Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
45,36 45,36
Cena regularna: 50,40
50,40
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
 • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
 • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
 • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

str. 4

Aurelia Nowicka, Ryszard Skubisz

str. 12

Ewa
...ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

str. 4

Aurelia Nowicka, Ryszard Skubisz

str. 12

Ewa Gromnicka

str. 24

VARIA

Bartosz Pawlak

str. 32

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Rafał Lipniewicz

str. 37

GLOSY

Piotr Chylicki

str. 43

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Agnieszka Frąckowiak-Adamska

str. 49

ESEJ

Słowo vs muzyka, czyli siła vs racja str. 56

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
(Jakub Królikowski)
str. 58

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Monika Domańska)
str. 59

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 61

WARUNKI PRENUMERATY NA 2013 r.
str. 64
Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
Czy patent jednolity jest potrzebny - głos w dyskusji
W literaturze od dawna formułuje się potrzebę stworzenia prawa z patentu, którego zasięg terytorialny pozostawałby powiązany z obszarem Unii Europejskiej. W postępującej globalizacji upatruje się przyczyny dla stworzenia systemu patentowego, który w sposób prostszy i tańszy zapewniałby ochronę, nie na terytorium poszczególnych państw, ale w całej UE. Wskazuje się na brak konkurencyjności Europy w stosunku do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie koszt uzyskania ochrony patentowej, odnoszony do terytorium jej obowiązywania jest znacząco niższy. Obniżenie kosztów uzyskania ochrony patentowej ma służyć zwiększeniu liczby patentów uzyskiwanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Pomimo wielu prób podejmowanych w ciągu ostatnich 50 lat nie udało się stworzyć prawa skutecznego na terytorium Unii. Doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemu patentu europejskiego sprawiły, że oprócz konieczności stworzenia jednolitego z punktu widzenia terytorialnego prawa z patentu, zaczęto dostrzegać potrzebę scentralizowanego systemu sądowniczego. Pozostawienie kompetencji do rozstrzygania o naruszeniu oraz o unieważnieniu patentu w rękach organów i sądów krajowych sprawiło, że jedna z naczelnych zasad patentu europejskiego, wyrażająca się w postulacie tożsamego poziomu ochrony w poszczególnych krajach, dla których udzielono patentu, okazała się iluzoryczna. Dla wielu teoretyków i praktyków prawa było i jest jasne, że prawo patentowe w Europie, tworzącej wspólny rynek europejski, musi się zmienić. 19.02.2013 r. 24 państwa członkowskie UE podpisały Umowę o utworzeniu Jednolitego Sądu Patentowego, co otwiera drogę do wejścia w życie tzw. systemu patentu jednolitego. Polska, Hiszpania i Bułgaria nie podpisały Umowy. Bułgaria, zgodnie ze swoimi wcześniejszymi deklaracjami, podpisała Umowę 5.03.2013 r.

Początek strony


Aurelia Nowicka, Ryszard Skubisz
Pakiet patentowy (ocena z perspektywy Polski)
Normy prawa patentowego są zawarte w aktach prawa międzynarodowego, unijnego i polskiego. Źródłami prawa o charakterze globalnym, regulującymi także prawo patentowe, są Konwencja o ochronie własności przemysłowej oraz Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS). W ostatnich latach były również prowadzone prace nad innym aktem prawnym o charakterze globalnym, którego przedmiotem miała być także materia prawa patentowego - Umową handlową dotyczącą zwalczania obrotu towarami podrobionymi (dalej jako ACTA). Została ona ostatecznie odrzucona przez Unię Europejską, pomimo wcześniejszego jej podpisania w Tokio przez przedstawicieli wielu państw, w tym Polski. Odrzucenie zostało spowodowane gwałtownym oporem społeczeństwa w wielu krajach, w tym w sposób znaczący ulicznymi demonstracjami młodzieży. Bardzo ważnym aktem, o charakterze regionalnym, jest Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (dalej jako KPE), do której Polska należy od 1.03.2004 r. Natomiast do źródeł prawa unijnego, regulujących wyłącznie zagadnienia prawa patentowego, należą: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1257/2012 z 17.12.2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej oraz rozporządzenie Rady nr 1260/2012 z 17.12.2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń. W tej grupie aktów należy wymienić także dyrektywę 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.04.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Odnosi się ona do wszystkich praw własności intelektualnej, w tym patentów. Podstawą krajowej regulacji w dziedzinie prawa patentowego jest ustawa z 30.06.2000 r. - Prawo własności przemysłowej.

Początek strony


Ewa Gromnicka
Systemowe aspekty jednolitej ochrony patentowej w UE
Prace nad stworzeniem systemu jednolitej ochrony patentowej w Unii Europejskiej toczą się od bez mała 30 lat. W tym okresie prace toczyły się nad wieloma modelami ochrony patentowej, które uwzględniały różne aspekty tej ochrony: poczynając od ustalania materialnego zakresu ochrony w ramach Konwencji luksemburskiej o patencie wspólnotowym, która miała stanowić protokół do Europejskiej Konwencji Patentowej, poprzez ujednolicenie systemu orzecznictwa w ramach tej (projekt European Patent Litigation Agreement), czy też rozważanie możliwości przystąpienia Unii do Europejskiej Konwencji patentowej i stworzenie sądu ds. patentów europejskich i patentów unijnych. Opinia Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) 1/09 zamknęła drogę do dalszych prac nad większością tych rozwiązań. Uchwalenie tzw. pakietu patentowego jest efektem dużego kompromisu politycznego. Poniższe rozważania skupiają się jedynie na analizie tych rozwiązań z punktu widzenia spójności systemowej prawa UE.

Początek strony


Bartosz Pawlak
Podmiotowość prawna zamawiających w prawie zamówień publicznych
W niniejszym artykule przedstawiono problemy związane z odpowiedzią na pytanie: czy podmioty, które nie mają zdolności prawnej, a które zostały wymienione w art. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, mogą być uznane za zamawiających? Rozstrzygnięcie tego zagadnienia zostało poprzedzone uwagami o zakresie pojęcia "jednostka zamawiająca", w rozumieniu dyrektywy 2004/18/WE, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS). Przeniesienie do prawa polskiego wniosków wyprowadzanych przez TS wymaga uwzględnienia specyfiki występowania podmiotów publicznych w krajowym obrocie cywilnoprawnym. W opracowaniu przedstawiono także możliwe konsekwencje przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez jednostkę pozbawioną podmiotowości prawnej.

Początek strony


Rafał Lipniewicz
Podatkowa zasada terytorialności w kontekście rynku wewnętrznego UE
Utworzenie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej zapoczątkowało proces eliminowania barier w handlu między państwami członkowskimi UE. Stosunkowo najłatwiejszym elementem było usunięcie barier o charakterze techniczno-administracyjnym. Jednak na zakres gwarantowanych Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako TFUE) swobód konstytuujących funkcjonowanie rynku wewnętrznego mają również wpływ regulacje wewnętrzne państw członkowskich w sferze opodatkowania bezpośredniego. Nakładanie podatków dochodowych pozostaje nadal prawie wyłączną domeną państw członkowskich. Jednak system swobód rynku wewnętrznego, w sposób pośredni, wpływa na stopniowe ograniczanie autonomii państw członkowskich w sferze podatków bezpośrednich. Jedną z osi konfliktu między autonomią podatkową państw członkowskich a obowiązkiem respektowania swobód rynku wewnętrznego jest, wywodząca się z międzynarodowego prawa podatkowego, podatkowa zasada terytorialności.

Początek strony


Piotr Chylicki
Precyzyjność i cenotwórczość informacji poufnej - pojęcie oraz relacja między tymi przesłankami - glosa do wyroku TS z 28.06.2012 r. w sprawie C-19/11 Markus Geltl v. Daimler AG
Niniejsza glosa porusza tematykę trzech zagadnień prawnych, będących przedmiotem rozstrzygnięcia przez TS sprawy C-19/11, Markus Geltl v. Daimler AG. Po pierwsze, jest to kwestia interpretacji przesłanki precyzyjności informacji poufnej w przypadku procesów gospodarczych, na które składa się wiele, powiązanych ze sobą elementów. Po drugie, jest to tematyka związana z odpowiedzią na pytanie o to, jak wysoki musi być stopień prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia przyszłego, by móc zakwalifikować informację o tym zdarzeniu jako precyzyjną. Po trzecie wreszcie, jest to zagadnienie wzajemnej relacji przesłanek informacji poufnej.

Początek strony


Agnieszka Frąckowiak-Adamska
Obywatelstwo Unii - prawo pobytu - skutek bezpośredni art. 18 TWE (obecnie art. 21 ust. 1 TFUE) - ograniczenia i warunki - proporcjonalność - wprowadzenie i wyrok TS z 17.09.2002 r. w sprawie C-413/99 Baumbast i R. v. Secretary of State for the Home Department
Przedstawiony wyrok miał przełomowe znaczenie dla rozwoju instytucji obywatelstwa Unii, gdyż TS uznał w nim, że art. 18 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (dalej jako TWE, obecnie art. 21 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dalej jako TFUE) wywiera skutek bezpośredni. Stwierdził, że przepis ten jest jasny i precyzyjny i przyznaje każdemu obywatelowi Unii prawo do przebywania na terytorium innych państw członkowskich UE. Mogą się oni zatem powoływać na to prawo przed krajowymi organami sądowymi i administracyjnymi. W konsekwencji ograniczenia i warunki wykonywania tego prawa, przewidziane w prawie pochodnym Unii lub prawie krajowym, stanowią wyjątki od zasady o randze prawa pierwotnego i jako takie muszą spełniać wymóg proporcjonalności, a zatem nie mogą wykraczać poza to, co konieczne dla osiągnięcia wytyczonego celu.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES AND DISSERTATIONS

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
 • Do we need a unitary patent - a voice in the discussion
 • p. 4

  Aurelia Nowicka, Ryszard Skubisz
 • Patent package (assessment from the Polish perspective)
 • p. 12

  Ewa Gromnicka
 • Systemic aspects of the unitary patent protection in the EU
 • p. 24

  MISCELLANEA

  Bartosz Pawlak
  Legal subjectivity of awarding entities in public procurement law
  p. 32

  CASE LAW REVIEWS

  Rafał Lipniewicz
  Tax principle of territoriality in the context of EU internal market
  p. 37

  COMMENTARIES

  Piotr Chylicki
  The precise and price-setting character of inside information - the notion of the attributes and the relationship between them - commentary on CoJ judgment of 28 June 2012 in case C-19/11 Markus Geltl v Daimler AG
  p. 43

  CASE LAW MILESTONES

  Agnieszka Frąckowiak-Adamska
  Agnieszka Frąckowiak-Adamska EU citizenship - right of stay - direct effect of Art. 18 TEC (currently Art. 21(1) TFEU) - restrictions and conditions - proportionality - introduction and CoJ judgment of 17 September 2002 in case C-413/99 Baumbast and R. v Secretary of State for the Home Department
  p. 49

  ESSAY

  Word vs music, that is, strength vs reason
  p. 56

  EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

  Constitutional Court case law
  (Jakub Królikowski)
  p. 58

  Case law of the Supreme Court
  (Monika Domańska)
  p. 59

  Case law of the Supreme Administrative Court
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  p. 61

  WARUNKI PRENUMERATY NA 2013 r.
  p. 64

  Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
  Do we need a unitary patent - a voice in the discussion
  For a few months now, a fairly publicised debate has taken place in Poland regarding the solutions proposed as part of the so-called unified patent system, offering uniform protection across European Union Member States and subject to the jurisdiction of a unified patent court. As a result, Poland opted against joining the system. The purpose of this article is to evaluate the key solutions roposed under the system, in particular in light of the main arguments put forth in the public debate. Without refraining from criticising the solutions offered by the system, one cannot help but disagree with the view that the system poses a threat to the economic interests of Polish businesses. However, it appears that if Poland were to remain outside that system in the long run, the economic consequences would be decidedly unfavourable.

  Back to top


  Aurelia Nowicka, Ryszard Skubisz
  Patent package (assessment from the Polish perspective)
  This article characterizes the unitary patent protection in those EU Member States participating in the enhanced cooperation area. The Authors analyse the construction of the European patent with unitary effect and the linguistic system of that patent, as well as the regulations contained in the Agreement on a Unified Patent Court. They demonstrate the negative consequences of the patent package from the point of view of the interests of Polish entities and the Polish economy as a whole. They also point out the fundamental doubts as to the conformity of the Agreement on a Unified Patent Court to the Polish Constitution. Not being bound by the patent package in its entirety would prevent negative consequences for the Polish economy.

  Back to top


  Ewa Gromnicka
  Systemic aspects of the unitary patent protection in the EU
  It's been over 30 years of strenuous work on the creation of unified patent protection in Europe. During that time many different models have been taken into consideration: starting from the material provisions reflected in the proposal for Luxembourg convention on community patent, through European Patent Litigation Agreement or accession of EU to the Patent Convention and creation of a European and EU Patents court. Opinion 1/09 of the Court of Justice of the European Union Has effectively blocked the possibility of pursuing some of the options. The adoption of regulation implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection and regulation on applicable translation arrangements as well as signing of the Agreement on a Unified Patent Court is a result of a major political compromise. However the present article will focus on the analysis of these solutions from the point of view of systemic coherence of EU law.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty