Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

Hasła LEX

Popularne hasła

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (FGŚP) to państwowy fundusz mający na celu ochronę roszczeń pracowniczych w sytuacji niewypłacalności pracodawcy. Główne zadania fun...

Fundusze inwestycyjne

Fundusz inwestycyjny to jedna z form wspólnego inwestowania, która polega na zbiorowym lokowaniu kapitału wpłaconego wcześniej przez uczestników funduszu. Podmiotami funduszu inwes...

Funkcjonariusz publiczny - definicja

Funkcjonariusz publiczny – definicja tzw. legalna pochodzi z Kodeksu karnego (art. 115, § 13). Określa podmiot objęty szczególną ochroną prawną, ale podlegający także szczególnej o...

Fuzje i przejęcia

Fuzja polega na połączeniu się identycznych lub porównywalnej wielkości podmiotów prawa. Jednocześnie w procesie tym każdy z tych podmiotów zachowuje równą wobec par...

Gazy cieplarniane

Gazy cieplarniane inaczej gazy szklarniowe (ang. greenhouse gas) są składnikami atmosfery ziemskiej. Zalicza się do nich: dwutlenek węgla, parę wodną, halony, freony, metan, ozon,...

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Generalny Inspektor Informacji Finansowej jest organem jednoosobowym, należącym do centralnej administracji państwowej. Powoływany jest, by przeciwdziałać praniu pieniędzy i finans...

Geodezja i kartografia

Geodezja jest jedną z nauk o ziemi. Zajmuje się wyznaczeniem jej kształtu i rozmiarów, badaniem ukształtowania powierzchni i określeniem wzajemnego położenia wybranych punktów. Do...

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych służą bezpiecznemu i racjonalnemu zaprojektowaniu i wykonaniu danego obiektu. Celem ustalenia tych warunków jest dostosowani...