Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
63,00 63,00
Cena regularna: 69,99
69,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
 • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
 • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
 • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Monika Namysłowska

str. 4

Rafał Lipniewicz

str. 10

Mirosława Laszuk

str. 16

Artur Szmigielski

str. 24

GLOSY

Anna Piszcz
W kwestii skutków postępowania ugodowego przed Komisją Europejską w sprawach kartelowych
- glosa do wyroku Sądu (UE) z 20.05.2015 r. w sprawie T-456/10 Timab Industries i CFPR przeciwko Komisji
str. 30

Krzysztof Rokita

str. 35

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Sławomir Dudzik

str. 43

OMÓWIENIA I RECENZJE

Andrea Ryan - Towards a System of European Criminal Justice. The Problem of admissibility of evidence
(recenzja Hanny Kuczyńskiej)
str. 52

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
(Jakub Królikowski)
str. 56

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Monika Domańska)
str. 61

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 62

Warunki prenumeraty na 2016 r.
str. 64
Monika Namysłowska
Dziesięć lat dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych
Od uchwalenia dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych upłynęła już dekada. Dyrektywa mająca na celu osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony konsumentów poprzez zbliżenie przepisów państw członkowskich UE odnoszących się do nieuczciwych praktyk handlowych szkodzących interesom gospodarczym konsumentów w pełni zharmonizowała porządki prawne państw członkowskich i wciąż wywiera na nie wyjątkowo silny wpływ. Okazała się też trudnym aktem prawnym, budzącym wiele wątpliwości w praktyce. W niniejszym artykule zostaną przedstawione podstawowe problemy, z jakimi należało i należy się zmierzyć przy interpretacji dyrektywy 2005/29/WE i stosowaniu krajowych aktów prawnych ją implementujących. Przybliżone zostaną również wyzwania zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w najbliższych latach.

Początek strony


Rafał Lipniewicz
Rezydencja podatkowa osób fizycznych a swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
Z ugruntowanego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) wynika, że w zakresie podatków bezpośrednich sytuacja osób fizycznych będących zarówno rezydentami, jak i nierezydentami podatkowymi w danym państwie członkowskim UE nie jest, co do zasady, porównywalna, ponieważ najczęściej dochód uzyskiwany w państwie miejsca zatrudnienia przez nierezydenta stanowi jedynie część jego całego dochodu, którego większa część jest uzyskiwana w miejscu jego zamieszkania (państwie rezydencji), a indywidualną zdolność podatkową nierezydenta wynikającą z wzięcia pod uwagę całości jego dochodów, jego sytuacji osobistej i rodzinnej, najefektywniej można ocenić w miejscu, w którym znajduje się ośrodek jego interesów osobistych i majątkowych. Podejście to jest w pełni zgodne z wieloletnią praktyką podatkową i znajduje potwierdzenie w międzynarodowym prawie podatkowym, w szczególności w umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Jednak TS stopniowo podważa tę uznaną regułę i "przerzuca" obowiązek przyznania nierezydentom państwa członkowskiego, pochodzącym z innych państw członkowskich takich samych benefitów podatkowych, jak te gwarantowane rezydentom, powołując się na zakaz dyskryminacji i ograniczeń swobód rynku wewnętrznego, co prowadzi do kolizji przepisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z postanowieniami dwustronnych umów podatkowych zawieranych między państwami członkowskimi.

Początek strony


Mirosława Laszuk
Wpływ orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości na stosowanie art. 14 ust. 1 ustawy o grach hazardowych
Wejście w życie ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych spowodowało pojawienie się wielu problemów związanych ze stosowaniem niektórych jej przepisów. Dotyczy to przede wszystkim przepisów regulujących działalność w obszarze gier na automatach o niskich wygranych oraz gier na automatach w salonach gier. Problem polega na tym, że pomimo wyraźnego stwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS), że art. 14 ust. 1 u.g.h. jest przepisem technicznym, ciągle pojawiają się co do tego wątpliwości. Jednak znacznie większym problemem jest określenie następstw technicznego charakteru przepisów ustawy o grach hazardowych. Stwierdzenie TS, że taki przepis jest bezskuteczny, nie rozwiązuje problemów organów administracji celnej jak i sądów administracyjnych i karnych, które orzekają w sprawach dotyczących gier na automatach o niskich wygranych oraz gier na automatach w salonach gier.

Początek strony


Artur Szmigielski
Stosowanie klauzul największego uprzywilejowania w działalności handlowej platform internetowych w świetle prawa konkurencji Unii Europejskiej
Klauzule największego uprzywilejowania (ang. most favoured nation clauses, dalej jako klauzule MFN) - stosowane w modelach biznesowych platform internetowych, takich jak eBay czy Amazon - są obecnie przedmiotem szczególnego zainteresowania organów antymonopolowych, a także wywołują wiele debat i dyskusji w doktrynie oraz na forum międzynarodowym. Tylko w ciągu ostatnich kilku lat były one badane przez Komisję Europejską (dalej jako Komisja), Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz organy antymonopolowe państw członkowskich UE w różnych sektorach usług online, takich jak rezerwacja hoteli, sprzedaż e-booków czy też porównywanie cen ubezpieczeń samochodowych. Głównym celem niniejszego artykułu będzie przeanalizowanie obecnego rozwoju detalicznych klauzul MFN w świetle prawa konkurencji UE, a także ukazanie istotnych problemów natury teoretycznej i praktycznej związanych z ich funkcjonowaniem.

Początek strony


Krzysztof Rokita
Rabaty ustandaryzowane, test równie efektywnego konkurenta oraz zasada de minimis w ramach art. 102 TFUE - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.10.2015 r. w sprawie C-23/14 Post Danmark A/S przeciwko Konkurrenceradet
6.10.2015 r. Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS) wydał wyrok w sprawie Post Danmark II. Zasadniczym przedmiotem oceny prawnej była praktyka udzielania przez państwowego operatora pocztowego Post Danmark tzw. rabatów ustandaryzowanych jako potencjalnie abuzywna i naruszająca art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Odpowiadając na zadane pytania prejudycjalne TS poruszył także inne kwestie mające implikacje dla działań biznesowych, które mogą być objęte zakazem nadużywania pozycji dominującej, takie jak test równie efektywnego (skutecznego) konkurenta oraz zasada de minimis. Te zagadnienia prawne, które pojawiły się w wyroku TS, będą przedmiotem analiz w niniejszej glosie.

Początek strony


Sławomir Dudzik
Publiczny sektor gospodarczy jako potencjalne źródło pomocy państwa w prawie Unii Europejskiej - wprowadzenie i wyrok TS z 16.05.2002 r. w sprawie C-482/99 Republika Francuska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Stardust)
Wyrok Trybunału w sprawie C-482/99, Stardust precyzuje przede wszystkim traktatowe pojęcie zasobów publicznych, włączając do niego środki będące w dyspozycji publicznego sektora gospodarczego. Nie każde jednak przysporzenie korzyści na rzecz przedsiębiorstw kosztem tego sektora może zostać uznane za pomoc państwa. Konieczne jest jeszcze, by przysporzenie to spełniało ustanowiony przez Trybunał test przypisywalności. Chodzi o wykazanie zaangażowania władz publicznych w przyjęcie danego środka pomocowego obciążającego zasoby przedsiębiorstwa publicznego. Fakt takiego zaangażowania może zostać ustalony przy uwzględnieniu ogółu okoliczności dotyczących formy, struktury i charakteru działalności danego przedsiębiorstwa oraz jego powiązań z władzami publicznymi, a także okoliczności towarzyszących przyjęciu konkretnego środka pomocowego.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES AND DISSERTATIONS

Monika Namysłowska
 • Ten years of Directive 2005/29/EC on unfair commercial practices
 • p. 4

  Rafał Lipniewicz
 • Tax residency of individuals and the freedoms of EU internal market
 • p. 10

  Mirosława Laszuk
 • The impact of judgments of the Court of Justice of the EU on the application of Art. 14(1) of the Act on Games of Chance
 • p. 16

  Artur Szmigielski
 • Adopting the most-favoured-nation clauses in online platforms' trading activity under European Union competition law
 • p. 24

  COMMENTARIES

  Anna Piszcz
  On the issue of effects of settlement procedure before the European Commission in cases concerning cartels
  - commentary on judgment of the General Court (EU) of 20 May 2015 in case T-456/10 Timab Industries and CFPR v Commission
  p. 30

  Krzysztof Rokita
  Standardised rebates, 'as-efficient-competitor' test and de minimis principle within the framework of Art. 102 TFEU
  - commentary on judgment of the Court of Justice of 6 October 2015 in case C-23/14 Post Danmark A/S v Konkurrenceradet
  p. 35

  CASE LAW MILESTONES

  Sławomir Dudzik
  Public economic sector as a potential source of state aid in the law of the European Union
  - introduction and CoJ judgment of 16 May 2002 in case C-482/99 French Republic v Commission of the European Communities (Stardust)
  p. 43

  DISCUSSIONS AND REVIEWS

  Andrea Ryan - Towards a System of European Criminal Justice. The Problem of admissibility of evidence
  (reviewed by Hanna Kuczyńska)
  p. 52

  EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

  Constitutional Court case law
  (Jakub Królikowski)
  p. 56

  Case law of the Supreme Court
  (Monika Domańska)
  p. 61

  Case law of the Supreme Administrative Court
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  p. 62

  Warunki prenumeraty na 2016 r.
  p. 64
  Monika Namysłowska
  Ten years of Directive 2005/29/EC on unfair commercial practices
  During the ten years since its adoption, Directive 2005/29/EC on unfair market practices has been intensively interpreted in the case law of the Court of Justice, the guidelines of the European Commission and subject literature. Doubts have been caused by the structure of the Directive and its scope, both in terms of the entities it applies to and the matters it regulates. Despite the many questions and the need for Member States to give up, due to full harmonization, the provisions that protected consumers in all circumstances if they were different from those listed in Annex I to Directive 2005/29/EC, the Directive systematized the principles of combating unfair commercial practices across the European Union and emphasised the need to protect consumers' economic interests. This leads to their improved protection even if this protection still remains insuffi cient.

  Back to top


  Rafał Lipniewicz
  Tax residency of individuals and the freedoms of EU internal market
  The original interpretation principle of the Court of Justice, which was the foundation for the so-called 'Schumacker's doctrine', in whose light the situation of tax residents and nonresidents of a Member State of the EU is not fundamentally similar (comparable), does not arouse any significant objections. But its gradual extension by the CoJ in its subsequent case law does already cast such doubts. This concerns, first of all, the concepts of the taxpayer's 'personal and family circumstances' and 'significant income', which concepts CoJ believes should have a decisive influence on the assessment in which state the taxpayer (EU citizen) should be treated as a tax resident, in particular in the field of tax reliefs and privileges granted to residents by the given Member State. The Court of Justice regularly calls into question the autonomy of Member States in the area of direct taxes in the context of cross-border taxation, even though EU members have so far retained international legal subjectivity, demonstrated e.g. in the right to regulate the scope of their tax jurisdiction by international agreements. It seems that this deepening collision between the norms of international tax law and treaty regulations on the freedoms of the internal market, caused by the fundamentally different aims of both legal regimes, might be effectively resolved by the adoption by the Member States of a multilateral double taxation avoidance agreement, whose provisions would be formulated taking into account the scope of freedoms guaranteed on the internal market.

  Back to top


  Mirosława Laszuk
  The impact of judgments of the Court of Justice of the EU on the application of Art. 14(1) of the Act on Games of Chance
  The lack of notification of technical regulations caused many problems in the field of application of the provisions of the Act on Games of Chance. This applies, among others, to Art. 14 of the Act on Games of Chance, which limits the possibility of games on slot machines only to casinos. The technical nature of this provision was confi rmed by the CoJ in its judgment of 19 July 2015. The lack of notification does not cause nullity of the provisions, which still apply, but a national court has a duty to waive the application of this norm. A kind of 'legal vacuum' was thus created, which may threaten the financial security of the state. The situation is problematic and disputable. The biggest problem is the unequal treatment of the entities in this problematic area: some judgments recognized the provision of Art. 14(1) of the Act on Games of Chance as technical and did not apply penalties, but others did not consider this provision as a technical regulation and applied penalties. This results in a violation, among others, of the constitutional principle of equality before the law (Art. 32 of the Constitution of the Republic of Poland).

  Back to top


  Artur Szmigielski
  Adopting the most-favoured-nation clauses in online platforms' trading activity under European Union competition law
  The basic subject-matter of this article is the assessment of the mostfavoured-nation (MFN) clauses applied by online platforms under EU completion law. Currently, these clauses have been one of the key concerns of national competition authorities in the EU. In addition, in June 2015, the European Commission opened its own investigation into certain practices of Amazon, including the platform's MFC clauses. However, the lack of previous action at EU level has led to a situation threatening the uniform interpretation of EU competition law. In fact, different national competition authorities reached different conclusions in identical or similar cases on the basis of Art. 101 TFEU, which is due to fact that there is no agreement as to economic effects of this practice. The article highlights the particularities of these clauses applied by Internet platforms operating in the two-sided market and distinguishes them from other MFN clauses.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty