Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2021 [188]

Czasopismo jest wydawane od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. Czasopismo zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
100,80 100,80
Cena regularna: 112,00
112,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

„Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” jest wydawana od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. 
Kwartalnik „Glosa” zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego. Komentarze te są tworzone przez najlepszych prawników - profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, czyli zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się prawnymi uwarunkowaniami obrotu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Za publikację na łamach „Glosy” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w spr...

„Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” jest wydawana od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. 
Kwartalnik „Glosa” zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego. Komentarze te są tworzone przez najlepszych prawników - profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, czyli zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się prawnymi uwarunkowaniami obrotu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Za publikację na łamach „Glosy” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

PRAWO CYWILNE I HANDLOWE

Paweł Popardowski
Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
w orzecznictwie Sądu Najwyższego – przegląd orzecznictwa | str. 7

Karol Ryszkowski
Obalanie domniemania zgodności wpisu hipoteki z rzeczywistym stanem prawnym
– glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26.06.2020 r., I CSK 429/18 | str. 20

Tobiasz Nowakowski
Prywatny inwestor na rynku Forex a status
...

PRAWO CYWILNE I HANDLOWE

Paweł Popardowski
Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
w orzecznictwie Sądu Najwyższego – przegląd orzecznictwa | str. 7

Karol Ryszkowski
Obalanie domniemania zgodności wpisu hipoteki z rzeczywistym stanem prawnym
– glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26.06.2020 r., I CSK 429/18 | str. 20

Tobiasz Nowakowski
Prywatny inwestor na rynku Forex a status konsumenta
– glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18.09.2019 r., IV CSK 334/18 | str. 27

Majka Rucińska
Możliwość dochodzenia roszczeń wynikających z zabezpieczenia rzeczowego
bezpośrednio przez obligatariusza – glosa do uchwały Sądu Najwyższego
z 27.02.2020 r., III CZP 55/19 | str. 33

Sławomir Szejna
Dopuszczalność kumulatywnego dochodzenia roszczeń z tytułu kary umownej
za zwłokę lub opóźnienie i odstąpienie – glosa do uchwały Sądu Najwyższego
z 18.07.2012 r., III CZP 39/12 | str. 42

Kacper Sobolewski
Dopuszczalność uchylenia tajemnicy komunikacyjnej przez sąd cywilny
– glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 6.08.2020 r., III CZP 78/19 | str. 51

Sandra Słowik
Nabycie egzemplarza projektu architektonicznego od twórcy
– glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22.03.2019 r., I CSK 104/18 | str. 58

Kamil Nowak
Współdłużniczy status małżonka dłużnika – glosa do uchwały Sądu Najwyższego
z 8.11.2019 r., III CZP 36/19 | str. 65

Jan Kluza
Małżonek jako dłużnik w znaczeniu prawa materialnego na podstawie art. 41 § 1 k.r.o.
– glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 8.11.2019 r., III CZP 36/19 | str. 72

OCHRONA KONSUMENTA

Małgorzata Modrzejewska
Problem kwalifikacji jako produktu wadliwego wydrukowanego
egzemplarza gazety zawierającego nieprawidłową poradę zdrowotną
– glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 10.06.2021 r., C-65/20,
VI przeciwko KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG | str. 78

PODATKI

Tomasz Kolanowski
Kwalifikacja przychodów z najmu do odpowiedniego źródła przychodów w podatku
dochodowym od osób fizycznych – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
z 20.10.2020 r., II FSK 1647/18 – orzeczenie kwartału | str. 87

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Dorota Pudzianowska
Zagadnienie możliwości wyłączenia sukcesji administracyjnoprawnej zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej – glosa do wyroków Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 11.08.2020 r., II GSK 3573/17 i II GSK 4336/17 | str. 98

Jan Ciechorski
Powierzenie pełnienia obowiązków kierownika podmiotu leczniczego niebędącego
przedsiębiorcą – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z 30.05.2019 r., III SA/Kr 132/19 | str. 106

Magda Oleś-Leśniewska
Podpisywanie załączników pism wnoszonych za pośrednictwem platformy ePUAP
w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym – glosa do wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 7.10.2020 r., II SAB/Gd 40/20 | str. 112

VARIA

Karol Piwoński
Ograniczanie cierpienia zwierząt w procesie ich uboju a wolność religii
– glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 17.12.2020 r., C-336/19,
Centraal Israëlitisch Consistorie van België i in. przeciwko LI i in. | str. 130

Table of contents

Rozwiń Zwiń

CIVIL LAW AND COMMERCIAL LAW

Paweł Popardowski
Act on Counteracting Excessive Delays in Commercial Transactions
in the Case Law of the Supreme Court. Case Law Review | p. 7

Karol Ryszkowski
Rebutting the Presumption of Mortgage Entry Reflecting the Actual Legal Status.
Commentary on Supreme Court Judgment of 26 June 2020, I CSK 429/18 | p. 20

Tobiasz
...

CIVIL LAW AND COMMERCIAL LAW

Paweł Popardowski
Act on Counteracting Excessive Delays in Commercial Transactions
in the Case Law of the Supreme Court. Case Law Review | p. 7

Karol Ryszkowski
Rebutting the Presumption of Mortgage Entry Reflecting the Actual Legal Status.
Commentary on Supreme Court Judgment of 26 June 2020, I CSK 429/18 | p. 20

Tobiasz Nowakowski
A Private Investor on Forex Market in the Context of Status of a Consumer.
Commentary on Supreme Court Judgment of 18 September 2019, IV CSK 334/18 | p. 27

Majka Rucińska
The Possibility of a Bondholder Directly Pursuing Claims Arising from a Collateral.
Commentary on Supreme Court Resolution of 27 February 2020, III CZP 55/19 | p. 33

Sławomir Szejna
Admissibility of Cumulative Pursuit of Claims for Liquidated Damages
for Culpable Delay or Non-Culpable Delay and Withdrawal.
Commentary on Supreme Court Judgment of 18 July 2012, III CZP 39/12 | p. 42

Kacper Sobolewski
Permissibility of a Civil Court Lifting the Secrecy of Telecommunications.
Commentary on Supreme Court Resolution of 6 August 2020, III CZP 78/19 | p. 51

Sandra Słowik
Acquiring a Copy of an Architectural Design from the Author.
Commentary on Supreme Court Judgment of 22 March 2019, I CSK 104/18 | p. 58

Kamil Nowak
The Joint Debtor Status of the Debtor’s Spouse. Commentary on Supreme Court
Resolution of 8 November 2019, III CZP 36/19 | p. 65

Jan Kluza
The Spouse as a Debtor under Substantive Law. Commentary on Supreme Court
Resolution of 8 November 2019, III CZP 36/19 | p. 72

CONSUMER PROTECTION

Małgorzata Modrzejewska
Question of Classifying a Copy of a Printed Newspaper Containing Inaccurate
Health Advice as a Defective Product. Commentary on Court of Justice Judgment
of 10 June 2021, C-65/20, VI v. KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG | p. 78

TAXES

Tomasz Kolanowski
Classification of Rental Revenue in Adequate Source of Revenue under Personal Income Tax.
Judgment of the Supreme Administrative Court of 20 October 2020, II FSK 1647/18.
Decision of the Quarter | p. 87

ADMINISTRATIVE LAW

Dorota Pudzianowska
Can Succession under Administrative Law Be Disapplied in Relation to a Community
Pharmacy Licence? Commentary on Judgments of the Supreme Administrative Court
of 11 August 2020 in Cases II GSK 3573/17 and II GSK 4336/17 | p. 98

Jan Ciechorski
Entrusting the Performance of Duties of the Manager of a Healthcare Entity
Which Is Not an Entrepreneur. Commentary on Judgment of the Provincial
Administrative Court in Krakow of 30 May 2019, III SA/Kr 132/19 | p. 106

Magda Oleś-Leśniewska
Signing Attachments to Documents Submitted Through the Electronic Platform
of Public Administration Services in Administrative Proceedings
and Administrative Court Proceedings. Commentary on Judgment
of the Provincial Administrative Court in Gdansk of 7 October 2020, II SAB/Gd 40/20 | p. 112

VARIA

Karol Piwoński
Reducing the Suffering of Animals at the Time of Slaughter and the Freedom of Religion.
Commentary on Judgment of the Court of Justice of 17 December 2020 in Case C-336/19,
Centraal Israëlitisch Consistorie van België and Others v. LI and Others | p. 130

Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - Dr Marek Grzybowski
sekretarz redakcji - Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/glosa

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (3)

Irek
19-07-2017
Ocena: 5/5
Czasopismo kupuję w miarę regularnie. Jest to, według mnie, jedna z lepszych gazet prawniczych. Zastanawiam się nawet nad prenumeratą ;) Na razie zostanę jednak przy wersji papierowej, pojedynczej.
Patryk
29-03-2018
Ocena: 5/5
Omówienie orzeczenia, które znajduje się w nr 1/2018 "Glosy", a dotyczące nabycia nieruchomości przez obcokrajowców przebywających w Polsce, na tyle mnie ujęło (szczególnie rzeczowość i jasny komentarz), że z cierpliwością czekam na nowy nr.
Artur
19-08-2018
Ocena: 5/5
W Glosie 3/2018 Piotr Modrzejewski poruszył ważny temat korzystania z portali społecznościowych przez osoby prywatne do celów zawodowych. Problem ten jest coraz powszechniejszy. Dziękuję za taki przykład. Pozdrawiam i polecam czasopismo.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2021 [189]

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2021 [188]

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2021 [187]

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2021 [186]

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2020 (185)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2020 (184)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2020 (183)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2020 (182)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2019 (181)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2019 (180)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2019 (179)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2019 (178)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2018 (177)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2018 (176)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2018 (175)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2018 (174)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2017 (173)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2017 (172)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2017 (171)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach- Nr 1/2017 (170)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2016 (169)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2016 (168)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2016 (167)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2016 (166)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2015 (165)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2015 (164)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2015 (163)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2015 (162)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - 4/2014 (161)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2014 (161)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2014 (159)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2014 (158)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2013 (157)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2013 (156)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2013 (155)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2013 (154)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2012 (153)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2012 (152)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2012 (151)

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2012 (150)

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty