Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2012 (150)

Czasopismo jest wydawane od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. Czasopismo zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
68,04 68,04
Cena regularna: 75,60
75,60
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

„Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” jest wydawana od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. 
Kwartalnik „Glosa” zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego. Komentarze te są tworzone przez najlepszych prawników - profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, czyli zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się prawnymi uwarunkowaniami obrotu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Za publikację na łamach „Glosy” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w spr...

„Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” jest wydawana od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. 
Kwartalnik „Glosa” zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego. Komentarze te są tworzone przez najlepszych prawników - profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, czyli zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się prawnymi uwarunkowaniami obrotu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Za publikację na łamach „Glosy” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińPRAWO HANDLOWE

Konrad Osajda

str. 5

Ewa Galewska

str. 19

Mateusz Królikowski

str. 25

Marta Borkowska

str. 33

Mariusz Krzysztofek

str. 37

Małgorzata Dumkiewicz, Adrian Niewęgłowski

str. 43

Dominika Opalska

str. 49

Piotr Bielski

str. 58

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Michał Mazurek, Ryszard Skubisz

str. 69

OCHRONA KONKURENCJI

Małgorzata Sieradzka

str. 82

PODATKI

Konrad Aromiński

str. 90

Krzysztof Radzikowski

str. 101

Grzegorz Borkowski

str. 115

VARIA

Piotr Brzozowski

str. 124

Table of Contents & Abstracts
str. 133
Konrad Osajda
Zgromadzenie wspólników (akcjonariuszy) i jego uchwały w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego
W latach 2010-2011 w orzecznictwie Sądu Najwyższego (dalej jako SN), z zakresu prawa spółek handlowych, dominowały problemy związane z kwestionowaniem uchwał organów spółek oraz odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. (art. 299 kodeksu spółek handlowych). Można jednak zaobserwować dającą się wyodrębnić grupę judykatów, przy rozstrzyganiu których należało poddać analizie przepisy dotyczące zwoływania i przeprowadzania walnych zgromadzeń wspólników (akcjonariuszy), podejmowanych przez nie szczególnych uchwał oraz rozstrzygnąć wątpliwości na ich tle. Nie tylko liczba orzeczeń, w których te kwestie poruszono, lecz także istotna praktyczna doniosłość tej problematyki (zwłaszcza na początku roku kalendarzowego) uzasadniają poświęcenie jej tego opracowania. W przedstawianym przeglądzie orzecznictwa uwzględniono 6 orzeczeń dotyczących następujących kwestii: zwoływania i przebiegu zgromadzenia wspólników, zawieszenia prawa do wykonywania głosu z akcji, uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki oraz uchwały dostosowującej treść umowy spółki do zmienionych przepisów prawa.

Początek strony


Ewa Galewska
Ustalanie cen za połączenia międzysieciowe związane z przenoszeniem numerów
Przedmiotem glosy jest ustalenie, co wchodzi w zakres cen za połączenia międzysieciowe, o których mowa w art. 30 ust. 2 dyrektywy 2002/22/WE. Należy się też odnieść do problemu zastosowania krajowego środka normatywnego, upoważniającego organ regulacyjny do określenia maksymalnej kwoty, którą operator przejmujący powinien uiścić operatorowi przekazującemu numer tytułem kosztów założenia. Istotne jest, czy organy regulacyjne mogą tę kwotę ustalić z góry wobec wszystkich operatorów na podstawie teoretycznego modelu kosztów.

Początek strony


Mateusz Królikowski
Brak legitymacji formalnej a uprawnienie do indosowania weksla
Autor przedstawia glosę do wyroku Sądu Najwyższego (dalej jako SN) z 21.09.2006 r. W uzasadnieniu do tego orzeczenia SN szeroko wypowiada się na temat kontrowersyjnej kwestii przeniesienia weksla przez osobę, której nie przysługuje legitymacja formalna. Sąd Najwyższy dopuszcza taką możliwość przy wykorzystaniu indosu, który jest podstawowym mechanizmem zbywania wierzytelności wekslowej. Autor poddaje krytycznej analizie stanowisko SN, biorąc pod uwagę zarówno względy o charakterze czysto prawnym, jak i funkcjonalnym. Przedstawione zostało również, jaki wpływ na sytuację dłużnika wekslowego wywiera przyjęcie określonego rozwiązania.

Początek strony


Marta Borkowska
Zarzuty wspólne wszystkim współwystawcom weksla
W komentowanym orzeczeniu Sąd Najwyższy (dalej jako SN) rozważa pojęcie "zarzuty wspólne" oraz dopuszczalność zastosowania art. 375 § 2 kodeksu cywilnego1 do dłużników wekslowych. Autorka glosy zgadza się ze stanowiskiem SN co do jego istoty, jednak kwestionuje przyjęte przez sąd uzasadnienie, poszukując argumentów natury jurydycznej i systemowej. Prowadzony wywód prowadzi do wniosku o możliwości zastosowania art. 375 § 2 k.c. do współdłużników wekslowych, jeśli w treści dokumentu wekslowego występują oni w takiej samej roli.

Początek strony


Mariusz Krzysztofek
Odpowiedzialność banku za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej przez byłego pracownika banku
Ryzyko operacyjne w działalności banków obejmuje ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę bankową przez pracownika lub byłego pracownika banku. Zasady odpowiedzialności banku za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej lub wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem przez byłego pracownika banku wskazał Sąd Najwyższy (dalej jako SN) w wyroku z 19.02.2010 r., odnosząc się do art. 105 ust. 5 prawa bankowego jako podstawy tej odpowiedzialności. Przedmiotem wyroku było ustalenie, czy odpowiedzialność banku za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej ma charakter absolutny, a więc czy art. 105 ust. 5 pr. bank. stanowi samodzielną podstawę odpowiedzialności, czy też dopuszczalne jest ograniczenie jej zakresu przez odwołanie się do przesłanek egzoneracyjnych.

Początek strony


Małgorzata Dumkiewicz
Adrian Niewęgłowski

Granice podobieństwa umów w świetle art. 15 k.s.h.
Glosowana uchwała Sądu Najwyższego (dalej jako SN) z 22.10.2010 r. dotyczy kwestii skomplikowanej i mającej - z praktycznego punktu widzenia - duży ciężar gatunkowy, a mianowicie ustalenia, jakie kontrakty cywilnoprawne mieszczą się w pojęciu "umów podobnych" do pożyczki, kredytu i poręczenia, na które wskazuje przepis art. 15 kodeksu spółek handlowych. Kwestię tę należy jednak postrzegać w pewnym nieco szerszym kontekście, a dokładniej - w ramach problematyki zawierania kluczowych, z punktu widzenia interesów spółki, umów z jej funkcjonariuszami, w tym prokurentami.

Początek strony


Dominika Opalska
Forma umowy deweloperskiej oraz odpowiedzialność dewelopera
Glosowany wyrok dotyczy bardzo istotnej dla praktyki kwestii formy zawarcia umowy deweloperskiej. Wobec braku regulacji normatywnej, umowy deweloperskie zawierane są najczęściej w formie pisemnej, co powoduje wątpliwości odnośnie do zakresu uprawnień przysługujących kupującemu w przypadku niewłaściwego wywiązywania się, czy niewywiązywania się przez dewelopera z umowy. Wskazany poniżej wyrok zasługuje również na uwagę ze względu na dokonaną przez Sąd Najwyższy (dalej jako SN) analizę charakteru prawnego umowy deweloperskiej, a zwłaszcza - relacji umowy deweloperskiej do umowy przedwstępnej.

Początek strony


Piotr Bielski
Termin przedawnienia roszczenia związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
Wykładnia art. 118 kodeksu cywilnego wciąż wywołuje poważne wątpliwości w praktyce stosowania prawa. Komentowane orzeczenie Sądu Najwyższego (dalej jako SN) nie przyczynia się jednak do wyjaśnienia tych wątpliwości.

Początek strony


Michał Mazurek
Ryszard Skubisz

Znaczenie elementów słownych przy ocenie kolizji słowno-graficznych znaków towarowych
W prawie znaków towarowych podstawowe znaczenie ma prawidłowe stosowanie podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Szczególnie istotna jest właściwa ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów oraz złej wiary w zgłoszeniu znaku towarowego do rejestracji. Tych właśnie kwestii dotyczył glosowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej jako NSA). Niestety stanowisko tego wyroku jest w znacznej części błędne. W szczególności nie uwzględnia ono prawidłowych zasad oceny kolizji znaków towarowych z elementem słownym. Uzasadnia to krytyczne uwagi autorów niniejszej wypowiedzi.

Początek strony


Małgorzata Sieradzka
Wykładnia pojęcia rażąco niskiej ceny w świetle orzecznictwa z zakresu zamówień publicznych
Kwestie dotyczące zaniżania cen ofert oraz ich kwalifikacji pod kątem stosowania przez wykonawców rażąco niskiej ceny stanowią przedmiot wielu orzeczeń. Z jednej strony, mamy bowiem do czynienia z oszczędnością wydatkowania środków publicznych, a z drugiej strony - pytaniem o zgodność stosowania cen rażąco niskich z zasadą uczciwej konkurencji. Stosowanie cen kwalifikowanych jako rażąco niskie rodzi także wątpliwość co do należytego wykonania zamówienia publicznego. W publikacji ukazano praktyczne problemy, jakie się pojawiają przy ustalaniu stosowania rażąco niskiej ceny. Kwalifikacja oferty wykonawcy pod tym kątem jest dodatkowo utrudniona z uwagi na brak ustawowej definicji tego pojęcia. Wymusza to konieczność każdorazowego definiowania tego pojęcia przez zamawiającego w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego. Brak ustawowej definicji tego pojęcia nie oznacza, że zamawiający ma swobodę w tym zakresie. Ustawa z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych przewiduje bowiem obligatoryjne postępowanie wyjaśniające w sprawie stosowania przez wykonawcę rażąco niskiej ceny w razie podejrzenia przez zamawiającego stosowania takiej ceny.

Początek strony


Konrad Aromiński
Faktury wystawione przez podmiot niezarejestrowany
Przedstawione poniżej rozstrzygnięcie dotyczy problemu wystawiania faktur wystawianych przez podmiot niezarejestrowany. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług przysługuje (także) z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług (dalej jako podatek VAT), podczas gdy takie prawo może być realizowane na podstawie "faktur VAT" wystawionych przez podmiot zarejestrowany jako podatnik podatku VAT. W praktyce stosowania prawa wykładnia art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym wciąż budzi wiele wątpliwości. Glosowane orzeczenie zasługuje na uwagę, ponieważ dotyczy kwestii spornej w orzecznictwie sądów administracyjnych, która została rozstrzygnięta uchwałą składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej jako NSA). Komentowany wyrok NSA z 18.05.2011 r. potwierdza, że jedynie zarejestrowani podatnicy, posługujący się prawidłowym Numerem Identyfikacji Podatkowej (dalej jako NIP), są obowiązani oraz jednocześnie uprawnieni do dokumentowania swojej sprzedaży fakturami VAT, które - stosownie do art. 19 ust. 1 i ust. 2 u.p.t.u. - upoważniają ich odbiorców do odliczenia wykazanego w nich podatku naliczonego. Tej kontrowersji dotyczy glosowane orzeczenie NSA.

Początek strony


Krzysztof Radzikowski
Opodatkowanie elektrowni wiatrowej podatkiem od nieruchomości jako budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej
Jest to bodajże pierwsze rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej jako NSA), diametralnie różniące się od ukształtowanej do tej pory linii orzeczniczej, dotyczącej opodatkowania podatkiem od nieruchomości maszyn i urządzeń technicznych jako budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do tej pory sądy administracyjne - w ślad za gminnymi organami podatkowymi - uznawały maszyny i urządzenia techniczne (szczególnie w branży energetycznej i telekomunikacyjnej), umiejscowione na masztach, fundamentach, postumentach itd., za tworzące budowle w rozumieniu ustawy podatkowej. Budowlami "stawały się" w ten sposób kotły, piece przemysłowe, elektrofiltry, agregaty prądotwórcze, pompy, wentylatory itd. Biorąc pod uwagę wielokrotnie wyższą wartość tych maszyn i urządzeń od wartości samych elementów konstrukcyjnych, na których je posadowiono, przy kwotowym sposobie liczenia podstawy opodatkowania, podatek stawał się podatkiem nie od nieruchomości, ale bardziej: podatkiem od maszyn i urządzeń technicznych. Podstawy prawne takiego rozciągnięcia zakresu opodatkowania były i są wątpliwe. Glosowany wyrok może się stać przełomem w walce przedsiębiorców z branży energetycznej i telekomunikacyjnej o prawidłowy wymiar podatku od nieruchomości ograniczony do elementów konstrukcyjnych budowli. Maszyny i urządzenia stanowią odrębne od tak rozumianych nieruchomości wyposażenie, które - w ocenie autora - nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Początek strony


Grzegorz Borkowski
Pakiety świadczeń medycznych przychodem podatnika
Uchwała podjęta w składzie całej Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej jako NSA) definitywnie kończy spory związane z opodatkowaniem samej możliwości korzystania przez pracowników ze świadczeń medycznych w ramach wykupionego przez pracodawcę pakietu. Wiąże ona wszystkie składy orzekające sądów administracyjnych, co zapewnia jednolitość orzecznictwa w tych sprawach.

Początek strony


Piotr Brzozowski
Skarga na czynność pozostawienia podania bez rozpoznania
Czynność pozostawienia podania bez rozpoznania, podjęta w trybie art. 64 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, jest wyłącznie pochodną pozostającego w toku lub dopiero inicjowanego postępowania w indywidualnej sprawie administracyjnej, którego celem jest skonkretyzowanie uprawnień lub obowiązków wynikających z ustawy. Nie może ona stać się zatem jednocześnie sui generis odrębną od tej sprawy administracyjnej czynnością, która będzie generować dodatkowe uprawnienia bądź obowiązki wynikające z przepisów prawa. Skarga na tego typu czynność, w trybie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu na zasadzie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Założeniem ustawodawcy było bowiem poddanie kontroli sądowej innych, niż decyzje czy postanowienia aktów i czynności z zakresu administracji publicznej, ale wydawanych poza tokiem jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, nie zaś takich czynności materialno- technicznych, które są podejmowane w toku tego postępowania i ściśle z nim związane. Nie jest więc dopuszczalne, aby w ramach tego samego stosunku administracyjnoprawnego jednostka mogła skorzystać ze skargi na bezczynność organu w niezałatwianiu sprawy w terminie (art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a.), jak i ze skargi na czynność pozostawienia podania bez rozpoznania (art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.). Konstrukcja taka jest wykluczona nie tylko ze względu na konkurencyjność tychże środków zaskarżania, z uwagi na skutek ich jednoczesnego wniesienia, który może prowadzić do odmiennych rozstrzygnięć sądu, ale przede wszystkim ze względu na niemożliwą do zaakceptowania w państwie prawa konkurencyjność zewnętrznych środków zaskarżenia o charakterze sądowoadministracyjnym w stosunku do wewnątrzadministracyjnych środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym, która to konkurencyjność narusza zasadę subsydiarności.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


COMMERCIAL LAW

Konrad Osajda
 • Supreme Court Case Law on Shareholders Meeting and Shareholders' Resolutions - case law review
 • p. 5

  Ewa Galewska
 • Determining prices for interconnection related to number portability - commentary approving the judgment of the Court of Justice of 13 July 2006 in case C-438/04 Mobistar SA v. Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)
 • p. 19

  Mateusz Królikowski
 • Transfer of a promissory note done by a person who is not deemed to be its lawful holder - commentary to the Supreme Court judgment of 21 September 2006 (I CSK 130/06)
 • p. 25

  Marta Borkowska
 • Common exceptions of all co-drawers of a bill of exchange - commentary to the Supreme Court judgment of 28 January 2010 (I CSK 249/09)
 • p. 33

  Mariusz Krzysztofek
 • The liability of the bank for damage arising from a disclosure of banking secrecy by an ex-employee of the bank - commentary on the Supreme Court judgment of 19 February 2010 (IV CSK 428/09)
 • p. 37

  Małgorzata Dumkiewicz, Adrian Niewęgłowski
 • Similarities between agreements in the light of the provisions of Art. 15 of the Polish Commercial Companies Code - commentary on the Supreme Court resolution of 22 October 2010 (III CZP 69/10)
 • p. 43

  Dominika Opalska
 • The form of the developer's contract and the responsibility of the developer - commentary on the Supreme Court judgment of 9 December 2010 (III CZP 104/19)
 • p. 49

  Piotr Bielski
 • The term of prescription of the claim connected with a business activity - commentary on the Supreme Court resolution of 16 September 2010 (III CZP 44/10)
 • p. 58

  INTELLECTUAL PROPERTY

  Michał Mazurek, Ryszard Skubisz
 • Word elements in the assessment of collision between word-figurative trade marks - commentary on the Supreme Administrative Court judgment of 24 November 2010 (II GSK 1010/09)
 • p. 69

  PROTECTION OF COMPETITION

  Małgorzata Sieradzka
 • Interpretation of the term predatory pricing in the light of public procurement judicial decisions - case law review
 • p. 82

  TAXES

  Konrad Aromiński
 • Invoices issued by an unregistered entity - commentary on the Supreme Administrative Court judgment of 18 May 2011 (I FSK 1739/09)
 • p. 90

  Krzysztof Radzikowski
 • Property tax on a wind turbine as a structure connected with doing business - commentary on the Supreme Administrative Court judgment of 5 January 2010 (II FSK 1101/08)
 • p. 101

  Grzegorz Borkowski
 • Packages of healthcare services as taxpayer's income - commentary on the Supreme Administrative Court resolution of 24 October 2011 (II FPS 7/10) - the decisions of the quarter
 • p. 115

  VARIA

  Piotr Brzozowski
 • Complaint about the measure of leaving an application unexamined - commentary on the Supreme Administrative Court ruling of 2 March 2011 (II FSK 2624/10)
 • p. 124

  Table of Contents & Abstracts
  p. 133
  Konrad Osajda
  Supreme Court Case Law on Shareholders Meeting and Shareholders' Resolutions - case law review
  In years 2010-2011, as usual, most cases on company law reviewed by the Supreme Court of Poland concerned validity of shareholders' resolutions and liability of directors of limited liability companies for companies' debts (interpretation of the Art. 299 of the Commercial Companie Code). Moreover, the Supreme Court had to deal with rules on organization of shareholders' meetings several times. Not only the number of such cases, but mainly their practical importance encourages to analyze them thoroughly in this paper (there are reviewed the most significant six cases).

  Back to top


  Ewa Galewska
  Determining prices for interconnection related to number portability - commentary approving the judgment of the Court of Justice of 13 July 2006 in case C-438/04 Mobistar SA v. Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)
  Subject of this commentary is to determine the scope of prices charge for network interconnection, indicated in Art. 30 section 2 directive 2002/22/EC. It should also be referred to problem of applying national normative instrument authorizing regulatory body to determine maximum amount, that operator taking over the number is supposed to pay to operator handing it over by way of costs of establishment. It is important whether regulatory bodies are entitled to determine such amount in advance in relation to all operators on the basis of theoretical costs model.

  Back to top


  Mateusz Królikowski
  Transfer of a promissory note done by a person who is not deemed to be its lawful holder - commentary to the Supreme Court judgment of 21 September 2006 (I CSK 130/06)
  Author comments on the decision of the Supreme Court which widely discusses controversial problem of transfer of a promissory note done by a person who is not deemed to be its lawful holder. The Supreme Court holds that such a transfer can be done by use of an endorsement. Author critically analyses the decision, taking into account its legal and functional aspects, including consequences of such a solution for the debtor.

  Back to top


  Marta Borkowska
  Common exceptions of all co-drawers of a bill of exchange - commentary to the Supreme Court judgment of 28 January 2010 (I CSK 249/09)
  In the commented verdict the Supreme Court considers the concept of common exceptions and also a possibility to apply the Art. 375 paragraph 2 of Civil Code to debtors obliged from a bill of exchange. The author of hereby presented comment agrees with the core of Supreme Court's position, questioning however its justification and seeking arguments of juridical and systematic nature. The reasoning leads to a conclusion, that Art. 375 paragraph 2 of Civil Code can be applied to co-debtors obliged from a bill of exchange, if they appear in the same role on the bill of exchange.

  Back to top


  Mariusz Krzysztofek
  The liability of the bank for damage arising from a disclosure of banking secrecy by an ex-employee of the bank - commentary on the Supreme Court judgment of 19 February 2010 (IV CSK 428/09)
  An operational risk in the activity of banks includes a disclosure of banking secrecy by an employee or an ex-employee of the bank. The rules of the liability of the bank for damage arising from a disclosure of banking secrecy or from making use of the information in breach of the purpose by an ex-employee of the bank have been pointed by the Supreme Court in the sentence of 19 February 2010 r., concerning Art. 105 section 5 of the banking act as the basis of the liability.

  Back to top


  Małgorzata Dumkiewicz
  Adrian Niewęgłowski

  Similarities between agreements in the light of the provisions of Art. 15 of the Polish Commercial Companies Code - commentary on the Supreme Court resolution of 22 October 2010 (III CZP 69/10)
  The resolution earmarked for voting concerns a complex and important practical issue, i.e. determining which civil law agreements fall under the category of agreements similar to credit, loan or surety agreements, as indicated in Art. 15 of the Commercial Companies Code. It seems that this issue requires a broader context, namely, the context of concluding agreements with members of corporate governing bodies, including commercial representatives which are essential with respect to the interest of the company.

  Back to top


  Dominika Opalska
  The form of the developer's contract and the responsibility of the developer - commentary on the Supreme Court judgment of 9 December 2010 (III CZP 104/19)
  The sentence that is being voted concerns the very important issue of the forms of the developer's contract. As there is an absence of normative regulations, agreement are typically signed in writing. That causes doubts that are focused in the area of the extent of the powers available to the buyer in the event of improper discharge or non-performance by the developer. The sentence also deserves attention because of made by the Supreme Court analysis of the legal nature of the developer's contract and the relation between developer's contract and the preliminary contract.

  Back to top


  Piotr Bielski
  The term of prescription of the claim connected with a business activity - commentary on the Supreme Court resolution of 16 September 2010 (III CZP 44/10)
  The construction of Art. 118 of the Civil Code still evokes serious doubt in practice of applying law. The commented judgement of the Supreme Court does not contribute towards clarification of the doubt.

  Back to top


  Michał Mazurek
  Ryszard Skubisz

  Word elements in the assessment of collision between word-figurative trade marks - commentary on the Supreme Administrative Court judgment of 24 November 2010 (II GSK 1010/09)
  The issue of correct application of the grounds for refusal of trade mark protection is essential in Trade Mark law. The matter of appropriate assessment of the likelihood of confusion as to the origin of the goods and of bad faith with regard to trade mark application is especially important. The analyzed judgment of the Supreme Administrative Court concerns these exact issues. Unfortunately the views presented in this judgment are mostly erroneous. In particular, the judgment does not apply the correct rules with regard to the assessment of collision between trade marks with word elements. Hence, the critical opinion of the Authors in the present writ.

  Back to top


  Małgorzata Sieradzka
  Interpretation of the term predatory pricing in the light of public procurement judicial decisions - case law review
  Underpricing and its qualification from the point of view of predatory pricing practices by contractors are the subject of many judicial decisions. In such cases a dilemma is to be confronted; public fund saving on one hand and compliance of predatory pricing with a fair competition rule on the other hand. Offering prices that are qualified as predatory gives rise to doubts about fairness of public procurement. The paper presents practical problems in examining predatory pricing practices. No legal definition of this concept makes the qualification of the contractor's price offer difficult. It necessitates each time to define the concept by the awarding party with regard to factual circumstances. The lack of statutory definition of the term does not mean that the awarding party has a freedom of choice. The Act of 29 January 2004 - Public Procurement Law, provides for an obligatory explanatory proceeding where the awarding party suspects a predatory price set by the contractor.

  Back to top


  Konrad Aromiński
  Invoices issued by an unregistered entity - commentary on the Supreme Administrative Court judgment of 18 May 2011 (I FSK 1739/09)
  The judgement presented below concerns the problem of making out invoices issued by an unregistered entity. An entity unregistered as a VAT taxpayer has the same right to reduce the amount of a due tax by the amount of an input tax calculated on the purchase of goods and services, such a law can be implemented on the basis of VAT invoices made out by an entity registered as a VAT taxpayer. In practice, the interpretation of the Art. 19, section 1 and 2 of the VAT Act still raises many questions. The commentary of this judgement deserves attention because it concerns issue being disputed in the jurisprudence of administrative courts which was adjudicated in the Supreme Administrative Court (hereinafter NSA) by the resolution of 7 judges. Commented Judgement of 18 May 2011 of the NSA confirms that only registered taxpayers, using a valid and correct tax identification number are required to document their sales with tax invoices, which - according to the Art. 19, section 1 and 2 of VAT Act entitle their recipients to deduct their input tax. This controversy concerns the commentary of this judgement of the NSA.

  Back to top


  Krzysztof Radzikowski
  Property tax on a wind turbine as a structure connected with doing business - commentary on the Supreme Administrative Court judgment of 5 January 2010 (II FSK 1101/08)
  This is probably the first decision of the Supreme Administrative Court dramatically different from so far shaped the case-law concerning machinery and equipment as subjects to real estate tax. Until now, the administrative courts generally accepted local authorities rulings that recognize the machinery and equipment (especially in the energy sector and telecommunications) together with masts, foundations, pedestals, etc., as structures subject to tax. It concerns boilers, industrial furnaces, electrostatic generators, pumps, fans, etc. In this way they all "became" - according to the tax authorities and courts - immovable structures in the meaning of Local Taxes and Fees Act. Given the differences in values of the machinery/equipment and sole structural elements on which they are placed, the tax is any longer on real estate, but more: a tax on machinery and equipment. The legal bases for such an extension of the scope of taxation have been and are doubtful. The commented decision can become a breakthrough for the entrepreneurs in the energy sector and telecommunications for proper taxation limited to the structural elements of buildings. Machinery and equipment are distinct from real properties - they constitutes facilities, which should not be subject to real estate tax.

  Back to top


  Grzegorz Borkowski
  Packages of healthcare services as taxpayer's income - commentary on the Supreme Administrative Court resolution of 24 October 2011 (II FPS 7/10) - the decisions of the quarter
  A resolution adopted by the full Financial Chamber of the Supreme Administrative Court finally resolved the disputes connected with taxation of the very possibility of employees using healthcare services under packages purchased by the employer. It is binding on all adjudicating benches of administrative courts, which guarantees uniformity of case law in such matters.

  Back to top


  Piotr Brzozowski
  Complaint about the measure of leaving an application unexamined - commentary on the Supreme Administrative Court ruling of 2 March 2011 (II FSK 2624/10)
  The measure involving leaving an application unexamined, said measure taken according to the procedure of Art. 64.2 of the Code of Administrative Procedure, is only a derivative of proceedings, already pending or only initiated, in an individual administrative case, the aim of which proceedings is to specify more precisely the rights or duties resulting from statutory law. So it cannot, at the same time, become a sui generis measure, separate from that administrative case, which measure will generate additional rights or duties resulting from the provisions of law. A complaint concerning such a measure, in the procedure of Art. 3.2.4 of the Act - Law on Proceedings before Administrative Courts (LPAC), is not permitted and must be rejected according to Art. 58.1.1 LPAC. The legislator's assumption was to apply judicial review to acts and measures in the fi eld of public administration, other than decisions or rulings, but ones performed or issued outside jurisdictional administrative proceedings, and not such substantive-and-technical measures as are taken in the course of such proceedings and closely related to them. So it is not permitted, under the same administrative law relationship, for an individual to be able to use both the complaint concerning the authority's inactivity in failure to handle the case timely (Art. 3.2.8 LPAC), and the complaint concerning the measure of leaving an application without examination (Art. 3.2.4 LPAC). This construction is excluded not only due to both these means of appeal being in competition, due to the effects of lodging both of them at the same time, which may lead to different court decisions, but mainly due to the - unacceptable in a democratic state ruled by law - competitive character of external means of appeal before administrative courts compared to intra-administrative means of appeal in administrative procedure, which competitive character is contrary to the principle of subsidiarity.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Marek Grzybowski
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/glosa

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (3)

  Irek
  19-07-2017
  Ocena: 5/5
  Czasopismo kupuję w miarę regularnie. Jest to, według mnie, jedna z lepszych gazet prawniczych. Zastanawiam się nawet nad prenumeratą ;) Na razie zostanę jednak przy wersji papierowej, pojedynczej.
  Patryk
  29-03-2018
  Ocena: 5/5
  Omówienie orzeczenia, które znajduje się w nr 1/2018 "Glosy", a dotyczące nabycia nieruchomości przez obcokrajowców przebywających w Polsce, na tyle mnie ujęło (szczególnie rzeczowość i jasny komentarz), że z cierpliwością czekam na nowy nr.
  Artur
  19-08-2018
  Ocena: 5/5
  W Glosie 3/2018 Piotr Modrzejewski poruszył ważny temat korzystania z portali społecznościowych przez osoby prywatne do celów zawodowych. Problem ten jest coraz powszechniejszy. Dziękuję za taki przykład. Pozdrawiam i polecam czasopismo.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2021 [188]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2021 [187]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2021 [186]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2020 (185)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2020 (184)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2020 (183)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2020 (182)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2019 (181)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2019 (180)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2019 (179)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2019 (178)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2018 (177)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2018 (176)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2018 (175)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2018 (174)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2017 (173)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2017 (172)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2017 (171)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach- Nr 1/2017 (170)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2016 (169)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2016 (168)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2016 (167)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2016 (166)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2015 (165)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2015 (164)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2015 (163)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2015 (162)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - 4/2014 (161)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2014 (161)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2014 (159)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2014 (158)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2013 (157)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2013 (156)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2013 (155)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2013 (154)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2012 (153)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2012 (152)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2012 (151)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2012 (150)

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty