Facebook

Baner_Duza_wyprzedaz_ksiazki_1920x60.jpg [31.96 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia
Państwo i Prawo Andrzej Wróbel
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Państwo i Prawo - Nr 10/2017 [860]

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN. Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
59,40 59,40
Cena regularna: 66,00
66,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TREŚĆ ZESZYTU 10/2017 "PAŃSTWA I PRAWA"

Komunikat o LIII Konkursie "Państwa i Prawa" | str. 3

Prof. dr hab. Marek Zubik, Uniwersytet Warszawski
O przewrotnych interpretacjach przepisów Konstytucji dotyczących władzy sądzenia | str. 5

Prof. dr hab. Roman Kwiecień, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Natychmiastowość, konieczność i proporcjonalność w ius ad bellum a zagadnienie legalności uprzedzającego/wyprzedzającego i
...

TREŚĆ ZESZYTU 10/2017 "PAŃSTWA I PRAWA"

Komunikat o LIII Konkursie "Państwa i Prawa" | str. 3

Prof. dr hab. Marek Zubik, Uniwersytet Warszawski
O przewrotnych interpretacjach przepisów Konstytucji dotyczących władzy sądzenia | str. 5

Prof. dr hab. Roman Kwiecień, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Natychmiastowość, konieczność i proporcjonalność w ius ad bellum a zagadnienie legalności uprzedzającego/wyprzedzającego i prewencyjnego użycia siły zbrojnej | str. 20

Prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Uniwersytet w Białymstoku
Postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego (uwagi de lege lata i de lege ferenda) | str. 35

*

Dr Edyta Gapska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Cywilnoprocesowe skutki przekazania sądowi do rozpoznania sprawy o rozgraniczenie nieruchomości (uwagi na tle uchwały SN z 30.10.2014 r.) | str. 51

Prof. dr hab. Robert Stefanicki, Uniwersytet Wrocławski
Przynależność i wykonywanie - nabytych z majątku wspólnego - praw udziałowych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (spójność prawa handlowego i rodzinnego w zakresie statusu małżonka wspólnika) | str. 65

Prof. dr hab. Antoni Bojańczyk, Uniwersytet Warszawski
Dr Tomasz Razowski, Wrocław
Krytycznie o próbie ograniczenia orzekania kasatoryjnego w procesie karnym (uwagi na tle art. 437 § 2 k.p.k.) | str. 79

Dr Michał Barański, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Mgr Maciej Giermak, Uniwersytet Opolski
Przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia pracowniczego (uwagi de lege ferenda) | str. 90

Dr Paweł Czarnecki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Stosowanie kodeksu karnego w postępowaniach dyscyplinarnych | str. 100

Prof. Néji Baccouche, Uniwersytet w Safakisie, Tunezja
Les défis de la décentralisation en Tunisie | str. 114

RECENZJE

Słownik historii doktryn politycznych, t. 1 A-C, t. 2 D-H, t. 3 I-Ł, t. 4 M-Q, t. 5 R-Ś, t. 6 T-Z z suplementem, red. Michał Jaskólski (rec. Maria Zmierczak) | str. 124

Anna Rataj, Sąd Najwyższy Izraela jako sąd konstytucyjny (rec. Piotr Kociubiński) | str. 127

Michał Rupniewski, Prawo jako narzędzie sprawiedliwej kooperacji w społeczeństwie demokratycznym. Filozofia polityczna Johna Rawlsa z perspektywy prawniczej (rec. Tomasz Kozera) | str. 130

SPRAWOZDANIA

Prokuratoria Generalna - 200 lat tradycji ochrony dobra publicznego (Ogólnopolska konferencja naukowa, Warszawa, 18.11.2016 r.) (Janusz Roszkiewicz) | str. 133

Urbanization, globalization, development and crime: opportunities and challenges of the XXI century (XVIII Światowy Kongres Kryminologii, Delhi, Indie, 15-19.12.2016 r.) (Emil W. Pływaczewski) . | str. 134

Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Konferencja naukowa w rocznicę śmierci Profesor Moniki Zbrojewskiej (Ogólnopolska konferencja naukowa, Łódź, 8.12.2016 r.) (Jarosław Kasiński, Radosław Olszewski) | str. 137

Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Glosa Jana Kuleszy do wyroku z 11.10.2016 r., K 24/15 (stan wyższej konieczności w ruchu drogowym) | str. 140

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA | str.. 146

Table of contents

Rozwiń Zwiń
CONTENTS - TABLE DES MATIERES

Marek Zubik
 • On perverse interpretations of provisions of the Polish Constitution concerning the power to adjudicate
 • Sur les interprétations perverses des dispositions de la Constitution relatives au pouvoir de jugement

  Roman Kwiecień
 • Immediacy, necessity, and proportionality in jus ad bellum and an issue of lawfulness of anticipatory/pre-emptive and preventive use of force
 • L’immédiateté, la nécessité et la proportionnalité dans ius ad bellum et la question de la légalité de l’usage préemptif et préventif de la force

  Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Procedure of opposition against a trademark application (de lege lata and de lege ferenda remarks)
 • La procédure relative a la contestation de déclaration d’une marque (remarques le lege lata et de lege ferenda)

  *

  Edyta Gapska
 • Effects of reference of a real estate delimitation case to a court for examination from the point of view of civil procedural law (remarks against the background of Supreme Court resolution of 30.10.2014)
 • Les conséquences au niveau de droit civil de renvoi des affaires concernant le bornages des immeubles a la cour (remarques a propos d’une décision de la Cour supręme du 30 octobre 2014)

  Robert Stefanicki
 • Membership and exercise of share rights in a limited liability company acquired from community property (the problem of coherence of the Code of Commercial Partnerships and Companies and the Family and Guardianship Code on the status of a member’s spouse)
 • L’appartenance et l’exécution des actions acquis du patrimoine commun des époux dans une société a la responsabilité limitée (la cohérence du droit commercial et du droit de la famille par rapport au statut d’un époux du partenaire)

  Antoni Bojańczyk, Tomasz Razowski
 • Critical reflections on the attempt of limiting cassation decisions in criminal proceedings (remarks about amendments to Art. 437(2) of the Code of Criminal Procedure)
 • Critique des essais de limiter la cassation dans le proces pénal (remarques a propos de l’article 437 § 2 du Code de procédure pénale)

  Michał Barański, Maciej Giermak
 • Processing of personal data in the context of employment relationships (de lege ferenda remarks)
 • Le traitement des données personnelles dans le contexte de l’emploi (remarques de lege ferenda)

  Paweł Czarnecki
 • Applying the Criminal Code in disciplinary proceedings
 • L’application du Code pénal aux procédures disciplinaires

  Néji Baccouche
 • The challenges of decentralization in Tunisia
 • Les défis de la décentralisation en Tunisie

  BOOK REVIEWS - COMPTES RENDUS

  Dictionary of political doctrines history, Vol. 1 A–C, Vol. 2 D–H, Vol. 3 I–Ł, Vol. 4 M–Q, Vol. 5 R–Ś, Vol. 6 T–Z with appendix, ed. Michał Jaskólski
  Dictionnaire de l’histoire des doctrines politiques, Vol. 1 A–C, Vol. 2 D–H, Vol. 3 I–Ł, Vol. 4 M–Q, Vol. 5 R–Ś,Vol. 6 T–Z avec Supplément, éd. Michał Jaskólski (Maria Zmierczak)

  Anna Rataj, Supreme Court of Israel as a constitutional court
  La cour supreme dfIsrael en tant qufune cour constitutionnelle (Piotr Kociubiński)

  Michał Rupniewski, The Law as a device of fair cooperation in a democratic society. Political philosophy of John Rawls from a lawyer’s standpoint
  Le droit en tant qu’un instrument de la coopération juste dans une société démocratique. La philosophie politique de John Rawls des la perspective juridique (Tomasz Kozera)


  Marek Zubik
  On perverse interpretations of provisions of the Polish Constitution concerning the power to adjudicate
  The article is a paper presented during the annual conference of Polish constitutional lawyers. The reflections concern the political changes occurring in Poland, which may be considered an infringement of the independence of courts and judges by other branches of government. The paper focuses on the problems related to academics’ duties and on the ethical dimension of lawyers’ activity in such circumstances. The author indicates the risks arising from the assumption of a relativist approach in the legal sciences. He emphasizes the importance of ‘truth, justice, good and beauty’ as the only foundations of a prospective lasting and fair legal system. Furthermore, he draws attention to the hazard of blurring a lawyer’s social roles: that of an academic, an expert,and an attorney. Last but not least, he warns about the social cost of the high public officials destroying the authority of the judiciary among the general public.

  Back to top


  Roman Kwiecień
  Immediacy, necessity, and proportionality in jus ad bellum and an issue of lawfulness of anticipatory/preemptive and preventive use of force
  The article addresses the issue of legal validity of anticipatory/ pre-emptive and preventive use of force in international law. The issue is broadly discussed, extensively covered, and very important in international practice, which makes it one worth revisiting. The author argues that this, still highly controversial, problem in contemporary jus ad bellum should be primarily resolved under the classical conditions for the exercise of the right to self-defence, which follow from the ‘Webster formula’, that is, immediacy, necessity, and proportionality. It is these conditions that are crucial for legal justification of the use of force in the face of a threat of armed attack. In consequence, the author considers the use of force in self-defence lawful when there is a threat of armed attack ‘leaving no choice of means, and no moment for deliberation’. According to him, such a serious, imminent threat of armed attack is an armed attack itself under Art. 51 of the UN Charter. As a result,anticipatory self-defence, known also as pre-emptive self-defence, is – unlike preventive use of force – justified in international law.

  Back to top


  Joanna Sieńczyło-Chlabicz
  Procedure of opposition against a trademark application (de lege lata and de lege ferenda remarks)
  The procedure of opposition against a trademark application was introduced in the Industrial Property Law on 15 April 2016, because of the need to harmonize it with the opposition that exists in the EU trademark system. The main purpose of introducing this procedure in the Polish trademark law system is to simplify and accelerate the trademark registration procedure. An opposition can be based on the following types of earlier rights: earlier trademark registrations or applications,earlier registrations or applications concerning a trademark with a reputation,earlier well-known marks, and earlier signs used in the course of trade.
  This article presents some de lege lata and de lege ferenda remarks,concerning mainly procedural issues, and suggests some necessary amendments to this procedure to harmonize it with the opposition procedure model that exists in the EU law, for instance fixing time limits for the proceedings before the Patent Office of the Republic of Poland. It provides an analysis of the adopted opposition procedure model,which proves that without the necessary amendments it is a second procedure similar to invalidation of the right of protection for a trademark,but available only at an earlier stage of the registration proceedings. Consequently, the introduction of an opposition procedure does not help achieve the postulated goals of simplifying, reducing the costs, and improving the functioning of the Patent Offices in EU Member States, including Poland.

  Back to top


  Edyta Gapska
  Effects of reference of a real estate delimitation case to a court for examination from the point of view of civil procedural law (remarks against the background of Supreme Court resolution of 30.10.2014)
  The path of legal action concerning delimitation of real estate opens after the administrative procedure has been exhausted. The consequences of such a case being transferred from the administrative phase to the judicial phase are not determined by the legislator, either in terms of further legal existence of the decision which ended the administrative proceedings, or in terms of the procedural status of parties to the administrative proceedings in the subsequent non- -litigious judicial proceedings. When deciding the last issue, the Supreme Court,in its resolution dated 30 October 2014, held that the party initiating administrative proceedings remained the petitioner in the judicial proceedings. According to the Supreme Court, when the party dissatisfied with the delimitation of real estate refers the case to a court, the delimitation decision ceases to exist from the legal point of view, irrespective of whether the judicial proceedings have been successfully initiated. The article presents the effects of adopting this view,which lacks sufficient normative justification and, moreover, causes major practical problems.

  Back to top


  Robert Stefanicki
  Membership and exercise of share rights in a limited liability company acquired from community property (the problem of coherence of the Code of Commercial Partnerships and Companies and the Family and Guardianship Code on the status of a member’s spouse)
  The problems relating to property rights of the spouses under the community property regime, connected with one spouse contributing a share to a company,are complex ones by definition. The basic source of many theoretical controversies and difficulties with resolving practical disputes in is the problem of mutual inadequacy of two regulatory models, i.e. the community property regime and the normative construction of commercial companies. Attempts to resolve the dilemma via legislative amendments, contrary to assumptions, have failed. Pragmatic and axiological reasons support the need for legislative interference.

  Back to top


  Antoni Bojańczyk, Tomasz Razowski
  Critical reflections on the attempt of limiting cassation decisions in criminal proceedings (remarks about amendments to Art. 437(2)of the Code of Criminal Procedure)
  The article discusses one of the most important changes concerning the appeal phase of proceedings, introduced recently (2015) in the Code of Criminal Procedure (CCP). The amendments to Art. 437(2) CCP were — presumably — intended to significantly limit the power of appellate courts to issue cassation decisions in appellate proceedings and remand cases to the trial court for re-examination. The widespread practice of remanding cases with orders to repeat part of the hearing or to conduct a completely new trial was a major cause of undue delays in hearing and deciding criminal cases. Whether the introduced amendment will allow this unfavorable trend to be reversed is to yet to be seen. The present, amended, wording of Art. 437(2) CPP – while seemingly eliminating the risk of repeated and multiple remands by appellate courts – comes, unfortunately, with other risks, which are not that obvious at first sight. The authors conduct an in-depth analysis of the provision, point out the flaws in it, and argue that it is necessary to amend it, suggesting a new wording of Art. 437(2) CPP.

  Back to top


  Michał Barański, Maciej Giermak
  Processing of personal data in the context of employment relationships (de lege ferenda remarks)
  The impulse for this article came from the enactment of Regulation (EU)2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).
  The issues relating to the protection of personal data were regulated in Poland not only in the Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal Data,but also in many other acts, including those from the area of labor law. The point of departure for de lege ferenda remarks formulated in this publication and concerning the processing of personal data in the context of employment relationships is a presentation of the current regulations of Polish law in this field and the relevant parts of the abovementioned Regulation.

  Back to top


  Paweł Czarnecki
  Applying the Criminal Code in disciplinary proceedings
  The aim of the paper is to discuss the application of the Criminal Code and other measures provided for in criminal law in disciplinary proceedings in the Polish legal system. Many statutes regulating disciplinary proceedings contain provisions on the application mutatis mutandis of the provisions of the Code of Criminal Procedure, but the formula according to which in matters not governed by the disciplinary provisions of statutory law, the measures and provisions of the Criminal Code should be applied is used very rarely.
  In the case law of disciplinary tribunals, there are many problems with the application of criminal law notions, such as the degree of social harmfulness,the types of criminal offences, including inchoate offences, the degrees of culpability,the sentencing guidelines, the concurrence of offences, and concurrent/ consecutive sentences. The author presents the achievements of legal scholars and Supreme Court case law in such matters and proposes legislative amendments aiming to change the current Art. 116 of the Criminal Code, by extending its application also to cases involving disciplinary liability or, alternatively, changing the solutions used in a number of disciplinary statutes.

  Back to top


  Néji Baccouche
  Wyzwania związane z realizacją zasady decentralizacji w Tunezji
  Nowa konstytucja Tunezji, jako zasadę, przyjęła model zdecentralizowanej organizacji państwa. Istotną nowością jest rozbudowany rozdział poświęcony regulacji statusu i kompetencji władzy lokalnej. Artykuł omawia podstawowe problemy związane z realizacją zasady decentralizacji w państwie i społeczeństwie,ukształtowanym po rewolucji z 2011 r. Autor zwraca m.in. uwagę, że wynikający z wcześniejszych regulacji konstytucyjnych scentralizowany model organizacji władzy publicznej sprzyjał walce z zagrożeniami podyktowanymi geopolitycznym położeniem kraju oraz związanymi z rozwijającym się terroryzmem zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym. W tym kontekście,w okresie kryzysu politycznego i finansowego, duże wyzwanie stanowić będzie przejęcie przez władzę lokalną części zadań władzy centralnej.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja "Państwa i Prawa"
  ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
  00-330 Warszawa
  tel./fax 22 628 82 96, 22 828 01 10
  e-mail: panstwoiprawo@wolterskluwer.pl


  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Państwo i Prawo - Nr 6/2020 [892]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2020 [891]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2020 [890]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2020 [889]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2020 [888]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2020 [887]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2019 [886]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2019 [885]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2019 [884]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2019 [883]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2019 [882]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2019 [881]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2019 [880]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2019 [879]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2019 [878]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2019 [877]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2019 [876]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2019 [875]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2018 [874]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2018 [873]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2018 [872]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2018 [871]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2018 [870]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2018 [869]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2018 [868]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2018 [867]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2018 [866]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2018 [865]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2018 [864]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2018 [863]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2017 [862]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2017 [861]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2017 [860]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2017 [859]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2017 [858]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2017 [857]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2017 [856]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2017 [855]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2017 [854]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2017 [853]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2017 [852]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2017 [851]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2016 [850]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2016 [849]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2016 [848]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2016 [847]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2016 [846]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2016 [845]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2016 [842]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2016 [841]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2016 [840]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2016 [839]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2015 [838]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2015 [837]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2015 [836]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2015 [835]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2015 [834]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2015 [832]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2015 [832]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2015 [831]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2015 [830]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2015 [829]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2015 [828]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2015 [827]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2014 [826]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2014 [825]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2014 [824]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2014 [823]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2014 [822]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2014 [821]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2014 [820]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2014 [819]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2014 [818]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2014 [817]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2014 [816]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2014 [815]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2013 [814]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2013 [813]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2013 [812]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2013 [811]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2013 [810]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2013 [809]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2013 [808]

  Państwo i Prawo - 5/2013 [807]

  Państwo i Prawo - 4/2013 [806]

  Państwo i Prawo - 3/2013 [805]

  Państwo i Prawo - 2/2013 [804]

  Państwo i Prawo - 1/2013 [803]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora