Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

Hasła LEX

Popularne hasła

Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych

Obowiązkiem głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych jest organizacja pracy służb finansowo-księgowych jednostki. Ustawa o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia...

Gospodarcze prawo - ujęcie porównawcze

Prawo gospodarcze to zbór norm prawnych, które regulują funkcjonowanie gospodarki państwa oraz stosunki gospodarcze pomiędzy: państwem a przedsiębiorcami i pomiędzy podmiotami gosp...

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarowanie nieruchomościami to proces, na który składają się wszelkie czynności związane z prawidłowym utrzymaniem i optymalnym wykorzystaniem nieruchomości. Gospodarowanie nie...

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest państwową jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej. Jednostka ta reprezentuje Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mien...

Groźba karalna

Groźba karalna stanowi przestępstwo przeciwko wolności i polega na grożeniu innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę. Aby zaistniała groźba karalna, konieczne jest wyst...

Grunt

W ujęciu cywilistycznym przez grunt rozumie się nieruchomość gruntową, a zatem część powierzchni ziemskiej, która w sensie fizycznym jest wydzielona (ma granice),Więcej sprawdź w...

Grunty warszawskie

Grunty warszawskie to określenie odnoszące się do nieruchomości położonych na terenie administracyjnym miasta stołecznego Warszawy, które na mocy dekretu z 26 października 1946 r....

Gry hazardowe

Grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty czy gry na automatach. Są to wszystkie gry pieniężne lub rzeczowe, w których o wyniku decyduje przypadek lub algorytm...

Gwarancje i poręczenia bankowe

Gwarancje bankowe to instrumenty, które zabezpieczają i podnoszą bezpieczeństwo transakcji. Gwarancja bankowa minimalizuje ryzyko niewywiązania się partnera handlowego ze zobowiąza...

HR i Kadry

HR (ang. human resources), zasoby ludzkie – w ujęciu ekonomii klasycznej to grupa pracującą czyli siła robocza będąca jednym z trzech środków umożliwiających produkcję czy wykonywa...

Handel ludźmi

Handel ludźmi, zwany też handlem żywym towarem to przestępstwo będące współczesną formą niewolnictwa. Za handel ludźmi mogą być uznane wyłącznie czynności sprawcze wskazane poniże...