Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
66,60 66,60
Cena regularna: 74,00
74,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
 • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
 • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
 • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Aleksandra Sołtysińska

str. 4

Monika Skowrońska

str. 14

Joanna Dominowska

str. 22

GLOSY

Monika Namysłowska

str. 28

Ewa Olas

str. 33

Michał Krzykowski

str. 37

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Ewa Laskowska

str. 46

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
(Jakub Królikowski)
str. 54

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Monika Domańska)
str. 57

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 61

Warunki prenumeraty na 2017 r.
str. 64
Aleksandra Sołtysińska
Interes w uzyskaniu zamówienia publicznego w świetle prawa unijnego i polskiego
Wykonawcy uprawnieni do wnoszenia środków ochrony prawnej powinni wykazać interes w uzyskaniu danego zamówienia. Przesłanka interesu w uzyskaniu danego zamówienia wskazuje na cele systemu odwoławczego w dziedzinie zamówień publicznych, które wiążą się bezpośrednio z ochroną praw uczestników postępowania przetargowego, a nie z koniecznością oceny całokształtu zachowania zamawiającego. W praktyce orzeczniczej wielokrotnie pojawiały się wątpliwości dotyczące zakresu pojęcia "interesu w uzyskaniu danego zamówienia" oraz okoliczności, które mogą powodować jego utratę. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie zakresu podmiotowego regulacji polskich i unijnych w zakresie systemów odwoławczych, a zwłaszcza przesłanki dotyczącej konieczności wykazania przez wykonawcę interesu w uzyskaniu danego zamówienia.

Początek strony


Monika Skowrońska
Przecięcie węzła gordyjskiego w dziedzinie hazardu - uwagi w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie G.M. i M.S.
Z wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-303/2015 Naczelnik Urzędu Celnego I w Ł. przeciwko G.M. i M.S. wynika, że art. 6 ust. 1 ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych, który uzależnia prowadzenie działalności w zakresie niektórych gier losowych i gier na automatach od posiadania koncesji na prowadzenie kasyna, nie jest przepisem technicznym w rozumieniu dyrektywy 98/34/WE i w konsekwencji nie podlega obowiązkowi powiadomienia przewidzianemu w tej dyrektywie.

Początek strony


Joanna Dominowska
Jurysdykcja w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej i obowiązku alimentacyjnego a jurysdykcja w postępowaniu rozwodowym
Zasadą polskiego prawa rodzinnego w sprawach rozwodowych jest wspólne orzekanie przez ten sam sąd o wszystkich sprawach dotyczących rodziny, czyli również o władzy rodzicielskiej, kontaktach i alimentach na rzecz małoletnich dzieci małżonków. Artykuł przedstawia możliwości utrzymania tej zasady w sprawach z elementem zagranicznym. Nie jest to proste, ponieważ rozporządzenie nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji w sprawach małżeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej, a także rozporządzenie nr 4/2009 w zakresie alimentów, wyraźnie odrębnie traktują kwestie jurysdykcji w sprawach rozwiązania małżeństwa od jurysdykcji w kwestiach dotyczących dzieci. W artykule przedstawiam możliwe wyjątki od tych reguł, które mogą doprowadzić do wspólnego orzekania przez jeden sąd o wszystkich kwestiach dotyczących rodziny, a także inne możliwości zmiany jurysdykcji.

Początek strony


Monika Namysłowska
Oferta wiązana w świetle dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 7.09.2016 r. w sprawie C-310/15 Deroo-Blanquart
W wyroku w sprawie C-310/15 Deroo-Blanquart Trybunał Sprawiedliwości po raz pierwszy rozwinął linię orzeczniczą, na podstawie której za sprzeczne z dyrektywą 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych zostały uznane krajowe zakazy w każdych okolicznościach ofert wiązanych. Dopiero w glosowanym wyroku TS dokonał oceny konkretnej oferty wiązanej w świetle art. 5 i 7 dyrektywy 2005/29/WE, interpretując tym samym klauzulę generalną zakazującą nieuczciwych praktyk handlowych, a także zakaz wprowadzenia w błąd przez zaniechanie.

Początek strony


Ewa Olas
Zakaz tortur nie implikuje jurysdykcji uniwersalnej w sprawach cywilnych - glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 21.06.2016 r. w sprawie Nait-Liman przeciwko Szwajcarii (skarga nr 51357/07)
21.06.2016 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej jako ETPCz), zasiadając w składzie Izby, wydał wyrok w sprawie Nait-Liman przeciwko Szwajcarii. W postępowaniu podniesiono zarzut naruszenia prawa dostępu do sądu przewidzianego w art. 6 ust. 1 europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy doszło do naruszenia tego prawa, wymagało zmierzenia się z kontrowersyjnym zagadnieniem jurysdykcji uniwersalnej w sprawach cywilnych w kontekście zakazu tortur. Trybunał w Strasburgu nie wypowiedział się dotychczas szerzej na ten temat, dlatego orzeczenie zasługuje na szczególną uwagę. Sędziowie strasburscy zostali zmuszeni do wypracowania stanowiska w kwestii istnienia w prawie międzynarodowym jurysdykcji uniwersalnej w sytuacji dochodzenia roszczeń wynikających z tortur, choć sam zarzut naruszenia zakazu tortur nie został podniesiony w skardze. Okazało się, że osiągnięcie porozumienia nie jest łatwe.

Początek strony


Michał Krzykowski
Uchybienie ciążącym na Polsce obowiązkom na rynku gazu ziemnego - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 10.09.2015 r. w sprawie C-36/14 Komisja Europejska przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej
Komentowany wyrok związany jest ze wszczęciem przez Komisję Europejską (dalej jako Komisja) kilkunastu postępowań wobec państw członkowskich UE w 2009 r. w sprawie proporcjonalności interwencji państwa w kształtowaniu cen energii i paliw. Postępowania te miały na celu zmianę dotychczasowego podejścia w publicznoprawnej regulacji cen na rynkach państw członkowskich. Punkt wyjścia dla prowadzonych postępowań stanowiło orzeczenie w sprawie C-265/08, Federutility. Trybunał Sprawiedliwości podkreślił w nim znaczenie popytu i podaży jako determinantów cen energii i paliw, wyznaczając przy tym określone ramy dla interwencji państwowej, tzn. ograniczenie w czasie i dopuszczalność tylko w takim zakresie, w jakim są spełnione warunki interwencji w tzw. ogólnym interesie gospodarczym.

Początek strony


Ewa Laskowska
Przedmiot prawa autorskiego - utwór a pojęcie oryginalności w prawie UE - wprowadzenie i wyrok TS z 16.07.2009 r. w sprawie C-5/08 Infopaq International A/S przeciwko Danske Dagblades Forening
Prawo autorskie koncentruje się wokół pojęcia utworu, który jako dobro intelektualne ze względu na swój niematerialny charakter wymaga ochrony normatywnej. Określenie tego, co składa się na przedmiot praw autorskich, jest zagadnieniem niezwykle trudnym, wywołującym dyskusję i krytykę, niezależnie od przyjętego rozwiązania. Nie może więc dziwić kontrowersyjny charakter wyroku TS, w którym nie tylko podjęto próbę wskazania, jak należy rozumieć pojęcie twórczości w prawie autorskim, lecz także dokonano tego mimo wcześniejszego zaniechania harmonizacji tego pojęcia przez samego prawodawcę unijnego.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES AND DISSERTATIONS

Aleksandra Sołtysińska
 • Interest in obtaining a particular contract in the light of EU and Polish Law
 • p. 4

  Monika Skowrońska
 • Cutting the Gordian knot in the area of games of chance. Remarks against the background of Court of Justice judgment in case G.M. and M.S
 • p. 14

  Joanna Dominowska
 • Jurisdiction in the field of parental responsibility and maintenance obligations and jurisdiction in divorce proceedings
 • p. 22

  COMMENTARIES

  Monika Namysłowska
  Combined offer in the light of Directive 2005/29/EC on unfair commercial practices:
  commentary on Court of Justice judgment of 7 September 2016 in case C-310/15 Deroo-Blanquart
  p. 28

  Ewa Olas
  Prohibition of torture does not imply universal jurisdiction in civil cases:
  commentary on the judgment of the European Court of Human Rights of 21 June 2016 in case Nait-Liman v Switzerland (application No. 51357/07)
  p. 33

  Michał Krzykowski
  Poland's failure to fulfil its obligations on the natural gas market:
  commentary on Court of Justice judgment of 10 September 2015 in case C-36/14 European Commission v Republic of Poland
  p. 37

  CASE LAW MILESTONES

  Ewa Laskowska
  Object of copyright law: work and the notion of originality in EU law:
  introduction and CoJ judgment of 16 July 2009 in case C-5/08 Infopaq
  p. 46

  EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

  Constitutional Court case law
  (Jakub Królikowski)
  p. 54

  Case law of the Supreme Court
  (Monika Domańska)
  p. 57

  Case law of the Supreme Administrative Court
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  p. 61

  Warunki prenumeraty na 2017 r.
  p. 64
  Aleksandra Sołtysińska
  Interest in obtaining a particular contract in the light of EU and Polish Law
  An interest in obtaining a particular contract is a condition legitimising the use of remedies in public procurement. The notion of interest in obtaining a particular contract is not defined in Appeal Directives 89/665/EEC and 92/13/EC. It was only case law of the Court of Justice that explained the major doubts concerning,among other things: the possibility of losing an interest in obtaining a particular contract, the link between the contract and the object of tender, or the scope of legitimacy of entrepreneurs making a joint bid. Implementation into the Polish law of the condition of an 'interest in obtaining a particular contract' is correct and any discrepancies result rather from wrong interpretation methods.

  Back to top


  Monika Skowrońska
  Cutting the Gordian knot in the area of games of chance. Remarks against the background of Court of Justice judgment in case G.M. and M.S.
  This article contains an analysis of Art. 6(1) of the Act on Games of Chance, which makes activity in the field of some games of chance conditional upon holding a licence to run a casino, in the context of Directive 98/34/EC. The point of reference is the judgment issued by the Court of Justice on 13 October 2016 in case G.M. and M.S. According to the author, the opinion expressed in the judgment that the indicated provision is not a technical regulation within the meaning of Directive 98/34/EC is fully aligned with the existing line of case law of the Luxembourg-based court. But this judgment is very important: it should end the discrepancies in the case law of Polish courts in cases that Art. 6(1) of the Act on Games of Chance concerns, because so far courts gave different assessments of its character. The article also analyses the duties of Polish courts and administrative authorities resulting from Directive 98/34/EC, taking into account the constitutional regulation of statuses of those authorities and CoJ case law.

  Back to top


  Joanna Dominowska
  Jurisdiction in the field of parental responsibility and maintenance obligations and jurisdiction in divorce proceedings
  Council Regulation (EC) No 2201/2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility clearly divides the issues of jurisdiction in matrimonial matters (divorce, legal separation and annulment of marriage) and jurisdiction in matters concerning parental responsibility understood as all the rights and duties relating to the person and assets of the child, as well as custody of the child and the right to personal contacts with the child. The article presents the grounds for determining jurisdiction in matrimonial matters and matters of parental responsibility, as well as jurisdiction in matters of maintenance, which is related to parental responsibility. Using the possibility of filing a divorce petition in several EU Member States one should be aware of the fact that, subject to the two exceptions described in Art. 12 and Art. 15 of Regulation No 2201/2003, only filing it in the country which is at the same time the child's place of habitual residence will result in matters of parental responsibility towards the child being included in the divorce or separation proceedings.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty