Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

O - Hasła LEX

Popularne hasła

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Zgodnie z art. 98 ust. 1 pr. bud. w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie orzekają organy samorządu zawodowego. Natomiast na mocy art. 25 ustawy z dnia 15 grudnia 200...

Odrolnienie i odlesienie gruntu (zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne)

Zwane też zmianą przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne to dopuszczenie, przez właściwy organ, do kompetencji którego należy ochrona danego rodzaju...

Odsetki

Odsetki to należność za korzystanie z cudzego kapitału; w relacji bank – klient odsetki to:koszt pozyskania kapitału klienta dla banku (lokaty, depozyty),przychód, który wyni...

Odstąpienie od wymierzenia kary

Odstąpienie od wymierzenia kary jest w polskim sądownictwie darowaniem kary za przestępstwo ze względu na szczególne okoliczności jego popełnienia. Jedynie w przypadku gdy, przestę...

Odstępstwo od projektu budowlanego

Obiekty budowlane powinny być realizowane zgodnie z treścią wydanej w tym względzie zgody budowlanej, w tym z załączonym projektem budowlanym. Jeżeli inwestor zamierza wykonać inwe...

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Jest to instytucja umożliwiająca inwestorowi odstąpienie, w postępowaniu zmierzającym do wydania pozwolenia na budowę, od przepisów techniczno-budowlanych. Celem omawianej instytuc...

Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

Naczelną konstytucyjną zasadą jest ochrona własności, która na mocy przepisów szczególnych może być odjęta. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 2 Konstytucji RP wywłaszczenie jest dopusz...

Odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości

To rekompensata finansowa służąca naprawieniu szkody, jaką ponosi właściciel bądź użytkownik wieczysty nieruchomości w związku z przyjęciem w planie ustaleń powodujących spadek wart...