Facebook

Baner_Podreczniki_akademickie_20_procent_tylko_72h_1920x60.jpg [26.17 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2021

Pismo ukazuje się od 1995 r.
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa oraz organy gmin, powiatów i województw.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
100,80 100,80
Cena regularna: 112,00
112,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Science...

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE

Zasady rozliczania dotacji udzielonych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w okresie
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 7

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 25 maja 2021 r. (SKO 4030/10/21) | str. 8
Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej – nałożenie obowiązku skutkującego
de facto budową sieci
...

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE

Zasady rozliczania dotacji udzielonych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w okresie
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 7

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 25 maja 2021 r. (SKO 4030/10/21) | str. 8
Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej – nałożenie obowiązku skutkującego
de facto budową sieci kanalizacyjnej i ponoszeniem kosztów z tym związanych
(omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 13

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 6 lipca 2021 r. (SKO 4103/9/21) | str. 14

Odstąpienie od wymierzenia właścicielowi pojazdu zarejestrowanego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej administracyjnej kary pieniężnej z tytułu niedopełnienia obowiązku
zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 17

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 29 czerwca 2021 r. (SKO 4143/27/21) | str. 19

WOJEWODOWIE

Wprowadzenie obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 24

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z 18 maja 2021 r. (NK-N.4131.144.2.2021.MF) | str. 24

Zakres przedmiotowy uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 34

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 11 marca 2021 r. (III SA/Gl 789/20) | str. 34

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Fundusz sołecki (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 42

Uchwała nr 39/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 2 lutego 2021 r. | str. 42

Uchwała nr 16/56/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 28 kwietnia 2021 r. | str. 47

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 maja 2021 r. (l GSK 219/21) | str. 48

Zmiany w budżecie (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 53

Uchwała nr 17/40/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 30 czerwca 2021 r. | str. 53

Uchwała nr 90/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 27 kwietnia 2021 r. | str. 60

Uchwała nr 15/36/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 2 czerwca 2021 r. | str. 63

Dotacje (omówienie: Justyna Przedańska) | str. 67

Uchwała nr 10/102/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 19 kwietnia 2021 r. | str. 68

Uchwała nr 068/g255/D/21 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 22 kwietnia 2021 r. | str. 70

Uchwała nr 86/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 27 kwietnia 2021 r. | str. 74

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 maja 2021 r. (l GSK 169/21) | str. 75

Uchwała nr 13/46/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 9 kwietnia 2021 r. | str. 80

Uchwała nr 13/141/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 10 czerwca 2021 r. | str. 81

Uchwała nr 14/33/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 18 maja 2021 r. | str. 83

Gospodarowanie odpadami komunalnymi (omówienie: Justyna Przedańska) | str. 86

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 lutego 2021 r. (III FSK 2798/21) | str. 87

GLOSY

Maciej Hadel, Wykładnia art. 12 ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. specustawy covidowej | str. 92

Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 1 czerwca 2021 r.
(II SA/Bk 369/21) | str. 92

Jakub Mrożek, Niedopuszczalność złożenia skargi na bezczynność (przewlekłość) po zakończeniu
postępowania | str. 103

Glosa krytyczna do uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 czerwca 2020 r.
(II OPS 5/19) | str. 103

Marcin Rulka, W sprawie dopuszczalności powołania komisji rewizyjnej, w której jeden
z klubów radnych nie jest reprezentowany | str. 119

Glosa częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z 6 czerwca 2019 r. (II SA/Ke 256/19) | str. 119

Tomasz Wołowiec, Związanie organu podatkowego danymi z ewidencji gruntów i budynków
a skutki podatkowe w podatku od nieruchomości | str. 125

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 czerwca 2020 r. (II FSK 645/20) | str. 125

Wiktor Podsiadło, Przewłaszczenie na zabezpieczenie a opodatkowanie podatkiem
od nieruchomości – przegląd i analiza orzecznictwa sądów administracyjnych z lat 2016–2020 | str. 132

Warunki przyjmowania tekstów do druku | str. 140

Table of contents

Rozwiń Zwiń

SELF-GOVERNMENT BOARDS OF APPEAL

Principles of settling grants awarded from the budget of territorial self-government units during
the period of the state of epidemic threat or state of epidemic (overview: Magdalena Raguszewska)  | p. 7
Decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 25 May 2021 (SKO 4030/10/21) | p. 8
Connection of
...

SELF-GOVERNMENT BOARDS OF APPEAL

Principles of settling grants awarded from the budget of territorial self-government units during
the period of the state of epidemic threat or state of epidemic (overview: Magdalena Raguszewska)  | p. 7
Decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 25 May 2021 (SKO 4030/10/21) | p. 8
Connection of real property to an existing sewerage system – imposition of the obligation
resulting in the actual construction of a sewerage system and incurring the related costs
(overview: Magdalena Raguszewska) | p. 13
Decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 6 July 2021 (SKO 4103/9/21) | p. 14
Withdrawal from the imposition of an administrative fine on the owner of a vehicle registered
in Poland for failing to comply with the obligation to notify the head of the county about
the acquisition or disposal of a vehicle (discussion: Magdalena Raguszewska) | p. 17
Decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 29 June 2021 (SKO 4143/27/21) | p. 19

VOIVODS

Introduction of obligatory COVID-19 vaccinations (overview: Gabriel Węgrzyn) | p. 24
Supervisory decision of the Voivod of Dolny Śląsk of 18 May 2021 (NK-N.4131.144.2.2021.MF) | p. 24
Subject matter of the resolution on the principles of locating places for selling and serving alcoholic
beverages in the municipality (overview: Tomasz Judecki) | p. 34
Ruling of the Voivodship Administrative Court in Gliwice of 11 March 2021 (III SA/Gl 789/20) | p. 34

REGIONAL CHAMBERS OF AUDIT

The parish fund (overview: Ryszard P. Krawczyk) | p. 42
Resolution no. 39/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Lublin of 2 February 2021 | p. 42
Resolution no. 16/56/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 28 April 2021 | p. 47
Ruling of the Supreme Administrative Court of 6 May 2021 (I GSK 219/21) | p. 48
Changes in the budget (overview: Ryszard P. Krawczyk) | p. 53
Resolution no. 17/40/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Opole of 30 June 2021 | p. 53
Resolution no. 90/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Lublin of 27 April 2021 | p. 60
Resolution no. 15/36/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Opole of 2 June 2021 | p. 63
Grants (overview: Justyna Przedańska) | p. 67
Resolution no. 10/102/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Białystok of 19 April 2021 | p. 68
Resolution no. 068/g255/D/21 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Gdańsk of 22 April 2021 | p. 70
Resolution no. 86/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Lublin of 27 April 2021 | p. 74
Ruling of the Supreme Administrative Court of 6 May 2021 (I GSK 169/21) | p. 75
Resolution no. 13/46/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 9 April 2021 | p. 80

TABLE OF CONTENTS & ABSTRACTS

Resolution no. 13/141/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Białystok of 10 June 2021 | p. 81
Resolution no. 14/33/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Opole of 18 May 2021 | p. 83
Municipal waste management (overview: Justyna Przedańska) | p. 86
Ruling of the Supreme Administrative Court of 4 February 2021 (III FSK 2798/21) | p. 87

COMMENTARIES

Maciej Hadel, Interpretation of Article 12, para. 2 of the Act of the Special Covid Act
of 2 March 2020 | p. 92
Critical commentary on the judgment of the Voivodship Administrative Court in Białystok of 1 June 2021.
(II SA/Bk 369/21) | p. 92
Jakub Mrożek, Inadmissibility of filing a complaint about inaction (tardiness) after the completion
of proceedings | p. 103
Critical commentary on the resolution of seven judges of the Supreme Administrative Court of 22 June 2020
(II OPS 5/19) | p. 103
Marcin Rulka, The admissibility to appoint an audit committee in which one of the councillor
clubs is not represented | p. 119
Partially critical commentary on the judgment of the Voivodship Administrative Court in Kielce
of 6 June 2019 (II SA/Ke 256/19) | p. 119
Tomasz Wołowiec, The binding nature of the data from the register of land and buildings
on the tax authority and tax consequences from property tax | p. 125
Approving commentary on the judgment of the Supreme Administrative Court of 16 June 2020
(II FSK 645/0) | p. 125
Wiktor Podsiadło, Alienation as security and taxation with property tax – review and analysis
of the case law of the administrative courts from 2016–2020 | p. 132
Conditions of accepting articles for publication | p. 140

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2017

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015 [87]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2014 [82]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty