Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Państwo i Prawo Andrzej Wróbel
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Państwo i Prawo - Nr 5/2017 [855]

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN. Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
59,40 59,40
Cena regularna: 66,00
66,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.

Za pub...

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.

Za publikację na łamach „Państwa i Prawa” Autor otrzymuje 70 pkt. (poz. 28189 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 31.07.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TREŚĆ ZESZYTU 5/2017 "PAŃSTWA I PRAWA"

Prof. dr hab. Andrzej Malinowski, Uniwersytet Warszawski
Pomiar czytelności polskiego tekstu prawnego | str. 3

Dr Cezary Błaszczyk, Uniwersytet Warszawski
Demokratyzm Nowego Ładu wobec sądownictwa konstytucyjnego | str. 19

Dr Maciej Pichlak, Uniwersytet Wrocławski
Pozytywizm praktyczny, pozytywizm teoretyczny, pozytywizm żywy | str. 36

*

Prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski, Uniwersytet Łódzki
Związanie organu
...

TREŚĆ ZESZYTU 5/2017 "PAŃSTWA I PRAWA"

Prof. dr hab. Andrzej Malinowski, Uniwersytet Warszawski
Pomiar czytelności polskiego tekstu prawnego | str. 3

Dr Cezary Błaszczyk, Uniwersytet Warszawski
Demokratyzm Nowego Ładu wobec sądownictwa konstytucyjnego | str. 19

Dr Maciej Pichlak, Uniwersytet Wrocławski
Pozytywizm praktyczny, pozytywizm teoretyczny, pozytywizm żywy | str. 36

*

Prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski, Uniwersytet Łódzki
Związanie organu administracji publicznej własną decyzją a możliwość dokonania jej autoweryfikacji | str. 54

Dr Jakub Szmit, Uniwersytet Gdański
Statut związku zawodowego jako źródło prawa pracy | str. 69

Dr Andrzej Jezusek, Kraków
Sekwencja kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności jako reakcja na popełnienie przestępstwa (art. 37b k.k.) | str. 80

Dr Lech J. Żukowski, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie
Społeczna skuteczność prawa administracyjnego (zarys koncepcji) | str. 95

Mgr Marek Szymała, Wrocław
Prawo do obrony a możliwość nałożenia kary porządkowej na stronę postępowania podatkowego | str. 109

POLEMIKI

Nielegalny handel bronią (uwagi na marginesie recenzji Profesora Krzysztofa Krajewskiego) (Piotr Chlebowicz) | str. 124

RECENZJE

Piotr F. Zwierzykowski, Nowelizacja jako sposób zmiany prawa. Studium z teorii legislacji (rec. Tomasz Gizbert-Studnicki) | str. 127

Realizacja zasady kontradyktoryjności w polskim procesie karnym - wybrane zagadnienia, red. Justyna Żylińska, Monika Filipowska-Tuthill (rec. Antoni Bojańczyk) | str. 130

SPRAWOZDANIA

Warunki dopuszczalności prowadzenia badań naukowych w biomedycynie. Biobanki: wyzwanie w czasach Big Data (Międzynarodowa konferencja naukowa, Warszawa, 8.06.2016 r.) (Dorota Krekora-Zając) | str. 134

Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Glosa Natalii Cabaj do wyroku z 25.05.2016 r., Kp 2/15 (konstytucyjne pojęcie dobra kultury) | str. 136

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA | str. 143

Table of contents

Rozwiń Zwiń
CONTENTS - TABLE DES MATIERES

Andrzej Malinowski
 • Measuring the readability of Polish legal texts
 • La mesure de la lisibilité d'un texte législatif polonais

  Cezary Błaszczyk
 • Democratism of the New Deal against the constitutional judiciary
 • Le démocratisme du New Deal par rapport a la juridiction constitutionnelle

  Maciej Pichlak
 • Practical positivism, theoretical positivism, living positivism
 • Le positivisme pratique, positivisme théorique, positivisme vivant

  *

  Wojciech Chróścielewski
 • Public administration authority being bound by its own decision and the possibility of its auto-verification
 • La possibilité d'auto-vérifier une décision par une autorité de l'administration publique,liée par la meme décision

  Jakub Szmit
 • Statutes of a trade union as a source of labour law
 • Le statut d'un syndicat en tant qu'un source de droit du travail

  Andrzej Jezusek
 • A sequence of imprisonment and restriction of liberty as a reaction to the committed offence (Art. 37b of the Criminal Code)
 • La séquence de la peine de privation de liberté et la peine de restriction de liberté en tant qu'une réaction sur la commission d'une infraction (Art. 37b du Code pénal)

  Lech J. Żukowski
 • Social efficiency of administrative law: an outline of the conception
 • L'effectivité sociale du droit administratif - une esquisse d'une idée

  Marek Szymała
 • Right of defence and the possibility of punishing a party to tax proceedings with a penalty for breach of order
 • Le droit de la défense et la possibilité d'imposer une mesure de coercition sur une partie de la procédure fiscale

  POLEMICS - POLECMIQUE

  Illegal trade in firearms (comments on the margin of the professor Krzysztof Krajewski review)
  Le commerce illicite des armes (remarques concernant compte rendu de professeur Krzysztof Krajewski) (Piotr Chlebowicz)

  BOOK REVIEWS - COMPTES RENDUS

  Piotr F. Zwierzykowski, Amendment as Method of Changing Law. A Study in Theory of Legislation
  L'amendement en tant qu'un moyen de changer la loi. Étude de la théorie de législation (Tomasz Gizbert-Studnicki)

  Implementation of the Adversarial Principle in Polish Criminal Trial - Selected Issues
  La mise en oeuvre du principe de la procedure contradictoire dans le proces penal polonais - les questions choisies, ed. par Justyna Żylińska, Monika Filipowska-Tuthill (Antoni Bojańczyk)
  Andrzej Malinowski
  Measuring the readability of Polish legal texts
  The article presents the problems connected with evaluating the readability of a legal text. The construction of selected measures of readability of general language texts is discussed, with special emphasis on measures tailored to meet the particularities of Polish. It is indicated that those measures, when applied to assessing a legal text, do not take into account the difficulties resulting from the legislator's use of means outside the general language norm, which are only found in the legal language. The justification for using them in legal texts is the empirically confirmed regularity that a linguistically difficult legal text causes interpretation difficulties. Apart from the 'general linguistic' readability measures, a measure specific to the legal language is presented,one connected with the existence of references. It is shown that the more unclear and difficult to understand the legal text is in general language terms, the more this text is saturated with references.
  The problems of differentiating the readability of a legal text depending on the type of reader (general, specialist) are discussed. The writer emphasises the need for the legislator to use analytical readability indices that take into account the particularities of the legal language,as well as the need to provide the general reader with knowledge on the law and the legal language.

  Back to top


  Cezary Błaszczyk
  Democratism of the New Deal against the constitutional judiciary
  The counter-majoritarian difficulty is one of the most important dilemmas of contemporary American constitutional law and political studies. There is no coincidence in the fact that presidents perceived as the most democratic ones (i.e. favoring more direct democracy): Thomas Jefferson, Andrew Jackson or Abraham Lincoln, were at times conflicted with judiciary. The most famous and important case of such confrontation was the opposition between the democratic doctrine of Franklin Delano Roosevelt and the Supreme Court during the Lochner era, in the 1930s. Because the New Deal was based on the state acting as the administrator and promoter of social and economic life, it was necessary, claimed the New Dealers, to vest the executive branch with a broader scope of powers. The authority to reform the political and legal systems was allegedly based on the will of the people - the outcome of the democratic elections and the expectations of the nation. However,many of the New Deal's provisions contradicted the traditional understanding of the Constitution, invoked by the Supreme Court during many of the judicial review cases. Thus the rule of law and separation of powers doctrine were confronted with the democratic aspects of the New Deal. The outcome of this encounter was decisive for the future shape of the political system of the United States and position of the Supreme Court in the system of government.

  Back to top


  Maciej Pichlak
  Practical positivism, theoretical positivism,living positivism
  The article considers a question about the current condition of legal positivism as one of the main traditional ways of understanding the law. For this sake, a differentiation between theoretical positivism (as the scientific school or the paradigm of legal sciences) and practical positivism (as the picture of law practically accepted by the majority of contemporary legal professionals) is proposed. Within this framework,the paper argues that positivism is still a dominant component of the practical world-view of legal professionals - the fact which is the main reason for this school's constant significance. Subsequently,practical positivism is interpreted within the framework of the sociology of knowledge - using such concepts as the life-world or the form of life - which allows to expose its nature as the unconscious and unquestionably accepted basis of legal thinking. The next part analyses the substance of contemporary positivism, including explicating its links with the rule of law. Finally, the last section tackles the question about the olitical and moral ideal which lie at the root of legal positivism. Highlighting such an ideal appears to be particularly relevant in the context of the current political disputes in Poland, in which legal positivism, together with the ideas of legalism and the rule of law, are from time to time accused of sabotaging political transformation.

  Back to top


  Wojciech Chróścielewski
  Public administration authority being bound by its own decision and the possibility of its auto-verification
  A public administration authority is bound by a decision it has issued from the time of its service or announcement, unless the Code of Administrative Procedure provides otherwise. The author analyses the powers of public administration authorities to auto-verify their own decisions, which powers are specified in the Code and in the Law on Proceedings before Administrative Courts. These powers include not only the right to directly modify or quash decisions, but also the right of the issuing authority to supplement its own decision, rectify any obvious errors in it or to provide an interpretation of the decision. In literature and case law major doubts are expressed about the scope of application of the methods of auto-verification of decisions analysed here. The author draws attention to them, while rejecting the term 'quashability of a decision' used by some legal scholars, which term is not adequate as reference to the administrative authority's ability to rectify its own decisions. The authority's power to rectify errors or mistakes in the decisions it has issued is a faster way of eliminating such defects than leaving these changes only in the hands of higher-ranking authorities. It is also a better and less expensive method of removing such defects than doing so as a result of a final judgment of an administrative court granting an appeal.

  Back to top


  Jakub Szmit
  Statutes of a trade union as a source of labour law
  Statutes are the fundamental internal instrument of organization of every trade union. Taking into consideration the range of issues regulated in this instrument,it can be said that it plays an even more significant role than statutes (articles of association) of most other legal persons. Therefore, considerations relating to different aspects of trade union statutes are extremely important and of great significance.
  Among the various planes of research, this paper focuses on the issue of trade union statutes as a source of labour law in the light of Art. 9 of the Labour Code. The author demonstrates, firstly, that it is possible to include in statutes some provisions which are norms of labour law and, secondly, analyses what mutual rights and obligations between a trade union (as the employer) and its employees can be regulated in this instrument.
  In addition to those reflections, the article also presents the theory which explains that trade union's statutes have a mixed obligational-normative legal character.

  Back to top


  Andrzej Jezusek
  A sequence of imprisonment and restriction of liberty as a reaction to the committed offence (Art. 37b of the Criminal Code)
  This paper concerns the mechanism of judicial imposition of a punishment in the form of a sequence of two punishments (imprisonment and restriction of liberty) on the basis of Art. 37b of the Criminal Code. The author defines the nature of this mechanism and discusses the permissibility of imposing a fine in addition to the sequence of punishments, the possibility of conditional suspension of serving the punishment of imprisonment, the manner of resolving the concurrence of Art. 37b CC with provisions that constitute the basis for extraordinary mitigation/aggravation of punishment, as well as the manner of calculating the limitation period for serving the penalties imposed within the sequence or the period after which a sequence of punishments is erased.

  Back to top


  Lech J. Żukowski
  Social efficiency of administrative law (an outline of the conception)
  The article presents a theoretical conception of the social efficiency of administrative law. A statement is put forward that the 'aim' of administrative law should be selected human needs, while the 'result' of its operation should be satisfying these needs in the public perception. Thus understood, the link between results and aims is referred to as the social efficiency of administrative law. The presented perspective is an alternative to the classical theories of examining the efficiency of legal norms. It does not refer directly to the behavioural sphere,but the result of the law's operation in the area of satisfying universal human needs; the scope of these needs was based on the so-called A.H. Maslov's pyramid. The article also touches upon the problems of methodology of the social efficiency of administrative law and the related contentious issues. The focus on the social dimension of operation follows on from an appreciation of the important role played by administrative law in the public sphere.

  Back to top


  Marek Szymała
  Right of defence and the possibility of punishing a party to tax proceedings with a penalty for breach of order
  This article discusses, from the point of view of the right of defence, and specifically in the context of the privilege against self-incrimination, the issue of punishing a party to tax proceedings that has not provided explanations or has not submitted evidence requested by the tax authority with a penalty for breach of order specified in the Tax Ordinance Act. The author also discusses the rights and duties of the counsel representing such a party, paying special attention to the importance of the counsel's duty of confidentiality and the role of the counsel. The analysis is based on literature and case law of administrative courts and of the European Court of Human Rights.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja "Państwa i Prawa"
  ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
  00-330 Warszawa
  tel./fax 22 628 82 96, 22 828 01 10
  e-mail: panstwoiprawo@wolterskluwer.pl


  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Iga
  10-04-2021
  Ocena: 5/5
  Ciekawa lektura dla prawników. W tym numerze szczególnie zainteresowały mnie artykuły dotyczące medycyny. Moją szczególną uwagę przykuł tekst profesorów Guzik-Makaruk i Hołdy o tym, jak wygląda od strony prawnej kwestia oddawania narządów przez osoby zmarłe
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Państwo i Prawo - Nr 10/2021 [908]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2021 [907]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2021 [906]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2021 [905]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2021 [904]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2021 [903]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2021 [902]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2021 [901]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2021 [900]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2021 [899]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2020 [898]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2020 [897]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2020 [896]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2020 [895]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2020 [894]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2020 [893]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2020 [892]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2020 [891]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2020 [890]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2020 [889]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2020 [888]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2020 [887]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2019 [886]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2019 [885]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2019 [884]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2019 [883]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2019 [882]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2019 [881]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2019 [880]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2019 [879]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2019 [878]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2019 [877]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2019 [876]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2019 [875]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2018 [874]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2018 [873]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2018 [872]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2018 [871]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2018 [870]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2018 [869]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2018 [868]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2018 [867]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2018 [866]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2018 [865]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2018 [864]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2018 [863]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2017 [862]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2017 [861]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2017 [860]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2017 [859]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2017 [858]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2017 [857]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2017 [856]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2017 [855]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2017 [854]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2017 [853]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2017 [852]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2017 [851]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2016 [850]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2016 [849]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2016 [848]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2016 [847]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2016 [846]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2016 [845]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2016 [844]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2016 [842]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2016 [841]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2016 [840]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2016 [839]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2015 [838]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2015 [837]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2015 [836]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2015 [835]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2015 [834]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2015 [832]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2015 [832]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2015 [831]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2015 [830]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2015 [829]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2015 [828]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2015 [827]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2014 [826]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2014 [825]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2014 [824]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2014 [823]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2014 [822]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2014 [821]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2014 [820]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2014 [819]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2014 [818]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2014 [817]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2014 [816]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2014 [815]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2013 [814]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2013 [813]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2013 [812]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2013 [811]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2013 [810]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2013 [809]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2013 [808]

  Państwo i Prawo - 5/2013 [807]

  Państwo i Prawo - 4/2013 [806]

  Państwo i Prawo - 3/2013 [805]

  Państwo i Prawo - 2/2013 [804]

  Państwo i Prawo - 1/2013 [803]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora