Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2013 (154)

Czasopismo jest wydawane od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. Czasopismo zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
76,54 76,54
Cena regularna: 85,05
85,05
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

„Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” jest wydawana od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. 
Kwartalnik „Glosa” zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego. Komentarze te są tworzone przez najlepszych prawników - profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, czyli zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się prawnymi uwarunkowaniami obrotu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Za publikację na łamach „Glosy” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w spr...

„Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” jest wydawana od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. 
Kwartalnik „Glosa” zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego. Komentarze te są tworzone przez najlepszych prawników - profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, czyli zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się prawnymi uwarunkowaniami obrotu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Za publikację na łamach „Glosy” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińPRAWO HANDLOWE

Paweł Popardowski

str. 5

Tomasz Czech

str. 20

Robert Szyszko

str. 25

Monika Dziewulska

str. 32

Jarosław Szewczyk

str. 36

Małgorzata Sekuła-Leleno

str. 46

Łukasz Ciszewski, Paweł Michalski

str. 58

Michał Pyka

str. 65

Tomasz Szanciło

str. 72

Maciej Rzewuski

str. 77

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Krzysztof Czub

str. 81

OCHRONA KONKURENCJI

Piotr Adamczewski, Dorota Karczewska

str. 86

Małgorzata Kowalewska-Łaguna

str. 94

Grzegorz Materna

str. 102

PODATKI

Adam Mariański

str. 107

Michał Nowakowski

str. 112

Mariusz Korpalski

str. 117

Grzegorz Borkowski

str. 125

Table of Contents & Abstracts str. 133
Paweł Popardowski
Reprezentacja spółek kapitałowych w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego
W 2012 r., poza tradycyjnie dominującymi w judykaturze Sądu Najwyższego (dalej jako SN) na tle kodeksu spółek handlowych zagadnieniami dotyczącymi zaskarżania uchwał w spółkach kapitałowych oraz odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółek z o.o. (art. 299 k.s.h.), istotny obszar aktywności orzeczniczej SN był związany z problematyką reprezentacji spółek kapitałowych. Eksponowane w tej materii problemy prawne odgrywają znaczącą rolę w praktyce, co uzasadnia poświęcenie zagadnieniu reprezentacji spółek kapitałowych niniejszego przeglądu orzecznictwa. W przeglądzie zostanie przedstawionych 6 orzeczeń SN zapadłych w 2012 r. Pod względem merytorycznym omawiane orzeczenia dotyczą zróżnicowanych problemów prawnych: reprezentacji biernej spółki przy składaniu przez członka rady nadzorczej rezygnacji z pełnionej funkcji, charakteru prawnego pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 210 § 1 k.s.h., sposobu reprezentacji spółki kapitałowej przez radę nadzorczą, skuteczności czynności procesowych podjętych przez spółkę kapitałową bez uchwały określonej w art. 228 pkt 2 k.s.h. (art. 393 pkt 2 k.s.h.), reprezentacji spółki w postępowaniu sądowym wszczętym wskutek wystąpienia przez kuratora ustanowionego na podstawie art. 42 § 1 kodeksu cywilnego wnioskiem o jej rozwiązanie.

Początek strony


Tomasz Czech
Błąd co do renomy nabywanej spółki akcyjnej
Glosowany wyrok stanowi jedną z nielicznych wypowiedzi Sądu Najwyższego (dalej jako SN) na temat zagadnień prawnych pojawiających w transakcjach fuzji i przejęć (M&A). Wyrok ten pokazuje dobitnie, że polski system prawny w niedostatecznym stopniu uwzględnia specyfikę tego rodzaju transakcji i nie zapewnia nabywcom akcji odpowiedniej ochrony na wypadek późniejszego wykrycia okoliczności, które mogą negatywnie oddziaływać na wartość przedsiębiorstwa spółki akcyjnej.

Początek strony


Robert Szyszko
Jurysdykcja krajowa dotycząca sporów ze stosunku spółki na tle rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (Bruksela I)
Postępująca internacjonalizacja obrotu gospodarczego powoduje, że wspólnikami spółek polskich są coraz częściej podmioty z innych niż Polska państw członkowskich UE. Kwestie jurysdykcji w przypadku sporów pomiędzy podmiotami z Unii reguluje rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Obejmuje ono swoim zakresem także problematykę sporów ze stosunku spółki prawa polskiego, pomiędzy wspólnikami będącymi podmiotami z innego niż Polska państwa członkowskiego. W komentowanym orzeczeniu, zapadłym w odniesieniu do regulacji rozporządzenia nr 44/2001/WE, Sąd Najwyższy (dalej jako SN) wyraził swoje stanowisko w odniesieniu do dwóch istotnych kwestii: (i) charakteru stosunku prawnego spółki handlowej, a także (ii) możliwości zastosowania do sporów ze stosunku spółki art. 5 ust. 1 lit. a oraz art. 22 ust. 2 rozporządzenia nr 44/2001/WE.

Początek strony


Monika Dziewulska
Zastosowanie art. 823 k.p.c. do egzekucji świadczeń alimentacyjnych prowadzonej z nieruchomości
Autorka przedstawia w glosie problematykę zastosowania art. 823 kodeksu postępowania cywilnego1 do egzekucji świadczeń alimentacyjnych prowadzonej z nieruchomości. Poddaje analizie przebieg egzekucji z nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem bezczynności wierzyciela, omawia zagadnienia związane z działaniem komornika sądowego z urzędu w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Zwraca uwagę na sytuację dłużnika alimentacyjnego, który nie ma możliwości doprowadzenia do umorzenia egzekucji prowadzonej w celu zaspokojenia nie tylko alimentów zaległych, lecz także bieżących w momencie skierowania egzekucji do nieruchomości - co powoduje problemy natury praktycznej i ekonomicznej.

Początek strony


Jarosław Szewczyk
Forma umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie a jej skuteczność względem masy upadłości
Nieprecyzyjność regulacji dotyczącej daty pewnej (art. 81 kodeksu cywilnego) skutkuje kontrowersyjną praktyką rozciągania pojęcia formy czynności prawnej. Zagadnienie formy pisemnej z datą pewną komplikuje się dodatkowo przez dość swobodne nawiązywanie do zagadnienia daty pewnej w różnych przepisach prawa. Wydaje się, że rozwiązaniem powstających problemów byłoby wyraźne oddzielenie pojęcia formy czynności prawnej od zagadnienia daty pewnej. Restrykcyjna wykładnia pojęcia formy pisemnej z datą pewną oznacza, że redakcja przepisu art. 84 ust. 2 prawa upadłościowego i naprawczego jest błędna i wymaga nowelizacji. W świetle tym zapadła uchwała Sądu Najwyższego (dalej jako SN) stanowi działanie ad hoc jedynie częściowo rozwiązujące powstałe problemy.

Początek strony


Małgorzata Sekuła-Leleno
Status prawny urządzeń wodnych
Komentowany wyrok rozstrzyga istotny problem statusu prawnego urządzeń wodnych. Sąd Najwyższy (dalej jako SN) słusznie przyjął, że prawo wodne stanowi lex specialis wobec prawa cywilnego oraz przewiduje w stosunku do bliżej w nim określonych urządzeń wodnych, postawionych na gruncie pokrytym wodą bieżącą, wyjątek od zasady superficies solo cedit.

Początek strony


Łukasz Ciszewski, Paweł Michalski
Widoczność urządzenia jako przesłanka zasiedzenia służebności na podstawie art. 292 k.c.
Zgodnie z art. 292 kodeksu cywilnego koniecznym warunkiem nabycia służebności w drodze zasiedzenia jest korzystanie z trwałego i widocznego urządzenia. Wyjaśnieniem znaczenia tego ostatniego zwrotu zajął się Sąd Najwyższy (dalej jako SN) w glosowanym orzeczeniu. Sąd Najwyższy przyjął w nim, że spełnienie warunku "widoczności urządzenia" nie musi polegać na obiektywnej, fizycznej obecności urządzenia na gruncie, lecz może polegać również na subiektywnej świadomości właściciela co do faktu "pobudowania urządzenia podziemnego, fizycznej możliwości stwierdzenia obecności tego urządzenia oraz możliwości zapoznania się z mapami dokumentującymi jego przebieg". Takie rozumienie przedmiotowego zwrotu odbiega od dotychczasowej literalnej wykładni, znacząco liberalizując przesłanki nabycia służebności poprzez zasiedzenie.

Początek strony


Michał Pyka
Niedopuszczalność stosowania art. 58 k.c. do oceny skutków prawnych nieważności uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych
Problematyka nieważności uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych stała się ostatnio przedmiotem dwóch orzeczeń wydanych niemal w tym samym czasie przez Sąd Najwyższy (dalej jako SN) oraz Naczelny Sąd Administracyjny (dalej jako NSA). W tezach obu orzeczeń sądy w sposób odmienny odniosły się do możliwości zastosowania art. 58 kodeksu cywilnego do oceny skutków prawnych wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. Przedmiotem rozważań podjętych w ramach glosy będzie analiza obu orzeczeń pod kątem możliwości wypracowania przez którekolwiek z nich reguły ogólnej, dotyczącej stosowania art. 58 k.c. do skutków nieważności uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych.

Początek strony


Tomasz Szanciło
Koszty dojazdu pełnomocnika profesjonalnego do sądu
Koszty procesu stanowią jeden z elementów, jaki powinno zawierać rozstrzygnięcie sądowe kończące postępowanie w sprawie, przy uwzględnieniu wymogów określonych w art. 108 i art. 109 kodeksu postępowania cywilnego. Jedną z kategorii kosztów są wydatki związane ze stawiennictwem strony i jej pełnomocnika do sądu. Mając na uwadze treść art. 98 k.p.c., powstaje pytanie, jak daleko sięga zróżnicowanie sytuacji strony, która reprezentowana jest przez pełnomocnika profesjonalnego, od sytuacji strony, która w toku procesu jest reprezentowana przez innego pełnomocnika lub występuje przed sądem osobiście. Chodzi tu mianowicie o koszty należne jej od drugiej strony w przypadku wygrania sprawy sądowej. Rozróżnienie tych dwóch sytuacji skutkuje powstaniem wątpliwości, czy koszty przejazdu do sądu pełnomocnika zawsze mieszczą się w pojęciu kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, czy jedynie w niektórych przypadkach.

Początek strony


Maciej Rzewuski
Realizacja zasady słuszności w zakresie orzekania o kosztach procesu
Tytułowe zagadnienie budzi w praktyce wiele wątpliwości. Z uwagi na brak wyraźnej regulacji ustawowej, decyzja o zastosowaniu przepisu art. 102 kodeksu postępowania cywilnego1 należy do sędziego rozpoznającego daną sprawę. Trudna sytuacja majątkowa strony procesowej nie stanowi wyłącznej przesłanki wykorzystania zasady słuszności. Wydając postanowienia w przedmiocie koszów procesowych należy uwzględnić wiele okoliczności prawnych i faktycznych, także spoza postępowania.

Początek strony


Krzysztof Czub
Ochrona zarejestrowanego znaku towarowego w kontekście wykazu towarów i usług
Glosa dotyczy problematyki interpretacji i oceny charakteru sformułowań zawartych w wykazach towarów/usług dla zgłaszanych znaków towarowych, w szczególności określeń przejmowanych z tzw. nagłówków klasyfikacji nicejskiej. Omawia także praktyczne wskazówki sformułowane przez Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS) w zakresie metodologii konstruowania specyfikacji towarów/usług stanowiących jeden z głównych elementów dokumentacji zgłoszeniowej znaków.

Początek strony


Piotr Adamczewski, Dorota Karczewska
Pojęcie "usług użyteczności publicznej" na tle prawa ochrony konkurencji
Glosowany wyrok jest bodaj pierwszym orzeczeniem przesądzającym, że pojęcie "usług użyteczności publicznej", zawarte w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, jest autonomiczne w stosunku do innych ustaw. Jednocześnie SN wskazał przesłanki interpretacyjne ułatwiające prawidłowe wyodrębnienie usług o charakterze użyteczności publicznej w drodze zastosowania reguł ochrony konkurencji. Orzeczenie odgrywa istotną rolę dla praktyki stosowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i zasługuje na pełną aprobatę.

Początek strony


Małgorzata Kowalewska-Łaguna
Podział majątku wspólnego małżonków a prawo pierwokupu nieruchomości
Glosowana uchwała Sądu Najwyższego (dalej jako SN) zasługuje na szczególną uwagę. Po pierwsze, należy przewidywać, że w znaczący sposób wpłynie ona na ukształtowanie praktyki notarialnej w zakresie sprzedaży nieruchomości gruntowych, objętych hipotezą art. 109 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Po drugie, zaprezentowana w uzasadnieniu uchwały argumentacja SN stoi w sprzeczności zarówno z literalną wykładnią przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak i z ugruntowaną dotychczas - w judykaturze i doktrynie - zasadą niepodzielności prawa pierwokupu.

Początek strony


Grzegorz Materna
Znaczenie częstotliwości naruszenia przepisów ustawy antymonopolowej przy nakładaniu kar pieniężnych
Glosowany wyrok Sądu Najwyższego (dalej jako SN) dotyczy zasad odpowiedzialności przedsiębiorcy za zwłokę w wykonaniu decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako Prezes UOKiK). Spośród kilku poruszonych w nim kwestii na szczególną uwagę zasługuje dokonana przez SN interpretacja przesłanki uprzedniego naruszenia przepisów ustawy, którą zgodnie z art. 111 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów organ antymonopolowy uwzględnia przy ustalaniu wysokości nakładanych kar pieniężnych. Ponieważ fakt uprzedniego naruszenia przepisów ustawy powszechnie uznawany jest za okoliczność obciążającą, mogącą odczuwalnie zwiększyć dolegliwość kary pieniężnej nakładanej na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dotyczące tej przesłanki stanowisko SN jest bez wątpienia ważne z punktu widzenia praktyki stosowania przepisów. Tym bardziej, że wyrok SN prowadzi - zdaniem autora glosy niesłusznie - do zawężenia zakresu zastosowania rozpatrywanej przesłanki.

Początek strony


Adam Mariański
Koszty uzyskania przychodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych - sukcesja podatkowa spadkobierców
Glosowane orzeczenie dotyka kilku istotnych kwestii związanych z możliwością wstąpienia w ogół praw i obowiązków podatkowych poprzednika prawnego w wyniku spadkobrania. W uzasadnieniu zawarte zostało kilka tez, które przeczą nie tylko dotychczasowej interpretacji dotyczącej zasad i zakresu sukcesji podatkowej, lecz także oznaczają powrót do profiskalnej wykładni przepisów prawa podatkowego, zwłaszcza dotyczących kosztów podatkowych.

Początek strony


Michał Nowakowski
Opodatkowanie dróg wewnętrznych podatkiem od nieruchomości
Przepis art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych1 w brzmieniu obowiązującym od 19.12.2003 r. do 31.12.2006 r. wyłączał z opodatkowania podatkiem od nieruchomości wszystkie drogi, zarówno publiczne, jak i niepubliczne (tj. wewnętrzne), w rozumieniu, jakie przypisały tym budowlom przepisy ustawy o drogach. Analizując zasady stosowania wyłączenia zawartego w art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. Naczelny Sąd Administracyjny (dalej jako NSA) wywiódł, że badając możliwość zastosowania wyżej wymienionego wyłączenia, organ podatkowy powinien się odwoływać do odpowiednich wpisów w ewidencji gruntów i budynków, dotyczących kwalifikacji gruntów i wyłącznie na ich podstawie ustalić stan faktyczny sprawy. Brakuje jednak podstaw dla twierdzeń NSA, że w okresie od 19.12.2003 r. do 31.12.2006 r. budowla, jaką jest droga, stanowiąca element drogi wewnętrznej (innej niż publiczna), nie mogła być posadowiona na gruncie sklasyfikowanym w ewidencji gruntów pod symbolem innym niż "dr".

Początek strony


Mariusz Korpalski
Premia opcyjna jako element istotny umowy opcji
W 2008 r. doszło do zawarcia wielu umów opcji walutowych, powiązanych w "struktury zerokosztowe". Umowy opcyjne powiązane w takie struktury nie występowały wcześniej w polskim obrocie prawnym, a przynajmniej nie występowały na tzw. rynku "klientowskim", czyli pomiędzy przedsiębiorstwami finansowymi a ich klientami niefinansowymi. Ocena prawna umów opcyjnych powiązanych w struktury nie była też wcześniej przedmiotem dociekań doktryny. Wykładnia takich umów w dalszym ciągu nastręcza wiele problemów. Z tym większym zainteresowaniem należy więc powitać każde rozstrzygnięcie sądowe, zajmujące się ich istotą. Glosowany wyrok dotyczy powiązania zawarcia transakcji walutowej "spot" (natychmiastowej) z wystawieniem opcji walutowej przez klienta. Motywy wyroku opierają się na istotności premii jako elementu konstrukcyjnego umowy opcji.

Początek strony


Grzegorz Borkowski
Nie było podatku od aportu?
Kolejna kontrowersja podatkowa usunięta na korzyść podatników. Można oczekiwać, że uchwała spowoduje "wysyp" żądań o zwrot nadpłaty podatku. Części słusznych - co do zasady - roszczeń stanie zapewne na przeszkodzie ich przedawnienie.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


COMMERCIAL LAW

Paweł Popardowski
 • Company representation in the latest case law of the Supreme Court - case law review
 • p. 5

  Tomasz Czech
 • Error in relation to the business standing of the acquired joint-stock company
  - commentary on Supreme Court judgment of 29 October 2010 (I CSK 595/09)
 • p. 20

  Robert Szyszko
 • National jurisdiction concerning company agreement on grounds of the Council Regulation (EC) No 44/2001 (Brusseles 1)
  - commentary on Supreme Court ruling of 26 January 2011 (IV CSK 284/ 10)
 • p. 25

  Monika Dziewulska
 • The application of Art. 823 of the Code of Civil Procedure to the execution of maintenance carried out against property
  - commentary on Supreme Court resolution of 18 July 2012 (III CZP 38/12)
 • p. 32

  Jarosław Szewczyk
 • Form of an agreement on fiduciary transfer of title and its effectiveness against the bankruptcy estate
  - commentary to Supreme Court resolution of 28 October 2011 (III CZP 33/11)
 • p. 36

  Małgorzata Sekuła-Leleno
 • Legal status of water facilities
  - commentary on Supreme Court judgment of 25 October 2012 (I CSK 145/12)
 • p. 46

  Łukasz Ciszewski, Paweł Michalski
 • Visibility of a facility as a prerequisite for the prescription of easement under Art. 292 of the Polish Civil Code
  - commentary on Supreme Court ruling of 26 July 2012 (II CSK 752/11)
 • p. 58

  Michał Pyka
 • Lack of grounds for application of Art. 58 of the Polish Civil Code to assessment of legal effects of voidness of the shareholders' meetings' resolutions
  - commentary on Supreme Court judgment of 20 October 2011 (III CSK 5/11) and commentary on Supreme Administrative Court ruling of 18 October 2011 (I OSK 1783/11)
 • p. 65

  Tomasz Szanciło
 • The costs of getting a professional attorney to a court
  - commentary on Supreme Court resolution of 18 July 2012 (III CZP 33/12)
 • p. 72

  Maciej Rzewuski
 • The implementation of the fairness principle in the ruling about cost of the lawsuit
  - commentary on Supreme Court ruling 26 January 2012 (III CZ 10/12)
 • p. 77

  INTELLECTUAL PROPERTY

  Krzysztof Czub
 • Protection of the registered trade mark in the context of the list of goods/services
  - commentary on Court of Justice judgment of 19 June 2012 in case C-307/10 The Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade Marks
 • p. 81

  COMPETITION PROTECTION

  Piotr Adamczewski, Dorota Karczewska
 • The concept of "public services" under competition law
  - commentary on Supreme Court judgment of 3 September 2009 (III SK 9/09)
 • p. 86

  Małgorzata Kowalewska-Łaguna
 • Division of joint property of the spouses and the pre-emption right over real estate
  - commentary about Supreme Court resolution of 25 November 2011 (III CZP 71/11)
 • p. 94

  Grzegorz Materna
 • Frequency of infringements of the Act on Competition and Consumer Protection and its importance for the imposition of fines
  - commentary on Supreme Court judgment of 11 August 2009 (III SK 17/09)
 • p. 102

  TAXES

  Adam Mariański
 • Tax-deductible costs in respect of proceeds from redemption of investment fund units - tax succession of heirs
  - commentary on Supreme Administrative Court judgment of 2 December 2011 (II FSK 2557/10)
 • p. 107

  Michał Nowakowski
 • Taxation of internal roads with property tax
  - commentary on Supreme Administrative Court judgment of 29 October 2009 (II FSK 854/08)
 • p. 112

  Mariusz Korpalski
 • Option premium as a material element of an option contract
  - commentary to the ruling of Appeals Court in Warsaw of 28 June 2012 (VI ACa 169/12)
 • p. 117

  Grzegorz Borkowski
 • Was there no tax on contribution in kind?
  - commentary on resolution by 7 judges of the Supreme Administrative Court of 19 November 2012 (II FPS 1/12) - decision of the quarter
 • p. 125

  Table of Contents & Abstracts p. 133
  Paweł Popardowski
  Company representation in the latest case law of the Supreme Court - case law review
  In 2012, apart from issues related to appeals against resolutions in the companies and board members responsibilities for the LLCs' obligations (Art. 299 Code of Commercial Companies and Partnerhips, CCCP) which traditionally prevail in the case law of the Supreme Court (hereinafter referred to as SC) in comparison with the Polish Code of Commercial Companies and Partnerships, an important area of SC case law was connected with the question of the company representation. Issues emphasized in this area play an important role in practice, therefore this review of case law is devoted to the question of the company representation. The review presents 6 rulings of the SC issued in 2012. The rulings refer to various legal aspects: company passive representation when a member of a supervisory board hands in a resignation, legal character of powers of attorney based on Art. 210 § 1 CCCP, ways of representing a company by a supervisory board, effectiveness of procedural acts undertaken by a company which are not preceded with a resolution stipulated in Art. 228 item 2 CCCP (Art. 393, item 2 CCCP), company representation in the judicial proceedings instituted by a guardian appointed based on Art. 42 § 1 of the Civil Code with a proposal to dissolve the company.

  Back to top


  Tomasz Czech
  Error in relation to the business standing of the acquired joint-stock company
  - commentary on Supreme Court judgment of 29 October 2010 (I CSK 595/09)

  The commented judgment is one of few statements of the Supreme Court with respect to legal issues in merger and acquisitions transactions. This judgment clearly shows that the Polish legal system recognizes the nature of such transactions in an insufficient way and does not provide share purchasers with proper protection in case they subsequently find out facts that may adversely influence the value of business of the acquired joint stock-company.

  Back to top


  Robert Szyszko
  National jurisdiction concerning company agreement on grounds of the Council Regulation (EC) No 44/2001 (Brusseles 1)
  - commentary on Supreme Court ruling of 26 January 2011 (IV CSK 284/ 10)

  Due to progressive internationalization of business trading, the role of shareholders in Polish companies is often played by entities from other than Poland EU Member States. In case of legal disputes arising between the aforementioned entities, national jurisdiction issues shall be governed by Council Regulation (EC) No. 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and enforcement of judgments in civil and commercial matters. The scope of the Regulation also covers disputes between shareholders that arise under company agreement in case when shareholders are from other EU Member States than Poland. In the aforementioned ruling, the Supreme Court expressed its opinion concerning two key issues: (i) legal character of commercial company in Polish law, (ii) possibility of applying thereto Art. 5(1)(a) and Art. 22(2) of Regulation (EC) No. 44/2001.

  Back to top


  Monika Dziewulska
  The application of Art. 823 of the Code of Civil Procedure to the execution of maintenance carried out against property
  - commentary on Supreme Court resolution of 18 July 2012 (III CZP 38/12)

  The author presents the problem of the application of Art. 823 Code of Civil Procedure to the execution of maintenance carried out against a property. She examines the process of execution against a property with particular emphasis on inactivity of the creditor, discusses issues related to the operation of the office of bailiff for enforcement of maintenance. She draws attention to the situation of the debtor who is unable to bring about annulment of executions carried out in order to meet not only the maintenance backlog, but also current maintenance due at the time of referral to the execution against a property- which causes practical and economic problems.

  Back to top


  Jarosław Szewczyk
  Form of an agreement on fiduciary transfer of title and its effectiveness against the bankruptcy estate
  - commentary to Supreme Court resolution of 28 October 2011 (III CZP 33/11)

  Imprecision of the regulation on a date certain (Art. 81 of the Civil Code) results in a controversial practice of stretching the concept of the form of legal acts. The problem with the date certain gets even more complicated due to random references to the date certain contained in different provisions of law. It seems that the best solution to the arising problems would be to clearly separate the concept of the form of legal acts from the notion of the date certain. Restrictive interpretation of the concept of the written form with a date certain means that the construction of Art. 84 section 2 of the Bankruptcy and Reorganization Act is wrong and requires amendment. In this context, the Supreme Court's resolution constitutes ad hoc activity which only partially sorts out the problems.

  Back to top


  Małgorzata Sekuła-Leleno
  Legal status of water facilities
  - commentary on Supreme Court judgment of 25 October 2012 (I CSK 145/12)

  The discussed judgment resolves a significant problem of the legal status of water facilities. The Supreme Court assumed rightly that water law is lex specialis of the civil law and forms an exception to the superficies solo cedit principle with regards to the water facilities situated on the ground covered with moving waters.

  Back to top


  Łukasz Ciszewski, Paweł Michalski
  Visibility of a facility as a prerequisite for the prescription of easement under Art. 292 of the Polish Civil Code
  - commentary on Supreme Court ruling of 26 July 2012 (II CSK 752/11)

  Pursuant to Art. 292 of the Polish Civil Code, the prerequisite for the acquisition of an easement by prescription is the use of a permanent and visible facility. The Supreme Court (SC) addressed the issue of clarifying the meaning of the last phrase in the ruling commented on. The SC assumed there that the compliance with the requirement of "visibility of a facility" does not have to consist in the objective physical presence of the facility on the ground, but it may also consist in the subjective awareness of the owner pertaining to the fact of "erecting an underground facility, the physical possibility of stating the presence of such a facility and the possibility of becoming acquainted with the maps documenting its progress". Such an understanding of the phrase in question diverges from the previous literal interpretation by liberalising significantly the prerequisites for the acquisition of an easement by prescription.

  Back to top


  Michał Pyka
  Lack of grounds for application of Art. 58 of the Polish Civil Code to assessment of legal effects of voidness of the shareholders' meetings' resolutions
  - commentary on Supreme Court judgment of 20 October 2011 (III CSK 5/11) and commentary on Supreme Administrative Court ruling of 18 October 2011 (I OSK 1783/11)

  The question of voidness of resolutions of shareholders' meetings has recently become a subject to two court rulings issued almost at the same time by the Supreme Court and the Supreme Administrative Court of Poland. Within the thesis of these rulings both Courts differently elaborated on the possibility of application of Art.58 of the Polish Civil Code to the legal effects of voidness of resolutions of shareholders' meetings. The aim of this commentary is to analyse both Court rulings in order to find out if they set up any general rule pertaining to the application of Art. 58 of the Polish Civil Code to legal effects of voidness of resolutions of shareholders' meetings.

  Back to top


  Tomasz Szanciło
  The costs of getting a professional attorney to a court
  - commentary on Supreme Court resolution of 18 July 2012 (III CZP 33/12)

  The costs of trial are one of the elements that should be included in Court's settlement ending proceedings, taking into account the requirements of Art. 108 and Art. 109 Code of Civil Procedure (CCP). One of the categories of expenses are expenses associated with the appearance of the party and its attorney at the Court. Bearing in mind the contents of Art. 98 CCP, the question is how big it the difference between the situation when a party is represented by a profession attorney and the situation when a party is represented by another kind of attorney or appears before the Court personally. The issue concerns the costs paid by the other party if you win the court case. The distinction between the two situations gives rise to doubts as to whether the costs of travel to the Court of attorney always fall within the scope of costs necessary for expedient assertion of the rights and expedient defense, or only in some cases.

  Back to top


  Maciej Rzewuski
  The implementation of the fairness principle in the ruling about cost of the lawsuit
  - commentary on Supreme Court ruling 26 January 2012 (III CZ 10/12)

  The problem presented in the article causes many doubts in the practical application of law. Due to the lack of statutory regulation, decision about the application of Art. 102 Code of Civil Procedure belongs to the judge hearing the case. Difficult financial situation is not the exclusive reason for application of the fairness principle. The court's decision should take into account legal circumstances and other facts, also those which are not connected with the lawsuit.

  Back to top


  Krzysztof Czub
  Protection of the registered trade mark in the context of the list of goods/services
  - commentary on Court of Justice judgment of 19 June 2012 in case C-307/10 The Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade Marks

  The commentary is devoted to the issues relating to the interpretation and assessment of the nature of the phrases included in lists of goods/services in trade mark applications, in particular the general indications of the class headings of the Nice Classification. The commentary refers also to practical hints formulated by the Court of Justice in the area of constructing the lists of goods/services, which are one of the main parts of applications for registration of the marks.

  Back to top


  Piotr Adamczewski, Dorota Karczewska
  The concept of "public services" under competition law
  - commentary on Supreme Court judgment of 3 September 2009 (III SK 9/09)

  The judgment commented on is probably the first where the Court ruled that the concept of public services contained in the Act on Competition and Consumer Protection, is autonomous in relation to other laws. At the same time, the Supreme Court showed the rationale to support the correct interpretation of services as a public service by the application of these rules. The judgment plays an important role in the practice of law on protection of competition and consumers and deserves full approval.

  Back to top


  Małgorzata Kowalewska-Łaguna
  Division of joint property of the spouses and the pre-emption right over real estate
  - commentary about Supreme Court resolution of 25 November 2011 (III CZP 71/11)

  In its resolution of 25 November 2011 (III CZP 71/11), the Supreme Court held that if a court grants an undeveloped property, in the proceedings for the division of joint property ownership, to one of the spouses, said property having been bought in advance from the municipality by both spouses under joint property regime, this does not lead to the expiration of the pre-emption right over real estate. It is anticipated that the above judgment will significantly affect the notaries' practice of selling undeveloped properties. Furthermore the argument presented by the Supreme Court, is contrary both to a literal interpretation of the provisions of the Real Estate Management Act as well as to the principle of the indivisibility of the pre-emption right over real estate established by the case law and in legal literature.

  Back to top


  Grzegorz Materna
  Frequency of infringements of the Act on Competition and Consumer Protection and its importance for the imposition of fines
  - commentary on Supreme Court judgment of 11 August 2009 (III SK 17/09)

  The paper contains critical commentary on Supreme Court statement that previous infringements of the law should not be taken into account when imposing fines under Art. 107 of the Act of the Act of 16 February 2007 on Competition and Consumer Protection (Polish official gazette Dziennik Ustaw of 2007 No 50 item 331) for delay in execution of decisions of the President of the Office of Competition and Consumer Protection (OCCP). In the author's view such statement does not follow the law, and is also contrary to earlier judicial decisions. Previous infringements of the law should be treated as an aggravating factor while imposing fines for delay in execution of decisions of the President of OCCP.

  Back to top


  Adam Mariański
  Tax-deductible costs in respect of proceeds from redemption of investment fund units - tax succession of heirs
  - commentary on Supreme Administrative Court judgment of 2 December 2011 (II FSK 2557/10)

  The ruling commented upon touches upon a number of essential issues relating to the possibility of assuming the entirety of tax rights and obligations of the predecessor entity as a result of succession. The statement of reasons includes a number of summaries from the ruling which contradict not only the existing interpretation regarding the principles and scope of tax succession but also emphasize the return to the pro fisco interpretation of tax law, in particular tax deductible costs.

  Back to top


  Michał Nowakowski
  Taxation of internal roads with property tax
  - commentary on Supreme Administrative Court judgment of 29 October 2009 (II FSK 854/08)

  Art. 2 para. 3 item 4 of the Act on Local Taxes and Charges (ALTC) in the wording in force from 19 December 2003 to 31 December 2006 excluded from property tax all roads, both public and private (i.e. internal), as these structures were defined by the Act on Roads. Analysing the principle of application of the exclusion contained in Art. 2 para. 3 item 4 ALTC, the Supreme Administrative Court (SAC) concluded that when examining the possibility of applying the aforementioned exclusion, a tax authority should make reference to relevant entries in the records of land and buildings concerning land classification and determine the facts of the case exclusively on the basis of such entries. But there are no grounds to justify SAC statement that in the period from 19 December 2003 to 31 December 2006 the structure of a road being an element of internal (other than public) road could not have been situated on land classified in land records with a different symbol than "dr" (Polish abbreviation of 'road').

  Back to top


  Mariusz Korpalski
  Option premium as a material element of an option contract
  - commentary to the ruling of Appeals Court in Warsaw of 28 June 2012 (VI ACa 169/12)

  In the year 2008 it came to execution of numerous contracts of currency options embedded in "zero-cost structures". Option contracts embedded in such structures had not appeared in Polish legal relations before, at least not in bank-to-customer relations, i.e. between financial institutions and their non-financial clients. The legal explanation of option contracts embedded in structures was not pursued by jurisprudence either. Interpretation of such contracts still poses quite a challenge. All the more attention should be paid to any court decision concerning their essence. The commented ruling concerns combination of the "spot" (immediate) currency contract with issuing of the currency option by the client. The ratio decidendi of the ruling focuses on materiality of the premium as the essential part of an option contract.

  Back to top


  Grzegorz Borkowski
  Was there no tax on contribution in kind?
  - commentary on resolution by 7 judges of the Supreme Administrative Court of 19 November 2012 (II FPS 1/12) - decision of the quarter

  Yet another tax controversy has been resolved to the advantage of taxpayers. One can expect that the resolution will open a floodgate for claims for tax overpayment refund. Part of the justified - in principle - claims will probably be barred by limitation.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Marek Grzybowski
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/glosa

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (3)

  Irek
  19-07-2017
  Ocena: 5/5
  Czasopismo kupuję w miarę regularnie. Jest to, według mnie, jedna z lepszych gazet prawniczych. Zastanawiam się nawet nad prenumeratą ;) Na razie zostanę jednak przy wersji papierowej, pojedynczej.
  Patryk
  29-03-2018
  Ocena: 5/5
  Omówienie orzeczenia, które znajduje się w nr 1/2018 "Glosy", a dotyczące nabycia nieruchomości przez obcokrajowców przebywających w Polsce, na tyle mnie ujęło (szczególnie rzeczowość i jasny komentarz), że z cierpliwością czekam na nowy nr.
  Artur
  19-08-2018
  Ocena: 5/5
  W Glosie 3/2018 Piotr Modrzejewski poruszył ważny temat korzystania z portali społecznościowych przez osoby prywatne do celów zawodowych. Problem ten jest coraz powszechniejszy. Dziękuję za taki przykład. Pozdrawiam i polecam czasopismo.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2021 [188]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2021 [187]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2021 [186]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2020 (185)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2020 (184)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2020 (183)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2020 (182)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2019 (181)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2019 (180)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2019 (179)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2019 (178)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2018 (177)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2018 (176)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2018 (175)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2018 (174)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2017 (173)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2017 (172)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2017 (171)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach- Nr 1/2017 (170)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2016 (169)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2016 (168)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2016 (167)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2016 (166)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2015 (165)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2015 (164)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2015 (163)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2015 (162)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - 4/2014 (161)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2014 (161)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2014 (159)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2014 (158)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2013 (157)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2013 (156)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2013 (155)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2013 (154)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2012 (153)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2012 (152)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2012 (151)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2012 (150)

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty