Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
60,10 60,10
Cena regularna: 66,78
66,78
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
 • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
 • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
 • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Monika Niedźwiedź

str. 4

Agnieszka Jabłonowska

str. 12

Krzysztof Rokita

str. 18

PRZEGLĄDY ORZECZNICTWA

Ireneusz C. Kamiński

str. 25

GLOSY

Tomasz Długosz

str. 30

Aleksandra Machowska

str. 36

Michał Grabowski

str. 43

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Agnieszka Knade-Plaskacz

str. 48

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
(Jakub Królikowski)
str. 56

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Monika Domańska)
str. 60

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 61
Monika Niedźwiedź
Ochrona prawna w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE - rozważania w świetle opinii Trybunału Sprawiedliwości 2/13 z 18.12.2014 r. (cz. I)
18.12.2014 r. Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu (dalej jako TS) wydał opinię w przedmiocie zgodności projektu umowy o przystąpieniu Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W opinii tej TS stwierdził, że porozumienie nie jest zgodne z art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej ani z Protokołem nr 8 dotyczącym art. 6 ust. 2 TUE w sprawie przystąpienia Unii do EKPCz. Opinia ta wywołała żywą dyskusję w doktrynie4 i przede wszystkim pytanie, co dalej w kwestii przystąpienia UE do Konwencji? Opinia 2/13 stanowi także przyczynek do dyskusji, jaką wywołała w kwestii ochrony prawnej w obszarze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (dalej jako WPZiB) w związku z ograniczonym charakterem jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako TSUE) w tym obszarze.

Początek strony


Agnieszka Jabłonowska
Ugody patentowe zawierane w sektorze farmaceutycznymw świetle prawa konkurencji Unii Europejskiej (cz. I)
W 2015 r. upływa 10 lat od wydania przez Komisję Europejską (dalej jako Komisja) decyzji w sprawie AstraZeneca, w której po raz pierwszy dokonano oceny strategicznych działań podejmowanych przez producentów leków oryginalnych w celu opóźnienia wejścia na rynek konkurencyjnych produktów generycznych. Od tego czasu zainteresowanie branżą farmaceutyczną ze strony organów ochrony konkurencji w Unii Europejskiej utrzymuje się na wysokim poziomie. Kompleksowe badanie sektorowe przeprowadzone przez Komisję w latach 2008–2009 ujawniło wiele praktyk stosowanych przez przedsiębiorców innowacyjnych w celu wydłużenia okresu monopolu rynkowego swoich leków. Podtrzymanie w przeważającym stopniu wspomnianej decyzji Komisji przez Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS), zachęciło organy antymonopolowe do podejmowania dalszych działań na rzecz egzekwowania reguł konkurencji na rynku produktów leczniczych. Priorytetowym zagadnieniem stały się ugody patentowe zawierane przez producentów leków innowacyjnych oraz generycznych, które w ocenie Komisji mogą naruszać art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Początek strony


Krzysztof Rokita
Systemy rabatowe przedsiębiorstw dominujących w prawie konkurencji Unii Europejskiej
Przedsiębiorstwa mające pozycję rynkową pozwalającą na prowadzenie działalności gospodarczej niezależnie od zachowań swoich konkurentów, klientów oraz konsumentów (tzn. pozycję dominującą), zgodnie z art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie mogą tej pozycji nadużywać na unijnym rynku wewnętrznym. Nadużywanie pozycji dominującej może się objawiać przez stosowanie przez przedsiębiorstwo dominujące tzw. praktyk wykluczających (wyłączających), czyli takich zachowań rynkowych, które mogą spowodować wykluczenie z rynku konkurentów przedsiębiorstwa dominującego. Jednak marginalizacja lub nawet opuszczenie rynku przez niektórych jego uczestników może być też rezultatem wartościowej i pożądanej konkurencji. Nie zawsze więc zachowanie skutkujące wykluczeniem rywali przedsiębiorstwa dominującego będzie równoznaczne z bezprawnym działaniem tego ostatniego. Przedmiotem analiz w niniejszym artykule będą systemy rabatowe przedsiębiorstw dominujących jako potencjalne praktyki wykluczające.

Początek strony


Ireneusz C. Kamiński
Zakaz karania bez podstawy prawnej - orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka za lata 2011-2014
Zawarty w art. 7 europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności zakaz karania bez podstawy prawnej, wyrażany paremią nullum crimen (nulla poena) sine lege anteriori, to jeden z niekwestionowanych kanonów nowoczesnego prawa karnego. Zakaz zajmuje też szczególne miejsce w konwencyjnym systemie ochrony praw człowieka; niedopuszczalne jest uchylenie się od stosowania zakazu na mocy art. 15 Konwencji (w stanie wojny lub niebezpieczeństwa publicznego „zagrażającego życiu narodu”). Można więc oczekiwać, że wyroki stwierdzające naruszenie podstawowego zakazu wyrażonego w art. 7 EKPCz wystąpią sporadycznie. Tymczasem w latach 2011–2014 Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej jako ETPCz) 18 razy konstatował złamanie art. 7 EKPCz, a najwięcej takich wyroków (8), co musi zaskakiwać, zapadło przeciwko Niemcom. Ponadto, pewne sprawy związane z zarzutem braku podstawy dla karania ETPCz rozpoznawał jako 17-osobowa Wielka Izba. Oznacza to, że skargi ujawniały skomplikowane zagadnienia prawne, wymagające rozstrzygnięcia przez największy skład orzekający.

Początek strony


Tomasz Długosz
Prawa wyłączne z art. 106 ust. 1 TFUE i równość szans podmiotów gospodarczych - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 17.07.2014 r. w sprawie C-553/12 P Komisja Europejska przeciwko Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)
Prawem wyłącznym w rozumieniu art. 106 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest ustanowiona przez państwo członkowskie UE wyłączność w zakresie prowadzenia określonej działalności gospodarczej. W świetle prawa unijnego państwa zasadniczo mogą wprowadzić taki stan rzeczy, ale pojawiają się w związku z tym liczne wątpliwości, które dotyczą m.in. przesłanek ustanowienia praw wyłącznych i relacji praw wyłącznych do usług w ogólnym interesie gospodarczym. Istotne znaczenie w tych sprawach ma wyrok TS w sprawie C-553/12 P, Komisja Europejska przeciwko DEI, w którym powołano się na kryterium równości szans podmiotów gospodarczych, stwierdzając, że samo pojawienie się nierównych warunków konkurencji w wyniku działania państwowego stanowi o naruszeniu przez państwo art. 106 ust. 1 TFUE. Związek prawa wyłącznego z usługą w ogólnym interesie gospodarczym zdaje się polegać nie tylko na tym, że ta ostatnia może uzasadniać ustanowienie prawa wyłącznego, lecz także na tym, iż usługa w ogólnym interesie gospodarczym może służyć zabezpieczeniu prawidłowego wykonywania prawa wyłącznego.

Początek strony


Aleksandra Machowska
Równowaga między ochroną ogółu wierzycieli przed uszczupleniem masy a ochroną uprawnionego z art. 13 rozporządzenia nr 1346/2000 - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 16.04.2015 r. w sprawie C-557/13 Hermann Lutz przeciwko Elke Bäuerle
Zagadnienia zabezpieczeń rzeczowych w transgranicznym prawie upadłościowym stanowią jeden z najtrudniejszych problemów w toku postępowań insolwencyjnych. Jeżeli dodatkowo w związku z nimi wystąpi kwestia ochrony wierzycieli upadłego (ochrony masy upadłości), to sytuacja może się znacznie skomplikować. Z takim właśnie problemem musiał się zmierzyć TS w sprawie C-557/13, Lutz. Wyrok TS z 16.04.2015 r. dotyczy kwestii niezwykle istotnej z punktu widzenia ochrony masy upadłości przed jej uszczupleniem w wyniku czynności prawnych dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli. Jego znaczenie jest tym istotniejsze, że podobna kwestia nigdy dotychczas nie stała się przedmiotem rozważań TS, a dokonana interpretacja rozporządzenia, choć trafna z punktu widzenia zgodności z literą rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000, to jednak może budzić wątpliwości z punktu widzenia celów rozporządzenia.

Początek strony


Michał Grabowski
Pojęcie instrumentów płatniczych - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 9.04.2014 r. w sprawie C-616/11 T-Mobile Austria GmbH przeciwko Verein für Konsumenteninformation
Artykuł 4 pkt 23 dyrektywy 2007/64/WE należy interpretować w ten sposób, że zarówno procedura oparta na podpisanym własnoręcznie przez płatnika formularzu płatności zmierzająca do wydania polecenia przelewu, jak i procedura wydania polecenia przelewu w bankowości internetowej stanowią instrumenty płatnicze w rozumieniu tego przepisu.

Początek strony


Agnieszka Knade-Plaskacz
Dostęp do informacji o środowisku znajdujących się w posiadaniu organów władzy publicznej pełniących funkcje o charakterze ustawodawczym - wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości (wielka izba) z 14.02.2012 r. w sprawie C-204/09 Flachglas Torgau GmbH przeciwko Bundesrepublik Deutschland1
Podpisując konwencję z Aarhus, Unia Europejska zobowiązała się do tego, że będzie udostępniać informacje o środowisku znajdujące się w posiadaniu organów władzy publicznej lub informacje, które są dla tych organów przeznaczone. W tym celu została przyjęta dyrektywa 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska. Zgodnie z postanowieniami tej dyrektywy, państwa członkowskie UE mogą zwolnić z obowiązku udostępniania informacji o środowisku organy pełniące funkcje sądowe i ustawodawcze. W przedstawionym wyroku TS dokonał wykładni pojęcia organu pełniącego funkcje o charakterze ustawodawczym, oraz określił przesłanki odmowy udostępnienia przez państwa członkowskie informacji o środowisku ze względu na konieczność ochrony poufności działań organów władzy ustawodawczej.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES AND DISSERTATIONS

Monika Niedźwiedź
 • Legal protection in the area of Common Foreign and Security Policy. Reflections in the light of ECJ’s opinion 2/13 of 18 December 2014 (part I)
 • p. 4

  Agnieszka Jabłonowska
 • Patent settlement agreements in the pharmaceutical sector under EU competition law (part I)
 • p. 12

  Krzysztof Rokita
 • Dominant undertakings’ rebate schemes in EU competition law
 • p. 18

  CASE LAW REVIEWS

  Ireneusz C. Kamiński
  Prohibition of punishment without legal grounds. Case law of the European Court of Human Rights in 2011–2014
  p. 25

  COMMENTARIES

  Tomasz Długosz
  Exclusive rights under Art. 106(1) TFEU and equal opportunities of economic operators
  - commentary on Court of Justice judgment of 17 July 2014 in case C-553/12 P, European Commission versus Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)
  p. 30

  Aleksandra Machowska
  Balancing protection of all creditors from diminishment of estate and protection of the rightholder under Art. 13 of Regulation No. 1346/2000
  - commentary on the Court of Justice judgment of 16 April 2015 in case C-557/13 Hermann Lutz versus Elke Bäuerle
  p. 43

  Michał Grabowski
  Concept of payment instruments
  - commentary on Court of Justice judgment of 9 April 2014 in case C-616/11 T-Mobile Austria GmbH versus Verein für Konsumenteninformation
  p. 43

  CASE LAW MILESTONES

  Agnieszka Knade-Plaskacz
  Access to environmental information held by public authorities acting in a legislative capacity - introduction and Court of Justice judgment (Grand Chamber) of 14 February 2012 in case C-204/09 Flachglas Torgau GmbH versus Bundesrepublik Deutschland
  p. 48

  EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

  Constitutional Court case law
  (Jakub Królikowski)
  p. 56

  Case law of the Supreme Court
  (Monika Domańska)
  p. 60

  Case law of the Supreme Administrative Court
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  p. 61
  Monika Niedźwiedź
  Legal protection in the area of Common Foreign and Security Policy. Reflections in the light of the ECJ’s opinion 2/13 of 18 December 2014 (part I)
  The article is the fi rst part of the considerations regarding legal protection in the area of Common Foreign and Security Policy (CFSP). In the opinion 2/13 on the EU accession to the European Convention of Human Rights the ECJ declared that „as EU law now stands, certain acts adopted in the context of the CFSP fall outside the ambit of judicial review by the Court of Justice”. As a consequence „the ECtHR would be empowered to rule on the compatibility with the ECHR of certain acts, actions or omissions performed in the context of the CFSP, and notably of those whose legality the Court of Justice cannot, for want of jurisdiction, review in the light of fundamental rights”. For that reason „agreement envisaged fails to have regard to the specifi c characteristics of EU law with regard to the judicial review of acts, actions or omissions on the part of the EU in CFSP matters.” The opinion 2/13 in the aspect of specific character of the CFSP has raised an interesting discussion with regard to legal protection in the area of Common Foreign and Security Policy. Arguments raised in that discussion touch upon the essential characteristic of the CFSP i.a. its intergovernmental character. If, as a rule, it is not for EU courts to provide for legal protection in the CFSP area, the question arises who then is vested with this task? In this part of the article, in the light of the opinion 2/13, various concepts presented by the institutions, member states as well as the Advocate General in the proceeding has been discussed.

  Back to top


  Agnieszka Jabłonowska
  Patent settlement agreements in the pharmaceutical sector under EU competition law (part I)
  The article presents the legal issues associated with the application of EU competition law to agreements resolving patent disputes in the pharmaceutical sector. Particular attention is devoted to the so-called pay-for-delay settlements, i.e. agreements which limit the generic manufacturer’s ability to enter the market in exchange for a value transfer obtained from the originator company. Agreements belonging to this category are currently the focus of increased attention of the European Commission and a source of controversy in literature. This article is an introduction to the subject of patent settlement agreements in the pharmaceutical sector. It also outlines the Commission’s hitherto decision-making practice in the area in question

  Back to top


  Krzysztof Rokita
  Dominant undertakings’ rebate schemes in EU competition law
  The paper discusses rebate schemes used by dominant undertakings as potentially abusive exclusionary practices. Loyalty rebates, and any other types of rebates which are functionally equivalent to them, are considered by the EU Courts as ‘by object’ restrictions of competition, which means that there is no need to examine their effects. This traditional approach has been continued by the General Court in its latest Intel judgment concerning rebates. However, such a position is unjustifi ed in the light of teachings of modern antitrust economics. Moreover, the current line of cases concerning rebates cannot be reconciled with other judgments of the Court of Justice under both Art. 101 and Art. 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty