Facebook

Baner_Pazdziernik_Dzien_Nauczyciela_1920x60.jpg [40.07 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Państwo i Prawo Andrzej Wróbel
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Państwo i Prawo - Nr 12/2017 [862]

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN. Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
59,40 59,40
Cena regularna: 66,00
66,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.

Za pub...

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.

Za publikację na łamach „Państwa i Prawa” Autor otrzymuje 70 pkt. (poz. 28189 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 31.07.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TREŚĆ ZESZYTU 12/2017 "PAŃSTWA I PRAWA"

Dr hab. Wojciech Brzozowski, Uniwersytet Warszawski
O potrzebie reformy konstytucyjnej | str. 3

Prof. dr Johannes Masing, Uniwersytet Albrechta i Ludwika we Fryburgu
Jedność i różnorodność europejskiej ochrony praw podstawowych | str. 23

Prof. dr hab. Monika Szwarc, Instytut Nauk Prawnych PAN
Łączne zastosowanie sankcji administracyjnych i karnych w świetle zasady
...

TREŚĆ ZESZYTU 12/2017 "PAŃSTWA I PRAWA"

Dr hab. Wojciech Brzozowski, Uniwersytet Warszawski
O potrzebie reformy konstytucyjnej | str. 3

Prof. dr Johannes Masing, Uniwersytet Albrechta i Ludwika we Fryburgu
Jedność i różnorodność europejskiej ochrony praw podstawowych | str. 23

Prof. dr hab. Monika Szwarc, Instytut Nauk Prawnych PAN
Łączne zastosowanie sankcji administracyjnych i karnych w świetle zasady ne bis in idem (uwagi na tle orzecznictwa ETPC) | str. 43

*

Dr hab. Artur Tomanek, Uniwersytet Wrocławski
Charakter prawny udziału związku zawodowego przy rozwiązaniu przez pracodawcę umowy o pracę | str. 57

Dr hab. Justyna Łacny, Instytut Nauk Prawnych PAN
Środki ochrony prawnej przysługujące wnioskodawcom w przypadku odmowy przyznania dotacji z funduszy UE na duże projekty (uwagi do wyroków Sądu UE w sprawach T-512/14 Green Source Poland v. Komisja oraz T-403/15 JYSK sp. z o.o. v. Komisja) | str. 73

Prof. dr hab. Łukasz Pohl, Uniwersytet Szczeciński
O znaczeniu refleksji naukowej Profesora Tomasza Kaczmarka | str. 88

Dr Paweł Marcisz, Uniwersytet Warszawski
Dr Maciej Taborowski, Uniwersytet Warszawski
Nowe ramy Unii Europejskiej na rzecz umocnienia praworządności. Krytyczna analiza analizy krytycznej (artykuł polemiczny) | str. 100

MATERIAŁY

The United States Supreme Court: Empirical Studies and the Case of Oral Submissions (Lecture given for an invitation of the Polish Constitutional Tribunal, Warsaw, 27.10.2015) (Barry Sullivan) | str. 110

RECENZJE

Caroline Henckels, Proportionality and Deference in Investor-State Arbitration. Balancing Investment Protection and Regulatory Autonomy; Gebhard Bücheler, Proportionality in Investor-State Arbitration (rec. Łukasz Augustyniak) | str. 123

SPRAWOZDANIA

28. Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Lotniczego (Warszawa, 3-4.11.2016 r.) (Anna Konert, Aleksandra Detyniecka, Elwira Targońska) | str. 127

Własność w ujęciu publicznoprawnym (Ogólnopolska konferencja naukowa, Warszawa, 10.10.2016 r.) (Maciej Pisz, Maciej Gorgol) | str. 130

Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Glosa Łukasza Supery do wyroku z 27.09.2016 r., SK 11/14 (konstytucyjność przepisów prawa o adwokaturze) | str. 132

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA | str. 141

Table of contents

Rozwiń Zwiń

CONTENTS - TABLE DES MATIERES

Wojciech Brzozowski

Sur la nécessite d’une réforme constitutionnelle

Johannes Masing

L’unité, la pluralité et la diversité de
...

CONTENTS - TABLE DES MATIERES

Wojciech Brzozowski

Sur la nécessite d’une réforme constitutionnelle

Johannes Masing

L’unité, la pluralité et la diversité de la protection des droits fondamentaux européenne

Monika Szwarc

L’application jointe des sanctions administratives et pénales à la lumière du principe ne bis in idem (remarques à propos de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme)

*

Artur Tomanek

Le caractère juridique de la participation d’un syndicat dans le procès de la dissolution du contrat d’emploi par l’employeur

Justyna Łacny

Les recours accessibles aux requérants contre le refus d’accorder le financement européen pour les grands projets (remarques sur les décisions de la Cour de l’Union européenne dans les affaires Green Source Poland contre Commission et JYSK sp. z o.o. contre Commission)

Łukasz Pohl

Sur l’importance de la réflexion scientifiques de Professeur Tomasz Kaczmarek

Paweł Marcisz
Maciej Taborowski

Un nouveau cadre de l’UE pour renforcer l’état de droit. Analyse critique d’une analyse critique (une polémique)

MATERIALS - MATERIAUX

The United States Supreme Court: Empirical Studies and the Case of Oral Submissions (Lecture given for an invitation of the Polish Constitutional Tribunal, Warsaw, 27.10.2015)
La Cour Suprême des Etats-Unis: études empiriques et des soumissions orales (Conférence prononcée à l’invitation du Tribunal Constitutionnel Polonais, Varsovie, 27.10.2015)
(Barry Sullivan)

BOOK REVIEWS - COMPTES RENDUS

C. Henckels, Proportionality and Deference in Investor-State Arbitration. Balancing Investment Protection and Regulatory Autonomy
La proportionnalité et déférence dans l’arbitrage étatique concernant investissement. Entre la protection d’investissement et l’autonomie de régulation;
G. Bücheler, Proportionality in Investor-State Arbitration,
La proportionnalité dans l’arbitrage étatique concernant investissement (Łukasz Augustyniak)




Wojciech Brzozowski
On the need for a constitutional reform
It seems very likely that the Polish constitutional debate launched by President Andrzej Duda last year will be dominated by the view that the Constitution of 1997 should be replaced with a new one. If this opinion prevails, there is a risk that the new constitution will be used to strengthen and consolidate the distorted model of relations between public authorities which came into existence as a result of the recent constitutional crisis. However, this does not necessarily mean that questioning that model should make one an uncritical supporter of the Constitution of 1997, as many of its deficiencies are real and need to be fixed.
The paper discusses some constitutional deficiencies which are rarely examined in the Polish legal debate, such as: excessive openness of the constitutional text, which may result in a ‘hostile takeover’ of its interpretation; declaring that a matter shall be regulated by a statute without imposing any requirements concerning the scope of such a regulation; expecting the public authorities to cooperate in situations in which conflict is more profitable in political terms; lacking clear and uniform standards as to when a term of office can be cut short; constitutional ‘dead ends’, i.e. incomplete legal mechanisms which may lead to a political chaos.

Back to top


Johannes Masing
Unity and diversity of European protection of fundamental rights
How uniform or diverse should the Europe of the future be? The dispute concerning solving this problem is currently conducted on a plane that public does not pay much attention to: that of protection of fundamental rights. The problems associated with the scope of influence of fundamental rights can be very broad. The article discusses the questions of multilevel protection of rights and freedoms in EU Member States, where three regimes of fundamental rights protection apply at the same time. The first regime results from national constitutional regulations, the second from the European Human Rights Convention, while the third - from the Charter of Fundamental Rights. The article presents arguments against excessive broadening of the scope of application of the Charter of Fundamental Rights and analyses the situation when fundamental rights conflict in proceedings before the constitutional court of a Member State.

Back to top


Monika Szwarc
Joint application of administrative and criminal sanctions in the light of the ne bis in idem principle (remarks against the background of ECtHR case law)
The case law of the European Court of Human Rights concerning the interpretation the ne bis in idem principle (Art. 4(1) of Protocol No 7 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) has already clarified many practical aspects of this principle. Still, one of the issues that called for a clarification was the interpretation of the condition of ‘duplication of proceedings’ (bis), when the national legal system envisages combined legal response - including administrative and criminal sanctions - for the same offence/ infraction. This is an important issue, not only in the context of the Convention obligations, but also in the context of EU law, when such a double, administrative-criminal response is applied by Member States in order to give full effect to EU law. The author presents the recent judgment in A. and B. v. Norway case, in which the ECtHR established conditions when such a double combined legal response would be in conformity with the ne bis in idem principle. The implications of ECtHR judgment for EU law are also highlighted, in particular for the Menci and Garlsson cases pending before the Court of Justice of the European Union.

Back to top


Artur Tomanek
The legal character of a trade union’s participation in termination of an employment contract by the employer
The Polish labour law provides for participation of a trade union’s unit in the process whereby an employment contract is terminated by the employer. The trade union’s unit may express its opinion or – in expressly regulated cases – has the power to consent, or refuse to consent, to the contract’s termination. The legal character of this participation is of a substantial significance for the theory and practice of labour relations. The solution to the above-mentioned issue depends on the legal position of the trade union which acts as a party to collective labour relations. Recently, a view has been expressed in the legal literature that a trade union’s power to cooperate in the process of terminating an employment contract is of an administrative-law nature. In the author’s opinion this view is not supported by the applicable regulations. The fact that a trade union expresses an opinion about, or objects to, the termination of an employment contract should be treated as representation of individual interests of employees who are protected by a trade union. The legal relations between a trade union and its members and between a trade union and an employer should be based on the conception of cooperation of autonomous entities, rather than on that of administrative power.

Back to top


Justyna Łacny
Legal remedies available to applicants in case of refusal of grants from EU funds for major projects (remarks about judgments of the General Court in cases T-512/14 Green Source Poland v Commission and T-512/14 JYSK sp. z o.o. v Commission)
This article presents two judgments which the General Court of EU has issued on 4 May 2005 in Polish cases T-512/14 Green Source Poland v. Commission and T-403/15 JYSK sp. z o.o. v. Commission. These cases concern applicants who, as a result of the European Commission’s decision, have not received grants from the European Regional Development Fund, one of Structural Funds, for the implementation of large projects. In these judgments, the General Court of EU ruled that applicants do may not bring direct actions for annulment against the Commission’s decisions (Aricle 263 TFEU). They may challenge legality of these decisions indirectly in the course of proceedings before national courts, in which these courts could request the Tribunal to assess its legality in the framework of the preliminary ruling (Article 267 TFEU). The Tribunal could then decide whether breaching buy the Commission a deadline to adopt such decision constitutes a breach of an essential procedural requirement within the meaning of Article 263 TFEU and leads to this annulment.

Back to top


Łukasz Pohl
About the importance of academic reflections of Professor Tomasz Kaczmarek
The article concerns the importance of works included in the collection entitled Reflections on the Criminal Offence and the Penalty by Professor Tomasz Kaczmarek, Wrocław 2016, pp. 558.

Back to top


Paweł Marcisz, Maciej Taborowski
A New EU Framework to Strengthen the Rule of Law: Critical analysis of a critical analysis (a polemic)
In this article we discuss the arguments put forward by Thomas Würtenberger and Jan W. Tkaczyński in their paper A new EU framework to strengthen the rule of law (critical analysis). Overall, we are of the opinion that positions taken by the authors are often incorrect and based on inadequate arguments. This article argues that adopting a common conception of the rule of law is unnecessary for the proper functioning of this value within the EU legal order. Nevertheless, it is argued that the Commission did present a coherent interpretation of this value. It is also argued that the Commission most likely had competences to issue its framework in this regard and, finally, that they are ways of enforcing values against Member States beyond Article 7 TEU.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Redakcja "Państwa i Prawa"
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
tel./fax 22 628 82 96, 22 828 01 10
e-mail: panstwoiprawo@wolterskluwer.pl


Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Iga
10-04-2021
Ocena: 5/5
Ciekawa lektura dla prawników. W tym numerze szczególnie zainteresowały mnie artykuły dotyczące medycyny. Moją szczególną uwagę przykuł tekst profesorów Guzik-Makaruk i Hołdy o tym, jak wygląda od strony prawnej kwestia oddawania narządów przez osoby zmarłe
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Państwo i Prawo - Nr 9/2021 [907]

Państwo i Prawo - Nr 8/2021 [906]

Państwo i Prawo - Nr 7/2021 [905]

Państwo i Prawo - Nr 6/2021 [904]

Państwo i Prawo - Nr 5/2021 [903]

Państwo i Prawo - Nr 4/2021 [902]

Państwo i Prawo - Nr 3/2021 [901]

Państwo i Prawo - Nr 2/2021 [900]

Państwo i Prawo - Nr 1/2021 [899]

Państwo i Prawo - Nr 12/2020 [898]

Państwo i Prawo - Nr 11/2020 [897]

Państwo i Prawo - Nr 10/2020 [896]

Państwo i Prawo - Nr 9/2020 [895]

Państwo i Prawo - Nr 8/2020 [894]

Państwo i Prawo - Nr 7/2020 [893]

Państwo i Prawo - Nr 6/2020 [892]

Państwo i Prawo - Nr 5/2020 [891]

Państwo i Prawo - Nr 4/2020 [890]

Państwo i Prawo - Nr 3/2020 [889]

Państwo i Prawo - Nr 2/2020 [888]

Państwo i Prawo - Nr 1/2020 [887]

Państwo i Prawo - Nr 12/2019 [886]

Państwo i Prawo - Nr 11/2019 [885]

Państwo i Prawo - Nr 10/2019 [884]

Państwo i Prawo - Nr 9/2019 [883]

Państwo i Prawo - Nr 8/2019 [882]

Państwo i Prawo - Nr 7/2019 [881]

Państwo i Prawo - Nr 6/2019 [880]

Państwo i Prawo - Nr 5/2019 [879]

Państwo i Prawo - Nr 4/2019 [878]

Państwo i Prawo - Nr 3/2019 [877]

Państwo i Prawo - Nr 2/2019 [876]

Państwo i Prawo - Nr 1/2019 [875]

Państwo i Prawo - Nr 12/2018 [874]

Państwo i Prawo - Nr 11/2018 [873]

Państwo i Prawo - Nr 10/2018 [872]

Państwo i Prawo - Nr 9/2018 [871]

Państwo i Prawo - Nr 8/2018 [870]

Państwo i Prawo - Nr 7/2018 [869]

Państwo i Prawo - Nr 6/2018 [868]

Państwo i Prawo - Nr 5/2018 [867]

Państwo i Prawo - Nr 4/2018 [866]

Państwo i Prawo - Nr 3/2018 [865]

Państwo i Prawo - Nr 2/2018 [864]

Państwo i Prawo - Nr 1/2018 [863]

Państwo i Prawo - Nr 12/2017 [862]

Państwo i Prawo - Nr 11/2017 [861]

Państwo i Prawo - Nr 10/2017 [860]

Państwo i Prawo - Nr 9/2017 [859]

Państwo i Prawo - Nr 8/2017 [858]

Państwo i Prawo - Nr 7/2017 [857]

Państwo i Prawo - Nr 6/2017 [856]

Państwo i Prawo - Nr 5/2017 [855]

Państwo i Prawo - Nr 4/2017 [854]

Państwo i Prawo - Nr 3/2017 [853]

Państwo i Prawo - Nr 2/2017 [852]

Państwo i Prawo - Nr 1/2017 [851]

Państwo i Prawo - Nr 12/2016 [850]

Państwo i Prawo - Nr 11/2016 [849]

Państwo i Prawo - Nr 10/2016 [848]

Państwo i Prawo - Nr 9/2016 [847]

Państwo i Prawo - Nr 8/2016 [846]

Państwo i Prawo - Nr 7/2016 [845]

Państwo i Prawo - Nr 6/2016 [844]

Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

Państwo i Prawo - Nr 4/2016 [842]

Państwo i Prawo - Nr 3/2016 [841]

Państwo i Prawo - Nr 2/2016 [840]

Państwo i Prawo - Nr 1/2016 [839]

Państwo i Prawo - Nr 12/2015 [838]

Państwo i Prawo - Nr 11/2015 [837]

Państwo i Prawo - Nr 10/2015 [836]

Państwo i Prawo - Nr 9/2015 [835]

Państwo i Prawo - Nr 8/2015 [834]

Państwo i Prawo - Nr 7/2015 [832]

Państwo i Prawo - Nr 6/2015 [832]

Państwo i Prawo - Nr 5/2015 [831]

Państwo i Prawo - Nr 4/2015 [830]

Państwo i Prawo - Nr 3/2015 [829]

Państwo i Prawo - Nr 2/2015 [828]

Państwo i Prawo - Nr 1/2015 [827]

Państwo i Prawo - Nr 12/2014 [826]

Państwo i Prawo - Nr 11/2014 [825]

Państwo i Prawo - Nr 10/2014 [824]

Państwo i Prawo - Nr 9/2014 [823]

Państwo i Prawo - Nr 8/2014 [822]

Państwo i Prawo - Nr 7/2014 [821]

Państwo i Prawo - Nr 6/2014 [820]

Państwo i Prawo - Nr 5/2014 [819]

Państwo i Prawo - Nr 4/2014 [818]

Państwo i Prawo - Nr 3/2014 [817]

Państwo i Prawo - Nr 2/2014 [816]

Państwo i Prawo - Nr 1/2014 [815]

Państwo i Prawo - Nr 12/2013 [814]

Państwo i Prawo - Nr 11/2013 [813]

Państwo i Prawo - Nr 10/2013 [812]

Państwo i Prawo - Nr 9/2013 [811]

Państwo i Prawo - Nr 8/2013 [810]

Państwo i Prawo - Nr 7/2013 [809]

Państwo i Prawo - Nr 6/2013 [808]

Państwo i Prawo - 5/2013 [807]

Państwo i Prawo - 4/2013 [806]

Państwo i Prawo - 3/2013 [805]

Państwo i Prawo - 2/2013 [804]

Państwo i Prawo - 1/2013 [803]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora