Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

O - Hasła LEX

Popularne hasła

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych to zbiór regulacji prawnych, które dotyczą posługiwania się danymi osobowymi i określają zasady tworzenia ich. Jej celem jest administracyjno-prawna ochron...

Ochrona dóbr osobistych

Problematyka dóbr osobistych to ważna część zagadnień znajdujących się w polskim prawie cywilnym. Dobra osobiste to pewien zbiór wartości o charakterze niematerialnym (m.in. zdrowi...

Ochrona gruntów rolnych i leśnych

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych reguluje zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych, a także rekultywacji nieużytków i gleb zdegradowanych. Ma ona na celu zachowanie jak...

Ochrona innych wartości wysoko cenionych

Ochrona taka nazywana jest przez wiele osób zajmujących się gospodarką przestrzenną pryncypiami zagospodarowania przestrzennego. Do wartości wysoko cenionych ustawa o planowaniu i...

Ochrona interesu prawnego podmiotów, których dotyczą ustalenia planu

Zasada ta zagwarantowana jest w Konstytucji RP jako prawo własności prywatnej. Dotyczy głównie nieruchomości gruntowych, z których można korzystać w granicach, które ograniczone są...

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia to działania mające na celu zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko osobom i mieniu oraz nie dopuszczenie do wstępu na teren chroniony osób nieupr...

Ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży

Ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży jest gwarantowana prawnie i uregulowana na postawie przepisów Kodeksu pracy. Zgodnie z nimi pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umo...

Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich

W procesie inwestycyjno-budowlanym dochodzi do koncentracji interesów różnych podmiotów. Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich została wyniesiona przez ustawodawcę do rangi...