Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
63,00 63,00
Cena regularna: 69,99
69,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
 • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
 • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
 • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Agnieszka Frąckowiak-Adamska, Agnieszka Guzewicz, Łukasz Petelski

str. 4

Paul BeaumontARTYKUŁY I ROZPRAWY

Agnieszka Frąckowiak-Adamska, Agnieszka Guzewicz, Łukasz Petelski

str. 4

Paul Beaumont

str. 13

Paweł Grzegorczyk

str. 18

Maria-Anna Zachariasiewicz

str. 27

Piotr Mostowik

str. 36

Agnieszka Guzewicz

str. 44

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Sławomir Dudzik

str. 49

OMÓWIENIA I RECENZJE

Mercedeh Azeredo de Silveira
Trade Sanctions and International Sales. An Inquiry into International Arbitration and Commercial Litigation
(recenzja Łukasza Augustyniaka) str. 57

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
(Jakub Królikowski)
str. 59

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Monika Domańska)
str. 60

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 61

Warunki prenumeraty na 2017 r.
str. 64
Agnieszka Frąckowiak-Adamska, Agnieszka Guzewicz, Łukasz Petelski
Skuteczność stosowania przez sądy polskie unijnych rozporządzeń: nr 44/2001, nr 2201/2003, nr 864/2007, nr 593/2008 i nr 4/2009
Niniejszy tekst powstał w znacznej mierze na podstawie raportu sporządzonego w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu badawczego Cross-Border Litigation in Europe: Private International Law Legislative Framework, National Courts and the Court of Justice of the European Union (projekt EUPILLAR). Zakres projektu obejmował pięć rozporządzeń unijnych: nr 44/2001 (Bruksela I), nr 2201/2003 (Bruksela II bis), nr 864/2007 (Rzym II), nr 593/2008 (Rzym I) oraz nr 4/2009 (zobowiązania alimentacyjne) i miał na celu odpowiedź na pytanie, czy aktualny stan prawny oraz istniejący system sądowniczy są optymalne dla stworzenia "europejskiej przestrzeni sprawiedliwości". W szczególności badano, czy struktura instytucjonalna w Europie jest odpowiednia do zapewnienia stronom "skutecznego środka prawnego", o którym mowa w art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, czy sądy krajowe prawidłowo stosują zharmonizowane instrumenty prawa międzynarodowego prywatnego i procesowego, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej prawidłowo rozstrzyga zagadnienia z obszaru prawa międzynarodowego prywatnego oraz czy zachodzi potrzeba reformy w tym zakresie, a jeżeli tak, to w jakim kierunku.

Początek strony


Paul Beaumont
Zasada odwróconej subsydiarności jako doskonała strategia dla Unii Europejskiej w ramach Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego - rozważania o Projekcie dotyczącym orzeczeń
Zasada odwróconej subsydiarności, zgodnie z którą Unia Europejska nie powinna przyjmować regulacji unijnych w sytuacjach, gdy określone cele mogą być osiągnięte za pomocą umów międzynarodowych, została zastosowana z powodzeniem w kontekście konwencji haskich: z 2005 r. o umowach dotyczących jurysdykcji oraz konwencji i Protokołu z 2007 r. dotyczących zobowiązań alimentacyjnych. Słusznie zatem Unia zdecydowała się nie regulować kwestii uznawania i wykonywania w UE orzeczeń z państw trzecich w przekształconym rozporządzeniu Bruksela I. Dzięki tej strategii wznowiono w Hadze prace nad Projektem dotyczącym orzeczeń, które zaowocowały przyjęciem przez Haską Komisję Specjalną w 2016 r. wstępnego projektu konwencji o uznawaniu i wykonalności orzeczeń.

Początek strony


Paweł Grzegorczyk
Stosowanie rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawach dotyczących uznawania i wykonywania orzeczeń sądów państw obcych na tle polskiej praktyki sądowej
Problematyka uznawania i wykonywania orzeczeń na tle rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych nie jest obca polskim sądom, samo zaś rozporządzenie w ciągu 10 lat stosowania utraciło status nowości normatywnej i zdążyło okrzepnąć w orzecznictwie. Zdecydowana większość rozstrzygnięć dotyczy problematyki stwierdzenia wykonalności, co wiąże się z przyjętym na tle rozporządzenia nr 44/2001 modelem uznania de plano. W rozstrzygnięciach tych - w zakresie, w jakim dotyczą one stosowania regulacji unijnej - brak w zasadzie problemów nietypowych, które byłyby właściwe tylko polskiej judykaturze. Dokonywana w nich interpretacja rozporządzenia nr 44/2001 była w zdecydowanej większości przypadków trafna. Najpoważniejszy zarzut, jaki można postawić na tle przeprowadzonej analizy, dotyczy kwestii metodologicznych, w tym przykładania niedostatecznej wagi do powinności spoczywających na polskich sądach na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Początek strony


Maria-Anna Zachariasiewicz
Uwagi na temat wybranych orzeczeń sądów polskich z zakresu rozporządzenia nr 593/2008 o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (Rzym I)
W ostatnim czasie wzrosła znacznie liczba orzeczeń sądowych z dziedziny zobowiązań umownych, w których zawarte są odniesienia do zagadnień kolizyjnych. Stosowanie rozporządzenia Rzym I sprawia sądom sporo trudności dotyczących zarówno zakresu jego zastosowania, w tym relacji z umowami międzynarodowymi, jak i samych norm kolizyjnych w nim zawartych.

Początek strony


Piotr Mostowik
Kwestia przystąpienia przez Polskę do rozporządzenia unijnego Rzym III
Ideę ujednolicenia w Unii Europejskiej prawa prywatnego międzynarodowego w sprawach o rozwód i separację, a zarazem uzupełnienia o normy kolizyjne reguł międzynarodowego postępowania cywilnego wynikających z rozporządzenia nr 2201/2003 (Bruksela IIa), przedstawiono w marcu 2005 r. Nie osiągnięto jednak - wymaganego dla spraw rodzinnych przez art. 81 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - konsensu wszystkich państw członkowskich. Następnie część państw, bez udziału Polski, uczestniczyła w procedurze legislacyjnej wzmocnionej współpracy (art. 331 TFUE). Doprowadziła ona do wydania rozporządzenia nr 1259/2010 (Rzym III), które od 5 lat ma zastosowanie w kilkunastu państwach członkowskich UE. Jest ono zmodyfikowaną, w celu ułatwienia osiągnięcia konsensu jak największej liczby państw, wersją pierwotnego projektu. W latach 2014 i 2015 do rozporządzenia Rzym III przystąpiły Litwa i Grecja. Kwestia obowiązywania rozporządzenia w Polsce nie jest formalnie zamknięta, ponieważ państwo członkowskie może następczo przystąpić do aktu normatywnego wydanego w powyższym trybie (art. 328 TFUE). Przedmiotem poniższych uwag jest kwestia zasadności przystąpienia przez Polskę do rozporządzenia.

Początek strony


Agnieszka Guzewicz
Jurysdykcja szczególna w sprawach odpowiedzialności członków zarządu - uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w kontekście art. 5 pkt 1 i 3 rozporządzenia nr 44/2001
Na sytuację prawną członków zarządu spółek kapitałowych coraz większy wpływ wywierają orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) w zakresie jurysdykcji. Omawiane w artykule wyroki TS dotyczą wykładni przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Ze sporami z elementem transgranicznym mamy do czynienia zwłaszcza wtedy, gdy miejsce zamieszkania członka zarządu w czasie pełnienia przez niego funkcji (lub po jej zakończeniu) znajduje się poza granicami kraju siedziby spółki. Członek zarządu, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, może ponosić odpowiedzialność na skutek różnych zdarzeń prawnych, np. związanych z dokonywaniem czynności prawnych oraz z czynami niedozwolonymi. Zarówno zobowiązania o charakterze umownym, jak również czyny niedozwolone to sytuacje, które zostały objęte przepisami o jurysdykcji szczególnej, odpowiednio art. 5 pkt 1 (jurysdykcja w sprawach kontraktowych) oraz art. 5 pkt 3 (jurysdykcja w sprawach deliktowych) rozporządzenia nr 44/2001. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na analizie wyroków TS, które w ścisły sposób łączą tematykę odpowiedzialności członków zarządu z przepisami o jurysdykcji szczególnej.

Początek strony


Sławomir Dudzik
Legitymacja skargowa w postępowaniach przed sądami unijnymi w sprawach pomocy państwa - wprowadzenie i wyrok TS z 19.12.2013 r. w sprawie C-274/12 P Telefónica SA przeciwko Komisji Europejskiej
Skierowanie decyzji Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) w sprawach pomocy państwa dla przedsiębiorstw do państw członkowskich UE oznacza, że jednostki (w tym beneficjenci pomocy i ich konkurenci) mają ograniczone możliwości zaskarżenia tych decyzji do sądów unijnych. Związane to jest przede wszystkim z traktatowym wymogiem, aby decyzja taka dotyczyła danego podmiotu w sposób bezpośredni i indywidualny (art. 263 ak. czwarty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). O ile wykazanie tych przesłanek nie sprawia poważniejszych trudności w sprawach dotyczących pomocy indywidualnej, o tyle jest o wiele trudniejsze w sprawach dotyczących programów pomocowych. Możliwość zmiany tej sytuacji pojawiła się wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony. W świetle jego przepisów jednostki są bowiem uprawnione do wnoszenia skarg także na unijne akty regulacyjne, które dotyczą ich bezpośrednio i nie wymagają środków wykonawczych (art. 263 ak. czwarty in fine TFUE). W wyroku w sprawie Telefónica TS miał po raz pierwszy okazję odnieść się do tych nowych regulacji traktatowych w kontekście przepisów dotyczących pomocy państwa.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES AND DISSERTATIONS

Agnieszka Frąckowiak-Adamska, Agnieszka Guzewicz, Łukasz Petelski
 • Effectiveness of application by Polish courts of EU Regulations Nos.: 44/2001, 2201/2003, 864/2007, 593/2008 and 4/2009
 • p. 4

  Paul Beaumont
 • Reverse subsidiarity as an excellent strategy for the European Union at the Hague Conference on Private International Law. Reflections on the Judgments Project
 • p. 13

  Paweł Grzegorczyk
 • Applying Council Regulation (EC) No. 44/2001 in matters concerning the recognition and enforcement of judgments of foreign courts against the background of Polish court practice
 • p. 18

  Maria-Anna Zachariasiewicz
 • Some remarks on selected judgments of Polish courts concerning Regulation No. 593/2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I)
 • p. 27

  Piotr Mostowik
 • The issue of adopting by Poland the 'Rome III' EU Regulation
 • p. 36

  Agnieszka Guzewicz
 • Special jurisdiction in matters of liability of management board members: remarks against the background of case law of the Court of Justice based on Art. 5(1) and Art. 5(3) of Regulation No. 44/2001
 • p. 44

  CASE LAW MILESTONES

  Sławomir Dudzik
  Right to file complaints in proceedings before EU courts concerning state aid:
  introduction and CoJ judgment of 19 December 2013 in case C-274/12 P Telefonica SA v European Commission p. 49

  DISCUSSIONS AND REVIEWS

  Mercedeh Azeredo de Silveira
  Trade Sanctions and International Sales. An Inquiry into International Arbitration and Commercial Litigation
  (review by Łukasz Augustyniak) p. 57

  EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

  Constitutional Court case law
  (Jakub Królikowski)
  p. 59

  Case law of the Supreme Court
  (Monika Domańska)
  p. 60

  Case law of the Supreme Administrative Court
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  p. 61

  Warunki prenumeraty na 2017 r.
  p. 64
  Agnieszka Frąckowiak-Adamska,Agnieszka Guzewicz, Łukasz Petelski
  Effectiveness of application by Polish courts of EU Regulations Nos.: 44/2001, 2201/2003, 864/2007, 593/2008 and 4/2009
  This paper was written largely on the basis of the national report prepared in the framework of EUPILLAR project (co-funded by the European Union). It presents the results of research consisting in an analysis of the case law of Polish courts and interviews with judges and advocates concerning the application of fi ve EU Regulations: Brussels I, Brussels II bis, Rome I, Rome I and the Maintenance Regulation. Even though Polish courts relatively rarely refer to the case law of the Court of Justice of the EU and only very rarely make references for preliminary rulings to this Court, the conclusions of the research are quite optimistic.

  Back to top


  Paul Beaumont
  Reverse subsidiarity as an excellent strategy for the European Union at the Hague Conference on Private International Law. Reflections on the Judgments Project
  The author discusses the principle of reverse subsidiarity, according to which the Union should not act internally if its objectives can be better achieved by an international treaty. This principle was successfully applied in the context of the Hague Convention on Choice of Court Agreements of 2005 and the so-called Maintenance Convention of 2007 and also contributed to a revival of the Judgments Project at the Hague Conference on Private International Law. This paper presents the main provisions of the Preliminary Draft Convention (PDC) adopted by the Special Commission on the Judgments Project in June 2016.

  Back to top


  Paweł Grzegorczyk
  Applying Council Regulation (EC) No. 44/2001 in matters concerning the recognition and enforcement of judgments of foreign courts against the background of Polish court practice
  Council Regulation (EC) No. 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters has for over a dozen years been the foundation of European civil procedural law. Over this period,this instrument has been the subject of many CoJ judgments and judgments of national courts, including Polish ones, which have applied it since 1 April 2004. This article discusses the practice of applying Regulation No. 44/2001 in Polish courts in matters concerning the recognition and enforcement of judgments issued by courts of other Member States in Poland. The text describes the case law concerning the so-called general conditions of recognizing and enforcing judgments, the grounds for refusal to recognize (enforce) them, as well as procedural issues that arise in the context of applying EU regulations and the supplementing provisions of the Polish Code of Civil Procedure. An assessment is also made of the existing case law of the Polish courts in this area.

  Back to top


  Maria-Anna Zachariasiewicz
  Some remarks on selected judgments of Polish courts concerning Regulation No. 593/2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I)
  The paper analyses the case law of Polish courts on Regulation No. 593/2008, especially the issues concerning the scope of its applicability, the relationship to the international conventions - the 1980 Rome Convention on the law applicable to contractual obligations and the 1980 Vienna Convention on the international sale of goods, as well as the application of conflict of law rules. Much attention is paid to the issue of contract templates containing the choice of law clause, incorporated into the contract between parties.

  Back to top


  Piotr Mostowik
  The issue of adopting by Poland the 'Rome III' EU Regulation
  In recent years, Lithuania (in 2014) and Greece (in 2015) have adopted the Regulation No. 1259/2010 implementing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation ('Rome III'). Poland do not participate in this regulation,but the issue of its application in Poland is not formally closed, because a Member State of the EU can later join a normative instrument adopted in the procedure of enhanced cooperation (Art. 328 TFEU). The subject of this article is the question of advisability of Polish participation in Rome III Regulation.
  To begin with, it is worth reminding that in March 2005 EU institutions presented the idea of unified private international law within the European Union in matters concerning divorce and separation, which was to be achieved through adding choice-of-laws norms to the rules of international civil proceedings laid down in Regulation No. 2201/2003 (Brussels IIa). But due to e.g. lack of Sweden's consent the unanimity of all Member States - required for family matters by Art. 81(3) TFEU - was not achieved and the Regulation was not adopted.
  Then some Member States - Poland was not among them - took part in the legislative procedure of enhanced cooperation (Art. 331 TFEU). It resulted in the issue of Regulation No. 1259/2010, which for 5 years has been applicable in more than ten EU Member States. This regulation is a modified version of the original draft, the aim being to facilitate the consensus of as many states as possible. In particular,pursuant to Art. 13(2) of the Regulation, nothing in this Regulation shall oblige the courts of a participating Member State whose law does not deem the marriage in question valid (e.g. relationship between persons of the same sex registered as marriage) to pronounce a divorce by virtue of the application of this Regulation.
  If Poland join Rome III Regulation, the collision norms resulting from the Regulation will replace norms of domestic origin not only in matters involving Member States, but also in all matters concerning divorce or separation. Pursuant to Art. 4 of the Regulation, the law designated by the Regulation shall apply also when it is the law of a third country. The change of the state of law in Poland would result, fi rstly, from the spouses' possibility to choose the applicable law. Secondly, there would be a modification of the order of objective connecting factors that are taken into account if no law is chosen,which factors in practice would most often indicate the applicable law. Moreover, the solutions provided by the Regulation, classified as the general part of private international law, would enter into force. There seem to be more arguments for Poland joining Rome III Regulation than against this change of private international law. Of course,a natural negative consequence of modifying the content of the norms,which applies also if provisions of domestic origin are amended when the country joins international rules, is the duty of parties of proceedings and courts to study the new state of law. But what is a major argument for Poland joining Rome III Regulation is the positive effect of broadening the scope of unifi cation of choice-of-laws rules on an international scale. This results in courts of various countries issuing judgments based on the same substantial law (designated as applicable in the same way). This is particularly desirable in the current situation of unification of international civil procedure rules in the states that establish alternative jurisdictional grounds and provide for recognition of foreign judgments ex lege. Unification of 'collisive' norms may reduce the phenomenon of 'rush' to this competent court that will apply the substantive law more favourable for the spouse initiating the proceedings.

  Back to top


  Agnieszka Guzewicz
  Special jurisdiction in matters of liability of management board members: remarks against the background of case law of the Court of Justice based on Art. 5(1) and Art. 5(3)of Regulation No. 44/2001
  This article analyses the grounds for liability of management board members in the context of EU provisions on special jurisdiction,contained in Regulation No. 44/2001, and autonomic interpretation done by the Court of Justice. A management board member may be liable in connection with performing juridical acts (jurisdiction in matters relating to contracts), as well as prohibited acts (jurisdiction in matters relating to tort). Cross-border disputes usually occur when the management board member resides, while holding this function or afterwards, outside the country of the company's registered office. Determining the jurisdictional issues before the start of proceedings is of vital importance in the aspect of pursuing claims against management board member under civil law.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty