Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
66,60 66,60
Cena regularna: 74,00
74,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
 • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
 • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
 • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Łukasz Kułaga

str. 4

Marzena Radziun

str. 9

Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz

str. 15

Magdalena Matusiak-Frącczak

str. 25

GLOSY

Justyna Maliszewska-Nienartowicz

str. 30

Piotr Niezgódka

str. 36

Anna-Karolina Nowak

str. 44

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Ewa Laskowska

str. 49

OMÓWIENIA I RECENZJE

Andrzej Marian Świątkowski
Prawo pracy Unii Europejskiej
(recenzja Mateusza Pękali)
str. 56

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
(Jakub Królikowski)
str. 58

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Monika Domańska)
str. 59

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 61

Warunki prenumeraty na 2017 r.
str. 64
Łukasz Kułaga
Unia Europejska a zmiana paradygmatu w międzynarodowym prawie inwestycyjnym
Przejęcie kompetencji przez Unię Europejską w zakresie inwestycji bezpośrednich wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony nastąpiło równocześnie z procesem zintensyfikowania globalnej debaty dotyczącej znaczenia międzynarodowego prawa inwestycyjnego oraz jego wpływu na swobodę regulacyjną państw, w szczególności w zakresie poszanowania praw człowieka, praw pracowniczych oraz ochrony środowiska. Debata ta, w największym stopniu w państwach członkowskich, wykroczyła poza ramy dyskusji akademickiej i objęła szerokie kręgi społeczeństwa obywatelskiego. Aktywność wielu rozmaitych grup społecznych, przede wszystkim państw Europy Zachodniej, spowodowała zaangażowanie Parlamentu Europejskiego (PE) w tym zakresie. W kolejnych rezolucjach PE podkreślał swoje zainteresowanie procesem zawierania międzynarodowych porozumień inwestycyjnych przez UE, przedstawiając równocześnie wiele postulatów dotyczących kształtu tej polityki. Procesy te, potwierdzone dodatkowo wynikami bezprecedensowych konsultacji społecznych w tym zakresie, pociągnęły za sobą zmianę podejścia Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja). Nie jest zatem zaskakujące, że w swoim komunikacie z 2015 r. Komisja stwierdziła: "Nie chodzi więc o to, czy należy zmienić system, ale o to, jak to zrobić. Utrzymanie status quo nie wchodzi w rachubę". W rezultacie, nolens volens, Unia stała się wiodącym globalnie podmiotem dążącym do przeprowadzenia fundamentalnych zmian w międzynarodowym prawie inwestycyjnym.

Początek strony


Marzena Radziun
Postępowanie ugodowe w prawie konkurencji Unii Europejskiej
Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych problemów postępowania ugodowego (ang. settlement procedure) w unijnym prawie konkurencji. Pierwszym z nich są prawa proceduralne przysługujące przedsiębiorstwom w postępowaniu ugodowym, natomiast drugim - problematyka spraw hybrydowych, czyli takich, w których Komisja Europejska (dalej jako Komisja) prowadzi jednocześnie postępowanie standardowe i ugodowe w tej samej sprawie kartelowej. Jak zostanie wykazane, pomimo niewątpliwych zalet postępowania ugodowego, szereg zastrzeżeń może zostać zgłoszonych w odniesieniu do powyższych zagadnień. Wydaje się, że prawa proceduralne przysługujące stronom postępowania ugodowego nie są zagwarantowane w wystarczającym stopniu. Ponadto, po tegorocznym wyroku Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) w sprawie Timab na pełne wyjaśnienie wciąż zasługuje kwestia równego traktowania uczestników kartelu w sprawach hybrydowych.

Początek strony


Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz
Odliczanie podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z samochodami w świetle prawa unijnego
Ustawodawstwo Unii Europejskiej dopuszcza do odliczenia od podatku należnego tylko podatek naliczony zawarty w wydatkach ściśle powiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do takich - zgodnie z przepisami dyrektywy 2006/112/WE - nie należą wydatki na artykuły luksusowe, rozrywkowe lub wydatki reprezentacyjne. Ponieważ przepisy unijne nie precyzują dokładnie ich zakresu, istnieją duże wątpliwości interpretacyjne odnośnie do właściwej kwalifikacji dokonywanych wydatków. Najwyższy stopień trudności w tym zakresie - obok wydatków z tytułu zakwaterowania, wyżywienia i kosztów reprezentacyjnych - przedstawiają wydatki związane z pojazdami samochodowymi, a ściślej mówiąc z samochodami osobowymi. Ich związek z działalnością gospodarczą nie jest bowiem jednoznaczny - służą one zwykle równocześnie zarówno czynnościom prywatnym, jak i prowadzonej działalności gospodarczej. Mając na uwadze tę specyfikę, bardzo trudno (a czasem jest to wręcz niemożliwe) rozgraniczyć wydatki związane ściśle z prowadzoną działalnością, dające prawo do odliczenia VAT, od prywatnych korzyści, związanych z użytkiem tych pojazdów, które podlegają opodatkowaniu VAT. Z tego też powodu niemożliwe okazało się przyjęcie ogólnego rozwiązania tego problemu na szczeblu UE. Ponieważ obecnie samochody są podstawowym towarem wykorzystywanym w działalności gospodarczej, jednocześnie będąc niezbędnymi w życiu prywatnym, zagadnienie odliczania wydatków z nimi związanych jest jednym z budzących największe spory interpretacyjne w VAT. Dodatkowo, dokonywanie odliczeń w tym zakresie związane jest z istotnymi skutkami budżetowymi - są to towary z natury rzeczy o charakterze inwestycyjnym, charakteryzujące się istotną wartością, wymagające bieżących nakładów eksploatacyjnych. Powszechne zastosowanie samochodów w działalności gospodarczej, przy jednoczesnym wykorzystywaniu ich na cele niezwiązane z tą działalnością, jest przyczyną braku jednolitości w regulacjach państw członkowskich UE, które, uwzględniając specyfikę swoich rynków, w różny sposób poszukują kompromisu pomiędzy interesami swoich podatników a równowagą budżetową. Niniejszy artykuł stanowi próbę kompleksowego omówienia podejścia w zakresie regulacji i zasad dotyczących odliczania VAT w odniesieniu do tych specyficznych towarów, jakimi są samochody, w kontekście prawa unijnego.

Początek strony


Magdalena Matusiak-Frącczak
Wyrok w sprawie Al-Dulimi - czy Europejski Trybunał Praw Człowieka zmusi Radę Bezpieczeństwa ONZ do wprowadzenia mechanizmu sądowej kontroli sankcji przeciwko jednostkom?
Spośród środków stosowanych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ (dalej jako RB ONZ) w ramach rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych (dalej jako Karta NZ) najwięcej kontrowersji i polemiki wywołują sankcje skierowane przeciwko jednostkom. Są one najczęściej krytykowane ze względu na ich konflikt z prawem do skutecznego środka kontroli sądowej. W wyroku z 21.06.2016 r. w sprawie Al-Dulimi swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiła Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W związku z powyższym nadal aktualne jest pytanie o utworzenie sądowego mechanizmu kontroli sądowej na poziomie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Początek strony


Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Długotrwałe ograniczenie zdolności do pracy a pojęcie niepełnosprawności - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 1.12.2016 r. w sprawie C-395/15 Mohamed Daouidi przeciwko Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal
Dyrektywę Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy należy interpretować w ten sposób, że:
- fakt, iż z powodu wypadku przy pracy dana osoba znajduje się przez nieokreślony okres w sytuacji czasowej niezdolności do pracy w rozumieniu prawa krajowego, nie oznacza sam w sobie, że ograniczenie zdolności tej osoby można zakwalifikować jako "długotrwałe”" w rozumieniu definicji "niepełnosprawności" wskazanej w tej dyrektywie, rozpatrywanej w świetle Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, zatwierdzonej w imieniu Wspólnoty Europejskiej decyzją Rady 2010/48/WE z 26.11.2009 r.;
- wskazówki pozwalające stwierdzić, iż takie ograniczenie jest "długotrwałe", obejmują w szczególności fakt, że w dacie podnoszonego dyskryminującego zachowania niezdolność danej osoby nie wskazuje ściśle określonej perspektywy jej ustania w krótkim terminie, lub fakt, że ta niezdolność może się istotnie przedłużyć przed wyzdrowieniem wspomnianej osoby, oraz
- w ramach rozpatrywania tego "długotrwałego" charakteru sąd odsyłający powinien uwzględnić wszystkie czynniki obiektywne w oparciu o materiały, którymi dysponuje, a w szczególności w oparciu o dokumenty i zaświadczenia dotyczące stanu tej osoby, sporządzone w oparciu o aktualną wiedzę oraz aktualne dane medyczne i naukowe.

Początek strony


Piotr Niezgódka
Kontrowersyjny charakter łącznika centrum życiowych interesów domniemanej ofiary publikacji internetowej - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 25.10.2011 r. w sprawach połączonych C-509/09 i C-161/10 eDate Advertising i Martinez
Wyrok TS w sprawach połączonych C-509/09 i C-161/10, eDate Advertising i Martinez miał rozstrzygnąć problem jurysdykcji krajowej w cywilnych sprawach o ochronę dóbr osobistych w związku z publikacjami internetowymi. Sformułowany w nim łącznik centrum życiowych interesów domniemanej ofiary takich publikacji, mający w zamyśle wyjść naprzeciw interesom obu stron procesu, w praktyce doprowadził do istotnego osłabienia sytuacji procesowej dostawców treści internetowych. Wątpliwe jest przede wszystkim przyjęte przez TS założenie, że łącznik ten sam w sobie uwzględnia, leżący u podstaw unijnych przepisów o jurysdykcji, wymóg przewidywalności forum do rozpoznania danego sporu. Wskazany łącznik ustanawia w istocie jurysdykcję państwa miejsca zamieszkania powoda (forum actoris) oraz marginalizuje, a nawet eliminuje podstawowy łącznik jurysdykcji oparty na zasadzie actor sequitur forum rei.

Początek strony


Anna-Karolina Nowak
Definicja pojęcia prawa do publicznego udostępnienia utworów na tle art. 3 dyrektywy 2001/29/WE i art. 8 ust. 2 dyrektywy 2006/115/WE - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 31.05.2016 r. w sprawie C-117/15 Reha
Glosowane orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości dotyczy udostępnienia pacjentom centrum rehabilitacyjnego Reha programów telewizyjnych w poczekalni oraz w sali ćwiczeń za pomocą zainstalowanych tam odbiorników telewizyjnych. Prawo do publicznego udostępnienia utworu zostało ujęte w art. 3 dyrektywy 2001/29/WE. W myśl tego przepisu państwa członkowskie UE powinny zapewnić autorom wyłączne prawo do zezwalania na jakiekolwiek publiczne udostępnienie lub do zabraniania jakiegokolwiek publicznego udostępniania utworów drogą przewodową lub bezprzewodową. Preambuła dyrektywy 2001/29/WE uściśla art. 3, dodając, że udostępnienie implikuje transmisję i retransmisję utworu. Tym samym z wyżej przytoczonych przepisów jasno wynika, że każde udostępnienie w rozumieniu art. 3 wymaga zgody podmiotu uprawnionego. Na wstępie należy zaznaczyć, że liczba spraw rozpatrywanych przez TS dotyczących publicznego udostępnienia w ostatnich latach rośnie. Wynika to z faktu, że, po pierwsze, prawo do publicznego udostępnienia zostało zdefiniowane w dyrektywie dość szeroko. W konsekwencji TS systematycznie doprecyzowuje tę prerogatywę. Po drugie, zakres tego uprawnienia jest systematycznie poszerzany przez TS w związku z pojawieniem się nowych form eksploatacji dzieł w Internecie. Jednak, pomimo aktywnej roli TS, wykładnia kluczowych przesłanek publicznego udostępnienia nie jest spójna. W tym kontekście komentowane orzeczenie ma istotne znaczenie, gdyż uszczegóławia te kryteria, a problematyka udostępniania utworów w lokalach usługowo-handlowych nie była dotąd jednolicie rozstrzygana przez sądy państw członkowskich. Wydaje się, że wyrok w sprawie Reha daje precyzyjne wskazówki w tej materii dla sądów krajowych. Powinno się to przełożyć na większą jednolitość wydawanych przez nie wyroków. Również orzecznictwo TS w tym zakresie nie jest spójne. Wydaje się, że wyrok w sprawie Reha kieruje linię orzeczniczą sądu luksemburskiego w trafną stronę i jednocześnie systematyzuje to zagadnienie.

Początek strony


Ewa Laskowska
Treść prawa autorskiego - czy działania reklamowe naruszają prawa wyłączne? - wprowadzenie i wyrok TS z 13.05.2015 r. w sprawie C-516/13 Dimensione Direct Sales Srl, Michele Labianca przeciwko Knoll International SpA
Jednym z kluczowych elementów treści prawa autorskiego jest możliwość decydowania o tym, w jaki sposób i na jakich warunkach utwór będzie wprowadzany jako dostępny produkt w obrocie handlowym. Dookreślenie tego, co składa się na tę swobodę decyzyjną w obrocie transgranicznym, stwarza jednak szczególne problemy, choćby z pozornie prostym zdefiniowaniem, czym może być samo "wprowadzenie" utworu do obrotu. Jednym z orzeczeń, które istotnie wpłynęły na nasze krajowe postrzeganie konstrukcji cywilistycznych w tym kontekście, jest przedstawiany wyrok w sprawie Dimensione Direct.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES AND DISSERTATIONS

Łukasz Kułaga
 • The European Union and a change of paradigm in international investment law
 • p. 4

  Marzena Radziun
 • Settlement procedure in EU competition law
 • p. 9

  Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz
 • Deduction of input VAT on car-related expenses in the light of EU law
 • p. 15

  Magdalena Matusiak-Frącczak
 • Judgment in Al-Dulimi: will the ECtHR force the UN Security Council to create a mechanism of judicial review of targeted sanctions?
 • p. 25

  COMMENTARIES

  Justyna Maliszewska-Nienartowicz
 • Long-term incapacity for work and the notion of disability:
  comments on Court of Justice judgment of 1 December 2016 in case C-395/15 Mohamed Daouidi v. Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial,Ministerio Fiscal
 • p. 30

  Piotr Niezgódka
 • On the controversial nature of the connecting criterion of the centre of interests of an alleged victim of Internet content:
  commentary on Court of Justice judgment of 25 October 2011 in Joined Cases C-509/09 and C-161/10 eDate Advertising and Martinez
 • p. 36

  Anna-Karolina Nowak
 • Definition of the notion of the right of communication to the public within the meaning of Art. 3 of Directive 2001/29/EC and Art. 8 (2) Directive 2006/115/EC:
  commentary on Court of Justice judgment of 31 May 2016 in case C-117/15 Reha
 • p. 44

  CASE LAW MILESTONES

  Ewa Laskowska
  The substance of copyright: do advertising activities infringe exclusive rights?:
  introduction and CoJ judgment of 13 May 2015 in case C-516/13 Dimensione Direct Sales Srl, Michele Labianca v Knoll International SpA
  p. 49

  DISCUSSIONS AND REVIEWS

  Andrzej Marian Świątkowski
  Prawo pracy Unii Europejskiej (European Union Labour Law)
  (review by Mateusz Pękala)
  p. 56

  EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

  Constitutional Court case law
  (Jakub Królikowski)
  p. 58

  Case law of the Supreme Court
  (Monika Domańska)
  p. 59

  Case law of the Supreme Administrative Court
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  p. 61

  Warunki prenumeraty na 2017 r.
  p. 64
  Łukasz Kułaga
  The European Union and a change of paradigm in international investment law
  The European Union assumed powers in the field of direct investments upon the entry into force of the Treaty of Lisbon. At the same time, the global debate concerning international investment law intensified, especially in the countries of Western Europe. As a result the EU became the leading global actor striving to achieve fundamental changes in this branch of law. These changes concern a few levels. Within the EU itself, the Commission considered the bilateral investment between the Member States to be inconsistent with EU law. With respect to third countries, the Commission initiated measures aimed at concluding investment agreements with contain new solutions on four planes: the right of regulation; clarification of the investor protection standards; committees of the parties to treaties,issuing binding interpretations; and the setting up of a permanent investment court.

  Back to top


  Marzena Radziun
  Settlement procedure in EU competition law
  The aim of the article is to analyse selected problems concerning the settlement procedure in the EU competition law. The first part of the study describes the stages of the settlement procedure,whereas the second one is focused on discussing two issues: procedural rights of the undertakings participating in the settlement procedure and hybrid cases in which the Commission conducts in parallel both the standard and the settlement procedure in a cartel case. It is shown that, despite numerous advantages of the settlement procedure, a number of objections can be raised about it.

  Początek strony


  Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz
  Deduction of input VAT on car-related expenses in the light of EU law
  In the light of Directive 2006/112/EC and the case law of the Court of Justice, settling VAT on expenses related to motor vehicles is a very complex issue. The relationship between these expenses and business activity is not unambiguous, because motor vehicles are almost always put to private use, too. It is very difficult, therefore, to distinguish expenses related closely to business and private use (private use is subject to VAT). Despite numerous attempts at EU level, the Community legislature has failed to work out common harmonized solutions in this area. Lack of harmonization has led to a diversity of solutions concerning VAT deduction in the Member States. This article attempts to present in a comprehensive manner the regulations and rules concerning VAT deduction on those specific goods, i.e. cars, in the context of EU law and case law of EU courts.

  Back to top


  Magdalena Matusiak-Frącczak
  Judgment in Al-Dulimi: will the ECtHR force UNSC to create a mechanism of judicial review of targeted sanctions?
  In combating threats to international peace and security, the UN Security Council applies targeted sanctions with increasing frequency. These measures interfere with human rights, especially with the right to effective judicial remedy, what is criticised in literature and case law, although some improvements to the procedures the UN level were introduced and the Ombudsperson was appointed. The European Court of Human Rights is one of the tribunals which underline the shortcomings of the sanctions control at the UN level. The Court evaluated the level of protection of human rights in the process of applying targeted sanctions in its judgment of 21 June 2016 in the Al-Dulimi case. This judgment is an additional opinion confi rming that the UNSC should create a mechanism of judicial review of smart sanctions. The article describes some possibilities a tribunal being created by the UNSC, as well as conditions that should be taken into consideration by the UNSC in regulating the mechanism of the selection of judges.

  Back to top


  Justyna Maliszewska-Nienartowicz
  Long-term incapacity for work and the notion of disability: comments on Court of Justice judgment of 1 December 2016 in case C-395/15 Mohamed Daouidi v. Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal
  The commented judgment concentrates on the notion of disability,in particular on the interpretation of the phrase 'long-term physical,mental or psychological impairments'. The national court had doubts whether the condition of the plaintiff, who was dismissed while temporarily unable to work (as defined in the national law),but for an indeterminate period of time, was covered by the notion of disability. Both the Court of Justice and Advocate General Y. Bot referred to the previous case law concerning disability. In this regard, the commented judgment is a continuation of the existing case law. However, in relation to the 'long-term' nature of the impairment, certain new elements have been added; first and foremost, it is underlined that it should be assessed on a case by case basis, taking into account documents and medical certificates.

  Back to top


  Piotr Niezgódka
  On the controversial nature of the connecting criterion of the centre of interests of an alleged victim of Internet content: commentary on Court of Justice judgment of 25 October 2011 in Joined Cases C-509/09 and C-161/10 eDate Advertising and Martinez
  The judgment of the Court of Justice in Joined Cases C-509/09 and C-161/10 eDate Advertising and Martinez is a point of reference in cross-border disputes on the protection of personality rights in the context of online content. The formulated connecting criterion of the centre of interests of an alleged victim of such content must be criticized, because it ignores the principle of forum foreseeability. This causes a disruption of the balance of rights of parties to a dispute to the potential defendants' disadvantage and thus creates a chilling effect on their freedom of expression. The connecting criterion of the 'centre of gravity of the dispute' proposed by Advocate General P. Cruz Villalón is to be assessed as a correct solution.

  Back to top


  Anna-Karolina Nowak
  Definition of the notion of the right of communication to the public within the meaning of Art. 3 of Directive 2001/29/EC and Art. 8 (2) Directive 2006/115/EC: commentary on Court of Justice judgment of 31 May 2016 in case C-117/15 Reha
  The right of communication to the public is increasingly discussed before the Court of Justice. Undoubtedly, it is due to the fact that with continuous expansion of the Internet, new forms of exploitation of works appear. The CoJ's recent Reha ruling is a case which had to do exclusively with the question of the scope of the right to communicate a work to the public. The article provides an in-depth analysis of the Reha ruling and refers to earlier CoJ case law on the right of communication to the public. In doing so,the author underlines the lack of consistency in how the notion of communication to the public is interpreted in CoJ case law.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty