Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
45,36 45,36
Cena regularna: 50,40
50,40
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
 • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
 • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
 • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Jan Barcz

str. 4

Barbara Nita-Światłowska, Andrzej Światłowski

str. 12

Agnieszka Grzelak

str. 20

Tomasz Ostropolski

str. 29

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Magdalena Bainczyk

str. 35

GLOSY

Paweł Błaszczyk

str. 40

Magdalena Jankowska-Gilberg

str. 45

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Aleksandra Kunkiel-Kryńska

str. 49

ESEJ

Za wolność dla sztuki, prawa i błądzenia
str. 54

OMÓWIENIA I RECENZJE

Gerard Conway
The Limits of Legal Reasoning and the European Court of Justice (recenzja Jędrzeja Maśnickiego)
str. 56

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Monika Domańska)
str. 60

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 62

WARUNKI PRENUMERATY NA 2013 r.
str. 64
Jan Barcz
Stabilizacja sytuacji finansowej w strefie euro a uprawnienia parlamentów narodowych - wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 12.09.2012 r.
Wyrok wydany przez niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny (dalej jako FTK) 12.09.2012 r. ma podwójne znaczenie. Otworzył on drogę do ratyfikowania przez RFN Traktatu ustanawiającego Europejski Mechanizm Stabilności (dalej jako TEMS), co było - ze względu na zakres udziału Niemiec w finansowaniu Europejskiego Mechanizmu Stabilności (dalej jako EMS) - warunkiem wejścia tego Traktatu w życie. To z kolei ma zasadnicze znaczenie dla wejścia w życie Traktatu o unii fiskalnej, powiązanego mocno z TEMS. Traktaty te zawierają natomiast regulacje niezmiernie istotne z punktu widzenia ustabilizowania sytuacji finansowej w państwach strefy euro. Jednocześnie wyrok niemieckiego FTK wyznacza interesującą drogę dla dalszego umocnienia roli parlamentów narodowych, rozszerzając dotychczasowe regulacje dotyczące zakresu udziału Bundestagu "w sprawach Unii Europejskiej" odpowiednio na sprawy wynikające z "umów międzynarodowych i innych porozumień, jeżeli uzupełniają one, względnie są blisko powiązane z prawem Unii Europejskiej".

Początek strony


Barbara Nita-Światłowska, Andrzej Światłowski
Uwzględnianie okresu tymczasowego aresztowania w państwie obcym w postępowaniu przed sądem polskim
Pytanie o to, czy okres tymczasowego aresztowania zastosowanego w innym państwie podlega uwzględnieniu w postępowaniu karnym toczącym się przed sądem polskim, aktualizuje się w dwóch przypadkach: 1) przy interpretacji art. 263 kodeksu postępowania karnego, który wyznacza maksymalne terminy stosowania tego środka zapobiegawczego, oraz 2) przy zaliczaniu okresu tymczasowego aresztowania na poczet prawomocnie orzeczonej kary (art. 265 i art. 417 k.p.k.). Wskazany problem wymaga rozważenia w kontekście kilku instrumentów stosowanych w obrocie międzynarodowym, tj. przejęcia ścigania karnego (rozdział 63 k.p.k.), ekstradycji (rozdział 64 k.p.k.) oraz europejskiego nakazu aresztowania (dalej jako ENA) (rozdział 65a k.p.k.). Chodzi tu każdorazowo o taką sytuację, w której postępowanie prowadzone uprzednio w państwie obcym, którego właściwy organ podjął decyzję procesową o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, jest następnie prowadzone w Polsce. Zasygnalizowany powyżej problem staje się szczególnie aktualny wobec niedawnej wypowiedzi Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (dalej jako ETPCz) zawartej w wyroku z 20.12.2011 r., zapadłym w sprawie Zandbergs v. Łotwa, wskazującej konwencyjny standard w tym zakresie.

Początek strony


Agnieszka Grzelak
Projekt ochrony danych osobowych w sprawach karnych w UE - kolejny krok na drodze do społeczeństwa nadzorowanego?
Równolegle do dynamicznych działań zmierzających do harmonizacji krajowego prawa karnego w zakresie określonym przepisami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako TFUE), od kilku lat instytucje Unii Europejskiej proponują inne środki dla walki z przestępczością, w tym usprawnienie transgranicznej wymiany informacji istotnych dla ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. Określenie w programie haskim, a następnie potwierdzenie w programie sztokholmskim zasady dostępności jako zasady głównej, stanowiącej podstawę wymiany informacji między właściwymi organami ścigania państw członkowskich UE, odzwierciedla tę bardziej ogólną tendencję. Dla zapewnienia równowagi między dwoma ważnymi wartościami, a mianowicie gwarancją bezpieczeństwa a ochroną praw podstawowych, może być konieczne wprowadzenie jednakowego standardu ochrony danych, gwarantującego ich skuteczną ochronę w całej UE.

Początek strony


Tomasz Ostropolski
Współraca wymiarów sprawiedliwości UE w sprawach karnych - 3 lata z Traktatem z Lizbony
W artykule podsumowuje się 3 lata doświadczeń funkcjonowania Traktatu z Lizbony w dziedzinie współpracy wymiarów sprawiedliwości UE w sprawach karnych. Traktat ten w decydujący sposób wpłynął na architekturę instytucjonalną tego obszaru. O ile wcześniej funkcjonował on w ramach tzw. III filaru na obrzeżach głównych polityk wspólnotowych, o tyle obecnie przybrał całkowicie odmienny kształt wynikający z ujednolicenia ram traktatowych, przy zachowaniu jednak pewnych odrębności tej dziedziny. Artykuł koncentruje się na najważniejszych cechach, jakie omawiany obszar zyskał w nowym traktacie, tj. specyficznych zasadach inicjatywy prawodawczej, zniesieniu jednomyślności jako trybu decydowania w większości spraw, nowych typach instrumentów prawnych oraz ich skutkach, a także tzw. zmiennej geometrii odgrywającej tradycyjnie istotną rolę w tej dziedzinie. Analiza nie zatrzymuje się na formalnej płaszczyźnie zmian traktatowych, lecz obejmuje 3-letnią praktykę działań osadzonych w nowych ramach. Dowodzi ona, że zniesienie międzyrządowego charakteru współpracy dostarcza narzędzi do zwiększenia jej dynamiki, jednak ze względu na pozostawioną specyfikę niektórych elementów obszaru, powstaje ryzyko jego fragmentarycznego rozwoju. Zmiany ustrojowe same w sobie nie okazują się również wystarczające dla osiągnięcia oczekiwanych efektów, co może wymuszać ponowną analizę przyjętych priorytetów współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych.

Początek strony


Magdalena Bainczyk
Wyrok niemieckiego Bundesverfassungsgericht w sprawie szkolenia w zawodzie lekarza
Wyrok dotyczy obowiązku wnoszenia pytania prejudycjalnego przez sądy krajowe, zwłaszcza w sytuacji, gdy zagadnienie z zakresu prawa unijnego nie było przedmiotem wykładni ze strony Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) lub można oczekiwać, że rozwinie on w przedmiotowym zakresie doktrynę prawa unijnego.

Początek strony


Paweł Błaszczyk
Transgraniczne przekształcenie spółki jako sposób korzystania ze swobody przedsiębiorczości
- glosa do wyroku TS z 12.07.2012 r. w sprawie C-378/10 VALE Építési Kft

Obowiązująca w prawie unijnym zasada swobody przedsiębiorczości oraz wynikająca z niej zasada swobody osiedlania się spółek są od wielu lat przedmiotem rozbieżnych interpretacji i wątpliwości. Odzwierciedleniem spornego charakteru tych zagadnień jest liczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS), zapoczątkowane konserwatywnym wyrokiem w sprawie Daily Mail z 1988 r. i kontynuowane rozstrzygnięciami: Centros, Überseering, Inspire Art.5, Sevic i Cartesio. Mimo serii wydanych judykatów, wiele problemów związanych z realizacją swobody osiedlania się spółek oraz ich mobilnością na terytorium Unii Europejskiej nadal pozostaje jednak nierozwiązanych. Do grupy tej należy m.in. kwestia transgranicznego przekształcenia spółki, rozumianego w niniejszej glosie jako transgraniczna zmiana siedziby statutowej, połączona z przeistoczeniem się w osobę prawną przyjmującego systemu prawnego. Tematyka transgranicznego przekształcenia spółki została wstępnie zasygnalizowana w uzasadnieniu wyroku TS w sprawie Cartesio, a w ostatnim czasie stała się przedmiotem wyraźnego rozstrzygnięcia w sprawie VALE Építési Kft (dalej jako Vale). W świetle zasady swobody osiedlania się spółek najnowsze orzeczenie TS wydaje się stanowić najważniejszy judykat od czasów sprawy Cartesio.

Początek strony


Magdalena Jankowska-Gilberg
Obowiązki państwa wobec zagrożenia powodziowego
- glosa do wyroku ETPCz z 28.02.2012 r. w sprawie Kolyadenko i inni v. Rosja

Zagrożenie powodziowe pojawia się w Polsce co roku. I chociaż przebiegu i rozmiaru katastrof naturalnych nie da się do końca przewidzieć, to jednak państwo może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za zaniechanie podjęcia działań prewencyjnych, takich jak oczyszczanie koryt rzek, utrzymywanie w odpowiednim stanie wałów przeciwpowodziowych, czy też udzielanie informacji mieszkańcom terenów zagrożonych. Wobec tego pojawia się pytanie: jak daleko sięgają roszczenia jednostki wobec państwa w sytuacji zagrożenia katastrofami naturalnymi? W szczególności ważne jest ustalenie, w jakich okolicznościach na państwie ciąży obowiązek ochrony mienia prywatnego przed skutkami np. powodzi.

Początek strony


Aleksandra Kunkiel-Kryńska
Prawo konsumenckie UE - zakaz dokonywania ogłoszeń o obniżkach cen i ogłoszeń sugerujących obniżkę cen
- wprowadzenie i postanowienie TS z 30.06.2011 r. w sprawie C-288/10 Wamo BVBA v. JBC NV i Modemakers Fashion NV

Przedstawione postanowienie TS jest kontynuacją linii orzeczniczej dotyczącej tzw. czarnej listy dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.05.2005 r. o nieuczciwych praktykach handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającej dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził m.in., że ogólny zakaz w prawie krajowym dokonywania ogłoszeń o obniżkach cen i ogłoszeń sugerujących obniżki cen w czasie okresu poprzedzającego okres wyprzedaży stoi w sprzeczności z niniejszą dyrektywą.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES AND DISSERTATIONS

Jan Barcz
 • Stabilization of eurozone financial situation and the powers of national parliaments
  - judgment of the German Federal Constitutional Court of 12 September 2012
 • p. 4

  Barbara Nita-Światłowska, Andrzej Światłowski
 • Considering the period of pre-trial detention in a foreign state in proceedings before a Polish court
 • p. 12

  Agnieszka Grzelak
 • Proposal for changes in the area of protection of personal data in criminal matters in the European Union
  - the next step on the way towards surveillance society?
 • p. 20

  Tomasz Ostropolski
  Współraca wymiarów sprawiedliwości UE w sprawach karnych - 3 lata z Traktatem z Lizbony
  p. 29

  CASE LAW REVIEWS

  Magdalena Bainczyk
  Judgment of the German Bundesverfassungsgericht on the matter of training in the profession of physician
  p. 35

  COMMENTARIES

  Paweł Błaszczyk
  Cross-border conversion of a company as a way to exercise freedom of establishment
  - commentary on CoJ judgment of 12 July 2012 in case C-378/10 VALE Építési Kft
  p. 40

  Magdalena Jankowska-Gilberg
  State's duties in view of threat of flood
  - commentary on ECHR judgment of 28 February 2012 in case Kolyadenko and Others v Russia
  p. 45

  CASE LAW MILESTONES

  Aleksandra Kunkiel-Kryńska
  PEU consumer law - prohibition of announcements of price reductions or announcements suggesting such reductions
  - introduction and CoJ judgment of 30 June 2011 in case C-288/10 Wamo BVBA v JBC NV and Modemakers Fashion NV
  p. 49

  ESSAY

  For the freedom of art, law and erring
  p. 54

  DISCUSSIONS AND REVIEWS

  Gerard Conway
  The Limits of Legal Reasoning and the European Court of Justice (rewieved by Jędrzej Maśnicki)
  p. 56

  EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

  Case law of the Supreme Court
  (Monika Domańska)
  p. 60

  Case law of the Supreme Administrative Court
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  p. 62

  WARUNKI PRENUMERATY NA 2013 r.
  p. 64

  Jan Barcz
  Stabilization of eurozone financial situation and the powers of national parliaments - judgment of the German Federal Constitutional Court of 12 September 2012
  The judgment issued by the German Federal Constitutional Court on 12 September 2012 is important for two reasons. It opened the path to ratification by Germany of the Treaty establishing the ESM, which was - due to the degree of Germany's participation in the financing of the European Stability Mechanism - the condition for the entry into force of this Treaty. This in turn is of key importance for the entry into force of the Fiscal Union Treaty, which is strongly connected with it. These treaties contain regulations which are of enormous importance from the point of view of stabilizing the financial situation in eurozone countries. At the same time, the judgment of the German FCC defines an interesting path (like it did in the judgment of 30 June 2009 concerning the Lisbon Treaty) for further strengthening of the role of national parliaments, expanding the existing regulations on the scope of Bundestag's participation in "EU matters" correspondingly to matters resulting from "international agreements and other arrangements if they are complementary or closely related to the European Union law". This judgment can also have great importance for the discussions taking place in Poland: instead of fighting political battles on the formula for approving European Union decision 2011/199/EU and ratifying the Fiscal Union Treaty (seeing the strengthening of the parliament's role in the application of Art. 90 of the Polish Constitution with reference to dubious legal arguments), it is rather worthwhile to think about amending the so-called coordination act, so that both houses of the Parliament are guaranteed adequate rights with respect to "matters" from the Fiscal Union Treaty, and in the future (in connection with accession to the eurozone) with respect to "matters" of the European Stability Mechanism.

  Back to top


  Barbara Nita-Światłowska, Andrzej Światłowski
  Considering the period of pre-trial detention in a foreign state in proceedings before a Polish court
  In the context of several instruments used in international practices (this applies in particular to: taking over of prosecution, extradition and European warrant order), the question arises whether the period of pre-trial detention applied in a foreign state is considered in the criminal proceedings before a Polish court. The aforementioned doubt materializes in two cases: 1) in interpretation of Art. 263 of the Code of Criminal Procedure, which sets the maximum time limits for application of this preventive measure, and 2) when including the period of temporary detention in the validly imposed penalty (Art. 265 and Art. 417 CCP). The problem in question is particularly valid in view of the recent standpoint of the European Court of Human Rights presented in the judgment of 20 December 2011 in case Zandbergs v. Latvia. The convention standard indicated in this judgment is not the sole point of view for assessing the correctness of solutions adopted in this scope in the Code of Criminal Procedure. The constitutional perspective is also important here.

  Back to top


  Agnieszka Grzelak
  Proposal for changes in the area of protection of personal data in criminal matters in the European Union - the next step on the way towards surveillance society?
  The author presents analysis of draft directive, presented by the European Commission in January 2012, on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and the free movement of such data. In the author's opinion, draft directive reflects the need to deal with new challenges in data protection and the emergence of new technologies affecting the way personal information is used and exchanged globally. However, in details this draft if far from perfect. It contains a number of good improvements, particularly on the rights of the data subject, and also in terms of enforcement. However, there are a number of weaknesses that can undermine these rights, so there is need for improvement, especially in order to find necessary balance between public safety and fundamental rights.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty