Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

O - Hasła LEX

Popularne hasła

Opieka i kuratela

Kuratela to forma pieczy prawnej polegająca na wyznaczeniu przez właściwy organ państwowy (np. sąd) kuratora dla określonej osoby. Zasadniczym celem kurateli jest pomoc osobom, któ...

Opinia biegłego

Opinia biegłego jest szczególnym środkiem dowodowym w postępowaniu cywilnym i karnym. Służy ocenie faktycznych okoliczności związanych z jej przedmiotem, a opartych na specjalistyc...

Opinie

To niewiążące dla organu sporządzającego akt planistyczny oświadczenie wiedzy lub wypowiedź oceniająca przyjęte w aktach planistycznych rozwiązania przestrzenne, wyrażone przez pod...

Opinie zabezpieczające

Opinie zabezpieczające zapewniają ochronę przed konsekwencjami zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Reguluje je ustawa ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 199...

Opłata adiacencka

Opłata adiacencka to opłata, która dotyczy właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość wzrosła rośnie z powodu jednego z następujących zdarzeń:budow...

Opłaty za czynności adwokackie

Opłaty stanowiące podstawę zasądzania kosztów zastępstwa prawnego i kosztów adwokackich ustala się z uwzględnieniem stawek minimalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawie...