Facebook

Darmowa_dostawa_adaptacja_SPRING-3867_1920x60.jpg [55.23 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Pismo ukazuje się od 1995 r.
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa oraz organy gmin, powiatów i województw.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
83,70 83,70
Cena regularna: 93,00
93,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Science...

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
"

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Zasady utraty mandatu wójta oraz biernego prawa wyborczego

W przytoczonym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z 16.07.1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw jest zgodny z art. 2, art. 32 i art. 60 Konstytucji Rzeczypospolitej
...

"

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Zasady utraty mandatu wójta oraz biernego prawa wyborczego

W przytoczonym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z 16.07.1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw jest zgodny z art. 2, art. 32 i art. 60 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawcy – Rada Gminy w Czosnowie i Rada Gminy w Czarnej Dąbrówce – zakwestionowali przepis art. 7 ust. 2 pkt 2 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw pozbawiający osoby, wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego, biernego prawa wyborczego do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

Zdaniem wnioskodawców obecnie obowiązująca procedura utraty mandatu oraz biernego prawa wyborczego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nie odpowiada standardom demokratycznego państwa prawnego i nie respektuje zasady przewidywalności i pewności prawa. Warunkowe umorzenie postępowania nie wiąże się z uznaniem winy oskarżonego w formie przewidzianej dla wyroku skazującego. W świetle obowiązującego prawa osoba, w stosunku do której warunkowo umorzono postępowanie, powinna być zatem uważana za niewinną, ponieważ nie zostało obalone domniemanie jej niewinności. Jednocześnie kwestionowany przepis, w ocenie wnioskodawców, różnicuje bez dostatecznego uzasadnienia zarówno kandydatów do objęcia stanowiska wójta (burmistrza, prezydenta miasta),jak i osoby już sprawujące to stanowisko. Utrata mandatu oraz prawa wybieralności została uzależniona bowiem od tego, czy za popełniony czyn sąd wymierzył karę albo warunkowo umorzył postępowanie, czy też uznając oskarżonego za winnego popełnienia przestępstwa, odstąpił od wymierzenia kary. W ostatnim przypadku sąd, przypisując oskarżonemu przestępstwo,w ogóle nie wymierza mu kary. Nie traci zatem mandatu wójta ani prawa wybieralności, co – zdaniem wnioskodawców – jest sprzeczne z zasadą równości i niedyskryminacji oraz zasadą równego dostępu do służby publicznej. Zdaniem Trybunału sytuacja osób, wobec których podjęto dwa różne rozstrzygnięcia, nie jest jednakowa. Różni je prawne znaczenie podjętego orzeczenia sądowego. Trybunał podzielił pogląd Sądu Najwyższego, że kodeks postępowania karnego wyraźnie rozróżnia skazanie i warunkowe umorzenie jako dwie merytorycznie odmienne decyzje procesowe. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, różne potraktowanie – z punktu widzenia utraty prawa wybieralności – osób, wobec których zapadł wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne,oraz osób, wobec których zapadł wyrok z odstąpieniem od wymierzenia kary, nie nosi cech arbitralności. Nie oznacza to, że ustawodawca nie może odmiennie ukształtować kręgu podmiotów,wobec których dojdzie do utraty prawa wybieralności. Ustawodawca, kreując pewien zakres podmiotowy, do którego odnosi się jakiś reżim prawny, działa w granicach przysługującej mu swobody prowadzenia polityki legislacyjnej. Taka regulacja podlega normalnej kontroli konstytucyjności z punktu widzenia zachowania wymagań art. 32 Konstytucji (zakaz arbitralnego różnicowania w obrębie praw i wolności konstytucyjnie chronionych; zakaz dyskryminacji). Uznanie, że kwestionowana regulacja nie różnicuje podmiotów podobnych (są to podmioty różne), a przyjęte kryterium, decydujące o utracie prawa wybieralności, że nie jest kryterium 6 OwSS 3/2010 TK Zasady utraty mandatu wójta oraz biernego prawa wyborczego Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 marca 2010 r. (K 19/09)* W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Grzybowski – przewodniczący, Maria Gintowt-Jankowicz, Wojciech Hermeliński, Marek Kotlinowski,Ewa Łętowska – sprawozdawca, protokolant: Krzysztof Zalecki,po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawców oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawach 16.02.2010 i 23.03.2010 r.: 1) wniosku Rady Gminy Czosnów o zbadanie zgodności art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z 16.07.1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z art. 32 i art. 60 Konstytucji,2) wniosku Rady Gminy Czarna Dąbrówka o zbadanie zgodności art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2, art. 32 i art. 60 Konstytucji,orzeka: Artykuł 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z 16.07.1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw jest zgodny z art. 2, art. 32 i art. 60 Konstytucji RP. arbitralnym, doprowadziły do stwierdzenia, że nie doszło do naruszenia ani zasady równości,ani zasady dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Trybunał zwrócił też uwagę, że obowiązek poszanowania woli wyborców wyrażonej w demokratycznym akcie głosowania nawiązuje do zasady kadencyjności wynikającej z art. 169 ust. 2 Konstytucji. Zgodnie z art. 169 ust. 3 Konstytucji zasady i tryb wyborów oraz odwoływania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa. A zatem Konstytucja,w przypadku wyborów do organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, pozostawia ustawodawcy większy luz decyzyjny w zakresie regulacji praw wyborczych (w tym warunków posiadania biernego prawa wyborczego). Prawo bierne obejmuje sobą uprawnienie do bycia wybranym, a także do sprawowania mandatu uzyskanego w wyniku niewadliwie przeprowadzonych wyborów. Jest – co oczywiste – możliwe pozbawienie mandatu na zasadach przewidzianych w ustawie i z przyczyn koniecznych w demokratycznym państwie prawa. Przyczyny te podlegają kontroli konstytucyjności, m.in. z punktu widzenia proporcjonalności przyczyn decydujących o przekreśleniu wyniku wyborów. Trybunał Konstytucyjny już raz badał art. 7 ust. 2 pkt 2 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z tego właśnie punktu widzenia w sprawie z 24.11.2008 r. (K 66/07, OTK-A 2008/9, poz. 158,OwSS 2009/4, poz. 82) i nie dopatrzył się niezgodności przepisu z art. 31 ust. 3 Konstytucji."
CYTAT OwSS nr 3/2010

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Wstęp

Rozwiń Zwiń

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2017

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015 [87]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2014 [82]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty