Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
63,00 63,00
Cena regularna: 69,99
69,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
 • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
 • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
 • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Joanna Wegner-Kowalska

str. 4

Piotr Kwasiborski

str. 12

Jakub Kociubiński

str. 22

GLOSY

Krystyna Kowalik-Bańczyk

str. 29

Paweł Marcin Dudek

str. 38

Aleksandra Mężykowska

str. 44

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Sławomir Dudzik

str. 50

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
(Jakub Królikowski)
str. 56

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Monika Domańska)
str. 57

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 62

Warunki prenumeraty na 2016 r.
str. 64
Joanna Wegner-Kowalska
Europejska współpraca administracyjna w projekcie reformy kodeksu postępowania administracyjnego
W prawie unijnym obowiązek współdziałania między organami administracji unijnej i organami państw członkowskich UE jest powinnością traktatową, uregulowaną w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Przepis ten statuuje zasadę lojalnej współpracy w wykonywaniu zadań wynikających z Traktatów, uznawaną w doktrynie za jeden z podstawowych komponentów prawa unijnego. Zgodnie z art. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej współpraca administracyjna stanowi sferę kompetencji koordynujących, wspierających i uzupełniających. W Traktacie z Lizbony przewidziano odrębny tytuł XXIV "Współpraca administracyjna", zawierający art. 197 zawężający obowiązek współpracy wyłącznie do obszaru skutecznego wdrażania prawa unijnego przez państwa członkowskie. W nauce podkreśla się, że to państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność za organizowanie i podejmowanie współpracy administracyjnej, a w ust. 2 art. 197 TFUE wskazano tylko przykładowe formy współpracy. Unii pozostawiono natomiast wsparcie dla tych działań w postaci wymiany informacji, urzędników i opracowania programów szkoleń, jak i kreowania kultury administrowania. Treść art. 197 sugeruje, że w tym zakresie, z jednej strony, korzystanie ze wsparcia unijnego nie jest obligatoryjne, a z drugiej strony - brakuje jakichkolwiek kompetencji prawotwórczych dla organów unijnych. Natomiast pewne obowiązki w obszarze podejmowania współpracy mogą wynikać z norm stanowionych w tych obszarach, w których UE posiada kompetencje prawodawcze. W krajowej literaturze zwrócono uwagę na to, że niezależnie od charakteru kompetencji unijnych (wyłącznych, dzielonych czy koordynujących), kwestia współpracy administracyjnej, podobnie jak i innych instytucji proceduralnych, podlega unormowaniu przez prawo unijne, ograniczając w tym zakresie swobodę proceduralną państw członkowskich.

Początek strony


Piotr Kwasiborski
Planowana rewizja dyrektywy 96/71/WE w świetle dotychczasowych uwarunkowań prawnych instytucji delegowania pracowników w Unii Europejskiej
8.03.2016 r. Komisja Europejska (dalej jako Komisja) wystosowała wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany obowiązującej dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.12.1996 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Jest to kolejny z etapów modyfikowania ram prawnych instytucji delegowania pracowników przez przedsiębiorców z jednych państw członkowskich UE w ramach świadczenia przez tych przedsiębiorców usług na rzecz kontrahentów zlokalizowanych w innym państwie członkowskim. Wcześniej bowiem, w 2014 r., przyjęto już dyrektywę wdrożeniową 2014/67/UE mającą zapewnić lepsze egzekwowanie zasadniczej dyrektywy 96/71/WE, która to stanowi prawną podstawę funkcjonowania wspomnianej instytucji delegowania pracowników. Pomimo że termin transpozycji dyrektywy wdrożeniowej jeszcze nie minął (upływa on dopiero w czerwcu 2016 r.), Komisja stwierdziła, że zawarte tam instrumenty nie są wystarczające dla zapewnienia, aby instytucja delegowania pracowników działała na rynku wewnętrznym zgodnie z oczekiwaniami instytucji unijnych i państw członkowskich. Należy tu jednak przeanalizować, czy rzeczywiście wśród państw członkowskich UE istnieje jednolite przekonanie o niezbędności nowelizacji dyrektywy 96/71/WE. W konsekwencji na rozstrzygnięcie zasługuje także problem, czy obecne cele wprowadzenia tej nowelizacji rzeczywiście pokrywają się z celami przyjęcia dyrektywy w pierwotnym brzmieniu. Odpowiedź na powyższe kwestie może zostać udzielona na podstawie analizy uzasadnienia przedmiotowego projektu ustawodawczego przez Komisję oraz wskazania różnic pomiędzy obecną a proponowaną treścią przepisów dyrektywy 96/71/WE objętych projektem.

Początek strony


Jakub Kociubiński
Unikanie podwójnego opodatkowania transgranicznych operacji przedsiębiorstw powiązanych w świetle prawa pomocy publicznej Unii Europejskiej
Efektywne opodatkowanie międzynarodowych korporacji mających strukturę grupy powiązanych, częściowo niezależnych przedsiębiorstw ulokowanych w różnych krajach jest zadaniem trudnym, zwłaszcza ze względu na brak jednorodnego reżimu prawnego wprowadzającego wspólne reguły dla poszczególnych części składowych operacji rozsianych nieraz po całym świecie. Same przedsiębiorstwa, dążąc do minimalizacji wymaganych danin publicznych, stosują zaawansowaną inżynierię finansową transferują zyski do tych państw, gdzie przepisy podatkowe są najbardziej korzystne z ich punktu widzenia, wykorzystując generalnie stosowaną zasadę unikania podwójnego opodatkowania. W pewnych wypadkach szczególne rozwiązania w prawie wewnętrznym mogą faktycznie doprowadzić do sytuacji "podwójnego nieopodatkowania" i wówczas system umożliwiający uzyskanie korzyści w postaci uniknięcia konieczności zapłacenia podatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą powinien być analizowany pod kątem zgodności z regułami pomocy publicznej w prawie UE.

Początek strony


Krystyna Kowalik-Bańczyk
Terytorialny zakres unieważnienia decyzji zatwierdzającej umowę międzynarodową zawartą przez Unię Europejską - glosa do wyroku Sądu (UE) z 10.12.2015 r. w sprawie T-512/12 Front Polisario przeciwko Radzie Unii Europejskiej
Komentowany wyrok dotyka kilku niezwykle ciekawych problemów związanych z zakresem dopuszczalności skargi o stwierdzenie nieważności aktu prawa wtórnego UE określonej w art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: legitymacji podmiotowej do wniesienia skargi przez podmiot prawa międzynarodowego, zakresu uprawnień podmiotu skarżącego w postępowaniu przed Sądem (UE) oraz obowiązku Rady dokonywania oceny zgodności umowy międzynarodowej z prawami podstawowymi. Rozważania te nakładają się na klasyczny problem prawa międzynarodowego publicznego, czyli tego, kto jest podmiotem prawa na arenie międzynarodowej i czy pojęcie to obejmuje tzw. ruchy narodowowyzwoleńcze. Last but not least, Sąd, zamiast wyłącznie rozstrzygać skargę o nieważność, ocenia zakres władztwa terytorialnego państwa trzeciego w kontekście stosowania umowy zawartej przez Unię Europejską z tym państwem.

Początek strony


Paweł Marcin Dudek
Waluta bitcoin - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie C-264/14 Skatteverket przeciwko Davidowi Hedqvistowi
Wyrok TS rozstrzyga w swej istocie jeden zasadniczy problem jurydyczny - określa status prawny bitcoina. Co prawda, odpowiedź dotyczy zakwalifikowania odpłatnej wymiany korony szwedzkiej na bitcoina i vice versa jako usługi oraz możliwości uznania jej za zwolnioną od podatku od wartości dodanej, lecz są to kwestie wtórne względem wyjaśnienia podstawowego zagadnienia. Glosa aprobuje rozstrzygnięcie, lecz jest krytyczna względem uzasadnienia.

Początek strony


Aleksandra Mężykowska
Prawo międzynarodowe nie może stanowić wyłącznej podstawy do wywodzenia roszczeń restytucyjnych w braku właściwych przepisów krajowych - glosa do postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach Jolanta i Bogusław Mach przeciwko Polsce (skarga nr 68750/11) oraz Zdzisław Woźny przeciwko Polsce (skarga nr 70720/11)
Europejski Trybunał Praw Człowieka, wydając postanowienia w sprawach Jolanta i Bogusław Mach przeciwko Polsce (skarga nr 68750/11) oraz Zdzisław Woźny przeciwko Polsce (skarga nr 70720/11), rozstrzygnął definitywnie o braku ochrony w świetle Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz przede wszystkim Protokołu nr 1 do Konwencji dla posiadaczy obligacji Skarbu Państwa wydanych przed 1939 r. Trybunał w Strasburgu uznał, że brakuje mu kompetencji czasowej do rozstrzygania zarzutu dotyczącego naruszenia przez władze polskie prawa do mienia skarżących poprzez dopuszczenie do utraty wartości ekonomicznej obligacji SP wydanych przed 1939 r. oraz przez brak działań organów państwa w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z emisji obligacji w zakresie, w jakim zarzuty te odnoszą się do wydarzeń, które miały miejsce przed 10.10.1994 r. Oceniając natomiast zarzuty skarżących odnoszące się do działań/zaniechań państwa po 10.10.1994 r. uznał, że skargi są niedopuszczalne ratione materiae ze względu na brak po stronie państwa polskiego obowiązku przyjęcia przepisów restytucyjnych. Ponadto, ETPCz uznał, że skargi są niedopuszczalne ratione personae na tle art. 6 EKPCz w zw. z art. 1 Protokołu nr 1 w zakresie, w jakim skarżący twierdzili, iż postępowania krajowe prowadzone w ich sprawach były arbitralne oraz że w konsekwencji tych postępowań ich roszczenia majątkowe wynikające z posiadanych obligacji zostały pozbawione wartości ekonomicznej. Dodatkowo, w sprawie Woźny przeciwko Polsce, ETPCz uznał, że skarga dotycząca rzekomej dyskryminacji skarżącego wywiedziona z art. 14 w zw. z art. 1 Protokołu nr 1 jest niedopuszczalna ratione materiae.

Początek strony


Sławomir Dudzik
Przesłanki zakłócenia konkurencji i wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi w prawie pomocy państwa Unii Europejskiej - wprowadzenie i wyrok TS z 17.09.1980 r. w sprawie 730/79 Philip Morris Holland BV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
Prawo UE zakłada ochronę konkurencji na rynku wewnętrznym nie tylko przed zakłóceniami, których źródłem są same przedsiębiorstwa, lecz także przed zakłóceniami pochodzącymi od państw członkowskich. Służy temu m.in. system kontroli i nadzoru nad pomocą udzielaną przez państwa członkowskie na rzecz przedsiębiorstw. Pomoc państwa z definicji bowiem zakłóca konkurencję lub grozi jej zakłóceniami, a także wywiera wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi (art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Choć przesłanki te występują też w unijnym prawie antytrustowym (por. art. 101 ust. 1 i art. 102 TFUE), to przenoszenie wypracowanego tam sposobu ich rozumienia oraz związanych z nimi wymogów proceduralnych na grunt unijnego prawa pomocy państwa może okazać się błędem.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES AND DISSERTATIONS

Joanna Wegner-Kowalska
 • European administrative cooperation in draft reform of the Code of Administrative Procedure
 • p. 4

  Piotr Kwasiborski
 • The planned revision of Directive 96/71/EC in the light of the current legal framework on posting workers in the European Union
 • p. 12

  Jakub Kociubiński
 • Avoiding double taxation of cross-border operations of related enterprises in the light of EU law on state aid
 • p. 22

  COMMENTARIES

  Krystyna Kowalik-Bańczyk
  Territorial scope of annulment of a decision approving an international agreement concluded by the European Union:
  commentary on General Court (EU) judgment of 10 December 2015 in case T-512/12 Front Polisario v Council of the European Union
  p. 29

  Paweł Marcin Dudek
  Bitcoin currency:
  commentary on Court of Justice judgment of 22 October 2015 in case C-264/14 Skatteverket v David Hedqvist
  p. 38

  Aleksandra Mężykowska
  International law cannot be the sole grounds for claims for restitution when there are no relevant national provisions:
  commentary on the ruling of the European Court of Human Rights in cases Jolanta and Bogusław Mach v Poland (application No. 68750/11) and Zdzisław Woźny v Poland (application No. 70720/11)
  p. 44

  CASE LAW MILESTONES

  Sławomir Dudzik
  Conditions of competition distortion and effect on trade between Member States in the EU law on state aid:
  introduction and CoJ judgment of 17 September 1980 in case 730/79 Philip Morris Holland BV v Commission of the European Communities
  p. 50

  EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

  Constitutional Court case law
  (Jakub Królikowski)
  p. 56

  Case law of the Supreme Court
  (Monika Domańska)
  p. 57

  Case law of the Supreme Administrative Court
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  p. 62

  Warunki prenumeraty na 2016 r.
  p. 64
  Joanna Wegner-Kowalska
  European administrative cooperation in draft reform of the Code of Administrative Procedure
  In EU law, the duty of cooperation between EU administrative authorities and authorities of the Member States is a treaty obligation, regulated in Art. 4(3) of the Treaty on the EU. In the legislation of some European states we can see a trend to regulate the mechanisms of cooperation between administrative authorities of the Member States as well as between them and EU administrative authorities. These norms vary: from laconic ones, like in the Italian or Portuguese laws, to articulate and detailed solutions from Germany or Hungary. The norms proposed by the team appointed by the President of the Supreme Administrative Court in decision No. 8 dd. 10 October 2012 to prepare the conception of modification of the administrative procedure, which norms might be an additional part of the reform of the Code of Administrative Procedure, cover modification of the drafted Art. 8a CAP and inclusion in the Code of Section VIIIa entitled 'European administrative cooperation'. The drafted regulation should match the norms already adopted in other European codes.

  Back to top


  Piotr Kwasiborski
  The planned revision of Directive 96/71/EC in the light of the current legal framework on posting workers in the European Union
  On 8 March 2016 the Commission presented a legislative proposal to amend Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services. The wording of this proposal and its governing principle of the equal pay for equal work in the same place are controversial from the perspective of the current legal framework on posting workers within the EU by the entrepreneurs performing cross-border services. The controversies relate not only to the validity of adoption of the aim of the Commission giving entrepreneurs from the 'old' EU states sufficient competitive position, which seems to marginalize the current aims of this directive. They also concern the adequacy of the proposal's wording with respect to achieving its assumptions. The very fact that such an initiative was undertaken by the Commission is a sign of a crisis of European integration within the operation of internal market.

  Back to top


  Jakub Kociubiński
  Avoiding double taxation of cross-border operations of related enterprises in the light of EU law on state aid
  As a rule, formation of the tax system is seen as a sphere within the exclusive powers of EU Member States. Meanwhile, the practically controversial issue of double taxation avoidance is regulated by bilateral international agreements based on a template provided in the OECD Model Convention. The European Commission, when investigating the Belgian system of double taxation avoidance, in which the rules of the above Convention were implemented and which enabled making individual corrections signifi cantly reducing the tax base, considered it state aid inconsistent with the internal market. This paper is also an analysis of the treatment of tax measures in EU law on subventions in the light of the latest proceedings Excess profit tax ruling system in Belgium. It presents the problems of interpreting the prerequisites for the existence of aid and their sources in the context of implementing the OECD Model Convention.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty