Facebook
Kategorie
Kategorie
Państwo i Prawo Andrzej Wróbel
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Państwo i Prawo (Nr 6/2017 [856])

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. 

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.
Tylk...

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.
Tylko dzięki prenumeracie redakcyjnej zyskasz najwięcej!

 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
TREŚĆ ZESZYTU 6/2017 "PAŃSTWA I PRAWA"

Rozstrzygnięcie LII Konkursu "Państwa i Prawa" | str. 3

Prof. dr hab. Maria Kruk, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Język polski jako narzędzie komunikacji prawodawcy i prawnika |str. 5

Prof. dr hab. Jerzy Skorupka, Uniwersytet Wrocławski
Pojęcie systemu prawa w dogmatyce prawa karnego procesowego | str.23

Dr Maciej Bernatt, Uniwersytet
...
TREŚĆ ZESZYTU 6/2017 "PAŃSTWA I PRAWA"

Rozstrzygnięcie LII Konkursu "Państwa i Prawa" | str. 3

Prof. dr hab. Maria Kruk, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Język polski jako narzędzie komunikacji prawodawcy i prawnika | str. 5

Prof. dr hab. Jerzy Skorupka, Uniwersytet Wrocławski
Pojęcie systemu prawa w dogmatyce prawa karnego procesowego | str. 23

Dr Maciej Bernatt, Uniwersytet Warszawski
Koncepcja powściągliwości sądowej w prawie ochrony konkurencji | str. 36

*

Dr Piotr Kasprzyk, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Anna Konert, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych za overbooking, odwołanie i opóźnienie lotu | str. 55

Dr Przemysław Ostojski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu podatku w prawie polskim | str. 73

Dr Adam Ploszka, Uniwersytet Warszawski
Żebractwo z perspektywy praw człowieka | str. 87

Mgr Mateusz Filipczak, Uniwersytet Łódzki
Dopuszczalność przeciwdowodu braku zagrożenia (wybrane problemy abstrakcyjno-konkretnego zagrożenia dóbr prawnych) | str. 101

RECENZJE

Michael S. Pardo, Dennis Patterson, Minds, Brains, and Law. The Conceptual Foundations of Law and Neuroscience (rec. Bartosz Janik, Maciej Próchnicki) | str. 115

SPRAWOZDANIA

Kazirodztwo (VII Lubelskie Seminarium Karnistyczne, Lublin, 7.12.2015 r.) (Piotr Poniatowski, Krzysztof Wala) | str. 118

Samobójstwo (VIII Lubelskie Seminarium Karnistyczne, Lublin, 5.12.2016 r.) (Katarzyna Nazar) | str. 119

Z ORZECZNICTWA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Glosa Bernarda Łukańki do uchwały z 19.10.2015 r., I OPS 1/15 (termin na oddanie pisma procesowego w sprawie sądowoadministracyjnej) | str. 123

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA | str. 133

Table of contents

Rozwiń Zwiń
CONTENTS - TABLE DESMATIERES

Maria Kruk
CONTENTS - TABLE DES MATIERES

Maria Kruk
 • The Polish language as a communication tool of the legislator and a lawyer
 • La langue polonaise en tant qu'un instrument de la communication de législateur et dejuriste

  Jerzy Skorupka
 • The notion of a system of law in the dogmatics of the law of criminal procedure
 • La notion du systeme de droit dans la dogmatique de droit pénal procédural

  Maciej Bernatt
 • The concept of judicial deference in competition law
 • La conception de la réserve des juges en droit de la concurrence

  *

  Piotr Kasprzyk, Anna Konert
 • Limitation of claims for compensation for overbooking, cancellation or delay of a flight
 • La prescription des demandes d'indemnité concernant le overbooking, l'annulation oule délai d'un vol

  Przemysław Ostojski
 • Interest on late tax refunds in the Polish law
 • Les intérets arriérés d'un remboursement de taxe en droit polonais

  Adam Ploszka
 • Begging in the perspective of human rights
 • La mendicité des la perspective des droits de l'homme

  Mateusz Filipczak
 • Permissibility of counter-evidence of lack of danger (selected problems)
 • L'admissibilité d'une contre-preuve sur la manque de danger (questions choisies)

  BOOK REVIEWS - COMPTES RENDUS

  Michael S. Pardo, Dennis Patterson, Minds, Brains, and Law. The ConceptualFoundations of Law and Neuroscience
  Esprits, cerveaux et le droit : les fondements conceptuels du droit et de laNeuroscience (Bartosz Janik, Maciej Próchnicki)
  Maria Kruk
  The Polish language as a communication toolof the legislator and a lawyer
  This article is an address delivered at a meeting of the Committeeon Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences held on 29 September2016, which was devoted to the Polish language as a tool for communicationbetween the legislator and lawyers, and the general public.It presents the origin and essence of notions of the Polish language asa language of legal norms and a legal language, meaning the languageof description and interpretation of the law, the language of case lawand law application, and - these days - also of legal literature. The maintheme is the quality of the language of the law and the legal languagefrom the point of view of its understandability, clarity, precision andadherence to the principles of the Polish language. It also presents themain reasons why, as is often the case, both the language of the law andthe language used to describe and apply the law fail to communicateclearly the meaning and message of a legal norm. This is so for a fewreasons: unjustified change of the meaning of a given notion or term; incorrectness or violations of the rules of Polish grammar and other principlesof linguistic correctness; erroneous or arbitraty translations andadaptations of international law into national law, as well as carelesslymade legal transplants; the use of professionalisms that are unclear andunknown in the standard of the Polish language and law (narrowly understoodprofessional terminology) and all other signs of lack of care inlegislation, where principles of the ethics of language use are violated.These errors bring on a plethora of undesirable phenomena, including,firstly, a situation of lack of clarity whether the substance of a legalnorm that the legislator wanted to convey is what was eventually conveyed,secondly, what legal interpretation should be correct, what interpretationis possible and how many different interpretations can bemade on the basis of an imprecise statement. The author also takes upthe topic of how to prevent such unwanted situations and to what extentsuch prevention can be successful. She also touches on a few secondarytopics, including legal regulation (Act on the Polish Language), the levelof the language of politics and its influence on public life, the meaningof hate speech, as well as the question of protection for languages of nationalminorities, dialects, and disappearing languages.

  Back to top


  Jerzy Skorupka
  The notion of a system of law in the dogmaticsof the law of criminal procedure
  This text analyses the notion of a ‚system of law’ in the dogmaticsof the law of criminal procedure. It presents views recognising the lawof criminal procedure as a system of law and those questioning the possibilityof treating the law of criminal procedure as a system. The law ofcriminal procedure is understood in an ontological sense, as a distributiveset. Adopting a different research perspective, the author treats thelaw of criminal procedure as a collective set, which constitutes part ofthe national law. He asserts that in the law of criminal procedure thereare relationships between the procedural norms of formal and substantivecharacter that allow treating this system as a mixed one, i.e. onehaving a dynamic-static nature. The system of law of criminal procedureis not an ontological, but an epistemological one. It constitutes aninstrument which allows creative prioritising of the procedural normsincluded in many legal acts.

  Back to top


  Maciej Bernatt
  The concept of judicial deference in competition law
  The article presents the concept of judicial deference in the contextof competition law - the area of law where economic expertise isimportant and where administrative authorities play a major role. It arguesthat the concept of judicial deference is not about imposing limitson the scope of judicial review; it is only after courts have exercised effectivereview that they may defer to the conclusion reached by the administrativeauthority, even if alternative one exists. At the same time,the article posits that judicial deference may be considered permissibleonly if conditions related to fairness of administrative proceedings, impartialityof the administrative decision-maker and the latter’s expertiseare met. The article analyses the areas of competition authorities'findings where the concept of judicial deference may be of potentialrelevance. The following areas are covered: interpreting the law, factualfindings, complex economic assessment, fining, and discretionarychoices. The article also examines the systems of enforcement of competitionlaw in the EU, Poland and in the US, and discusses whether theconditions which make courts' deferential approach permissible arepresent in these systems. The author concludes that the areas of complexeconomic assessment and fining are particularly fit for the deferentialstyle of review. When it comes to judicial deference conditions,they are found to be present in the US (judicial review of Federal TradeCommission's decisions) and to some extent in the EU. In this vein, thearticle calls for improvements regarding the fairness, impartiality andexpert character of the enforcement of competition law in Poland and inthe EU.

  Back to top


  Piotr Kasprzyk, Anna Konert
  Limitation of claims for compensation for overbooking,cancellation or delay of a flight
  There is a problem in determining the period of limitation of claims forcompensation for overbooking, cancellation or delay of a flight. Regulation261/2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengersin the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights,and repealing Regulation (EEC) No. 295/91 does not contain any information inthis regard. However, one should consider whether international law does notgive us an easy answer. According to the ECJ, national law should apply in thiscase. Is this a good solution? This article attempts to find, in the Polish law, theprovisions that would apply to limitation periods for claims arising from Regulation261/2004.

  Back to top


  Przemysław Ostojski
  Interest on late tax refunds in the Polish law
  This paper discusses the issues of payment of interest after failure to keepthe statutory deadline for tax refund in the Polish tax law. The intent is to show thatthe taxpayer or another entity designated by the legislator should have the right toapply to the tax authority requesting the payment of interest for late refunds. Inthis case, such a right must arise from an express provision of the tax law.
  The Polish legislator has not regulated the issues of payment of default interestfor late tax refund in a comprehensive manner. It is also unjustified to differentiatethe legal position of payers of the various taxes, involving the settingof interest for late tax refund for certain taxes. The current casuistry in this regardshould be replaced by a single regulation establishing the general interestfor late refund of any tax.

  Back to top


  Adam Ploszka
  Begging in the perspective of human rights
  The Code of Petty Offences in Art. 58(1) specifies that begging in a publicplace, when done by people capable of working or having means of subsistence,constitutes an offence. The purpose of the article is to assess the rationalityof this regulation and its compatibility with the Constitution of the Republic ofPoland. For the achievement of this goal, the article elaborates on five issues.Firstly,the essence of begging, based on the results of research in the socialsciences. Secondly, the position of this provision among other norms of the Polishcriminal law aimed at counteracting begging. Thirdly, a historical justificationfor this provision. Fourthly, the practice of its application. Lastly, its compatibilitywith constitutional and international standards for the protection of humanrights. The conclusions indicate that this provision is unreasonable and incompatiblewith the Polish Constitution.

  Back to top


  Mateusz Filipczak
  Permissibility of counter-evidence of lack of danger(selected problems of the abstract-specific danger to legal goods)
  This paper is a brief theoretical sketch of the so-called aptitude offences(Eignungsdelikte) from the theoretical perspective of counter-evidence of lack ofdanger and the doctrine of legal goods. The issues the article touches upon concernthe problem of justifying criminal liability for an inchoate threat to a legalgood. In this regard, it proposes the notions of potential danger in the ontologicaland normative senses, which notions serve as tools for analysing the justificationof treating some behaviours as offences. As far as aptitude offences areconcerned, the notions of suitability as a possibility and as a state are introducedby means of an ontological-semantic analysis. Their emergence corresponds toa different evaluation of threat to the legal good, which is a feature of criminalconduct. It introduces a rebuttable presumption of danger as well, which determinesthe admissibility of counter-evidence of lack of danger. In criminal procedure,at the stage of preparatory proceedings, the counter-evidence need not betaken in each case. At the stage of judicial proceedings, the accused only has tomake lack of danger plausible, effectively shifting the burdens of proof onto theprosecution.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Andrzej Wróbel
  sekretarz redakcji - Michał Ziółkowski
  e-mail: michal.ziolkowski@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja "Państwa i Prawa"
  ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
  00-330 Warszawa
  tel./fax 22 628 82 96, 22 828 01 10
  e-mail: panstwoiprawo@wolterskluwer.pl

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Państwo i Prawo - Nr 9/2017 [859]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2017 [858]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2017 [857]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2017 [856]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2017 [855]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2017 [854]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2017 [853]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2017 [852]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2017 [851]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2016 [850]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2016 [849]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2016 [848]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2016 [847]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2016 [846]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2016 [845]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2016 [842]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2016 [841]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2016 [840]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2016 [839]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2015 [838]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2015 [837]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2015 [836]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2015 [835]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2015 [834]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2015 [832]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2015 [832]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2015 [831]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2015 [830]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2015 [829]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2015 [828]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2015 [827]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2014 [826]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2014 [825]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2014 [824]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2014 [823]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2014 [822]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2014 [821]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2014 [820]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2014 [819]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2014 [818]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2014 [817]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2014 [816]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2014 [815]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2013 [814]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2013 [813]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2013 [812]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2013 [811]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2013 [810]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2013 [809]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2013 [808]

  Państwo i Prawo - 4/2013 [806]

  Państwo i Prawo - 3/2013 [805]

  Państwo i Prawo - 2/2013 [804]

  Państwo i Prawo - 1/2013 [803]

  Państwo i Prawo - 5/2013 [807]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty