Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
60,10 60,10
Cena regularna: 66,78
66,78
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
 • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
 • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
 • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Małgorzata Król-Bogomilska

str. 4

Marek Szydło

str. 13

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

str. 20

Jarosław Łukawski

str. 28

PRZEGLĄDY ORZECZNICTWA

Grzegorz Materna

str. 35

GLOSY

Krystyna Kowalik-Bańczyk Pochwała fishing expeditions
- glosa do wyroku Sądu (UE) z 6.09.2013 r. w sprawach połączonych: T-289/11, T-290/11 i T-521/11 Deutsche Bahn i inni przeciwko Komisji Europejskiej
str. 41

Anna Zientara

str. 47

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Agnieszka Knade-Plaskacz

str. 53

OMÓWIENIA I RECENZJE

Anna Piszcz - Sankcje w polskim prawie antymonopolowym
(recenzja Agaty Jurkowskiej-Gomułki)
str. 57

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
(Jakub Królikowski)
str. 59

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Monika Domańska)
str. 61

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 62
Małgorzata Król-Bogomilska
Najnowsze zmiany w zakresie sankcji penalnych w polskim prawie antymonopolowym a prawo unijne - kolejne podobieństwa i różnice
Najnowsze zmiany polskiej ustawy antymonopolowej z 2007 r. wprowadzone w drodze ustawy z 10.06.2014 r., która weszła w życie 18.01.2015 r., obejmują m.in. liczne zmiany dotyczące podstaw i zasad stosowania sankcji penalnych. Niektóre spośród nich oznaczają wprowadzenie od dawna oczekiwanych ustawowych uregulowań takich jak określenie okoliczności branych pod uwagę przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych za rozmaite naruszenia, czy też kolejne bardziej szczegółowe uregulowania zasad łagodzenia kar. Jednocześnie jednak ustawa nowelizująca wprowadziła nowe podstawy odpowiedzialności „osób zarządzających” z możliwością nakładania na takie osoby kar pieniężnych do wysokości 2 mln zł. Jednym z celów artykułu jest przedstawienie podstaw tej odpowiedzialności w płaszczyźnie spornych problemów, jakie mogą się pojawić w przyszłej praktyce.

Początek strony


Marek Szydło
Sądowa kontrola decyzji Prezesa UOKiK w świetle prawa unijnego i prawa polskiego
Unijne prawo pierwotne gwarantuje przedsiębiorstwom dotkniętym decyzją krajowego organu konkurencji, stosującego prawo unijne, prawo do sądowej kontroli danej decyzji, mające charakter unijnego prawa podstawowego. W Polsce istnieje powszechne przekonanie, że sądowa kontroli decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako Prezes UOKiK) sprawowana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako SOKiK) ma charakter merytoryczno-celowościowy, i że jest czymś jakościowo różnym od kontroli decyzji administracyjnych sprawowanej przez sądy administracyjne. Tymczasem w niniejszym opracowaniu argumentuje się, że w rzeczywistości kontrola SOKiK ma charakter analogiczny do kontroli decyzji sprawowanej przez sądy administracyjne, i że w związku z tym konieczne byłoby stworzenie - być może w ramach UOKiK - odrębnej instytucji quasi-sądowej weryfikującej pod względem celowościowym decyzje Prezesa UOKiK.

Początek strony


Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel
Konwergencja systemów ochrony konkurencji w Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję
Decentralizacja systemu stosowania prawa konkurencji UE przez włączenie w ten proces, obok Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja), organów antymonopolowych państw członkowskich UE, doprowadziła m.in. do postępującej w niespotykanym wcześniej zakresie konwergencji krajowych systemów prawa antymonopolowego. Dotyczy to przede wszystkim przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, w szczególności instrumentarium prawnego wykorzystywanego w tym celu. Chodzi tu, przykładowo, o takie instytucje, jak polityka łagodzenia kar (leniency), decyzje zobowiązaniowe, o środkach tymczasowych i nakładające środki zaradcze. Harmonizacja regulacji w tym zakresie dotyczy większości państw UE, w tym również Polski będącej aktywnym uczestnikiem tego procesu przez przyjmowanie do krajowego ustawodawstwa regulacji zbliżonych do standardów określonych w przepisach prawa unijnego.

Początek strony


Jarosław Łukawski
Decyzje wyrażające warunkową zgodę na dokonanie koncentracji w świetle prawa unijnego i najnowszych zmian polskiego prawa antymonopolowego
Decyzje wyrażające warunkową zgodę na dokonanie koncentracji stanowią jedną z częściej dyskutowanych w piśmiennictwie form rozstrzygnięć wydawanych przez Komisję oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako Prezes UOKiK) w sprawach z zakresu kontroli koncentracji. Istota tych decyzji wyraża się w udzieleniu przez organ ochrony konkurencji zgody na dokonanie przez przedsiębiorcę koncentracji pod warunkiem zmodyfi kowania jej zamierzonego kształtu, w sposób pozwalający na wyeliminowanie wynikających z niej początkowo zagrożeń dla konkurencji. Istotne zmiany, jakie zostały wprowadzone do polskiego prawa antymonopolowego w styczniu 2015 r., w zakresie decyzji warunkowych skłaniają do analizy wybranych zagadnień dotyczących tego rodzaju decyzji. Analiza taka daje możliwość porównania przepisów dotyczących decyzji warunkowych obowiązujących w prawie UE z rozwiązaniami wprowadzonymi w ostatnim czasie do prawa polskiego.

Początek strony


Grzegorz Materna
Realizacja przez Komisję Europejską uprawnień kontrolnych w sprawach z zakresu ochrony konkurencji
Realizacja uprawnień dochodzeniowych Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) w sprawach z zakresu ochrony konkurencji jest stałym przedmiotem refleksji ze strony sądów unijnych. Wobec rosnących trudności w wykrywaniu naruszeń reguł konkurencji określonych w art. 101 i art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na podstawie rozporządzenia nr 1/2003 Komisji przyznano szerokie uprawnienia dochodzeniowe w postaci kontroli przedsiębiorstw lub związków przedsiębiorstw (na ich terenie, w ich pomieszczeniach i środkach transportu). Celem tego opracowania jest przedstawienie najnowszych wyroków sądów unijnych dotyczących zakresu uprawnień kontrolnych Komisji w aspekcie zarówno podmiotowym, jak i przedmiotowym. Opracowanie omawia także stanowisko sądów w kwestii zasady proporcjonalności jako czynnika limitującego prowadzenie kontroli.

Początek strony


Anna Zientara
Zbieg podstaw odpowiedzialności za międzynarodowy kartel w krajowym i unijnym prawie konkurencji - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14.02.2012 r. w sprawie C-17/10 Toshiba Corporation i inni przeciwko Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Wyrok TS z 14.02.2012 r. w sprawie C-17/10 Toshiba Corporation i inni miał istotne znaczenie dla ustalenia właściwości organu oraz regulacji prawnych mających zastosowanie dla oceny porozumienia zawartego między przedsiębiorcami w przypadku międzynarodowego kartelu, który rozpoczął się przed wejściem państwa do Unii Europejskiej i trwał już po jego przystąpieniu do Unii. Orzeczenie to dotyczy problematyki stosowania zasady ne bis in idem w prawie konkurencji, która jest poruszana w coraz liczniejszych opracowaniach.

Początek strony


Agnieszka Knade-Plaskacz
Odpowiedzialność odszkodowawcza członka kartelu za tzw. efekt parasola cenowego - wprowadzenie i wyrok TS z 5.06.2014 r. w sprawie C-557/12 Kone AG i inni przeciwko ÖBB-Infrastruktur AG
Egzekwowanie na drodze prywatnoprawnej reguł konkurencji określonych w art. 101 i art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez kartele, stanowi zarówno przedmiot zainteresowania ustawodawcy unijnego, jak i licznych wypowiedzi TS. W omawianym wyroku Trybunał rozstrzygał, czy odpowiedzialność odszkodowawcza członków kartelu obejmuje również tzw. efekt parasola cenowego (ang. umbrella pricing), a więc szkody wynikającej z działań podmiotów nieuczestniczących w kartelu, lecz wykorzystujących zakłócenia na rynku wywołane jego działaniami.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES AND DISSERTATIONS

Małgorzata Król-Bogomilska
 • Recent changes in the Polish antimonopoly law relative to pecuniary penalties as compared to EU law. More similarities and differences
 • p. 4

  Marek Szydło
 • Judicial review of decisions of the President of the UOKiK in the light of Polish and EU law
 • p. 13

  Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel
 • Convergence of competition protection systems in the European Union in the field of counteracting competition-restraining practices
 • p. 20

  Jarosław Łukawski
 • Conditional merger clearance decisions in the light of EU law and latest amendments to the Polish antimonopoly law
 • p. 28

  CASE LAW REVIEWS

  Grzegorz Materna
  Exercise by the European Commission of control powers in cases from the field of competition protection
  p. 35

  COMMENTARIES

  Krystyna Kowalik-Bańczyk Praise of fishing expeditions
  - commentary on the General Court of 6 September 2013 in Joined Cases: T-289/11, T-290/11 i T-521/11 Deutsche Bahn and Others versus European Commission
  p. 41

  Anna Zientara
  Overlap of responsibility for international cartel in national and EU competition law
  - commentary on Court of Justice judgment of 14 February 2012 in case C-17/10 Toshiba Corporation and Others versus Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
  p. 47

  CASE LAW MILESTONES

  Agnieszka Knade-Plaskacz Cartel member’s liability to pay damages for the so-called ‘umbrella pricing - introduction and CoJ judgment of 5 June 2014 in case C-557/12 Kone AG and Others versus ÖBB-Infrastruktur AG
  p. 53

  DISCUSSIONS AND REVIEWS

  Anna Piszcz - Sanctions in the Polish Anti-Monopoly Law
  (reviewed by Agata Jurkowska-Gomułka)
  p. 57

  EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

  Constitutional Court case law
  (Jakub Królikowski)
  p. 59

  Case law of the Supreme Court
  (Monika Domańska)
  p. 61

  Case law of the Supreme Administrative Court
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  p. 62
  Małgorzata Król-Bogomilska
  Recent changes in the Polish antimonopoly law relative to pecuniary penalties as compared to EU law. More similarities and differences
  In this article the writer focuses her attention on analysing the latest amendments concerning pecuniary penalties, which were introduced by the Act of 10 June 2014 and have been in force since 18 January 2015. The author’s refl ections concentrate on analysing the changes concerning the settlement procedure, statutory principles concerning the severity of penalties, changes in leniency principles and introduction of grounds for responsibility for individuals’ behaviours infringing substantive competition rules. The author critically analyses the grounds for such responsibility, which mean it is possible to impose pecuniary penalties of up to 2 million zlotys on individuals, in particular individuals which are part of the directing staff or managing bodies of the undertaking concerned, for intentional conduct (the lack of supervision) leading to the application by the undertaking of certain prohibited competition-restraining agreements. In this context the author points out the high probability of diffi culties connected with future practical application of these provisions resulting from lack of clarity of the grounds for imposing pecuniary penalties on such persons (lack of precise determination of the responsible entity, ambiguous description of the behaviour which constitutes the violation and subjective grounds for such responsibility).

  Back to top


  Marek Szydło
  Judicial review of decisions of the President of the UOKiK in the light of Polish and EU law
  Primary EU law provides that any party affected by a decision of the national competition authority, taken within the scope of applying EU law, has a fundamental right to judicial appeal. Unfortunately, this fundamental right is not suffi - ciently embedded in the secondary EU competition law. In Poland there is a general consensus that judicial review exercised by the SOKiK (Court of Competition and Consumer Protection) over decisions of the President of the UOKiK (Office of Competition and Consumer Protection) concerns the merits of the case and expediency of the decision, unlike review over administrative decisions exercised by administrative courts. The present article challenges this belief and advocates the creation of a new quasi-judicial institution which would review decisions of the President of the UOKiK in terms of their merits and expediency.

  Back to top


  Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel
  Convergence of competition protection systems in the European Union in the fi eld of counteracting competition-restraining practices
  Decentralization of the system of applying EU competition law, achieved by inclusion of the anti-monopoly EU Member States’ authorities in the process, in addition to the European Commission, has led, among other things, to progressing - within a scope unheard-of ever before - convergence of the national anti-monopoly law systems. This concerns fi rst and foremost counteracting competition-restraining practices, in particular the legal instruments used for this purpose, for example leniency policies, commitment decisions, decisions on interim measures and on remedies. Harmonization of regulations in this scope concerns the majority of EU countries, including also Poland, which actively participates in this process thanks to including in the national legislation regulations which are close to the standards specifi ed in the provisions of EU law

  Back to top


  Jarosław Łukawski
  Conditional merger clearance decisions in the light of EU law and latest amendments to the Polish antimonopoly law
  The article presents selected issues relating to the conditional clearance decisions issued by the European Commission and Polish Competition Authority in merger control cases. In the context of the signifi cant amendments introduced into the Polish antimonopoly law in January 2015, the article discusses those provisions which have the most signifi cant relative impact on issuance of conditional clearance decisions by the Polish Competition Authority. The article also contains a comparison of solutions relating to the conditional clearance decisions which are applied in the proceedings before European Commission with the new regulations in the Polish law. The aim of this analysis is to assess to what extent the recent amendments introduced to the system of Polish merger control made domestic regulations on conditional clearance decisions closer to EU law.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty