czyli zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się prawnymi uwarunkowaniami obrotu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Za publikację na łamach „Glosy” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińPRAWO HANDLOWE

Paweł Popardowski

str. 5

Łukasz Gasiński

str. 20

Mateusz Dróżdż

str. 26

Karolina Wiśniewska

str. 32

Katarzyna Babiarz-Mikulska

str. 40

Łukasz Kozłowski

str. 44

Monika Gąsiorowska

str. 51

Anna Konert

str. 57

Sebastian Frejowski

str. 63

Karolina Pasko

str. 68

Andrzej Potasz

str. 75

Marcin Trzebiatowski

str. 82

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Agnieszka Sztoldman

str. 93

OCHRONA KONKURENCJI

Bohdan Widła

str. 104

PODATKI

Tomasz Wołowiec

str. 112

Magdalena Durzyńska

str. 117

Grzegorz Borkowski

str. 125

Table of Contents & Abstracts
str. 133
Paweł Popardowski
Wadliwe uchwały organów spółek kapitałowych i ich zaskarżanie w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego
Problematyka zaskarżania uchwał organów spółek kapitałowych stanowiła w 2012 r. zasadniczy obszar aktywności orzeczniczej Sądu Najwyższego (dalej jako SN) w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych. Pomimo że materia ta od lat stanowi przedmiot licznych wypowiedzi SN, a także znaczącego zainteresowania doktryny, nadal wzbudza istotne kontrowersje. Różnorodność problemów prawnych oraz ich niewątpliwa doniosłość dla praktyki, uzasadnia poświęcenie niniejszego przeglądu analizie, wydanych w 2012 r., judykatów SN dotyczących zaskarżania uchwał organów spółek kapitałowych. W przeglądzie zostanie przedstawionych 7 orzeczeń SN. Dotyczą one przede wszystkim problemów prawnych, ujawniających się w związku z żądaniem uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał tzw. organów właścicielskich w spółkach kapitałowych (zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia akcjonariuszy), w tym m.in.: zagadnienia wpływu braków formalnych sprawozdania finansowego spółki na ważność uchwały zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) w przedmiocie jego zatwierdzenia, dopuszczalności zaskarżenia uchwały zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) o połączeniu spółek, zakresu sądowej kontroli uchwały w kwestii odmowy udzielenia absolutorium członkowi rządu oraz określenia wartości przedmiotu sporu i wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach o uchylenie (stwierdzenie nieważności) uchwały o podziale zysku. W przeglądzie uwzględniono również judykaty dotyczące problematyki kwestionowania wadliwych uchwał zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych.

Początek strony


Łukasz Gasiński
Z problematyki ograniczenia zbywalności udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Wyrok Sądu Najwyższego (dalej jako SN) zasługuje na uwagę z kilku względów. Po pierwsze, problematyka ograniczenia zbywalności udziałów wywołuje pewne kontrowersje. Po drugie, w uzasadnieniu do wyroku SN sformułował ogólną tezę dotyczącą stosowania zasady swobody umów do kształtowania treści umowy spółki z o.o., która to teza wpisuje się w ciekawą dyskusję na ten temat w doktrynie.

Początek strony


Mateusz Dróżdż
Stwierdzenie nieważności uchwały nieudzielającej absolutorium w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, naruszającej jednocześnie dobra osobiste członka zarządu
Prezentowana glosa jest poświęcona tematyce stwierdzenia nieważności uchwały wspólników spółki z o.o., odmawiającej udzielenia absolutorium, która jednocześnie naruszenia dobra osobiste wspólnika. Glosa jest częściowo krytyczna, jednak jej autor wskazuje na zasadność rozstrzygnięcia podjętego przez Sąd Najwyższy (dalej jako SN). W glosie wskazano, że osobie, której dobra osobiste zostały naruszone przez podjęcie przedmiotowej uchwały, przysługuje legitymacja czynna do uchylenia lub stwierdzenia nieważności tej czynności prawnej.

Początek strony


Karolina Wiśniewska
Rękojmia za wady prawne rzeczy ruchomej nabytej od nieuprawnionego
W omawianym wyroku Sąd Najwyższy (dalej jako SN) odniósł się do problemu, który już od dawna wywoływał spory w doktrynie - relacji pomiędzy art. 169 § 1 a art. 560 § 1 kodeksu cywilnego. Rozstrzygnięcie kwestii, czy kupujący, który nabył cudzą rzecz od osoby nieuprawnionej do rozporządzania nią i uzyskał jej własność na podstawie art. 169 § 1 k.c., zachowuje uprawnienia wynikające z rękojmi za wady prawne zakupionej rzeczy, czy też je traci ma duże znaczenie praktyczne, wpływa bowiem na zakres ochrony prawnej przyznanej nabywcy i decyduje o jego sytuacji w razie wniesienia przez dotychczasowego właściciela rzeczy powództwa ewikcyjnego.

Początek strony


Katarzyna Babiarz-Mikulska
Bezczynność dłużnika w zakresie wszczęcia postępowania upadłościowego a termin do złożenia wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
Zaprezentowane w glosie, a także glosowanej uchwale Sądu Najwyższego (dalej jako SN) z 20.05.2011 r. stanowisko uwypukla dwutorowość rozwiązań systemowych w zakresie terminów dla wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Przybliża także problematykę początku biegu poszczególnych terminów, przecinając spory doktrynalne i jurydyczne w tym przedmiocie.

Początek strony


Łukasz Kozłowski
Możliwości wszczęcia wtórnego postępowania w świetle europejskiego prawa upadłościowego
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) jako jeden z kolejnych orzeczeń dokonuje interpretacji rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z 9.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Tym razem przedmiotem zainteresowania TS była dopuszczalność wszczęcia postępowania wtórnego w sytuacji, w której w toku jest postępowanie główne o charakterze ochronnym. Rozporządzenie nr 1346/2000 nie ustanawia jednolitego postępowania upadłościowego, mającego zastosowane na terenie całej Unii Europejskiej (za wyjątkiem Danii), lecz w zakresie swojej regulacji określa jedynie normy kolizyjne zastępujące - w granicach ich zastosowania - wewnętrzne przepisy prawa międzynarodowego prywatnego. Lex fori concursus określa więc wszystkie procesowe i materialne skutki postępowania upadłościowego w odniesieniu do dotkniętych nimi osób oraz stosunków prawnych. Z uwagi na odmienne ukształtowanie regulacji upadłościowych państw członkowskich UE oraz kontrowersje w sposobie rozumienia i zastosowania poszczególnych przepisów rozporządzenia nr 1346/2000, przedmiotowy wyrok omawia praktyczne zasady interpretacyjne w zakresie możliwości wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego w sytuacji gdy zostało wszczęte postępowanie główne, którego cel jest z goła odmienny.

Początek strony


Monika Gąsiorowska
Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku jako pomocniczy środek egzekucyjny
Wyjawienie majątku stanowi instytucję postępowania egzekucyjnego zobowiązującą dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych, a także złożenia przyrzeczenia według roty. Ustawodawca dopuścił możliwość żądania przez wierzyciela wyjawienia majątku przez dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego, jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swojej należności. Natomiast przesłanką uzasadniającą żądanie wyjawienia majątku przed wszczęciem egzekucji będzie uprawdopodobnienie przez wierzyciela, że nie uzyska on zaspokojenia w pełni ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres 6 miesięcy (według stanu prawnego na 2.05.2012 r.). Komentowana uchwała Sądu Najwyższego (dalej jako SN) potwierdza, że złożenie wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu. Zatem w ocenie autorki glosowanej uchwały SN należy uznać, że niniejszy wniosek nie stanowi czynności przedsięwziętej bezpośrednio w celu zaspokojenia roszczenia, a stanowi jedynie pomocniczy środek egzekucyjny.

Początek strony


Anna Konert
Zryczałtowane odszkodowanie za opóźniony lot
Prawo unijne nie przewiduje możliwości uzyskania przez pasażerów odszkodowania za opóźniony lot. Mimo to Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS) zdecydował, że taka możliwość istnieje dokonując analogii z przepisami dotyczącymi odwołania lotów. Tak daleko idąca interpretacja przepisów prawnych to w rzeczywistości tworzenie prawa. Czy TS ma takie kompetencje?

Początek strony


Sebastian Frejowski
Związanie sądu arbitrażowego orzeczeniem sądu powszechnego, który uznał lub stwierdził wykonalność wcześniejszego wyroku sądu polubownego
Zgodnie z dyspozycją art. 1212 § 1 kodeksu postępowania cywilnego wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu lub ugodą sądową dopiero po ich uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności przez sąd państwowy. W związku z powyższym uprawniony jest w stanie podnieść skutecznie zarzut powagi rzeczy osądzonej dopiero z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sadu polubownego. Czy jednak zasada związania prawomocnym wyrokiem nie tylko stron i sądu, który je wydał, ale także innych sądów w tym, a ma to w sprawie znaczenie zasadnicze, dotyczy w równym stopniu sądu polubownego?

Początek strony


Karolina Pasko
Skutki wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy o roboty budowlane
Komentowane orzeczenie dotyczy niezwykle aktualnego zagadnienia skutków prawnych odstąpienia od umowy o roboty budowlane. Problem ten kolejny już raz pojawia się na wokandzie Sądu Najwyższego (dalej jako SN). Tym razem SN (słusznie) ocenił, podkreślając dyspozytywny charakter art. 395 § 2 kodeksu cywilnego, że skutki odstąpienia zastrzeżonego w umowie zależą przede wszystkim od woli stron ocenianej zgodnie z dyrektywami wykładni oświadczeń woli. W szczególności strony mogą wyłączyć niweczący charakter odstąpienia, ograniczając jego skuteczność jedynie na przyszłość. Tym samym SN odchodzi od tradycyjnego poglądu uznającego skuteczność ex tunc za cechę konstytutywną instytucji odstąpienia. Warto przyjrzeć się bliżej motywom takiego rozstrzygnięcia.

Początek strony


Andrzej Potasz
Odpowiedzialność usługodawców będących pośrednikami w Internecie
Nie ma jeszcze utrwalonego orzecznictwa polskich sądów dotyczącego kwestii odpowiedzialności tzw. ISP, czyli podmiotów pośredniczących w przesyłaniu informacji w Internecie. Wyrok Sądu Najwyższego (dalej jako SN) będący przedmiotem glosy potwierdza ustawową zasadę, że warunkiem odpowiedzialności usługodawcy jest wiedza o bezprawnym charakterze przechowywanych (i udostępnianych!) danych lub związanej z nimi działalności. Ponadto, w uzasadnieniu wyroku SN wskazał na brak obowiązku usługodawcy zapewnienia możliwości identyfikacji usługobiorcy, dokonującego wpisu na portalu internetowym. Wyjaśnił również, że udostępnianie danych mieści się w pojęciu przechowywania danych w świetle ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Powyższe rozważania stanowiły następnie podstawę do analizy relacji pomiędzy odpowiedzialnością ISP na mocy art. 422 kodeksu cywilnego a wyłączeniami odpowiedzialności zawartymi w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrok ten zasługuje na aprobatę pomimo pewnych nieścisłości w stosowaniu zasad wyłączeń odpowiedzialności ISP.

Początek strony


Marcin Trzebiatowski
Artykuł 5 k.c. versus art. 991 § 1 k.c., czyli o dopuszczalności całkowitego pozbawienia prawa do zachowku z powodu postawy moralnej uprawnionego względem zobowiązanego
W praktyce bardzo często dochodzi do sporów o zachowek, a przy tym do obrony przed roszczeniem z tego tytułu za pomocą zarzutu nadużycia prawa podmiotowego ze względu na sprzeczność tego roszczenia z zasadami współżycia społecznego. W doktrynie prawa taki sposób obrony jest uznawany za możliwy. Niemniej jednak dopuszcza się w tym trybie tylko obniżenie kwoty należnego zachowku. W jednym z najnowszych postanowień Sąd Najwyższy (dalej jako SN) zezwolił jednak - przez odrzucenie przeciwnej skargi kasacyjnej - także na zupełne odebranie prawa do zachowku na podstawie art. 5 kodeksu cywilnego. Zaakceptował również stanowisko, w myśl którego ocena postępowania uprawnionego do zachowku pod względem wspomnianych zasad może być dokonywana wyłącznie, a przynajmniej głównie w relacji między nim a zobowiązanym z tytułu zachowku, a nie samym spadkodawcą. Całość przedstawionej koncepcji wymaga weryfikacji, i to zdecydowanie krytycznej, w świetle dotychczasowego orzecznictwa. Istotne jest przy tym przeprowadzenie takiej weryfi kacji zarówno z punktu widzenia granic skuteczności zarzutu nadużycia prawa podmiotowego przeciwko prawu do zachowku, jak i w kontekście stanów faktycznych spraw rozstrzygniętych tym orzecznictwem.

Początek strony


Agnieszka Sztoldman
Zakaz rejestracji jako znaku towarowego oznaczenia składającego się wyłącznie z formy towaru znacznie zwiększającej jego wartość
Wyrok w sprawie T-508/08, Bang & Olufsen A/S przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (dalej jako OHIM) zamyka kilkuletnie zmagania spółki Bang & Olufsen o uzyskanie ochrony prawnej w systemie prawa znaków towarowych dla formy modelu głośnika, którego jest producentem. Podstawą rozstrzygnięcia był art. 7 ust. 1 lit. e pkt iii rozporządzenia nr 207/2009/WE, przewidujący zakaz rejestracji jako znaku towarowego oznaczenia składającego się wyłącznie z formy towaru znacznie zwiększającej jego wartość. Wątpliwości praktyczne, jakie budzi treść przepisu, sprawiają, że wyrok w przedmiotowej sprawie, jak i jego uzasadnienie, mogą mieć istotne konsekwencje w dalszej praktyce rejestracji przestrzennych znaków towarowych.

Początek strony


Bohdan Widła
Zakres obowiązku uiszczania opłat od urządzeń kopiujących i czystych nośników
Wprowadzenie opłat za urządzenia kopiujące i czyste nośniki miało zapewnić podmiotom uprawnionym z tytułu praw autorskich rekompensatę za zmniejszenie dochodów, spowodowane kopiowaniem utworów w ramach dozwolonego użytku prywatnego. Poważnym problemem stało się jednak rozgraniczenie pomiędzy urządzeniami i nośnikami przeznaczonymi do użytku prywatnego a urządzeniami i nośnikami wykorzystywanymi dla celów profesjonalnych. W odniesieniu do drugiej z wymienionych grup nie da się uzasadnić pobierania opłat potrzebą rekompensaty za dozwolony użytek prywatny. W glosowanej uchwale Sąd Najwyższy (dalej jako SN) dopuścił jednak pobieranie opłat, które w ostatecznym rozrachunku obciążyłyby podmiot profesjonalny. Pogląd wyrażony przez SN odbiega od linii wytyczonej przez najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS).

Początek strony


Tomasz Wołowiec
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli spółdzielni mieszkaniowych
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli będących w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowych wiąże się przede wszystkim z odpowiedzią na pytanie, czy spółdzielnia mieszkaniowa jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz czy ma budowle, które byłyby bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Drugą kwestią jest odpowiedź na pytanie, czy budowle będące w posiadaniu spółdzielni, a znajdujące się w pasie drogowym (tj. drogi, chodniki i parkingi itd.), służą wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i jako niezwiązane z działalnością gospodarczą nie podlegają podatkowi od nieruchomości. Trzecią kwestią jest problematyka możliwości procentowego opodatkowania budowli, których związek z prowadzoną działalnością gospodarczą spółdzielni nie ulega wątpliwości.

Początek strony


Magdalena Durzyńska
Strona postępowania o podział nieruchomości
Podział nieruchomości jest dopuszczalny pod warunkiem zapewnienia działkom powstałym w jego wyniku - dostępu do drogi publicznej. Jest to zasada podstawowa. Sporne jest natomiast - czy podział nieruchomości ma wpływ na prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości sąsiednich korzystających dotychczas z nieruchomości dzielonej, a w konsekwencji - w jakim aspekcie i na jakiej podstawie prawnej właściciel nieruchomości sąsiedniej może decydować o zakresie i sposobie podziału nieruchomości objętej postępowaniem podziałowym.

Początek strony


Grzegorz Borkowski
Procesowe skutki upływu terminu przedawnienia
Zastanawiająca jest łatwość, z jaką Naczelny Sąd Administracyjny (dalej jako NSA) potrafi odstąpić od utrwalonej - wydawać by się mogło - linii orzecznictwa. Przykładem jest powołana powyżej, a przy tym, w mojej ocenie wadliwa, uchwała mająca doniosłe znaczenie dla praktyki.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


COMMERCIAL LAW

Paweł Popardowski
 • Defective resolutions of company bodies and challenging them in the latest case law of the Supreme Court - case law review
 • p. 5

  Łukasz Gasiński
 • Issues regarding share transfer restrictions applicable to shares in a limited liability company - commentary on Supreme Court judgment of 1 December 2011 (I CSK 132/11)
 • p. 20

  Mateusz Dróżdż
 • Ascertaining nullity of resolution refusing to grant a vote of acceptance to members of company bodies confirming the discharge of their duties, which infringed personal interests of member of management board - commentary on Supreme Court judgment of 19 October 2012 (IV CSK 439/11)
 • p. 26

  Karolina Wiśniewska
 • Warranty for legal defects of chattel acquired from an unauthorized person - commentary on Supreme Court judgment of 24 July 2008 (IV CSK 182/08)
 • p. 32

  Katarzyna Babiarz-Mikulska
 • Debtor's inactivity in the field of initiation of proceedings in bankruptcy and the time limit for filing petition for economic activity prohibition - commentary on Supreme Court resolution of 20 May 2011 (III CZP 23/11)
 • p. 40

  Łukasz Kozłowski
 • Possibilities of initiating secondary insolvency proceedings in the light of the European insolvency law - commentary on Court of Justice judgment of 22 November 2012 in case C-116/11 Bank Handlowy w Warszawie S.A. and PPHU ADAX versus Christianapol sp. z o.o
 • p. 44

  Monika Gąsiorowska
 • Application for an order that the debtor disclose property as an auxiliary means of enforcement - commentary on Supreme Court resolution of 19 November 2010 (III CZP 92/10)
 • p. 51

  Anna Konert
 • Lump-sum compensation for a delayed flight - commentary on Court of Justice (Fourth Chamber) judgment of 19 November 2009 in joined cases: C-402/07 and C-432/07 Christopher Sturgeon and Others versus Condor Flugdienst GmbH and Stefan Böck and Cornelia Lepuschitz versus Air France S.A.
 • p. 57

  Sebastian Frejowski
 • Binding of an arbitration tribunal by the state court ruling that recognized or enforced a prior arbitration tribunal award - commentary on Supreme Court judgment of 14 April 2012 (I CSK 416/11)
 • p. 63

  Karolina Pasko
 • Consequences of exercise of the contractual right to rescind a construction works contract - commentary on Supreme Court judgment of 9 September 2011 (I CSK 696/10)
 • p. 68

  Andrzej Potasz
 • Liability of service providers being internet intermediaries - commentary on Supreme Court judgment of 8 July 2011 (IV CSK 665/10)
 • p. 75

  Marcin Trzebiatowski
 • Article 5 of the Civil Code versus Art. 991 § 1 of the Civil Code, this is, about the admissibility of total deprivation of the right to a legitimate portion of estate because of the moral stance of person entitled against the debtor - commentary on Supreme Court order of 11 July 2012 (I CSK 75/12)
 • p. 82

  INTELLECTUAL PROPERTY

  Agnieszka Sztoldman
 • The ban to register as trademark a sign consisting exclusively of the shape that gives substantial value to the goods - commentary on General Court judgment of 6 October 2011 in case T-508/08 - Bang & Olufsen A/S versus OHIM
 • p. 93

  COMPETITION PROTECTION

  Bohdan Widła
 • The scope of the obligation to pay copyright levies for copying devices and blank media - commentary on Supreme Court resolution of 26 October 2011 (III CZP 61/11)
 • p. 104

  TAXES

  Tomasz Wołowiec
 • Taxation of housing cooperatives' structures with real estate tax - commentary on the judgment of the Provincial Administrative Court in Lublin of 24 February 2012 (I SA/Lu 58/12)
 • p. 112

  Magdalena Durzyńska
 • A party in proceedings for division of property - commentary on the judgment of the Supreme Administrative Court of 14 October 2009 (I OSK 91/09)
 • p. 117

  Grzegorz Borkowski
 • Procedural results of lapse of limitation period - resolution of a panel of 7 judges of the Supreme Administrative Court of 3 December 2012 (I FPS 1/12) - decision of the quarter
 • p. 125

  Table of Contents & Abstracts
  p. 133
  Paweł Popardowski
  Defective resolutions of company bodies and challenging them in the latest case law of the Supreme Court - case law review
  The problem of challenging companies' bodies' resolutions was a major issue in the Supreme Court's (SC) case law in 2012, as far as the laws of commercial companies are concerned. Although the SC had made many statements about this matter before 2012 and the legal scholars showed a lot of interest in it, the subject remains very controversial. In this overview the reader will find an analysis of a variety of legal problems and their significance as shown in SC's rulings, published in 2012, concerning challenging companies' bodies' resolutions. The following 7 decisions pertain mostly to legal problems which arise once a demand for annulment or ascertainment of nullity of resolutions made by the so-called owners' body (general meeting, stockholders meeting) in companies is needed. Other rulings in the overview concern the issue of questioning defective resolutions of the board of directors and the supervisory board of companies.

  Back to top


  Łukasz Gasiński
  Issues regarding share transfer restrictions applicable to shares in a limited liability company - commentary on Supreme Court judgment of 1 December 2011 (I CSK 132/11)
  The judgment of the Supreme Court (SC) is worthy of consideration for a number of reasons. Firstly, the issue of share transfer restrictions raises certain controversies. Secondly, in the grounds given for this judgment the SC presented a general thesis regarding the application of the principle of freedom of contract to the articles of association of a limited liability company and such thesis is a part of an interesting discussion on the subject among legal scholars.

  Back to top


  Mateusz Dróżdż
  Ascertaining nullity of resolution refusing to grant a vote of acceptance to members of company bodies confirming the discharge of their duties, which infringed personal interests of member of management board - commentary on Supreme Court judgment of 19 October 2012 (IV CSK 439/11)
  The commentary presents the issue of a scertaining nullity of resolution of limited liability company which refused granting a vote of acceptance to members of company bodies confirming the discharge of their duties. The commentary is partly critical, however, the author points out the legitimacy of decision taken by the Supreme Court. In the commentary it is indicated that a person whose personal interests were infringed by the aforementioned resolution is entitled to bring action for revoking that act in law or ascertaining its nullity.

  Back to top


  Karolina Wiśniewska
  Warranty for legal defects of chattel acquired from an unauthorized person - commentary on Supreme Court judgment of 24 July 2008 (IV CSK 182/08)
  In analysed judgment, the Supreme Court referred to the problem that for a long time has caused disputes among legal scholars: the relationship between Art. 169 § 1 of the Civil Code and Art. 560 § 1 of the Civil Code. The decision on whether a buyer who purchased someone else's chattel from a person who wasn't authorized to sell it and became its owner under Art. 169 § 1 of the Civil Code retains the rights resulting from the warranty for legal defects or loses them has great practical importance, because it has an influence on the scope of legal protection accorded to the buyer and determines his position in case when previous owner of the things brings an evictio action.

  Back to top


  Katarzyna Babiarz-Mikulska
  Debtor's inactivity in the field of initiation of proceedings in bankruptcy and the time limit for filing petition for economic activity prohibition - commentary on Supreme Court resolution of 20 May 2011 (III CZP 23/11)
  The opinion presented in the commentary and also in the commented resolution of the Supreme Court shows two solutions in the field of time limits for filing a petition for economic activity prohibition. It also presents the problems relating to the begining of the course of a period of time, thus putting an end to disputes among the legal scholars and in case law.

  Back to top


  Łukasz Kozłowski
  Possibilities of initiating secondary insolvency proceedings in the light of the European insolvency law - commentary on Court of Justice judgment of 22 November 2012 in case C-116/11 Bank Handlowy w Warszawie S.A. and PPHU ADAX versus Christianapol sp. z o.o.
  The judgment of the Court of Justice is yet another judgment interpreting Council (EC) Regulation No. 1346/2000 of 5 May 2000 on insolvency proceedings. This time, the CoJ focused on the possibility of initiating secondary insolvency proceedings in case when the main proceedings of a protective character are pending. Regulation No. 1346/2000 does not introduce uniform insolvency proceedings that could be implemented in all the European Union states (except Denmark), but it only describes the standards that are used to replace the particular country's internal regulations of private international law, in case of a conflict of interests. Hence, lex fori concursus determines all procedural and substantive effects of insolvency proceedings with respect to the persons and legal relations involved. Because of a different character of insolvency proceedings applied by various European Union Member States and the controversies observed in the way of understanding and implementing particular provisions of Regulation No. 1346/2000, the judgment mentioned above describes only practical interpretative rules regarding the possibility of initiating secondary insolvency proceedings in case when the main proceedings have already been begun and their objective is completely different.

  Back to top


  Monika Gąsiorowska
  Application for an order that the debtor disclose property as an auxiliary means of enforcement - commentary on Supreme Court resolution of 19 November 2010 (III CZP 92/10)
  Disclosure of assets is a mechanism of enforcement proceedings requiring the debtor to file a list of assets, stating the things and places where they are located, the debts owed to him and other property rights, as well as an oath taken according to a formula. The legislature accepted the possibility of a creditor's request for the debtor to disclose assets in the course of enforcement proceedings if the debtor's assets forfeited in the course of enforcement are insufficient to satisfy claims or if the creditor shows that the effect of enforcement carried out has not fully satisfied his debts. However, a reason justifying a request for disclosure of assets prior to the initiation of enforcement is the creditor's prima facie evidence that he will not obtain satisfaction in full from the assets known to him or the debtor's periodic benefits for six months (according to the legal status on 2 May 2012). The Supreme Court resolution commented upon confirms that the submission of an application for an order that the debtor disclose property does not interrupt the limitation period of the claim established in a final court judgment. Thus, according to this writer, it should be considered that such an application is not a measure undertaken directly to satisfy the claim, and is only an auxiliary means of enforcement.

  Back to top


  Anna Konert
  Lump-sum compensation for a delayed flight - commentary on Court of Justice (Fourth Chamber) judgment of 19 November 2009 in joined cases: C-402/07 and C-432/07 Christopher Sturgeon and Others versus Condor Flugdienst GmbH and Stefan Böck and Cornelia Lepuschitz versus Air France S.A.
  According to the EU law there is no possibility for the passengers to obtain a compensation for a delayed flight. Although the European Court of Justice decided that such a possibility exists by making an analogy with the provisions on cancellation of flights. Such a far-reaching interpretation of the law is in fact the creation of law. Does the Court have such powers?

  Back to top


  Sebastian Frejowski
  Binding of an arbitration tribunal by the state court ruling that recognized or enforced a prior arbitration tribunal award - commentary on Supreme Court judgment of 14 April 2012 (I CSK 416/11)
  If the parties and the arbitration tribunal appointed by them wish the ruling of the arbitration court to be equivalent in its effects to a state court ruling, they must take into consideration that the arbitration court has already issued a preliminary ruling in the same matter between the same parties. If the prior ruling by the arbitration tribunal has already been recognized or enforced by the state court, this has fundamental significance for the ability to recognize a further ruling issued between the same parties. A state court which is adjudicating on the recognition or enforcement of a further ruling may not ignore the fact that the state court has already made a statement on the same matter. In other words, the court will be bound by the ruling of the state court that had recognized or enforced the prior arbitration tribunal ruling.

  Back to top


  Karolina Pasko
  Consequences of exercise of the contractual right to rescind a construction works contract - commentary on Supreme Court judgment of 9 September 2011 (I CSK 696/10)
  The Supreme Court ruled on the legal effects of the rescission of a construction works contract. This essential legal issue returns to the Supreme Court once again. This time the Court ruled that, considering Art. 395 § 2 of the Polish Civil Code (stating the ex tunc effects of rescission) as ius dispositivum, the consequences of the rescission made on a contractual basis depend on the intention of the contracting parties interpreted according to the rules of the Polish Civil Code (Art. 65 § 1 and § 2). The Court in particular stated that the parties can intend the ex nunc effects of the rescission. The commentary is an analysis of the legal explanation of the judgement and an attempt to provide arguments in favour of the Court's decision.

  Back to top


  Andrzej Potasz
  Liability of service providers being internet intermediaries - commentary on Supreme Court judgment of 8 July 2011 (IV CSK 665/10)
  The problems relating to the principles of liability borne by service providers being internet intermediaries (ISP), despite their enormous importance, are rarely the subject of Polish courts' case law. In this context the judgment commented upon seems even more valuable. In this judgment, the Supreme Court applies the provisions on exclusions of ISP liability, contained in the Act on the Provision of Electronic Services. Against this background, the issues of interpreting the conditions for ISP liability are discussed, including the problem of ISP duty to ensure the identifiability of the service user. The article discusses also the formation of the model of ISP liability as an accessory under Art. 422 of the Civil Code and identifies discrepancies in the application by courts of exclusions of ISP liability on the basis of the Act on Provision of Electronic Services.

  Back to top


  Marcin Trzebiatowski
  Article 5 of the Civil Code versus Art. 991 § 1 of the Civil Code, this is, about the admissibility of total deprivation of the right to a legitimate portion of estate because of the moral stance of person entitled against the debtor - commentary on Supreme Court order of 11 July 2012 (I CSK 75/12)
  In practice, there are very frequent disputes about the right to legitimate portion (of deceased person's estate), and at the same time defence is presented against claims for such legitimate portion on the grounds of its incompatibility to the principles of social coexistence. The legal scholars consider this defense possible. However, this may be the only mode to reduce the amount of the legitimate portion. In one of its latest decisions - however, by rejecting the contrary cassation complaint - the Supreme Court also allowed for a complete deprivation of the right to a legitimate portion under Art. 5 of the Civil Code. The Court accepted the opinion according to which assessment of the behavior of the person entitled to a legitimate portion in terms of the aforementioned rules can be made only or at least mainly in the relationship between him/her and the debtor, and not between him/her and the deceased person. The whole presented concept requires verification, and it should definitely be a critical verification, in light of existing case law. It is important at the same time to carry out such verification from the point of view of the limits of effectiveness of claims alleging abuse of the legal right against the right to the legitimate portion, as well as in the context of the facts of cases decided in this case law.

  Back to top


  Agnieszka Sztoldman
  The ban to register as trademark a sign consisting exclusively of the shape that gives substantial value to the goods - commentary on General Court judgment of 6 October 2011 in case T-508/08 - Bang & Olufsen A/S versus OHIM
  Judgment in case T-508/08, Bang & Olufsen A/S versus the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) has closed several years of struggle of Bang & Olufsen to obtain legal protection under trademark law for the form of the loudspeaker model, which it manufactures. The basis of the judgment was Art. 7(1)(e)(iii) of Regulation 207/2009/EC, which excludes from trademark protection signs that consist exclusively of a form of product that gives substantial value to the goods. Because of the practical concerns arising from the provision, the judgment in this case, as well as its justification, may have important implications in the further practice of registering three-dimensional trademarks.

  Back to top


  Bohdan Widła
  The scope of the obligation to pay copyright levies for copying devices and blank media - commentary on Supreme Court resolution of 26 October 2011 (III CZP 61/11)
  The aim of the introduction of copyright levies on copying devices and blank media was to enable the copyright holders to receive compensation for the decrease in revenues caused by private copying of protected works. However, a serious challenge appeared when it came to distinguishing the devices and media intended for private use from the devices and media used for professional purposes. With respect to the latter group, collecting levies cannot be justified by the need to compensate for private copying exception. In the commented resolution, the Supreme Court allowed assessing levies even if eventually a professional entity was to be charged. The Supreme Court's opinion diverges from the standard determined by the recent case law of the Court of Justice of the European Union.

  Back to top


  Tomasz Wołowiec
  Taxation of housing cooperatives' structures with real estate tax - commentary on the judgment of the Provincial Administrative Court in Lublin of 24 February 2012 (I SA/Lu 58/12)
  Taxation with real estate tax of buildings possessed by housing cooperatives is associated primarily with the answer to the question whether the housing cooperative is an entrepreneur within the meaning of the Act on Freedom of Economic Activity, and whether or not has structures that are directly related to the pursuit of economic activity. The second issue is the answer to the question whether the buildings owned by housing cooperatives located in the traffic lane (like: roads, sidewalks and parking lots, etc.), are only used for housing purposes not related to economic activity and are not subject to property tax. The third issue is the possibility of pro-rata taxation of buildings whose connection with the cooperative's economic activity is undisputed.

  Back to top


  Magdalena Durzyńska
  A party in proceedings for division of property - commentary on the judgment of the Supreme Administrative Court of 14 October 2009 (I OSK 91/09)
  Division of property is permitted provided that access to public road is assured for the plots created as a result of division. This is the basic principle. It is, however, questionable if the division of property influences the rights and duties of owners of adjacent properties, who have so far benefitted from the property subject to division, and consequently: to what extent and on what legal grounds owners of adjacent properties can decide about the scope and manner of division of the property covered by division proceedings.

  Back to top


  Grzegorz Borkowski
  Procedural results of lapse of limitation period - resolution of a panel of 7 judges of the Supreme Administrative Court of 3 December 2012 (I FPS 1/12) - decision of the quarter
  It is thought-provoking with what ease the Supreme Administrative Court can depart from a well-established - one might think - line of case law. An example of this phenomenon is the aforementioned resolution, one which is defective in my opinion, but has significant importance for the practice.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Marek Grzybowski
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/glosa

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (3)

  Irek
  19-07-2017
  Ocena: 5/5
  Czasopismo kupuję w miarę regularnie. Jest to, według mnie, jedna z lepszych gazet prawniczych. Zastanawiam się nawet nad prenumeratą ;) Na razie zostanę jednak przy wersji papierowej, pojedynczej.
  Patryk
  29-03-2018
  Ocena: 5/5
  Omówienie orzeczenia, które znajduje się w nr 1/2018 "Glosy", a dotyczące nabycia nieruchomości przez obcokrajowców przebywających w Polsce, na tyle mnie ujęło (szczególnie rzeczowość i jasny komentarz), że z cierpliwością czekam na nowy nr.
  Artur
  19-08-2018
  Ocena: 5/5
  W Glosie 3/2018 Piotr Modrzejewski poruszył ważny temat korzystania z portali społecznościowych przez osoby prywatne do celów zawodowych. Problem ten jest coraz powszechniejszy. Dziękuję za taki przykład. Pozdrawiam i polecam czasopismo.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2021 [188]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2021 [187]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2021 [186]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2020 (185)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2020 (184)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2020 (183)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2020 (182)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2019 (181)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2019 (180)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2019 (179)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2019 (178)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2018 (177)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2018 (176)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2018 (175)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2018 (174)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2017 (173)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2017 (172)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2017 (171)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach- Nr 1/2017 (170)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2016 (169)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2016 (168)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2016 (167)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2016 (166)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2015 (165)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2015 (164)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2015 (163)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2015 (162)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - 4/2014 (161)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2014 (161)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2014 (159)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2014 (158)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2013 (157)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2013 (156)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2013 (155)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2013 (154)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2012 (153)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2012 (152)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2012 (151)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2012 (150)

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty