Facebook

Grafika_polski_lad_2022_1920x60_v1.jpg [36.05 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2021

Pismo ukazuje się od 1995 r.
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa oraz organy gmin, powiatów i województw.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
100,80 100,80
Cena regularna: 112,00
112,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Science...

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE


Prawo do świadczenia wychowawczego – przesłanka zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 7
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 12 stycznia 2021 r.
(SKO 4318/852/20) | str. 10

Przesłanki wydania nakazu usunięcia nawiezionych mas ziemnych z nieruchomości na
...

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE


Prawo do świadczenia wychowawczego – przesłanka zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 7
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 12 stycznia 2021 r.
(SKO 4318/852/20) | str. 10

Przesłanki wydania nakazu usunięcia nawiezionych mas ziemnych z nieruchomości na podstawie art. 26 ust. 2
ustawy o odpadach (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 16
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 3 marca 2021 r. (SKO 4133/1/21) | str. 18

Zakres podmiotowy obowiązku uiszczenia „opłaty śmieciowej” w przypadku nieruchomości zabudowanych
budynkami wielolokalowymi, w których nie wyodrębniono własności lokali (omówienie: Mikołaj Darmosz) | str. 26
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z 16 kwietnia 2021 r.
(SKO.F/41.4/ 186 /2021/3453) | str. 27

WOJEWODOWIE

Ograniczenia stosowania jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych jako przepisy porządkowe (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 33
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z 27 lutego 2020 r. (NK-N.4131.144.3.2020.MF) | str. 33

Wyznaczanie obszarów odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW
(omówienie: Tomasz Judecki) | str. 48
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z 17 grudnia 2020 r.
(NK-N.4131.52.55.2020.2020.Mc2) | str. 48

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Dotacje celowe (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 52
Uchwała nr KI.4110.44.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 3 lutego 2021 r. | str. 52

Dotacja na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 55
Uchwała nr 8/82/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 19 marca 2021 r. | str. 55

Dotacje na prace konserwatorskie (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 56
Uchwała nr VII.49.K.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 29 marca 2021 r. | str. 56

Pomoc finansowa dla wspólnot mieszkaniowych (omówienie: Justyna Przedańska) | str. 59
Uchwała nr VII.47.K.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 29 marca 2021 r. | str. 59

Zwolnienie z podatku od nieruchomości (omówienie: Justyna Przedańska) | str. 63
Uchwała nr 72/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 31 marca 2021 r. | str. 63
Uchwała nr 1/2/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 7 stycznia 2021 r. | str. 65
Uchwała nr KI.4110.86.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 24 marca 2021 r. | str. 67

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stawka ryczałtowa
(omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 70
Uchwała nr 3/28/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 27 stycznia 2021 r. | str. 70

Termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 74
Uchwała nr 1/2/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 7 stycznia 2021 r. | str. 74

Wysokość stawki podwyższonej za nieselektywne zbieranie odpadów (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 76
Uchwała nr 7/19/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 10 lutego 2021 r. | str. 76

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wybór metody, termin i tryb
(omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 78
Uchwała nr 46/156/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 18 grudnia 2020 r. | str. 79
Uchwała nr 6/60/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 26 lutego 2021 r. | str. 94
Uchwała nr 8/79/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 19 marca 2021 r. | str. 98

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kompostowanie bioodpadów
(omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 100
Uchwała nr 8/26/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 24 lutego 2021 r. | str. 100

GLOSY

Kazimierz Bandarzewski, Dopuszczalność przyznania w statucie powiatu przewodniczącemu
organu stanowiącego prawa inicjatywy uchwałodawczej | str. 102
Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2021 r.
(III OSK 3241/21) | str. 102

Maciej Hadel, Robert Suwaj, Charakter prawny terminu załatwienia sprawy z art. 12 ust. 4b ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawy drogowej) | str. 111
Glosa krytyczna do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydziału Cywilnego z 5 listopada 2020 r.
(I ACa 857/19) | str. 111


Paweł Daniel, Granice władztwa planistycznego gminy – możliwość wprowadzenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
zakazu stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe | str. 118
Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 grudnia 2020 r.
(II OSK 1382/20) | str. 118

Maciej P. Gapski, Charakter prawny postępowania o odmowie udostępnienia informacji publicznej | str. 125
Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 listopada 2016 r. (I OSK 1372/15) | str. 125

Marcin Gubała, Legalność regulaminu przystani portowej | str. 132
Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 3 grudnia 2020 r. 
(II SA/Ol736/20) | str. 132

Warunki przyjmowania tekstów do druku | str. 140

Table of contents

Rozwiń Zwiń

SELF-GOVERNMENT BOARDS OF APPEAL

The right to upbringing benefit – premise of living in the Republic of Poland during the state of the Covid-19 epidemic
(overview: Magdalena Raguszewska) | p. 7
Decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 12 January 2021 (SKO 4318/852/20) | p. 10

Rationale for issuing
...

SELF-GOVERNMENT BOARDS OF APPEAL

The right to upbringing benefit – premise of living in the Republic of Poland during the state of the Covid-19 epidemic
(overview: Magdalena Raguszewska) | p. 7
Decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 12 January 2021 (SKO 4318/852/20) | p. 10

Rationale for issuing an order to remove the earth masses brought from real property under Article 26, para. 2 of the Act on Solid Waste
(overview: Magdalena Raguszewska) | p. 16
Decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 3 March 2021 (SKO 133/1/21) | p. 18

Scope of the obligation of individuals to pay the ‘waste fee’ in the case of real property developed with blocks of flats, in which
the ownership of individual flats has not been separated (overview: Mikołaj Darmosz) | p. 26
Decision of the Self-Government Board of Appeal in Katowice of 16 April 2021 (SKO.F/41.4/186/2021/3453) | p. 27

VOIVODS

Restrictions on the use of disposable plastic products as orderliness regulations (overview: Gabriel Węgrzyn) | p. 33
Supervisory decision of the Voivod of Dolny Śląsk of 27 February 2020 (NK-N.4131.144.3.2020.MF) | p. 33

Designation of areas of renewable energy sources with a capacity of over 100 kW (overview: Tomasz Judecki) | p. 48
Supervisory decision of the Voivod of Dolny Śląsk of 17 December 2020 (NK-N.4131.52.55.2020.Mc2) | p. 48

REGIONAL CHAMBERS OF AUDIT

Special purpose grants (overview: Ryszard P. Krawczyk) | p. 52
Resolution no. KI.4110.44.2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Kraków of 3 February 2021 | p. 52

Grant for the fulfilment of delegated government administration tasks (overview: Ryszard P. Krawczyk) | p. 55
Resolution no. 8/82/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Białystok of 19 March 2021 | p. 55

Grants for conservation work (overview: Ryszard P. Krawczyk) | p. 56
Resolution no. VII.49.K.2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Szczecin of 29 March 2021 | p. 56

Financial aid to housing communities (overview: Justyna Przedańska) | p. 59
Resolution no. VII.47.K.2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Szczecin of 29 March 2021 | p. 59

TABLE OF CONTENTS & ABSTRACTS

Exemption from property tax (overview: Justyna Przedańska) | p. 63
Resolution no. 72/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Lublin of 31 March 2021 | p. 63
Resolution no. 1/2/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Opole of 7 January 2021 | p. 65
Resolution no. KI.4110.86.2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Kraków of 24 March 2021 | p. 67

Fees for municipal waste management – lump sum rate (overview: Ryszard P. Krawczyk) | p. 70
Resolution no. 3/28/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Białystok of 27 January 2021 | p. 70

Timing of the payment of the fee for municipal waste management (overview: Ryszard P. Krawczyk) | p. 74
Resolution no. 1/2/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 7 January 2021 | p. 74

Level of the rate for the non-selective collection of waste (overview: Ryszard P. Krawczyk) | p. 76
Resolution no. 7/19/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 10 February 2021 | p. 76

Fee for municipal waste management – choice of method, timing and procedure (overview: Ryszard P. Krawczyk) | p. 8
Resolution no. 46/156/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 18 December 2020 | p. 79
Resolution no. 6/60/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Białystok of 26 February 2021 | p. 94
Resolution no. 8/79/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Białystok of 19 March 2021 | p. 98

Rate of the fee for municipal waste management – composting of bio-waste (overview: Ryszard P. Krawczyk) | p. 100
Resolution no. 8/26/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 24 February 2021 | p. 100

COMMENTARIES

Kazimierz Bandarzewski, Admissibility of conferring the right of resolution initiative to the chairman of the legislative
body in the county’s statutes | p. 102
Approving commentary on the judgment of the Supreme Administrative Court of 13 January 2021 (III OSK 3241/21) | p. 102

Maciej Hadel, Robert Suwaj, Legal nature of the deadline for settling a case under Article 12,para. 4b of the Act on special
principles of preparing and conducting investments in public roads (Special Road Act) | p. 111
Critical commentary on the judgment of the Court of Appeal in Katowice, 1st Civil Division, of 5 November 2020 (I ACa 857/19) | p. 111

Paweł Daniel, The limits of a municipality’s planning authority – the ability to introduce a prohibition to use solid
fuel boilers and cookers in the land use plan | p. 118
Approving commentary to the judgment of the Supreme Administrative Court of 16 December 2020 (II OSK 1382/20) | p. 118

Maciej P. Gapski, Legal nature of the proceedings on the refusal to provide public information | p. 125
Approving commentary regarding the judgment of the Supreme Administrative Court of 4 November 2016 (I OSK 1372/15) | p. 125

Marcin Gubała, Legality of harbour regulations | p. 132
Approving commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Olsztyn of 3 December 2020 (II SA/Ol 736/20) | p. 132

Conditions of accepting articles for publication | p. 140

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2017

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015 [87]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2014 [82]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty