Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2016 (166)

Czasopismo jest wydawane od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. Czasopismo zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
94,49 94,49
Cena regularna: 104,99
104,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

„Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” jest wydawana od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. 
Kwartalnik „Glosa” zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego. Komentarze te są tworzone przez najlepszych prawników - profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, czyli zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się prawnymi uwarunkowaniami obrotu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Za publikację na łamach „Glosy” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w spr...

„Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” jest wydawana od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. 
Kwartalnik „Glosa” zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego. Komentarze te są tworzone przez najlepszych prawników - profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, czyli zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się prawnymi uwarunkowaniami obrotu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Za publikację na łamach „Glosy” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińPRAWO HANDLOWE

Paweł Popardowski

str. 5

Witold Jurcewicz

str. 17

Jerzy P. Naworski

str. 31

Aleksandra Machowska

str. 51

Arkadiusz Sadza

str. 62

Bartłomiej Ostrzechowski

str. 68

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Anna Karolak

str. 77

OCHRONA KONKURENCJI

Grzegorz Materna

str. 83

PODATKI

Stanisław Bogucki, Marcin Romanowicz

str. 91

Maciej Wojtuń

str. 99

Ewa Prejs

str. 106

Paweł Borszowski

str. 114

Rafał Bernat

str. 119

Grzegorz Borkowski

str. 126

Table of Contents & Abstracts
str. 134
Paweł Popardowski
Spółki kapitałowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego pierwszego półrocza 2015 r.
Niniejszy przegląd orzecznictwa zostanie poświęcony analizie judykatury Sądu Najwyższego (dalej jako SN) z pierwszego półrocza 2015 r. związanej merytorycznie z problematyką spółek kapitałowych. Orzeczenia ujęte w przedstawionym przeglądzie dotyczą zróżnicowanych zagadnień interpretacyjnych ujawniających się na tle regulacji art. 151-300 (spółka z o.o.) oraz art. 301–409 (spółka akcyjna) ustawy z 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych, w tym m.in. kwestii: przedawnienia roszczenia wspólnika w spółce z o.o. o wypłatę dywidendy, dopuszczalności dokonywania wypłat z majątku spółki z o.o. na rzecz wspólników w okresie likwidacji, formy uchwały podejmowanej przez jedynego wspólnika w spółce z o.o., uzupełnienia porządku obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Początek strony


Witold Jurcewicz
O możliwości ustanowienia prokury niewłaściwej w spółce kapitałowej
Uchwała Sądu Najwyższego (dalej jako SN) została podjęta na wniosek Pierwszego Prezesa SN, który wniósł o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa na tle niejednolitej praktyki stosowanej przez sądy w odniesieniu do rejestracji jednoosobowej prokury jako tzw. prokury niewłaściwej, tj. prokury umocowującej prokurenta do reprezentacji spółki, ale nie samodzielnie, lecz tylko łącznie z członkiem zarządu spółki.
Uchwała składu 7 sędziów SN z 30.01.2015 r. (III CZP 34/14)
Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Początek strony


Jerzy P. Naworski
Status prawny rolnika w procesie cywilnym z przedsiębiorcą
Przedmiotem opracowania jest przedstawienie i ocena orzecznictwa Sądu Najwyższego (dalej jako SN) na temat charakteru sprawy między rolnikiem i przedsiębiorcą. Dobrą do tego okazję stwarza uchwała SN uznająca sprawę cywilną między rolnikiem i przedsiębiorcą o roszczenie wynikające z umowy kontraktacji za sprawę gospodarczą. W glosie do uchwały zostały poruszone także zagadnienia dotyczące statusu rolnika indywidualnego oraz instytucji pytań prawnych uregulowane w art. 390 kodeksu postępowania cywilnego.
Uchwała SN z 26.02.2015 r. (III CZP 108/14)
Sprawa z powództwa producenta rolnego - rolnika prowadzącego działalność wytwórczą w zakresie produkcji zwierzęcej - przeciwko przedsiębiorcy o roszczenie wynikające z umowy kontraktacji jest sprawą gospodarczą.

Początek strony


Aleksandra Machowska
Nowe spojrzenie na przesłanki otwarcia wtórnego postępowania upadłościowego
Tematem glosy jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) z 4.09.2014 r. w sprawie C-327/13, Burgo Group. Orzeczenie to, interpretujące rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, jest bardzo istotne dla praktyki transgranicznych postępowań upadłościowych. Rzuca ono nowe spojrzenie w szczególności na pojęcie wierzyciela zagranicznego, jak i, w dosyć kontrowersyjny sposób, na pojęcie oddziału.
Wyrok TS z 4.09.2014 r. w sprawie C-327/13, Burgo Group
1. Artykuł 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego należy interpretować w ten sposób, że w ramach postawienia spółki w stan likwidacji w innym państwie członkowskim aniżeli państwo, w którym ma ona swoją siedzibę, spółka ta może być również przedmiotem wtórnego postępowania upadłościowego w innym państwie członkowskim, w którym ma ona swoją siedzibę i w którym ma osobowość prawną.
2. Artykuł 29 lit. b rozporządzenia nr 1346/2000 należy interpretować w ten sposób, że kwestię kręgu osób lub organów uprawnionych do złożenia wniosku o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego należy oceniać w oparciu o prawo państwa członkowskiego, na którego terytorium wnosi się o wszczęcie tego postępowania. Prawo do złożenia wniosku o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego nie może jednak być ograniczone do samych tylko wierzycieli mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, na terytorium którego znajduje się odpowiedni oddział dłużnika lub których wierzytelność powstała w związku z działalnością tego oddziału.
3. Rozporządzenie nr 1346/2000 należy interpretować w ten sposób, że gdy główne postępowanie upadłościowe jest postępowaniem likwidacyjnym, uwzględnienie kryteriów celowości przez sąd, do którego wniesiono o wszczęcie postępowania wtórnego, należy do zakresu prawa krajowego państwa członkowskiego, na którego terytorium wnosi się o wszczęcie tego postępowania. Określając warunki wszczęcia tego postępowania, państwa członkowskie mają jednakże obowiązek poszanowania prawa Unii, a w szczególności jego ogólnych zasad oraz przepisów rozporządzenia nr 1346/2000.

Początek strony


Grzegorz Pobożniak
Wokół problematyki zaskarżania uchwał połączeniowych
Glosowany wyrok Sądu Najwyższego (dalej jako SN) porusza trzy istotne dla problematyki zaskarżania uchwał połączeniowych spółek kapitałowych kwestie, a mianowicie: 1) jakie jest właściwe znaczenie zakazu opierania powództwa o ustalenie nieważności uchwały połączeniowej lub jej uchylenie o zarzuty dotyczące parytetu wymiany udziałów lub akcji (art. 509 § 3 kodeksu spółek handlowych)?; 2) czy naruszenie przepisów kodeksu spółek handlowych zaistniałe w toku procedury połączeniowej, poprzedzające podjęcie uchwały połączeniowej, może stanowić podstawę do zakwestionowania uchwały połączeniowej?; 3) czy ograniczenie czasowe określone w art. 497 § 2 k.s.h., zakazujące uchylenia połączenia po upływie 6 miesięcy od dnia jego zarejestrowania, należy odnosić tylko do kompetencji sądu rejestrowego działającego z urzędu, czy też powinno być ono rozumiane jako obejmujące również zakaz stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwały połączeniowej po tym terminie?
Wyrok Sądu Najwyższego z 7.12.2013 r. (II CSK 77/12)
1. Uchwała o połączeniu spółek nie może zostać uchylona, gdy minie 6 miesięcy od wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Skoro art. 509 § 3 k.s.h. wyraźnie stanowi, że uchwała walnego zgromadzenia w sprawie połączenia spółek nie podlega zaskarżeniu ze względu na zastrzeżenia dotyczące wyłącznie stosunku wymiany akcji, tym samym wykluczone jest podważanie takiej uchwały tylko z tego względu, że naruszono przepisy proceduralne, które miały służyć ustaleniu, czy parytet wymiany jest prawidłowy.
3. Przepis art. 509 § 3 k.s.h. zawiera ważną wskazówkę dla wykładni przepisów o połączeniu. Jeżeli uchwała o połączeniu jest sprzeczna z przepisami, które mają zapewnić tylko prawidłowe ustalenie parytetu wymiany akcji, ustawodawca wyraźnie chroni interes spółki przejmującej i ewentualny ogólniejszy interes społeczny. Opowiada się za utrzymaniem uchwały o połączeniu, nawet jeżeli jest ona sprzeczna z przepisami zabezpieczającymi prawidłowy parytet wymiany akcji. Nie pozbawia to jednak ochrony uzasadnionych interesów akcjonariuszy, gdyż wyraźnie ustawodawca potwierdza, że mogą oni dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Początek strony


Arkadiusz Sadza
Odpowiedzialność rzecznika konsumentów za wynik procesu cywilnego
Kwestia odpowiedzialności rzecznika konsumentów za wynik procesu cywilnego stanowi przedmiot rozbieżnych ocen w praktyce orzeczniczej. U źródła pojawiających się na tym tle wątpliwości leży syntetyczne określenie pozycji procesowej rzecznika, wyrażające się w nakazie odpowiedniego stosowania do niego unormowań dotyczących prokuratora (art. 634 kodeksu postępowania cywilnego). Ustawodawca odsyła bowiem w tej mierze do art. 106 k.p.c., regulującego zagadnienie zwrotu kosztów procesu prowadzonego z udziałem prokuratora, którego interpretacja jest wyjątkowo sporna. Niejednoznaczne brzmienie tego przepisu prowadzi więc do powstawania poważnych problemów praktycznych, wyłaniających się nie tylko w postępowaniach toczących się z udziałem prokuratora, lecz również - z mocy art. 634 k.p.c. - w procesach prowadzonych przez rzecznika konsumentów. Glosowane postanowienie, stanowiące pierwszą publikowaną wypowiedź SN w przedmiocie odpowiedzialności rzecznika konsumentów za wynik procesu, zasługuje zatem na szczególną uwagę. Wszystkie bowiem, stosunkowo nieliczne orzeczenia podejmujące problematykę pozycji procesowej rzecznika konsumentów, mają niebagatelne znaczenie dla kształtowania się w tym zakresie praktyki sądowej. Wymowa tego postanowienia jest jednak znacząca również z tego powodu, że dotyka ono kwestii wykładni przepisu art. 106 k.p.c., odpowiednio stosowanego nie tylko w przypadku udziału w procesie cywilnym rzecznika konsumentów, lecz też Rzecznika Praw Obywatelskich (art. 14 pkt 4 ustawy z 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich), inspektora pracy (art. 632 k.p.c.) czy organizacji pozarządowej (art. 62 § 1 k.p.c.).
Postanowienie SN z 17.04.2013 r. (V CZ 124/12)
Przegrywający sprawę rzecznik konsumentów, który wytaczając powództwo nie działał na rzecz konsumenta, jest zobowiązany do zwrotu kosztów procesu wygrywającemu (art. 98 § 1 k.p.c.)

