Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Pismo ukazuje się od 1995 r.
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa oraz organy gmin, powiatów i województw.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
100,80 100,80
Cena regularna: 112,00
112,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Science...

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE

Wpływ przepisów specjalnych ustaw przeciwpandemicznych na przedawnienie zobowiązań podatkowych (omówienie: Mikołaj Darmosz) | str. 7
Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z 19 stycznia 2021 r. (SKO.FP/41.4/617/2020/15319) | str. 8

Umorzenie i przedawnienie zobowiązania do zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (omówienie: Mikołaj Darmosz) | str. 12
Decyzja
...

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE

Wpływ przepisów specjalnych ustaw przeciwpandemicznych na przedawnienie zobowiązań podatkowych (omówienie: Mikołaj Darmosz) | str. 7
Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z 19 stycznia 2021 r. (SKO.FP/41.4/617/2020/15319) | str. 8

Umorzenie i przedawnienie zobowiązania do zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (omówienie: Mikołaj Darmosz) | str. 12
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z 26 marca 2020 r. (SKO.FE/41.4/23/2020/3141) | str. 12

Decyzja odmawiająca ustalenia warunków zabudowy z powodu naruszenia interesu osób trzecich poprzez pozbawienie dostępu do drogi publicznej (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 18
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 21 grudnia 2020 r. (SKO 4122/129/20) | str. 19

Odmowa wydania zaświadczenia o samodzielności lokali magazynowych (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 27
Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 10 listopada 2020 r. (SKO 4401/67/20)

WOJEWODOWIE

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – zakres przedmiotowy (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 33
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 listopada 2020 r. (II OSK 1821/20) | str. 33

Apele i oświadczenia organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego – zakres spraw publicznych o znaczeniu lokalnym (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 37
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z 31 grudnia 2020 r. (P-1.4131.381.2020.EM) | str. 37

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 42
Uchwała nr 58/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 17 lutego 2020 r. | str. 42

Dotacje (omówienie: Justyna Przedańska) | str. 45
Uchwała nr 64/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 17 lutego 2020 r. | str. 45
Uchwała nr 233/XII/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 28 maja 2020 r. | str. 47
Uchwała nr KI-411/218/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 19 sierpnia 2020 r. | str. 50
Uchwała nr KI-411/217/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 19 sierpnia 2020 r. | str. 52

Wybór metody za ustalanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (omówienie: Justyna Przedańska) | str. 57
Uchwała nr 46/156/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 18 grudnia 2020 r. | str. 58
Uchwała nr 39/143/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 14 października 2020 r. | str. 73
Uchwała nr 0102-252/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 6 lipca 2020 r. | str. 75

Prawnie dopuszczalna treść deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 78
Uchwała nr 45/151/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 16 grudnia 2020 r. | str. 78
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 22 lipca 2020 r. (II SA/Kr 23/20) | str. 78

Wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi (omówienie: Justyna Przedańska) | str. 85
Uchwała nr 98/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 4 maja 2020 r. | str. 85
Uchwała nr 47/162/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 23 grudnia 2020 r. | str. 90

COVID-19 a pomoc publiczna (omówienie: Justyna Przedańska) | str. 93
Uchwała nr XIV.108.K.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 3 czerwca 2020 r. | str. 93

GLOSY

Bartosz Rakoczy, Charakter prawny obowiązku organu wykonawczego gminy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków | str. 98
Glosa częściowo krytyczna do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 października 2020 r. (II OSK 2151/20) | str. 98

Wojciech Gonet, Skutki zawarcia umowy zbycia nieruchomości Skarbu Państwa przez starostę bez zgody wojewody | str. 106
Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 marca 2014 r. (I OSK 3043/13) | str. 106

Paweł Daniel, Sposób ustalenia wynagrodzenia geodety w postępowaniu rozgraniczeniowym | str. 114
Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 listopada 2020 r. (I OSK 1300/20) | str. 114

Tomasz Wołowiec, Sposób wyznaczenie inkasentów opłaty miejscowej | str. 121
Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 września 2018 r. (II FSK 2164/18) | str. 121

Dominik J. Kościuk, Ocena oddziaływania anten telefonii komórkowej na środowisko w sprawach dotyczących lokalizowania i budowy stacji bazowej, w skład której wchodzi więcej niż jedna antena sektorowa | str. 130
Glosa częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 10 grudnia 2020 r. (II SA/Lu 372/20) | str. 130

Warunki przyjmowania tekstów do druku | str. 138

Table of contents

Rozwiń Zwiń

SELF-GOVERNMENT BOARDS OF APPEAL

Impact of the provisions of special anti-pandemic acts on the limitation of tax liabilities (overview: Mikołaj Darmosz) | p. 7
Resolution of the Self-Government Board of Appeal in Katowice of 19 January 2021 (SKO.FP/41.4/617/2020/15319) | p. 7

Discontinuation and limitation of the obligation to refund the fee for
...

SELF-GOVERNMENT BOARDS OF APPEAL

Impact of the provisions of special anti-pandemic acts on the limitation of tax liabilities (overview: Mikołaj Darmosz) | p. 7
Resolution of the Self-Government Board of Appeal in Katowice of 19 January 2021 (SKO.FP/41.4/617/2020/15319) | p. 7

Discontinuation and limitation of the obligation to refund the fee for staying in a social welfare home (overview: Mikołaj Darmosz) | p. 12
Decision of the Self-Government Board of Appeal in Katowice of 26 March 2020 (SKO.FE/41.4/23/2020/3141) | p. 12

Decision refusing to grant planning permission because of a breach of the interest of third parties by depriving them of access to a public road (overview: Magdalena Raguszewska) | p. 18
Decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 21 December 2020 (SKO 4122/129/20) | p. 19

Refusal to issue a certificate of independence of storage premises (overview: Magdalena Raguszewska) | p. 27
Decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 10 November 2020 (SKO 4401/67/20) | p. 28

VOIVODS

The care for homeless animals and prevention of homelessness for animals programme – scope of the programme (overview: Tomasz Judecki) | p. 33
Ruling of the Supreme Administrative Court of 4 November 2020 (II OSK 1821/20) | p. 33

Appeals and declarations of the territorial self-government unit’s decision-making body – scope of public matters of local importance (overview: Gabriel Węgrzyn) | p. 37
Supervisory decision of the Zachodniopomorskie Voivod of 31 December 2020 (No. P-1.4131.381.2020.EM) | p. 37

REGIONAL CHAMBERS OF AUDIT

Co-financing of the construction of home sewage treatment plants (overview: Ryszard P. Krawczyk) | p. 42
Resolution no. 58/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Zielona Góra of 17 February 2020 | p. 42

Grants (overview: Justyna Przedańska) | p. 45
Resolution no. 64/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Zielona Góra of 17 February 2020 | p. 45
Resolution no. 233/XII/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Katowice of 28 May 2020 | p. 47
Resolution no. KI-411/218/20 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Kraków of 19 August 2020 | p. 50
Resolution no. KI-411/217/20 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Kraków of 19 August 2020 | p. 52

TABLE OF CONTENTS & ABSTRACTS

Choice of the method of setting the fees for municipal waste management (overview: Justyna Przedańska) | p. 57
Resolution no. 46/156/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 18 December 2020 | p. 58
Resolution no. 39/143/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 14 October 2020 | p. 73
Resolution no. 0102-252/20 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Olsztyn of 6 July 2020 | p. 75

Legally admissible wording of the declaration regarding the level of the fee for solid municipal waste management (overview: Ryszard P. Krawczyk) | p. 78
Resolution no. 45/151/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 16 December 2020 | p. 78
Ruling of the Voivodship Administrative Court in Kraków of 22 July 2020 (II SA/Kr 23/20) | p. 79

Template of the municipal waste management declaration (overview: Justyna Przedańska) | p. 85
Resolution no. 98/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Zielona Góra of 04 May 2020 | p. 85
Resolution no. 47/162/2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 23 December 2020 | p. 90

COVID-19 and state aid (overview: Justyna Przedańska) | p. 93
Resolution no. XIV.118.K.2020 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Szczecin of 3 June 2020 | p. 93

COMMENTARIES

Bartosz Rakoczy, Legal nature of the obligation of the executive body of the municipality for the collective disposal of sewage | p. 98
Partially critical commentary on the resolution of the Supreme Administrative Court of 7 October 2020 (II OSK 2151/20) | p. 98

Wojciech Gonet, Consequences of the head of the county concluding an agreement for the disposal of State Treasury real property without the voivod’s consent | p. 106
Critical commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 27 March 2014 (I OSK 3043/13) | p. 106

Paweł Daniel, Method of determining surveyor’s fee in demarcation proceedings | p. 114
Approving commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 24 November 2020 (I OSK 1300/20) | p. 114

Tomasz Wołowiec, Method of appointing local charge collectors | p. 121
Approving commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 13 September 2018 (II FSK 2164/18) | p. 121

Dominik J. Kościuk, Assessment of the environmental impact of mobile telephony antennas in cases regarding the location and construction of a base station comprising more than one sectoral antenna | p. 130
Partially critical commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Lublin of 10 December 2020 (II SA/Lu 372/20) | p. 130

Conditions of accepting articles for publication | p. 138

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2017

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015 [87]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2014 [82]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty