Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
63,00 63,00
Cena regularna: 69,99
69,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
 • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
 • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
 • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Ireneusz C. Kamiński

str. 4

Ewa Suwara

str. 11

Maciej Bernatt

str. 18

Karolina Sztobryn

str. 25

GLOSY

Justyna Maliszewska-Nienartowicz

str. 30

Agnieszka Knade-Plaskacz

str. 39

Jacek Napierała

str. 44

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Sławomir Dudzik

str. 51

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
(Jakub Królikowski)
str. 59

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Monika Domańska)
str. 60

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 62

Warunki prenumeraty na 2016 r.
str. 64
Ireneusz C. Kamiński
Europejska Konwencja Praw Człowieka i prawo do niezależnego wymiaru sprawiedliwości
Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej jako ETPCz) wydała 23.06.2016 r. wyrok w sprawie Baka przeciwko Węgrom. Skarżący to prezes Sądu Najwyższego, pozbawiony funkcji w następstwie zmian dokonanych przez rząd Wiktora Orbána. Strasburskie orzeczenie stwierdzające naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dotyka m.in. uprawnień sędziów do poddania kontroli krajowego sądu decyzji związanych z mianowaniem i usunięciem z sędziowskiego stanowiska, wymierzaniem sędziom sankcji dyscyplinarnych, a także ich awansem zawodowym. Ale w tle sprawy znalazło się i inne zagadnienie. O ile ETPCz w Strasburgu nie miał od dawna wątpliwości, że prawo do rzetelnego postępowania sądowego (art. 6 EKPCz) zakłada istnienie dla strony (stron) postępowania niezależnego w danej sprawie sądu, o tyle już czym innym jest stworzenie niezależnego sądownictwa krajowego. Innymi słowy, pojawia się pytanie, czy niezależność sądownictwa sprowadza się do zasady ustrojowej, która nie rodzi jednak podmiotowego uprawnienia egzekwowalnego na mocy Konwencji, czy też takie konwencyjne uprawnienie powstaje dla jednostki? A jeśli przyjmie się wariant drugi, to kto jest beneficjentem prawa do niezależnego sądownictwa: każda jednostka, która trafi a do sądu, czy też tylko osoba wykonująca funkcję sędziego?

Początek strony


Ewa Suwara
Wyzwania prawno-proceduralne dla Unii Europejskiej związane z BREXIT-em
Decyzja podjęta przez ludność Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii 23.06.2016 r. o wystąpieniu z Unii Europejskiej już obecnie zaczyna wpływać na pracę unijnych instytucji. Według zapowiedzi polityków brytyjskich zamiar wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE zostanie sfinalizowany (ostateczna decyzja w sprawie formalnej notyfikacji wystąpienia musi być - stosownie do art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej - podjęta w Zjednoczonym Królestwie zgodnie z jego prawem krajowym). W niniejszym artykule skoncentrowano się na wpływie tej decyzji na funkcjonowanie unijnych instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB). Nie oznacza to jednak, że poruszone problemy nie występują również w innych dziedzinach działania Unii.

Początek strony


Maciej Bernatt
Między pełną kontrolą sądową a poszanowaniem polityki karania realizowanej przez organ administracji - o sądowej kontroli kar nakładanych w sprawach konkurencji
Niniejszy artykuł opiera się na założeniu, że wskazane jest, aby sądy w ramach sprawowanej kontroli decyzji organów ochrony konkurencji szanowały politykę karania tych organów jako instytucji powołanych do prowadzenia polityki ochrony konkurencji. Analizie podlega orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako TSUE, tj. Sądu (UE), dawny SPI, dalej jako Sąd, i Trybunału Sprawiedliwości, dalej jako TS), sprawującego kontrolę sądową nad karami nakładanymi przez Komisję Europejską (dalej jako Komisja) z tytułu naruszenia art. 101-102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Następnie praktyka TSUE jest skonfrontowana z podejściem sądów polskich orzekających w sprawach z zakresu ochrony konkurencji. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że powściągliwe podejście sądów UE, jeżeli chodzi o ingerowanie w politykę karania stosowaną przez Komisję, nie godzi w efektywność sprawowanej kontroli sądowej. Okoliczność tę można postrzegać jako argument za zmianą podejścia sądów polskich orzekających o karach nałożonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako Prezes UOKiK). Sądy te w większym niż obecnie stopniu powinny szanować politykę karania stosowaną przez ten organ. Równocześnie konieczne jest, aby sprawowały one efektywną kontrolę w zakresie dotyczącym ustaleń faktycznych i prawnych Prezesa UOKiK.

Początek strony


Karolina Sztobryn
O kilku zmianach w systemie ochrony znaków towarowych Unii Europejskiej
16.12.2015 r. Parlament Europejski i Rada wydały rozporządzenie (UE) nr 2015/2424 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego. Część przepisów rozporządzenia nr 2015/2424 zaczęto stosować od 23.03.2015 r., inne, w tym zmieniony art. 4 dotyczący definicji znaku towarowego, będą stosowane od 1.10.2017 r. Przedstawienie w ramach jednego artykułu wszystkich zmian wprowadzonych rozporządzeniem nr 2015/2424 nie jest ani możliwe, ani, w mojej ocenie, zasadne. Niektóre zmiany nie oddziałują zasadniczo na dotychczasowy system ochrony znaków chronionych w całej Unii Europejskiej. Dlatego w artykule omawiam jedynie wybrane zmiany wprowadzone do rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, po nowelizacji określanego jako rozporządzenie nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego UE, które, w moim przekonaniu, są warte szczególnej uwagi.

Początek strony


Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 16.07.2015 r. w sprawie C-83/14 CEZ Razpredelenie Byłgarija AD przeciwko Komisija za zasztita ot diskriminacija
"1) Pojęcie "dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne" w rozumieniu dyrektywy Rady 2000/43/WE z 29.06.2000 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, a w szczególności w rozumieniu art. 1 i art. 2 ust. 1 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że w okolicznościach takich jak rozpatrywane w postępowaniu głównym (...) wspomniane pojęcie stosuje się niezależnie od tego, czy wspomniany środek zbiorowy dotyczy osób o określonym pochodzeniu etnicznym lub osób, które, choć nie mają takiego pochodzenia, są wraz z nimi poddane mniej przychylnemu traktowaniu lub znajdują się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, które to traktowanie lub która to sytuacja wynikają z zastosowania tego środka (...).
3) Artykuł 2 ust. 2 lit. a dyrektywy 2000/43 należy interpretować w ten sposób, że środek, taki jak opisany w pkt 1 niniejszej sentencji, skutkuje bezpośrednią dyskryminacją w rozumieniu tego przepisu, jeśli okaże się, iż wspomniany środek został ustanowiony lub utrzymany ze względów związanych ze wspólnym pochodzeniem etnicznym większości mieszkańców danej dzielnicy, co powinien ocenić sąd odsyłający, uwzględniając wszystkie istotne okoliczności sprawy, a także reguły odnoszące się do przeniesienia ciężaru dowodu wskazane w art. 8 ust. 1 wspomnianej dyrektywy.
4) Artykuł 2 ust. 2 lit. b dyrektywy 2000/43 należy interpretować w ten sposób, że:
- przepis ten stoi na przeszkodzie przepisowi krajowemu, który stanowi, iż aby miała miejsce pośrednia dyskryminacja ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, szczególnie niekorzystna sytuacja musi wynikać ze względów związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym;
- pojęcie "pozornie neutralnego" przepisu lub kryterium lub "pozornie neutralnej" praktyki w rozumieniu wspomnianego przepisu należy rozumieć jako przepis, kryterium lub praktykę, które pozornie są sformułowane lub stosowane w sposób neutralny, a mianowicie przy uwzględnieniu czynników różniących się od chronionej cechy, a nie czynników równoważnych z tą cechą;
- pojęcie "szczególnie niekorzystnej sytuacji" w rozumieniu tego przepisu nie oznacza szczególnie ważnego, oczywistego lub ciężkiego wypadku nierówności, lecz oznacza, że to szczególnie osoby danego pochodzenia rasowego lub etnicznego znajdują się w niekorzystnej sytuacji ze względu na sporny przepis lub sporne kryterium lub sporną praktykę;
- przyjmując założenie, że środek, taki jak opisany w pkt 1 niniejszej sentencji, nie skutkuje bezpośrednią dyskryminacją w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. a wspomnianej dyrektywy, to zasadniczo środek taki może wówczas stanowić pozornie neutralną praktykę - w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. b - powodującą szczególnie niekorzystną sytuację osób o określonym pochodzeniu etnicznym w stosunku do innych osób;
- taki środek może zostać obiektywnie uzasadniony wolą zapewnienia bezpieczeństwa przesyłowej sieci elektroenergetycznej oraz właściwego monitorowania zużycia energii elektrycznej wyłącznie pod warunkiem, że wspomniany środek nie przekracza granic tego, co jest odpowiednie i konieczne, aby zrealizować te zgodne z prawem cele, a spowodowane niedogodności nie są nadmierne w stosunku do tak zamierzonych celów. Taka sytuacja nie ma miejsca, jeśli stwierdzono - co powinien ustalić sąd odsyłający - albo że istnieją inne odpowiednie i mniej uciążliwe sposoby pozwalające osiągnąć wspomniane cele, albo, wobec braku takich innych sposobów, że wspomniany środek nadmiernie narusza zgodny z prawem interes końcowych odbiorców energii elektrycznej zamieszkałych w danej dzielnicy - zamieszkanej zasadniczo przez mieszkańców romskiego pochodzenia - w odniesieniu do dostępu do dostaw energii elektrycznej w warunkach, które nie mają charakteru uwłaczającego ani piętnującego oraz pozwalają im regularnie kontrolować zużycie energii elektrycznej".

Początek strony


Agnieszka Knade-Plaskacz
Odpowiedzialność państwa członkowskiego za szkody wyrządzone w wyniku przyjęcia przepisów technicznych z pominięciem obowiązku ich notyfikacji Komisji Europejskiej - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 11.06.2015 r. w sprawie C-98/14 Berlington Hungary i inni przeciwko Węgrom
Orzeczenie w sprawie Berlington Hungary porusza istotną dla praktyki polskiej kwestię odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną naruszeniem przez państwo członkowskie UE obowiązku notyfikacji przepisów o charakterze technicznym określonego w dyrektywie 98/34/WE. W kontekście dyskusji nad konsekwencjami nienotyfikowania przez Polskę przepisów ustawy o grach hazardowych szczególne znaczenie ma ta część wypowiedzi TS, w której stwierdza on, że celem art. 8 i 9 dyrektywy 98/34/WE nie jest przyznanie jednostkom praw, a zatem ich naruszenie nie rodzi na podstawie prawa Unii Europejskiej prawa do uzyskania od państwa członkowskiego naprawienia szkody poniesionej w wyniku tego naruszenia.

Początek strony


Jacek Napierała
Lex fori concursus jako prawo właściwe dla roszczenia o zwrot płatności dokonanych przez dyrektora spółki zagranicznej w czasie niewypłacalności spółki - wykładnia art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 1346/2000 w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 10.12.2015 r. w sprawie C-594/14 Kornhaas
1. Artykuł 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego należy interpretować w ten sposób, że zakres stosowania tego przepisu obejmuje powództwo przeciwko osobie zarządzającej spółką prawa Anglii i Walii - wobec której to spółki wszczęto postępowanie upadłościowe w Niemczech - wytoczone przed sądem niemieckim przez syndyka masy upadłości tej spółki, którego to powództwa celem jest, zgodnie z uregulowaniem krajowym takim jak § 6 4 ust. 2 zdanie pierwsze niemieckiej ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesetz betreffend der Gesellschaften mit beschränkter Haftung, dalej jako GmbHG), doprowadzenie do zwrotu przez tę osobę płatności dokonanych przez nią jeszcze przed wszczęciem postanowienia upadłościowego, ale już po dacie, co do której ustalono, że przedmiotowa spółka jest niewypłacalna.
2. Artykuły 49 i 54 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie stoją na przeszkodzie możliwości zastosowania przepisu krajowego, takiego jak § 6 4 ust. 2 zdanie pierwsze niemieckiej ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wobec osoby zarządzającej spółką prawa Anglii i Walii objętą postępowaniem upadłościowym wszczętym w Niemczech.

Początek strony


Sławomir Dudzik
Kompetencje Rady Unii Europejskiej w sprawach pomocy państwa - wprowadzenie i wyrok TS z 29.06.2002 r. w sprawie C-110/02 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Radzie Unii Europejskiej
Chociaż kompetencja do zatwierdzania pomocy kierowanej przez państwa członkowskie UE do przedsiębiorstw przysługuje zasadniczo Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja), to jednak w szczególnych przypadkach decyzje w tego rodzaju sprawach może podjąć również Rada Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 108 ust. 2 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej możliwość działania po stronie Rady jest ograniczona do przypadków, w których występują "wyjątkowe okoliczności". Rysujący się na tle tego przepisu dualizm kompetencji w sprawach pomocy państwa wymaga precyzyjnego ich rozgraniczenia, tak, aby zapewnić pełną skuteczność prawu unijnemu, w tym chronić skuteczną konkurencję na rynku wewnętrznym. Wobec niedostatecznie precyzyjnych przepisów traktatowych wyznaczenie granic kompetencji Rady i Komisji w tego rodzaju sprawach zostało powierzone Trybunałowi. Jednym z kluczowych orzeczeń w tym zakresie jest wyrok TS w sprawie C-110/02 dotyczący pomocy na rzecz portugalskich producentów trzody chlewnej.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES AND DISSERTATIONS

Ireneusz C. Kamiński
 • European Convention on Human Rights and the right to judicial independence
 • p. 4

  Ewa Suwara
 • Legal and procedural challenges for the European Union relative to the BREXIT
 • p. 11

  Maciej Bernatt
 • Between full judicial review and deference to competition authority's fining policy: on judicial review of fines in competition law
 • p. 18

  Karolina Sztobryn
 • About several changes in the European Union's trade mark protection system
 • p. 25

  COMMENTARIES

  Justyna Maliszewska-Nienartowicz
  Discrimination on the grounds of ethnic origin:
  - commentary on Court of Justice judgment of 16 July 2015 in case C-83/14 CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD v Komisia za zashtita ot diskriminatsia
  p. 30

  Agnieszka Knade-Plaskacz
  Member State liability for damage caused as a result of adoption of technical regulations bypassing the obligation to notify them to the European Commission:
  commentary on Court of Justice judgment of 11 June 2015 in case C-98/14 Berlington Hungary and Others v Hungary
  p. 39

  Jacek Napierała
  Lex fori concursus as the applicable law for claims for reimbursement of payments made by the director of a foreign company after the company had become insolvent:
  interpretation of Art. 4(1) of Regulation No 1346/2000 in the Court of Justice judgment of 10 December 2015 in case C-594/14, Kornhaas
  p. 44

  CASE LAW MILESTONES

  Sławomir Dudzik
  Powers of the Council of the European Union in matters of state aid:
  introduction and CoJ judgment of 29 June 2002 in case C-110/02 Commission of the European Communities v Council of the European Union
  p. 51

  EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

  Constitutional Court case law
  (Jakub Królikowski)
  p. 59

  Case law of the Supreme Court
  (Monika Domańska)
  p. 60

  Case law of the Supreme Administrative Court
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  p. 62

  Warunki prenumeraty na 2016 r.
  p. 64
  Ireneusz C. Kamiński
  European Convention on Human Rights and the right to judicial independence
  The Grand Chamber judgment rendered recently in Baka against Hungary concerned "a constitutional dismissal" of the President of Supreme Court. This ruling raises a number of key legal issues under Article 6 of the European Convention of Human Rights. First, the European Court of Human Rights has confirmed that judges may complain in disputes over their dismissal, appointment, promotion or transfer. Second, although the Strasbourg Court relied on its test established in the Vilho Eskelinen judgment, it referred to the judicial independence as a principle invoked broadly in international law as well as to the Convention Preamble (rule of law). Third, judges' own right to judicial independence, separate from that right of the parties of judicial proceedings, emerges unequivocally from the judgment. Fourth, access to a court must also exist when the interference complained of results from a constitutional provision.

  Back to top


  Ewa Suwara
  Legal and procedural challenges for the European Union relative to the BREXIT
  This publication discusses stages of withdrawal of the United Kingdom from the European Union. It also analyses a number of issues related to this process at further stages such as UK's right to vote during the Council meetings, impact of withdrawal on the EU official and working languages or UK's access to EU classified information. Although the Treaty of Lisbon includes the article formulating possibility for a member state to withdraw from the European Union (art. 50 TEU), the EU law does not provide further specifi cation on number of issues related to it. This raises legal and procedural challenges that shall be clarifi ed in upcoming months among the EU member states and during the negotiations with the United Kingdom over conditions of its withdrawal from the European Union.

  Back to top


  Maciej Bernatt
  Between full judicial review and de ference to competition authority's fining policy: on judicial review of fines in competition law
  In the article the author argues that it is advisable for courts to respect the fining policy of competition authorities while exercising judicial review of their decisions. The article examines the case law of the Court of Justice of the EU (the CJEU) to check the intensity of review of fines imposed by the European Commission for violations of Articles 101-102 TFEU. Next, the CJEU approach is confronted with the practice of Polish courts which review the decisions of the Polish competition authority. The study shows that the CJEU's deferential approach to the Commission's fining policy does not undermine the effectiveness of judicial review. Such a fi nding suggests that Polish courts' frequent practice of reducing fines significantly should be changed so that adequate respect is paid to the fining policy of Poland's competition authority.

  Back to top


  Karolina Sztobryn
  About several changes in the European Union's trade mark protection system
  On 16 December 2015 the European Parliament and the Council adopted Regulation (EU) No 2015/2424 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark. Part of the provisions of Regulation No 2015/2424 have been applicable from 23 March 2015. Others, including the amended Art. 4, concerning the defi nition of the trade mark, will be applicable from 1 October 2017. It is impossible to present all the changes introduced by Regulation No 2015/2424 in one article. Therefore, in this article the writer analyses only some amendments to Regulation No 207/2009 on the Community trade mark, now known as the EU Trade Mark Regulation, which the writer considers to be worth special attention.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty