Facebook

Pakiety_zbiorow_bannery_SPRING-3812_Pakiet_1_1920x60.jpg [52.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Pismo ukazuje się od 1995 r.
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa oraz organy gmin, powiatów i województw.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
94,50 94,50
Cena regularna: 105,00
105,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Science...

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Nieuwzględnienie cofnięcia odwołania z powodu nieuzyskania przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wymaganej zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przed wystąpieniem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str.
...

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Nieuwzględnienie cofnięcia odwołania z powodu nieuzyskania przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wymaganej zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przed wystąpieniem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 7

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 22 kwietnia 2020 r. (SKO 4122/37/20) | str. 8

Świadczenie pielęgnacyjne dla osoby posiadającej ustalone prawo do emerytury – skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 25 lutego 2020 r. (IV SA/Wr 430/19) (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 14

Skarga kasacyjna Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 3 czerwca 2020 r. (SKO 510/33/20), reprezentowanego przez radczynię prawną, dr hab. nauk prawnych Renatę Babińską-Górecką, od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 25 lutego 2020 r. (IV SA/Wr 430/19) | str. 15

Zawieszenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na wniosek spółdzielni mieszkaniowej w związku ze sprzeciwem członków spółdzielni (omówienie: Magdalena Raguszewska)  | str. 25

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 10 września 2019 r. (SKO 4131/50/19)  | str. 26

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów

Uchwała w sprawie parku kulturowego – ustanowienie zakazu prowadzenia działalności usługowej o charakterze erotycznym (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 28

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 lutego 2020 r. (II OSK 932/18) | str. 28

Niedopuszczalność powołania rady kobiet jako organu gminy o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 37

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 21 stycznia 2020 r. (II SA/Ol 962/19) | str. 37

Zakres regulacji uchwały w przedmiocie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie budżetu partycypacyjnego (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 43

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 21 stycznia 2020 r. (III SA/Gl 944/19) | str. 43

Ustrój, organizacja województwa i zakres kompetencji jego organów Niedopuszczalność zaskarżania do sądu administracyjnego apeli i oświadczeń w kwestiach światopoglądowych w postaci uchwały sejmiku województwa w sprawie sprzeciwu wobec prób wprowadzenia „ideologii LGBT” do wspólnot samorządowych oraz promocji tej ideologii w życiu publicznym (omówienie: Gabriel Węgrzyn)  | str. 54

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 30 września 2019 r. (II SA/Ke 650/19) | str. 54

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania

Zmiany w budżecie jednostki samorządu terytorialnego (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 59

Uchwała nr 179/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 5 maja 2020 r. | str. 59

Uchwała nr 4/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 24 lutego 2020 r. | str. 62

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 62

Uchwała nr 0102-28/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 16 stycznia 2020 r. | str. 65

Płatność podatków lokalnych w związku z epidemią COVID-19 (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 69

Uchwała nr KI-411/162/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 27 maja 2020 r. | str. 69

Uchwała nr 9/181/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 1 czerwca 2020 r. | str. 71

Uchwała nr KI-411/181/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 10 czerwca 2020 r. | str. 73

Uchwała nr 17/81/2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 18 maja 2020 r. | str. 76

Uchwała nr 20/92/2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 29 maja 2020 r. | str. 77

Zaciąganie długoterminowych kredytów | str. 80

Uchwała nr XIV.116.K.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 3 czerwca 2020 r. | str. 80

GLOSY

Robert Suwaj, Dopuszczalność wniesienia skargi na bezczynność po wydaniu decyzji przez organ | str. 82

Glosa krytyczna do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 czerwca 2020 r. (II OPS 5/19) | str. 82

Paweł Daniel, Możliwość wprowadzenia przez radę gminy zmian do przedłożonego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych | str. 99

Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 5 września 2019 r. (IV SA/Po 405/19)  | str. 99

Krzysztof Gruszecki, Pojęcie terenów zieleni w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody | str. 107

Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 czerwca 2019 r. (VIII SA/Wa 358/19)  | str. 107

Marcin Rulka, Prawo do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego | str. 112

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 września 2019 r. (I GSK 1324/18) | str. 112

Ewa Żołnierczyk, Przesłanki zwolnienia z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej | str. 124

Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 21 maja 2018 r. (IV SA/Gl 1108/17)  | str. 124

Tomasz Wołowiec, Domki kempingowe i grunty sklasyfikowane jako Bi-Ls a zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości | str. 131

Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 17 lipca 2019 r. (I SA/Gd 626/19)  | str. 131

Warunki przyjęcia tekstów do druku | str. 140

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2017

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015 [87]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2014 [82]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty