Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - 4/2014 (161)

Czasopismo jest wydawane od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. Czasopismo zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
80,10 80,10
Cena regularna: 89,00
89,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

„Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” jest wydawana od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. 
Kwartalnik „Glosa” zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego. Komentarze te są tworzone przez najlepszych prawników - profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, czyli zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się prawnymi uwarunkowaniami obrotu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Za publikację na łamach „Glosy” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w spr...

„Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” jest wydawana od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. 
Kwartalnik „Glosa” zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego. Komentarze te są tworzone przez najlepszych prawników - profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, czyli zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się prawnymi uwarunkowaniami obrotu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Za publikację na łamach „Glosy” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińPRAWO HANDLOWE

Paweł Popardowski

str. 5

Aleksandra Fidali

str. 23

Jędrzej M. Kondek

str. 29

Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk

str. 39

Robert Makowski

str. 48

Bartłomiej Panfil

str. 58

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Michał Kruk

str. 67

Karolina Sztobryn

str. 76

Agnieszka Sztoldman

str. 87

OCHRONA KONKURENCJI

Jan Szczodrowski

str. 95

Anna Piszcz

str. 108

PODATKI

Tomasz Kolanowski

str. 115

Maciej Wojtuń

str. 125

Grzegorz Borkowski

str. 130

Table of Contents & Abstracts
str. 134
Paweł Popardowski
Wybrane zagadnienia prawne z zakresu prawa spółek handlowych rozpoznawane przez Sąd Najwyższy w latach 2012-2013
Niniejszy przegląd orzecznictwa zostanie poświęcony zagadnieniom prawnym rozpoznawanym przez Sąd Najwyższy (dalej jako SN) w latach 2012-2013, które merytorycznie dotyczą problematyki spółek prawa handlowego. Cześć podjętych w tym okresie uchwał SN związanych ze wskazanym obszarem problemowym została omówiona w poprzednich numerach "Glosy". W tym numerze zostaną przedstawione uchwały SN z 2012 r. i 2013 r. dotychczas nieanalizowane na łamach kwartalnika. Pozwoli to na przedstawienie w sposób kompleksowy całego spektrum problemów prawnych ujawniających się na tle ustawy z 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych, które były przedmiotem rozważań SN w ramach jego działalności uchwałodawczej we wskazanym okresie.

Początek strony


Aleksandra Fidali
Roszczenie odstępującego o zapłatę kary umownej
Glosowana uchwała Sądu Najwyższego (dalej jako SN) utrwala kierunek wykładni w dyskusji o możliwość dochodzenia przez odstępującego kar umownych. Przedstawia i porządkuje dotychczasowe wypowiedzi SN, które choć liczne, nie zawsze pozostawały jednolite. Szerszym komentarzem autorka opatrzyła zagadnienia istoty kary umownej "za odstąpienie" oraz szkody jaka ma zostać przez nią zrekompensowana. Z uwagi na doniosłe znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne przedstawiono także kwestię podstawy prawnej uprawnienia odstępującego do żądania zapłaty kary zastrzeżonej na wypadek zwłoki.

Początek strony


Jędrzej M. Kondek
Termin zasiedzenia służebności przesyłu okresu władania przez przedsiębiorcę nieruchomością w zakresie służebności przesyłu przed 3.08.2008 r.
Glosowana uchwała Sądu Najwyższego (dalej jako SN) dotyczy istotnego dla praktyki zagadnienia: czy możliwe jest zaliczenie na poczet terminu zasiedzenia służebności przesyłu okresu władania nieruchomością w zakresie służebności przesyłu przed wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego tego prawa? Z tezami SN ani z argumentacją, która do nich doprowadziła, nie sposób się zgodzić. Sąd Najwyższy stoi na błędnym stanowisku, że przed 3.08.2008 r. można było posiadać "służebność gruntową o treści służebności przesyłu" oraz iż standardy konstytucyjne nie sprzeciwiają się skutkowi w postaci doliczenia do okresu zasiedzenia prawa czasu, w którym prawo to nie istniało.

Początek strony


Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk
Widoczność urządzenia jako przesłanka zasiedzenia służebności na podstawie art. 292 k.c.
W praktyce stosowania przepisów dotyczących zasiedzenia służebności coraz szerzej zarysowuje się problematyka widoczności urządzenia przesyłowego, która obecnie spotyka się w orzecznictwie Sądu Najwyższego (dalej jako SN) z coraz to nowszą i bardziej elastyczną wykładnią. Prowadzi ona do umożliwienia zasiadywania służebności gruntowych (o treści służebności przesyłu) względem urządzeń przesyłowych posadowionych pod powierzchnią ziemi. W świetle powyższego warto zarówno nakreślić ewolucję tej wykładni pojawiającej się w linii orzeczniczej sądów, jak i przybliżyć przesłanki dla jej aprobaty.

Początek strony


Robert Makowski
Pełnomocnictwo procesowe w sprawach związanych z ustanowieniem hipoteki
W wyniku zapytania prawnego dotyczącego umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości, Sąd Najwyższy (dalej jako SN) w uchwale z 22.05.2013 r. stwierdził, że pełnomocnikiem w sprawach o dokonanie wpisu w księdze wieczystej może być wyłącznie osoba wymieniona art. 87 kodeksu postępowania cywilnego, nawet gdy wniosek o wpis został zamieszczony przez notariusza w akcie notarialnym. Przedmiotowa uchwała SN będzie miała zatem ogromne znaczenie w obrocie prawnym nieruchomościami, w szczególności z uwagi na fakt, że w dotychczasowej praktyce pełnomocnicy niespełniający wymogów z art. 87 k.p.c. stawali do aktu w celu rozporządzenia nieruchomością i podpisując się pod aktem składali wniosek do sądu wieczystoksięgowego. Celem poniższej glosy będzie ukazanie, w świetle powyższej uchwały SN, skutków prawnych i aspektów praktycznych nie tylko w odniesieniu do przeniesienia własności nieruchomości, lecz także w zakresie ustanowienia hipoteki, która powstaje dopiero z momentem wpisu do księgi wieczystej.

Początek strony


Bartłomiej Panfil
O zwrocie kosztów najmu pojazdu zastępczego w związku z uszkodzeniem pojazdu poszkodowanego - kiedy powstaje szkoda?
Problematyka odpowiedzialności odszkodowawczej nieodzownie wiąże się z ocenami zrelatywizowanymi do bieżących stosunków społeczno-gospodarczych. Te zaś w Polsce istotnie zmieniły się w ostatnich dziesięcioleciach w kwestii roli w codziennym życiu rozmaitych dóbr konsumpcyjnych, czemu Sąd Najwyższy (dalej jako SN) dał wyraz m.in. w uchwale z 17.11.2011 r. Przesądzono w niej, że w razie uszkodzenia pojazdu mechanicznego szkodę stanowią wydatki na czynsz najmu pojazdu zastępczego, przy czym powstaje ona jedynie w razie rzeczywistego ich poniesienia. Pozbawia to jednak poszkodowanego możliwości odłożenia naprawy pojazdu na czas po uzyskaniu świadczenia odszkodowawczego, gdy chce on na koszt zobowiązanego do naprawienia szkody korzystać z pojazdu zastępczego w czasie naprawy. Ponadto, zostaje on ograniczony w wyborze innego, niż najem, pojazdu zastępczego, sposobu wypełnienia luki, którą powoduje utrata możliwości korzystania z uszkodzonego pojazdu. Należy postawić pytanie o zasadność ograniczenia poszkodowanego w wyborze sposobu naprawienia szkody i zgodność zajętego stanowiska z funkcją kompensacyjną odpowiedzialności odszkodowawczej.

Początek strony


Michał Kruk
Znak towarowy sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami
Wyrok Sądu (dawny Sąd Pierwszej Instancji) zasługuje na omówienie z kilku powodów. Przede wszystkim, orzecznictwo niezwykle rzadko odnosi się do tego typu znaków towarowych. Jest to pierwszy istotny wyrok sądów unijnych dotyczący tego problemu. Ponadto, zgłoszenia znaków towarowych sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami były dotychczas dokonywane incydentalnie (sytuacja ta zmienia się jednak w związku z zaostrzeniem się walki konkurencyjnej na rynku). Glosowane orzeczenie dotyczy słowno-grafi cznego oznaczenia stanowiącego wyobrażenie dawnego godła Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, co - z uwagi na uwarunkowania historyczne - może mieć dla obywatela Polski istotne znaczenie. W końcu, Sąd przedstawił sposób interpretacji, który pozostaje w sprzeczności z dotychczasową linią orzeczniczą w zakresie autonomicznego charakteru systemu Wspólnotowego Znaku Towarowego (ang. Community Trade Mark, dalej jako CTM).

Początek strony


Karolina Sztobryn
Zasada wyczerpania prawa a sprzedaż programu komputerowego on-line
Dalsza odsprzedaż programu komputerowego pobranego z Internetu stanowi jedno z bardziej skomplikowanych zagadnień regulacji prawa ochrony programów komputerowych. Łączy ono elementy zasady wyczerpania prawa do dystrybucji programu komputerowego oraz ochrony uprawnionego do programu komputerowego i użytkowników programu. Odpowiedź na pytanie, czy nabywca programu pobranego ze strony internetowej uprawnionego może odsprzedać program komputerowy, a jeśli tak, to na jakich warunkach jest istotna szczególnie z praktycznego punktu widzenia, biorąc pod uwagę skalę, na jaką programy komputerowe są dystrybuowane w ten sposób. Istotne stanowisko w dyskusji nad tą kwestią zajął Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS) w wyroku w sprawie UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corp.1 Z analizy wyroku wynika, że nadrzędnym celem TS było wyważenie ochrony interesów uprawnionych do programów komputerowych oraz użytkowników programów. Do tego celu zmierzał TS, formułując często ryzykowne i nie do końca jasne tezy.

Początek strony


Agnieszka Sztoldman
Krąg upoważnionych do działania w ramach wyjątku Bolara
Ograniczenie wyłączności uprawnionego z patentu w celu wykonania czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wytworów (tzw. wyjątek Bolara) zostało wprowadzone do polskiego systemu prawa patentowego stosunkowo niedawno, bo w 2001 r. w ustawie - Prawo własności przemysłowej. Komentowane orzeczenie stanowi bodaj pierwszą wypowiedź Sądu Najwyższego (dalej jako SN) na temat zakresu podmiotowego stosowania art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. Okoliczność ta czyni glosowane orzeczenie szczególnie istotnym, ponieważ może ono wyznaczyć kierunek przyszłych rozstrzygnięć. W ocenie autorki, nie można się zgodzić ze sformułowaną przez SN ogólną tezą, że krąg upoważnionych do działania w ramach przywileju rejestracyjnego, zawartego w art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p., należy rozumieć wąsko, tj. iż jest on ograniczony wyłącznie do producentów wytworów, których dotyczy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

Początek strony


Jan Szczodrowski
Kontrola rynków oligopolistycznych w polskim prawie konkurencji na tle prawa europejskiego
Choć początkowo mogło się wydawać, że obowiązujące w Polsce normy prawa konkurencji nie zawierały postanowień, które przesądzałyby o możliwości włączenia w zakres wykonywanej na ich podstawie kontroli również postępowania przedsiębiorców na rynkach noszących cechy oligopolu, to z biegiem czasu sytuacja ta uległa zmianie. Pod niewątpliwym wpływem judykatury Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) oraz decyzji Komisji Europejskiej, polski organ ochrony konkurencji podjął próby rozwiązywania typowych dla oligopolistycznych rynków zakłóceń konkurencji. Odbyło się to zarówno w kontekście wykonywanej ex post kontroli antykonkurencyjnych zachowań podmiotów gospodarczych na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (poprzez rozszerzającą interpretację pojęcia uzgodnienia) i art. 9 ust. 1 u.o.k.i.k (poprzez pojęcie zbiorowej pozycji dominującej), jak i w ramach wykonywanej na mocy art. 18 i art. 20 u.o.k.i.k. prewencyjnej kontroli koncentracji przedsiębiorców (poprzez pojęcie skoordynowanych skutków koncentracji). Wydaje się, że obecnie dzięki działalności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako Prezes UOKiK) popartej orzecznictwem polskich sądów (w tym judykaturą Sądu Najwyższego, dalej jako SN), w polskim prawie konkurencji istnieją solidne podstawy do kontroli rynków oligopolistycznych i postępowania przedsiębiorców na tego typu rynkach, zaś rozwinięte w tym celu kryteria oceny, w ślad za swoimi wzorcami na poziomie europejskim, w znacznej mierze odzwierciedlają podejście do oligopoli spotykane we współczesnej teorii ekonomii.

Początek strony


Anna Piszcz
Podstawa wymiaru kary pieniężnej nakładanej przez Prezesa UOKiK na gminę za nadużywanie pozycji dominującej
Glosowany wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczy podstawy wymiaru kary pieniężnej nakładanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako Prezes UOKiK) na gminę za nadużywanie pozycji dominującej. Sąd Apelacyjny w Warszawie analizował w nim m.in. kwestię, czy zwolnienie dochodu jednostki samorządu terytorialnego z podatku dochodowego ma wpływ na wysokość kary pieniężnej nakładanej na tę jednostkę z tytułu naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję wynikającego z ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. W wyroku wyrażono m.in. niebudzący wątpliwości pogląd, że podstawę wymiaru kary, o której mowa, stanowi przychód jednostki samorządu terytorialnego osiągnięty w roku podatkowym poprzedzającym rok wydania przez Prezesa UOKiK decyzji administracyjnej nakładającej na tę jednostkę karę pieniężną. Jednak komentowany wyrok tylko do pewnego stopnia wpisuje się w linię orzeczniczą sądów wykluczającą możliwość odmiennego traktowania gmin, na które Prezes UOKiK nakłada kary pieniężne, niż w przypadku innych przedsiębiorców.

Początek strony


Tomasz Kolanowski
Przerwa biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (cz. I)
W poprzednim numerze "Glosy" zostały omówione praktyczne problemy związane ze stosowaniem przepisów odnoszących się do poszczególnych przesłanek powodujących zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Kolejnym zagadnieniem dotyczącym modyfikacji długości tego terminu jest przerwanie jego biegu. Ordynacja podatkowa wskazuje dwie przesłanki przerywające termin przedawnienia. N a tle jednej z nich, dotyczącej zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został powiadomiony, dochodzi do sporów pomiędzy administracją podatkową, a podatnikami. Ich konsekwencją jest orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie. Przepisy te były również przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego (dalej jako TK) w zakresie ich zgodności z Konstytucją RP3. Opracowanie, przedstawiając sporne zagadnienia dotyczące przerwania biegu terminu przedawnienia, wskazuje jednocześnie na stanowisko TK i sądów administracyjnych w sprawach spornych.

Początek strony


Maciej Wojtuń
Termin do wniosku o zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn
Zgłoszenie organowi podatkowemu nabycia w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych - jako warunek zwolnienia od podatku od spadków i darowizn - ograniczone było w stanie prawnym dotyczącym lat 2007-2008 miesięcznym terminem. Na skutek uznania przez Trybunał Konstytucyjny (dalej jako TK) przepisu ustanawiającego miesięczny termin za niekonstytucyjny, powstał problem, czy w postępowaniach podlegających wznowieniu należy uwzględnić jakikolwiek termin prawa materialnego.

Początek strony


Grzegorz Borkowski
Zwrot nadpłaty w wymiarze podatku
Czy można rozstrzygnąć o żądaniu zwrotu nadpłaty podatku bez uprzedniego określenia jego wysokości? Czy powinno to nastąpić w jednym, czy też w dwóch odrębnych postępowaniach? Uchwała powinna położyć kres utrzymującej się od lat rozbieżności w orzecznictwie administracyjnym.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


COMMERCIAL LAW

Paweł Popardowski
 • Selected legal problems in the field of company law analyzed by the Supreme Court in 2012 and 2013 - case law review
 • p. 5

  Aleksandra Fidali
 • Claim of the terminating party to pay liquidated damages
  - commentary on the Supreme Court of 18 July 2012 (III CZP 39/12)
 • p. 23

  Jędrzej M. Kondek
 • The possibility to include in a period of usucapion of transmission easement a period when an entrepreneur possessed of a plot to the extent of transmission easement before 3 August 2008
  - commentary on Supreme Court resolution of 22 May 2013 (III CZP 18/13)
 • p. 29

  Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk
 • Use of visible facilities as a premise of usucaption of the utility servitude on the ground of the Art. 292 of the Civil Code
  - commentary on the Supreme Court decision of 26 July 2012 (II CSK 752/11)
 • p. 39

  Robert Makowski
 • Power of attorney to represent in proceedings relating to establishing a mortage
  - commentary on Supreme Court resolution of 22 may 2013 (III CZP 17/13)
 • p. 48

  Bartłomiej Panfil
 • On reimbursement of cost of substitute car rental in case of car destruction
  - when does the damage occur? - commentary on resolution by a panel of 7 Supreme Court justices of 17 November 2011 (IIICZP 5/11)
 • p. 58

  INTELLECTUAL PROPERTY

  Michał Kruk
 • Trademark contrary to public order or accepted principles of morality
  - commentary on General Court judgment of 20 November 2011 in case T-232/10 Couture Tech Ltd versus OHIM
 • p. 67

  Karolina Sztobryn
 • The principle of exhaustion of rights and online sale of computer program
  - commentary on Court of Justice judgment in case C-128/11 UsedSoft GmbH versus Oracle International Corp
 • p. 76

  Agnieszka Sztoldman
 • Entities authorized to act under the Bolar exception
  - commentary on Supreme Court judgment of 23 October 2013 (IV CSK 92/13)
 • p. 87

  COMPETITION PROTECTION

  Jan Szczodrowski
 • Controlling oligopolistic markets under Polish competition law in the light of European law - case law review
 • p. 95

  Anna Piszcz
 • Basis for assessment of fine imposed on a commune by the President of the Polish anti-monopoly authority for abuse of dominant position
  - judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 5 March 2013 (IV ACa 1204/12)
 • p. 108

  TAXES

  Tomasz Kolanowski
 • Interruption of limitation period for tax liabilities (part I) - case law review
 • p. 115

  Maciej Wojtuń
 • Deadline for applying for exemption from inheritance and donation tax
  - commentary on Supreme Administrative Court judgment of 12 September 2013 (II FSK 1991/13)
 • p. 125

  Grzegorz Borkowski
 • Refund of overpayment in tax assessment - judgment of the quarter
 • p. 130

  Table of Contents & Abstracts
  p. 134
  Paweł Popardowski
  Selected legal problems in the field of company law analyzed by the Supreme Court in 2012 and 2013 - case law review
  This review of case law will be devoted to legal problems analyzed by the Polish Supreme Court in 2012-2013, which problems essentially concern issues of company law. In this issue of "Glosa" resolutions of the Supreme Court which have not yet analyzed in the quarterly will be presented. This will show, in a comprehensive manner, the whole spectrum of legal problems revealed against the background of the Act of 15 September 2000 - the Code of Commercial Partnerships and Companies, which were considered by the Supreme Court for the purpose of issuing resolutions in the period indicated above.

  Back to top


  Aleksandra Fidali
  Claim of the terminating party to pay liquidated damages - commentary on the Supreme Court of 18 July 2012 (III CZP 39/12)
  The commented resolution of the Supreme Court establishes direction of the interpretation in the discussion whether a terminating party may claim payment of liquidated damages. It presents and puts in order statements of the Supreme Court they have released so far, which though numerous, have not always been uniform. The author elaborated more on the issue of the liquidated damages "for termination" and the damage which should be compensated. Because of its great theoretical and practical significance there was also presented the issue of legal basis of the claim to pay the liquidated damages in the case of delay, after the termination.

  Back to top


  Jędrzej M. Kondek
  The possibility to include in a period of usucapion of transmission easement a period when an entrepreneur possessed of a plot to the extent of transmission easement before 3 August 2008 - commentary on Supreme Court resolution of 22 May 2013 (III CZP 18/13)
  The commented resolution concerns the question whether it is possible to include in a period of usucaption of transmission easement a period when an entrepreneur possessed a plot to the extent of transmission easement, before the right of transmission easement was implemented in the Polish law, which question is important for the practice. The theses of the Supreme Court and the reasoning that led to them cannot be accepted. The Supreme Court is on the mistaken position that before 3 August 2008, it was possible to possess 'an easement appurtenant with contents similar to transmission easement' and that constitutional standards do not preclude including in a usucaption period a period when the usucaped right did not exist.

  Back to top


  Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk
  Use of visible facilities as a premise of usucaption of the utility servitude on the ground of the Art. 292 of the Civil Code - commentary on the Supreme Court decision of 26 July 2012 (II CSK 752/11)
  Along with the practice of applying provisions on the usucaption of the servitude the problematic of the visibility of facilities for the supply of water, steam, gas or electric current is subject to more concern, which leads in the judicature of the Supreme Court to more up to date and more flexible interpretation. It enables to acquire a predial servitude (of the content of utility servitude) by usucaption of the utility facilities. Therefore it seems important to take a look at the evolution of the interpretation emerging in the judicature line as well as to shed a light at premises for its acceptance.

  Back to top


  Robert Makowski
  Power of attorney to represent in proceedings relating to establishing a mortage - commentary on Supreme Court resolution of 22 may 2013 (III CZP 17/13)
  As a consequence of the legal question in relation to the agreement for sale of the real property, the Supreme Court (SC) in the resolution dated 22 May 2013 stated, that only a person indicated in Art. 87 of the civil procedural code is entitled to be an attorney in matters for making an entry in the land and mortgage register, also in a situation when the motion has been placed by a notary in the notarial deed. Thus, the mentioned resolution of the SC will have enormous impact in the real properties' transactions, in particular because of the fact that in current market practice the attorneys who do not satisfy conditions under Art. 87 of the civil procedural code often were parties to the notarial deeds under which disposal of the real property has been made and by signing of the notarial deed they filed a motion to the land and mortgage court. The aim of this article is to show, in the light of the above resolution of the SC, the legal consequences and practical aspects not only in relation to the sale of the real property, but also in relation to establishing the mortgage, which starts to exist from the moment of its entry into the land and mortgage register.

  Back to top


  Bartłomiej Panfil
  On reimbursement of cost of substitute car rental in case of car destruction - when does the damage occur? - commentary on resolution by a panel of 7 Supreme Court justices of 17 November 2011 (IIICZP 5/11)
  Socioeconomic changes of recent decades in Poland have obvious consequences also in a field of liability for damages. The Polish Supreme Court, in a resolution issued on 17 November 2011 (III CZP 5/11), held that an injured car owner is entitled to compensation also for loss of a possibility to use a car for private purposes. This view deserves acceptance. However, it is questionable whether only the actually incurred costs of substitute car rental in such case should be reimbursed or an insurance company or another entity which bears the liability should reimburse costs which are yet to be incurred. The author discusses whether the Supreme Court's view is coherent with the injured person's right to choose the method of repairing damage and with the compensatory function of liability in damages.

  Back to top


  Michał Kruk
  Trademark contrary to public order or accepted principles of morality - commentary on General Court judgment of 20 November 2011 in case T-232/10 Couture Tech Ltd versus OHIM
  Judgment of the General Court (the former Court of First Instance) should be more broadly discussed for several reasons. First of all, the case law rarely refers to this type of trademarks. It is the first important judgment of the EU courts on this issue. In addition, applications concerning trademarks contrary to public order or accepted principles of morality have so far been made incidentally (this trend is changing however, due to intensification of the competitive rivalry on the market). The judgment in question concerns a word-and-figurative sign being the former state emblem of the Soviet Union, which - because of historical factors - may be important for a Polish citizen. Finally, the Court presented the interpretation which is contrary to the existing line of case law promoting the autonomous character of the Community Trade Mark system.

  Back to top


  Karolina Sztobryn
  The principle of exhaustion of rights and online sale of computer program - commentary on Court of Justice judgment in case C-128/11 UsedSoft GmbH versus Oracle International Corp
  Resale of a computer program downloaded from the Internet is one of the most complex issues in the regulations regarding the protection of computer programs. It combines the rules of exhaustion of the rights to distribute computer programs and the protection of both the holder of rights in the computer program and the program users. The answer to the question whether the purchaser of a program downloaded from a website is allowed to resell it and if so, on what conditions, is particularly important from a practical point of view. The problem arises considering the number of computer programs distributed this way. An important stance in the debate on this issue was presented by the Court of Justice in its judgment in UsedSoft GmbH versus Oracle International Corp. An analysis of the judgment leads to the conclusion that the overarching objective of the Court was to balance the protection of the holders of rights in computer programs and their users. The Court reached this objective through formulating theses which were often risky and not entirely clear.

  Back to top


  Agnieszka Sztoldman
  Entities authorized to act under the Bolar exception - commentary on Supreme Court judgment of 23 October 2013 (IV CSK 92/13)
  Limitation of the exclusive character of rights enjoyed by the patentee in order to perform acts necessary to obtain a marketing authorization for products (the so-called Bolar exception) was introduced into the Polish patent right system relatively recently, that is, in the 2001 Act - Intellectual Property Law (IPL). The judgment commented on is probably the first statement of the Supreme Court (SC) on the scope of entities to which Art. 69(1)(4) IPL applies. This fact makes the judgment in question particularly important, because it may set the direction for future decisions. In this writer's view, one cannot agree with the general thesis formulated by the SC that the list of entities authorized to act within the framework of a research exception provided for in Art. 69(1)(4) IPL should be understood narrowly, i.e. that it is limited only to manufacturers of products covered by the marketing authorization.

  Back to top


  Jan Szczodrowski
  Controlling oligopolistic markets under Polish competition law in the light of European law - case law review
  Although it might have initially appeared that the Polish competition law currently in force did not contain provisions which would allow concluding that the behavior of undertakings on oligopolistic markets would be covered by the control exercised on its basis, the situation changed with time. Under the undeniable influence of the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union as well as decisions of the European Commission, the Polish competition authority made attempts at solving distortions of competition typical for oligopolistic markets. It did so in the context of both the ex-post control of anticompetitive behavior exercised by virtue of Art. 4(5) of the Polish Competition Law Act (CLA) (through expansive interpretation of the notion of concerted practice) and Art. 9(1) CLA (through the concept of collective dominant position) and the ex-ante preventive merger control under Art. 18 and 20 CLA (through the concept of coordinated effects of concentration). It seems that nowadays, thanks to the activity of the President of the Office of Competition and Consumer Protection, confirmed by the case law of Polish courts (including the Supreme Court), in the Polish Competition law there are solid grounds for the control of oligopolistic markets and the behavior of undertakings on such markets. Moreover, the criteria developed for that purpose, inspired greatly by the developments at EU level, to large extent reflect the approach to oligopolistic markets that we find in the modern economic theory.

  Back to top


  Anna Piszcz
  Basis for assessment of fine imposed on a commune by the President of the Polish anti-monopoly authority for abuse of dominant position - judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 5 March 2013 (IV ACa 1204/12)
  The commented judgment of the Court of Appeal in Warsaw refers to the basis for assessment of fines imposed on a commune by the President of the Competition and Consumer Protection Office (the 'UOKiK President') for abuse of dominant position. The Court of Appeal in Warsaw analyzed, among others, the question whether the exemption of revenues of a local government unit from income tax affects the amount of fine imposed on this unit due to its violation of the prohibition of competition-restricting practices stipulated in the Act of 16 February 2007 on the Protection of Competition and Consumers. The judgment expresses, inter alia, an unequivocal view that the basis for the fine in question is the revenue earned by a local government unit in the fiscal year preceding the year of issuance of the UOKiK President's administrative decision imposing a fine on this unit. However, the commented judgment forms only to some extent part of the line of case law that precludes the possibility of treating communes on which fines are imposed by the UOKiK President differently from the way other undertakings are treated.

  Back to top


  Tomasz Kolanowski
  Interruption of limitation period for tax liabilities (part I) - case law review
  In the last issue of "Glosa" we discussed the practical problems related to the implementation of particular reasons for suspension of limitation period for tax liabilities. Another issue concerning the modification of the length of this period is the interruption of its running. The Tax Ordinance indicates two conditions when the period of limitation is interrupted. Against a backdrop of one of them, which is related to the application of enforcement measures of which the taxpayer has been notified, there arise disputes between the tax administration and taxpayers. As a consequence, we have case law of administrative courts regarding this topic. These rules were also a subject of review of the Constitutional Tribunal regarding their compatibility with the Constitution of the Republic of Poland. This study presents the contentious issues regarding the interruption of limitation period of tax liabilities and indicates the standpoints of the Constitutional Tribunal and administrative courts on the disputed issues.

  Back to top


  Maciej Wojtuń
  Deadline for applying for exemption from inheritance and donation tax - commentary on Supreme Administrative Court judgment of 12 September 2013 (II FSK 1991/13)
  Submitting a declaration about an acquisition through inheritance of property or property rights to the proper head of tax office - as a condition for tax exemption - was limited in 2007-2008 by a deadline of one month. The respective legal norm has been revoked by the Constitutional Court, which poses a question, whether any legal deadline resulting from substantive law should apply in this case.

  Back to top


  Grzegorz Borkowski
  Refund of overpayment in tax assessment - judgment of the quarter
  Can a decision on the claim for refund of tax overpayment be made without a prior assessment of its amount? Should it be done in one or in two separate sets of proceedings? This resolution should put an end to the long-term discrepancy in administrative courts.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Marek Grzybowski
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/glosa

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (3)

  Irek
  19-07-2017
  Ocena: 5/5
  Czasopismo kupuję w miarę regularnie. Jest to, według mnie, jedna z lepszych gazet prawniczych. Zastanawiam się nawet nad prenumeratą ;) Na razie zostanę jednak przy wersji papierowej, pojedynczej.
  Patryk
  29-03-2018
  Ocena: 5/5
  Omówienie orzeczenia, które znajduje się w nr 1/2018 "Glosy", a dotyczące nabycia nieruchomości przez obcokrajowców przebywających w Polsce, na tyle mnie ujęło (szczególnie rzeczowość i jasny komentarz), że z cierpliwością czekam na nowy nr.
  Artur
  19-08-2018
  Ocena: 5/5
  W Glosie 3/2018 Piotr Modrzejewski poruszył ważny temat korzystania z portali społecznościowych przez osoby prywatne do celów zawodowych. Problem ten jest coraz powszechniejszy. Dziękuję za taki przykład. Pozdrawiam i polecam czasopismo.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2021 [188]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2021 [187]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2021 [186]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2020 (185)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2020 (184)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2020 (183)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2020 (182)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2019 (181)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2019 (180)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2019 (179)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2019 (178)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2018 (177)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2018 (176)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2018 (175)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2018 (174)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2017 (173)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2017 (172)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2017 (171)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach- Nr 1/2017 (170)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2016 (169)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2016 (168)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2016 (167)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2016 (166)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2015 (165)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2015 (164)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2015 (163)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2015 (162)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - 4/2014 (161)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2014 (161)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2014 (159)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2014 (158)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2013 (157)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2013 (156)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2013 (155)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2013 (154)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2012 (153)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2012 (152)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2012 (151)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2012 (150)

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty