Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Ś - Hasła LEX

Popularne hasła

Śledztwo i dochodzenie

Śledztwo jest postępowaniem przygotowawczym w sprawie karnej większej wagi prowadzonym przez prokuratora. Prokurator może zlecić prowadzenie śledztwa w całości lub części organom P...

Środki ochrony zbiorowej

Środki ochrony zbiorowej mają na celu ochronę grupy ludzi jak i pojedynczych osób przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi w środowisku pracy. W bezpośrednim i...

Środki przymusu bezpośredniego

Środki przymusu bezpośredniego to określone w ustawie z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej czynności, przedmioty i metody za pomocą których wy...

Środki przymusu w procesie karnym

Zagadnienia związane ze środkami przymusu to problematyka niezmiernie szeroka, co wynika głównie z roli, jaką pełnią one w rzeczywistości karnoprocesowej, jak również z zakresu pod...

Środki zaskarżenia w procesie inwestycyjnym

Przez proces inwestycyjny należy rozumieć wszystkie niezbędne czynności, wykonywane przez inwestora i odpowiednie urzędy, prowadzące do realizacji i ukończenia przedsięwzięcia budo...

Środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji

To prewencyjna ocena oddziaływania na różne elementy środowiska oraz dobra materialne i dobra kultury przez akt planistyczny, programy lub przedsięwzięcie. Przeprowadzana jest na e...

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne to wszystkie świadczenia rzeczowe lub pieniężne przeznaczone na pokrycie wydatków rodzinnych. Osoby spełniające określone kryteria otrzymują świadczenia automa...