Początek strony


Bartłomiej Ostrzechowski
Czy port lotniczy stanowi przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody?
Glosowane orzeczenie wpisuje się w obserwowany w ostatnich latach w judykaturze trend do uznawania lotnisk - zarówno cywilnych, jak i wojskowych - za przedsiębiorstwa (zakłady) wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody w rozumieniu art. 435 § 1 kodeksu cywilnego. W przeciwieństwie jednak do dotychczasowych orzeczeń - dotyczących szkód spowodowanych hałasem wytwarzanym przez startujące i lądujące samoloty - przedmiotowy wyrok zapadł na tle wręcz książkowego stanu faktycznego. Pozwala to w pełni skoncentrować się na kwestii zakresu odpowiedzialności z art. 435 k.c. i związanych z tym problemów. Należy bowiem stwierdzić, że analizowane rozstrzygnięcie kłóci się z ogólnymi kryteriami oceny charakteru przedsiębiorstwa (zakładu) tradycyjnie przyjmowanymi na gruncie tego przepisu.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29.07.2014 r. (VI ACa 1849/13)
Zgodnie z art. 435 k.c. prowadzący we własnym imieniu przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie i na mieniu, jeżeli istnieje adekwatny związek przyczynowy pomiędzy powstałą szkodą a ruchem przedsiębiorstwa. Nie jest przy tym konieczne, aby szkodę spowodowało konkretne urządzenie wprawiane w ruch siłami przyrody. Pojęcie ruchu przedsiębiorstwa odnosi się bowiem do funkcjonowania przedsiębiorstwa jako całości, a nie zaś do ruchu konkretnych jego elementów (urządzeń). Wystarczy więc, aby istniał adekwatny związek przyczynowy między funkcjonowaniem przedsiębiorstwa jako całości a powstałą szkodą. Nie musi natomiast występować bezpośrednia zależność pomiędzy użyciem sił przyrody a szkodą, która nastąpiła. Przy takim ujęciu podzielić należy ocenę sądu I instancji, że szkoda na osobie poszkodowanego i w jego mieniu pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z ruchem przedsiębiorstwa. W tych kategoriach bowiem ujmować należy zdarzenie polegające na poślizgnięciu się pasażera na płycie lotniska w drodze do samolotu.

Początek strony


Anna Karolak
Ochrona projektów branżowych na tle ustawy prawnoautorskiej
Przedmiotowa glosa koncentruje się wokół zagadnienia prawnoautorskiej ochrony projektów branżowych. Przykładowy katalog utworów zawarty w art. 1 ust. 2 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie wymienia projektów branżowych. Ustalenie, czy projekt branżowy ma charakter twórczy czy nie, należy do sfery ustaleń faktycznych i każdy spór o przyznanie projektowi branżowemu statusu utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 p.a.p.p. należy rozpatrywać odrębnie. Niewątpliwie analizowany wyrok może pomóc przy badaniu, czy dany wytwór spełnia przesłanki chronionego utworu, gdyż przeciwstawia pracę o charakterze twórczym z pracą o charakterze technicznym - szablonowym.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 25.09.2014 r. (I ACa 574/14)
Utwór powinien stanowić rezultat działalności kreacyjnej, prowadząc do powstania subiektywnie nowego wytworu intelektu. Tę cechę utworu określa się niekiedy mianem oryginalności. Z tego względu nie można zakwalifikować jako utworu efektu działalności wyłącznie rutynowej, szablonowej, zdeterminowanej (przez przeznaczenie, materiał, wiążące schematy), pozbawiającej twórcę swobody dokonywania wyborów. Podkreślić jednocześnie trzeba, że sam przejaw działalności twórczej nie jest warunkiem wystarczającym do zakwalifikowania określonego wytworu jako przedmiotu prawa autorskiego, albowiem konieczne jest, aby wytwór charakteryzował się także indywidualnością. Oznacza to, że samodzielnie wytworzone produkty intelektualne można uznać za utwór, jeżeli wykazują dostatecznie doniosłe różnice w porównaniu z uprzednio wytworzonymi produktami intelektualnymi.

Początek strony


Grzegorz Materna
Standard dowodu w sprawach ograniczających konkurencję uzgodnień między przedsiębiorcami
Postanowienie Sądu Najwyższego (dalej jako SN) porusza kluczową dla praktyki stosowania prawa ochrony konkurencji kwestię standardu dowodu w sprawach ograniczających konkurencję uzgodnień między przedsiębiorcami. Orzeczenie SN potwierdza, że naruszenia takie mogą być wykazywane na podstawie dowodów pośrednich, co ma znaczenie wobec trudności w wykrywaniu najcięższych, na ogół utajnionych, naruszeń reguł konkurencji. Wymagany w takich przypadkach standard dowodu obejmuje jednak nie tylko wykazanie zbieżności rynkowych zachowań przedsiębiorców, lecz także jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich kontaktów, dzięki którym przedsiębiorcy mogliby wpływać na rynek lub ujawniać konkurentom swoje przyszłe zachowania.
Postanowienie SN z 28.01.2015 r. (III SK 39/14)
Do uznania zachowania konkurentów na rynku za uzgodnioną praktykę konieczne jest nie tylko wykazanie zbieżności ich zachowań rynkowych, ale także jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich kontaktów, dzięki którym mogliby wpływać na rynek lub ujawniać konkurentom, w jaki sposób zamierzają zachować się w przyszłości. Dlatego sama zbieżność daty i wysokości podwyżki (...) nie mogłaby prowadzić do skutecznego zarzucenia (...) naruszenia (zakazu porozumień ograniczających konkurencję - dop. G.M.).

Początek strony


Stanisław Bogucki, Marcin Romanowicz
Wyłączenie w podatku od czynności cywilnoprawnych czynności w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami
Czynności cywilnoprawne w sprawach podlegających "przepisom o gospodarce nieruchomościami", tzn. czynności prawne, których podstawą materialnoprawną są przepisy powyższego typu, są wyłączone od opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. g ustawy z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. W orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych wystąpiła rozbieżność interpretacyjna dotycząca wyrażenia "przepisy o gospodarce nieruchomościami": pierwsze stanowisko głosi, że wyrażenie to oznacza jedynie przepisy ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, drugie natomiast, że przepisy o gospodarce nieruchomościami, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. g u.p.c.c., są zawarte nie tylko w ustawie o gospodarce nieruchomościami, lecz także w innych aktach normatywnych. Analiza orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej jako NSA) pozwala na wskazanie prawidłowej wykładni wyrażenia "przepisy o gospodarce nieruchomościami" i usunięcie powyższej rozbieżności orzeczniczej.

Początek strony


Maciej Wojtuń
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego w 2015 r.
W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjny (dalej jako NSA) wzrosła w ostatnich latach rola spraw z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego. Sytuację tę można tłumaczyć coraz szerszym stosowaniem przez podatników instrumentów optymalizacji podatkowej przy wykorzystaniu przepisów międzynarodowego prawa podatkowego. W 2015 r. NSA rozstrzygnął bezprecedensową liczbę spraw dotyczących stosowania i wykładni przepisów umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Początek strony


Ewa Prejs
Odpowiedzialność cywilnoprawna małżonka podatnika względem osoby trzeciej, która poniosła odpowiedzialność za jego zobowiązanie podatkowe
W komentowanym wyroku Sądu Najwyższego (dalej jako SN) poruszono istotne zagadnienie prawne dotyczące odpowiedzialności cywilnoprawnej małżonka podatnika za zobowiązania podatkowe powstałe w trakcie trwania związku małżeńskiego, w którym panował ustrój małżeńskiej wspólności ustawowej, oraz wpływu na zakres tej odpowiedzialności faktu zapłaty podatku obciążającego podatnika przez osobę trzecią w rozumieniu przepisów prawa podatkowego. Wyrok ten, choć - co do zasady - wydaje się słuszny, zawiera jednak wiele tez, które budzą istotne wątpliwości, co skłania do bliższych rozważań nad podjętym w nim zagadnieniem prawnym.
Wyrok SN z 7.03.2013 r. (IV CSK 442/12)
Nabywca przedsiębiorstwa podatnika po zapłaceniu jego należności podatkowych nie nabywa roszczenia na podstawie art. 405 kodeksu cywilnego wobec małżonka tego podatnika, jeżeli wobec tego małżonka nie wydano decyzji podatkowej o jego solidarnej odpowiedzialności z podatnikiem (art. 111 § 1 i § 3 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa).

Początek strony


Paweł Borszowski
Zakres elastyczności w zwolnieniu z podatku od nieruchomości - grunty zajęte pod budowle infrastruktury kolejowej
W wielu regulacjach dotyczących podatku od nieruchomości ustawodawca wykorzystuje określenia nieostre. W przypadku wykorzystania takich określeń w konstrukcji zwolnień od podatku może się pojawić problem „właściwego” ustalenia zakresu tego zwolnienia jako konsekwencji wykreowanej elastyczności przepisów prawa podatkowego. Niniejsza glosa dotyczy jednego ze zwolnień ustawowych z podatku od nieruchomości, gdzie ustawodawca użył określenia nieostrego, co może w praktyce spowodować istotne wątpliwości interpretacyjne.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 15.04.2014 r. (I SA/Gl 1661/13)
Językowa wykładania przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie oznacza, że zwolnienie dotyczy wyłącznie gruntu znajdującego się poniżej budowli, ale również pozwala na wniosek, że obejmuje ono grunty zlokalizowane w pobliżu budowli, wypełnione, czy zapełnione przez budowle ziemne, ewentualnie przez budowle umieszczone w gruncie, jak różnorakie linie kablowe.

Początek strony


Rafał Bernat
Obniżona stawka VAT od sprzętu medycznego, sprzętu pomocniczego oraz produktów farmaceutycznych
W glosowanym wyroku Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS) opowiada się za zawężającą wykładnią przepisów unijnych pozwalających na stosowanie stawki obniżonej wobec niektórych wyrobów (sprzętów) medycznych, sprzętu pomocniczego i produktów farmaceutycznych. Zdaniem TS o kwalifikacji produktu farmaceutycznego nie świadczy zastosowanie przez konsumentów lecz skład chemiczny produktu. W wyroku omawiana jest także możliwość pominięcia stosowania stawki podstawowej ze względów społecznie uzasadnionych. W glosie przedstawiono analizę możliwości stosowania obniżonej stawki do dostawy towarów w kontekście wykładni sądowej obowiązującej i uchylonej dyrektywy dotyczącej wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Komisja Europejska (dalej jako Komisja) w skardze nie podniosła konkretnych dowodów na to, że stawki obniżone na wymienione produkty i wyroby zagrażają uczciwej konkurencji pomiędzy dostawcami towarów. Trybunał Sprawiedliwości w sposób prostolinijny przyjął stanowisko skarżącej dotyczące nieprawidłowej treści wybranych pozycji załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Ustalany w sposób ogólny przez Unię Europejską katalog towarów, których dostawa jest objęta stawką obniżoną, należy modyfi kować (uszczegóławiać) na poziomie państwie członkowskiego.
Wyrok TS z 4.06.2015 r. w sprawie C-678/13, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
Stosując obniżoną stawkę podatku od wartości dodanej do dostaw:
– sprzętu medycznego, sprzętu pomocniczego oraz pozostałych urządzeń, które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne lub które nie są zwykle przeznaczone do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności, a także
– produktów, które nie są produktami farmaceutycznymi zwykle stosowanymi dla ochrony zdrowia, zapobiegania chorobom oraz do celów medycznych i weterynaryjnych lub produktami używanymi do celów antykoncepcyjnych oraz higieny osobistej,
wymienionych w pozycjach 82, 92 i 103 w załączniku nr 3 do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 96–98 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w związku z załącznikiem III do tej dyrektywy.

Początek strony


Grzegorz Borkowski
Opodatkowane odszkodowanie
Czy spółka akcyjna miała obowiązek zapłacić podatek od zasądzonego na jej rzecz od Skarbu Państwa odszkodowania za utratę wartości posiadanych aktywów (akcji), spowodowaną bezprawnym działaniem organu podatkowego? Tę interesującą i wysoce kontrowersyjną kwestię rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny (dalej jako NSA) w przedstawionej niżej sprawie.
Wyrok NSA z 9.04.2015 r. (II FSK 732/13)
Kwota wypłaconego na podstawie prawomocnego wyroku sądowego odszkodowania za utratę wartości posiadanych akcji stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


COMMERCIAL LAW

Paweł Popardowski
 • Companies in the case law of the Supreme Court in the first half of 2015 - case law review
 • p. 5

  Witold Jurcewicz
 • On the possibility of establishing irregular power of representation in a company
  - commentary on a resolution of a panel of 7 Supreme Court judges of 30 January 2015 (III CZP 34/14)
 • p. 17

  Jerzy P. Naworski
 • Legal status of a farmer in a civil lawsuit with an entrepreneur
  - commentary on Supreme Court resolution of 26 February 2015 (III CZP 108/14)
 • p. 31

  Aleksandra Machowska
 • A new perspective on conditions for reopening secondary insolvency proceedings
  - commentary on the Court of Justice’s judgment of 4 September 2014 in case C-327/13 Burgo Group
  p. 41

  Grzegorz Pobożniak
 • Around the problems of challenging merger resolutions
  - commentary on Supreme Court judgment of 7 December 2012 (II CSK 77/12)
 • p. 51

  Arkadiusz Sadza
 • Consumer advocate's responsibility for the result of civil trial
  - commentary on Supreme Court judgment of 17 April 2013 (V CZ 124/12)
 • p. 62

  Bartłomiej Ostrzechowski
 • Is an airport an enterprise set in motion by natural forces?
  - commentary on judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 29 July 2014 (VI ACa 1849/13)
 • p. 68

  INTELLECTUAL PROPERTY

  Anna Karolak
 • Copyright protection of discipline-specifi c designs
  - commentary on judgment of the Court of Appeal in Szczecin of 25 September 2014 (I ACa 574/14)
 • p. 77

  COMPETITION PROTECTION

  Grzegorz Materna
 • Standard of proof of anticompetitive agreement between undertakings
  - commentary on the Supreme Court decision of 28 January 2015 (III SK 39/14)
 • p. 83

  TAXES

  Stanisław Bogucki, Marcin Romanowicz
 • Exemption in tax on civil law transactions in court cases governed the provisions of law on real estate management - case law review
 • p. 91

  Maciej Wojtuń
 • Double tax avoidance agreements in the case law of the Supreme Administrative Court in 2015 - case law review
 • p. 99

  Ewa Prejs
 • Civil-law responsibility of taxpayer’s spouse to third party who paid his/her tax liabilities
  - commentary on Supreme Court judgment of 7 March 2015 (IV CSK 442/12)
 • p. 106

  Paweł Borszowski
 • Margin of flexibility in property tax exemption: land seized for railway infrastructure structures
  - commentary on judgment of the Provincial Administrative Court in Gliwice of 15 April 2014 (I SA/Gl 1661/13)
 • p. 114

  Rafał Bernat
 • Reduced VAT rate on medical equipment, auxiliary equipment and pharmaceutical products
  - commentary on the judgment of the Court of Justice of the European Union of 4 June 2015 in case C-678/13 European Commission versus Republic of Poland
 • p. 119

  Grzegorz Borkowski
 • Tax on damages - decision of the quarter
 • p. 126

  Table of Contents & Abstracts
  p. 134
  Paweł Popardowski
  Companies in the case law of the Supreme Court in the first half of 2015 - case law review
  This paper presents an analysis of the case law of the Supreme Court in the first half of 2015 in matters relating to companies. This quarterly issue will discuss four judgments handed down by the Supreme Court in the first half of 2015, which judgments concern a wide range of issues related to the limited liability company and the joint stock company: limitation of claims of a shareholder in a limited liability company for the payment of dividend, the admissibility of making payments from assets of a limited liability company to shareholders during liquidation; the form of resolution adopted by the sole shareholder in a limited liability company; adding items to the agenda of the general meeting.

  Back to top


  Witold Jurcewicz
  On the possibility of establishing irregular power of representation in a company
  - commentary on a resolution of a panel of 7 Supreme Court judges of 30 January 2015 (III CZP 34/14)
  The resolution issued by a panel of 7 Supreme Court judges on 30 January 2015 (III CZP 34/14), to which this commentary is devoted, was adopted upon motion of the First President of the Court, who asked for resolving the divergent interpretations of the law against the background of courts' different practices with respect to registering the sole power of representation as the so-called irregular power of representation, i.e. power of representation whose holder is authorized to represent the company, though not alone, but jointly with a member of the management board. In the resolution, the Supreme Court held that 'it is inadmissible to enter in the register of entrepreneurs of the National Court Register only one holder of the power of representation with a reservation that he/she can only act jointly with a management board member.' The writer expresses a critical opinion about the arguments used by the Supreme Court in its reasons for the resolution.

  Back to top


  Jerzy P. Naworski
  Legal status of a farmer in a civil lawsuit with an entrepreneur
  - commentary on Supreme Court resolution of 26 February 2015 (III CZP 108/14)

  The topic of this paper is a presentation and evaluation of Supreme Court's [SN] case law on the character of a dispute between a farmer and an entrepreneur. A good opportunity to do so was provided by SN resolution in which a civil lawsuit between a farmer and an entrepreneur concerning a claim under an agricultural procurement agreement was deemed to be a commercial case. Its assessment is positive, and this applies to both the formulated thesis and the supporting legal arguments. However, the very decision of the SN to adopt a resolution deserves criticism, because the legal issue referred to the SN for resolution did not cause any doubts, let alone serious ones. Lack of clear rules which determine whether the SN adopts, or refuses to adopt, a resolution in a matter referred by a court of appeal for examination under Art. 390(1) of the Code of Civil Procedure justifi es making a request concerning this issue, addressed to SN judges, said request being well-conveyed by a thought known from the Vulgate: sit autem sermo vester, est, est; non, non.

  Back to top


  Aleksandra Machowska
  A new perspective on conditions for reopening secondary insolvency proceedings
  - commentary on the Court of Justice’s judgment of 4 September 2014 in case C-327/13 Burgo Group

  The paper's objective is to present the judgement of the Court of Justice of 4 September 2014 in case C-327/13, Burgo Group. This judgement, which interprets Council Regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings, is very important for the practice of cross-border insolvency proceedings. In the judgment the Court proposes a new concept of a person empowered to request the opening of secondary insolvency proceedings and a rather controversial new concept of 'establishment'.

  Back to top


  Grzegorz Pobożniak
  Around the problems of challenging merger resolutions
  - commentary on Supreme Court judgment of 7 December 2012 (II CSK 77/12)

  The commented judgment of the Supreme Court [SN] concerns an issue which is important from the point of view of both legal studies and practice: that of permissibility of challenging a merger resolution, in the context of restricting the permissibility of challenging merger resolutions provided for in Art. 509(3) of the Code of Commercial Partnerships and Companies [CCPC], as well as the deadline by which a merger resolution may be efficiently eliminated from practice by being held void or revoked. This commentary is a polemic with this opinion of the SN.
  This writer believes that objections concerning the share exchange ratio are inadmissible grounds for a claim (more precisely, they do not justify the statement about invalidity or revocability of a merger resolution) if determining the deficiency of the share exchange ratio is an element of the actual state of affairs necessary for holding a merger resolution void or revocable. An infringement of CCPC provisions that aim to ensure correct determination of the share exchange ratio may be the grounds for challenging a merger resolution.
  Moreover, according to this writer there are no normative grounds for application of Art. 510(1) CCPC, which provides for removal from the register of entrepreneurs in the National Court Register of entries connected with the merger if the merger resolution is found to be void or revoked, to be limited by the final deadline specified in Art. 497(2) CCPC. This is why the lapse of the period of six months specified in Art. 497(2) CCPC does not make it necessary to dismiss a claim for pronouncing a merger resolution void or revoking it.

  Back to top


  Arkadiusz Sadza
  Consumer advocate's responsibility for the result of civil trial
  - commentary on Supreme Court judgment of 17 April 2013 (V CZ 124/12)

  The issue of consumer advocate's responsibility for the results of civil trials is the subject of divergent opinions in judicial practice. These doubts stem from the synthetic determination of the procedural position of consumer advocate in the Code of Civil Procedure, namely the rule that provisions specifying the status of prosecutor (Art. 634 CCP) be applied accordingly to consumer advocate. The legislator refers in this matter to Art. 106 CCP, which regulates the issue of the costs of process with prosecutor's participation and whose interpretation is particularly controversial. Therefore, this imprecise provision causes serious practical problems, not only in proceedings with a prosecutor's participation, but also – in accordance with Art. 634 CCP - in processes involving a consumer advocate. Hence, the commented ruling, the first published judicial decision concerning the consumer advocate's responsibility for the result of a civil trial, may be important for standardizing judicial practice. However, the significance of this decision is the greater that it discusses the problem of interpreting Art. 106 CCP, which is respectively applicable not only in cases with a consumer advocate's participation, but also in proceedings involving the Ombudsman, a labour inspector or non-governmental organizations.

  Back to top


  Bartłomiej Ostrzechowski
  Is an airport an enterprise set in motion by natural forces?
  - commentary on judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 29 July 2014 (VI ACa 1849/13)

  The commented judgment of the Court of Appeal in Warsaw dated 29 July 2014 fits in with the trend, observable in recent years in the case law of Polish courts, to consider civil and military airports as enterprises or businesses set in motion by natural forces. This means that entities running such enterprises (businesses) are liable according to the principle of risk for damage caused by their operation, as regulated in Art. 435 of the Civil Code. But where aircraft are not part of such an enterprise (business), this approach causes doubts from the point of view of the general rules of interpretation of Art. 435 of the Civil Code accepted in case law and by legal academics.

  Back to top


  Anna Karolak
  Copyright protection of discipline-specific designs
  - commentary on judgment of the Court of Appeal in Szczecin of 25 September 2014 (I ACa 574/14)

  This commentary discusses the issue of copyright protection of discipline-specific designs. In the discussed judgment, the Court of Appeal distinguishes between, and juxtaposes, the effects of individual creative activity and the results of trite, routine technical work, depriving the creator of the freedom of choice.

  Back to top


  Grzegorz Materna
  Standard of proof of anticompetitive agreement between undertakings
  - commentary on the Supreme Court decision of 28 January 2015 (III SK 39/14)

  The commented decision of the Supreme Court concerns the problem of the standard of proof in cases concerning anticompetitive agreements between undertakings. The Court accepts that in the absence of direct evidence of such an infringement, the competition authority can rely on circumstantial evidence, however it is necessary to analyse all the circumstances of the case. The very convergence of market behaviour of undertakings may be insuffi cient. Evidence of contacts between alleged parties of an agreement is required. The author agrees with the Court's statement. At the same time the author advocates for that the existence of contacts between undertakings could be presumed also from circumstantial evidence if only plausible explanation of all the facts of the case is the existence of such contacts.

  Back to top


  Stanisław Bogucki, Marcin Romanowicz
  Exemption in tax on civil law transactions in court cases governed the provisions of law on real estate management - case law review
  Civil law transactions in cases governed by the provisions of law on real estate management, i.e. legal transactions whose substantive basis is provisions of this kind, are exempt from tax on civil law transactions based on Art. 2(1)(g) of the Act of 9 September 2000 on Tax on Civil Law Transactions. There is a discrepancy in interpretations of the expression 'provisions of law on real estate management' offered in judicial decisions made by voivodeship administrative courts, The first interpretation is that this expression refers exclusively to the Act of 21 August 1997 on Real Estate Management, whereas according to the second one provisions of law on real estate management referred to in Art. 2(1)(g) of the Act on Tax on Civil Law Transactions are contained not only in the Act on Real Estate Management, but also in other legislative instruments. An analysis of the Supreme Administrative Court's judicial decisions enables selecting the correct interpretation of the expression 'provisions of law on real estate management' and eliminating the above-mentioned discrepancy in judicial decisions.

  Back to top


  Maciej Wojtuń
  Double tax avoidance agreements in the case law of the Supreme Administrative Court in 2015 - case law review
  In recent years, the role of cases from the area of international tax law grew considerably more important in the case law of the Supreme Administrative Court. The situation can be explained with the ever broader use of tax optimization instruments by taxpayers benefiting from international tax law. In view of the relatively high stability of provisions of double tax avoidance agreements, the existing case law may be of great practical importance.

  Back to top


  Ewa Prejs
  Civil-law responsibility of taxpayer's spouse to third party who paid his/her tax liabilities - commentary on Supreme Court judgment of 7 March 2015 (IV CSK 442/12)
  The commented judgment of the Supreme Court touches upon an important legal issue concerning civil-law responsibility of a taxpayer's spouse for tax liabilities that arose during their marriage, to which joint marital property regime applied. It also discusses how the scope of such responsibility is affected by the fact that the tax due from the taxpayer was paid by a third party within the meaning of tax law provisions. Although in principle this judgment seems fair, it contains many statements which arouse considerable doubts, which in turn is a stimulus for more detailed reflections about the legal issue discussed in this judgment.

  Back to top


  Paweł Borszowski
  Margin of flexibility in property tax exemption: land seized for railway infrastructure structures
  - commentary on judgment of the Provincial Administrative Court in Gliwice of 15 April 2014 (I SA/Gl 1661/13)

  In many regulations concerning property tax, the legislator purposefully uses obscure terms. If such terms are used in the construct of tax exemptions, problems may appear with a correct determination of the scope of this exemption as a consequence of the thus created flexibility of tax law provisions. This commentary concerns one of the statutory exemptions from property tax, where the legislator used an obscure term, which in practice can cause important interpretation doubts.

  Back to top


  Rafał Bernat
  Reduced VAT rate on medical equipment, auxiliary equipment and pharmaceutical products
  - commentary on the judgment of the Court of Justice of the European Union of 4 June 2015 in case C-678/13 European Commission versus Republic of Poland

  In the judgement in question, the Court of Justice of the European Union speaks in favour of a narrower interpretation of EU rules allowing for the application of a reduced tax rate to certain medical products (equipment), auxiliary equipment and pharmaceutical products. In the Court's view, the decisive factor for qualifying a pharmaceutical product is not how it is used by consumers, but what the chemical composition of the product is. The judgment discusses also the ability not to apply the base rate for valid social reasons. The author focuses on analyzing the possibility of applying a reduced rate to the supply of goods in the context of the applicable judicial interpretation and the repeal of the Directive on the common system of value added tax. The European Commission did not, in its complaint, produce any specific evidence that reduced rates of tax on the aforementioned products and goods were a threat to fair competition between suppliers of goods. The Court straightforwardly accepted the complainant's position regarding the nonstandard content of selected items of Annex III to the [Polish] Value Added Tax Act. The list of goods whose supply is liable to a reduced tax rate, which list is determined in general terms by the European Union, must be modified (made more specific) at the level of individual Member States.

  Back to top


  Grzegorz Borkowski
  Tax on damages - decision of the quarter
  In the commented judgment, the Supreme Administrative Court decided an interesting and highly controversial question whether a joint-stock company was obliged to pay tax on damages awarded to it from the State Treasury for loss of value of the assets (shares) held by it, said loss caused by unlawful actions of a tax authority.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Marek Grzybowski
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/glosa

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (3)

  Irek
  19-07-2017
  Ocena: 5/5
  Czasopismo kupuję w miarę regularnie. Jest to, według mnie, jedna z lepszych gazet prawniczych. Zastanawiam się nawet nad prenumeratą ;) Na razie zostanę jednak przy wersji papierowej, pojedynczej.
  Patryk
  29-03-2018
  Ocena: 5/5
  Omówienie orzeczenia, które znajduje się w nr 1/2018 "Glosy", a dotyczące nabycia nieruchomości przez obcokrajowców przebywających w Polsce, na tyle mnie ujęło (szczególnie rzeczowość i jasny komentarz), że z cierpliwością czekam na nowy nr.
  Artur
  19-08-2018
  Ocena: 5/5
  W Glosie 3/2018 Piotr Modrzejewski poruszył ważny temat korzystania z portali społecznościowych przez osoby prywatne do celów zawodowych. Problem ten jest coraz powszechniejszy. Dziękuję za taki przykład. Pozdrawiam i polecam czasopismo.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2021 [188]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2021 [187]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2021 [186]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2020 (185)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2020 (184)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2020 (183)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2020 (182)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2019 (181)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2019 (180)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2019 (179)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2019 (178)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2018 (177)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2018 (176)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2018 (175)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2018 (174)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2017 (173)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2017 (172)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2017 (171)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach- Nr 1/2017 (170)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2016 (169)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2016 (168)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2016 (167)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2016 (166)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2015 (165)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2015 (164)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2015 (163)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2015 (162)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - 4/2014 (161)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2014 (161)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2014 (159)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2014 (158)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2013 (157)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2013 (156)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2013 (155)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2013 (154)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2012 (153)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2012 (152)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2012 (151)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2012 (150)

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty