Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
60,10 60,10
Cena regularna: 66,78
66,78
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
 • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
 • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
 • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Anna Wyrozumska

str. 4

Monika Niedźwiedź

str. 14

Agnieszka Jabłonowska

str. 20

PRZEGLĄDY ORZECZNICTWA

Jacek Szajnar

str. 25

GLOSY

Izabela Wróbel

str. 35

Marcin Weisbrot

str. 44

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Agnieszka Knade-Plaskacz

str. 51

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
(Jakub Królikowski)
str. 59

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Monika Domańska)
str. 60

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 62
Anna Wyrozumska
Pozywanie przed sądami polskimi ambasady obcego państwa oraz dostarczanie dokumentów sądowych w świetle orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE
Coraz więcej spraw przeciwko państwom obcym trafi a do polskich sądów, dotyczą one najczęściej zatrudnienia polskich obywateli w obcych placówkach dyplomatycznych. Nasze rozważania w zasadzie ograniczamy do tych spraw, jednakże poczynione ustalenia pozwalają sformułować wnioski także co do innych kategorii spraw pojawiających się przed sądami. Polskie sądy dopuściły możliwość rozpatrywania niektórych sporów dotyczących państwa obcego już wiele lat temu, odchodząc od immunitetu absolutnego państwa obcego chroniącego to państwo przed jurysdykcją państwa forum zgodnie z zasadą par in parem non habet imperium. Stosowanie immunitetu ograniczonego polegające na rozróżnianiu aktów władczych państwa (łac. de iure imperii), w których immunitet nadal przysługuje, i aktów o charakterze prywatnoprawnym (łac. de iure gestionis), w których immunitet nie przysługuje, wywołuje jednak dalsze problemy. Zajmiemy się dwoma z nich: po pierwsze, prawidłowością określania strony pozwanej, czy powinna nią być misja dyplomatyczna (dla uproszczenia dalej jako ambasada), czy raczej państwo obce. Po drugie, dostarczaniem dokumentów sądowych, czy powinny być dostarczane ambasadzie, czy też państwu obcemu i któremu organowi w tym państwie. Kwestie te nabierają szczególnego znaczenia w związku z orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej jako ETPCz) oraz Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS).

Początek strony


Monika Niedźwiedź
Ochrona prawna w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE - rozważania w świetle opinii Trybunału Sprawiedliwości 2/13 z 18.12.2014 r. (cz. II)
Opinia 2/13 przyczyniła się do ożywienia interesującej dyskusji na temat ochrony prawnej w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (dalej jako WPZiB). Argumenty podnoszone w ramach tej dyskusji dotykają jej szczególnego, międzyrządowego charakteru. Jeśli zasadą jest, że z powodu braku kompetencji to nie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE) należy ochrona prawna w tym obszarze, wtedy powstaje pytanie, kto zatem ma ją sprawować? W opinii 2/13 instytucje UE, państwa członkowskie oraz rzecznik generalna J. Kokott przedstawili różne koncepcje w tej kwestii. Zostały one omówione w tej części artykułu w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa TSUE oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej ETPCz).

Początek strony


Agnieszka Jabłonowska
Ugody patentowe zawierane w sektorze farmaceutycznym w świetle prawa konkurencji Unii Europejskiej (cz. II)
Strategiczne wykorzystywanie praw wyłącznych przez producentów leków innowacyjnych w celu opóźnienia wejścia na rynek konkurencyjnych produktów generycznych to niezwykle aktualny problem występujący na styku prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. W ostatnich latach nastąpiła wyraźna intensyfikacja działań Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) zmierzających do przeciwdziałania zagrożeniom, które tego rodzaju praktyki stwarzają dla skutecznej rywalizacji na rynku. Priorytetowym zagadnieniem stały się ugody patentowe zawierane przez producentów leków innowacyjnych oraz generycznych, które w ocenie Komisji mogą naruszać art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację opublikowanego już opracowania, zawierającego wprowadzenie do problematyki ugód patentowych w sektorze farmaceutycznym oraz zarys dotychczasowej praktyki decyzyjnej Komisji w tym obszarze. W drugiej części przedstawiono wybrane problemy związane z oceną tej szczególnej kategorii porozumień pod względem zgodności z unijnym prawem konkurencji.

Początek strony


Jacek Szajnar
Co nam zostało z Keck i Mithouard? - analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości inspirowanego wyrokiem z 24.11.1993 r. w sprawach połączonych: C-267/91 i C-268/91 Postępowanie karne przeciwko Bernardowi Keck i Danielowi Mithouard
Wolny przepływ towarów byłby w wielu przypadkach iluzoryczny, gdyby obok zakazu ceł i ograniczeń ilościowych nie istniał także zakaz środków o skutku równoważnym z ograniczeniami ilościowymi. Wyrokiem, który wprowadził wielkie zmiany w orzecznictwie odnoszącym się do tych środków był wyrok Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) w sprawie Keck i Mithouard. Wprowadził on rozróżnienie na regulacje dotyczące produktu i sposobów sprzedaży. Wyraźnym jego mankamentem było niedocenienie roli reklamy, uległo to jednak zmianie w późniejszym orzecznictwie, które położyło nacisk na kryterium dostępu, przez co zakwestionowane zostało orzecznictwo Keck i Mithouard. Przedmiotem niniejszego artykułu jest również kontrowersyjna propozycja rzecznik generalnej J. Kokott wyłączenia sposobów użytkowania z zakresu art. 28 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (obecnie art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) analogicznie do sposobów sprzedaży.

Początek strony


Izabela Wróbel
Wyłączenie nieaktywnych zawodowo obywateli innych państw członkowskich UE z korzystania ze świadczeń socjalnych - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 11.11.2014 r. w sprawie C-333/13 Elisabeta Dano i Florin Dano przeciwko Jobcenter Leipzig
W wyroku w sprawie Dano TS dopuścił wyłączenie nieaktywnych zawodowo obywateli innych państw członkowskich UE z korzystania z niektórych świadczeń socjalnych zagwarantowanych obywatelom przyjmującego państwa członkowskiego znajdującym się w tej samej sytuacji w zakresie, w jakim zainteresowanym nie przysługuje prawo pobytu na mocy prawa unijnego w przyjmującym państwie członkowskim i - co za tym idzie - wynikająca z prawa unijnego ochrona przed dyskryminacją. Stanowisko TS oznacza, że państwa członkowskie mogą, choć nie muszą, odmówić przyznania świadczeń z zakresu pomocy społecznej obywatelom innych państw członkowskich przybywającym na ich terytorium, bez zamiaru znalezienia tam zatrudnienia i bez możliwości samodzielnego utrzymania się.

Początek strony


Marcin Weisbrot
Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań w sprawach o zwrot nienależnych subwencji - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 20.06.2013 r. w sprawie C-568/11 Agroferm A/S przeciwko Ministeriet for Fodevarer, Landbrug og Fiskeri
Komentowany wyrok w sprawie C-568/11, Agroferm rozstrzyga istotne zagadnienie związane ze stosowaniem unijnej zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań przez organy krajowe w sprawach o zwrot nienależnie przyznanych subwencji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Wyrok ten umniejsza zasadzie autonomii proceduralnej, ugruntowując harmonizację prawa administracyjnego Unii Europejskiej.Co więcej, został on wydany w kontekście niekonsekwentnej linii orzeczniczej i stanowi krok ku ujednoliceniu orzecznictwa w przedmiotowym zakresie.

Początek strony


Agnieszka Knade-Plaskacz
Podmioty odpowiedzialne za naprawienie szkody wyrządzonej w środowisku w wyniku rozlania się ropy naftowej zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci" - wprowadzenie i wyrok TS (wielka izba) z 24.06.2008 r. w sprawie C-188/07 Commune de Mesquer przeciwko Total France SA i Total International Ltd
Wyrok w sprawie Commune de Mesquer stanowi kolejną, po orzeczeniach w sprawie MOX oraz Intertanko, istotną wypowiedź w przedmiocie relacji pomiędzy międzynarodowym prawem ochrony środowiska a prawem unijnym. Podstawowym zagadnieniem rozstrzyganym przez Trybunał była zasada odpowiedzialności za szkody w środowisku spowodowane wyciekiem olejów, uregulowana na poziomie zarówno prawa międzynarodowego, jak i prawa UE. W ocenie TS, Unia nie jest związana konwencją o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami i konwencją o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami (IOPC). W konsekwencji, ustalając podmioty odpowiedzialne za naprawienie szkody, należy stosować regulacje prawa unijnego.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES AND DISSERTATIONS

Anna Wyrozumska
 • Claims against foreign embassy and the service of process in Polish courts in the light of the judgments of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the EU
 • p. 4

  Monika Niedźwiedź
 • Legal protection in the area of Common Foreign and Security Policy. Reflections in the light of ECJ’s opinion 2/13 of 18 December 2014 (part II)
 • p. 14

  Agnieszka Jabłonowska
 • Patent settlement agreements in the pharmaceutical sector under EU competition law (part II)
 • p. 20

  CASE LAW REVIEWS

  Jacek Szajnar
  What is left to us after Keck and Mithouard? An analysis of Court of Justice case law inspired by the judgment in joined cases: C-267/91 and C-268/91 Criminal proceedings against Bernard Keck and Daniel Mithouard
  p. 25

  COMMENTARIES

  Izabela Wróbel
  Exclusion of economically inactive nationals of other EU Member States from welfare benefits
  - commentary on Court of Justice judgment of 11 November 2014 in case C-333/13 Elisabeta Dano and Florin Dano versus Jobcenter Leipzig
  p. 35

  Marcin Weisbrot
  Principle of the protection of legitimate expectations in cases concerning recovery of wrongly paid subsidies
  - commentary on Court of Justice judgment of 20 June 2013 in case C-568/11 Agroferm A/S versus Ministeriet for Fodevarer, Landbrug og Fiskeri
  p. 44

  CASE LAW MILESTONES

  Agnieszka Knade-Plaskacz
  Entities responsible for remedying environmental damage caused by an oil spill in accordance with the ‘polluter pays’ principle
  - introduction and CoJ (Grand Chamber) judgment of 24 June 2008 in case C-188/07 Commune de Mesquer versus Total France SA and Total International Ltd
  p. 51

  EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

  Constitutional Court case law
  (Jakub Królikowski)
  p. 59

  Case law of the Supreme Court
  (Monika Domańska)
  p. 60

  Case law of the Supreme Administrative Court
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  p. 62
  Anna Wyrozumska
  Claims against foreign embassy and the service of process in Polish courts in the light of the judgments of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the EU
  Polish courts use the concept of restrictive jurisdictional immunity especially in employment cases against foreign embassies. However, Polish law lacks of detailed regulation and Poland is not yet the party to the UN Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property of 2004. The courts practice is not uniform, there are disputes on whom to sue, the embassy or the foreign State, and how to serve the writ or default judgment. It is discussed that the courts should apply existing customary international law and consider the dominant trend in international practice. Under international law both are possible, to lodge the case against the embassy or the State. That what matters is i.a. the service of process. The customary law rules provide for special service of the document initiating the proceedings and a copy of any default judgment rendered against a State. They cannot be sent directly to the embassy. The customary character of the rules enshrined in Articles 22 and 23 of the UN Convention is confi rmed by the recent judgments of the ECtHR and the CJEU.

  Back to top


  Monika Niedźwiedź
  Legal protection in the area of Common Foreign and Security Policy. Reflections in the light of ECJ's opinion 2/13 of 18 December 2014 (part II)
  In the light of opinion 2/13, the specific character of the CFSP has provoked an interesting discussion with regard to legal protection in the area of Common Foreign and Security Policy. The arguments raised in that discussion touch upon the essential characteristic of the CFSP i.e. its intergovernmental character. If, as a rule, it is not for EU courts to provide legal protection in the CFSP area, the question arises who is vested with this task? In opinion 2/13 various concepts have been presented by the institutions, the Member States as well as the Advocate General in the proceedings. They are discussed in the article in the light of views of the legal scholars as well as case law of the CoJ and the ECtHR. The view that the burden of legal protection in the CFSP rests on the Member States seems to be well grounded. However, this concept still raises a number of legal problems relating to accountability for the protection of fundamental rights in the area of CFSP. The article ends with the conclusion that the current legal situation reflects the intergovernmental character of the CFSP. However, the strengthening of legal protection in the area of CFSP is of vital importance, because the protection of fundamental rights is an axiological foundation of the EU in all fi elds of its activity.

  Back to top


  Agnieszka Jabłonowska
  Patent settlement agreements in the pharmaceutical sector under EU competition law (part II)
  This article presents the legal issues associated with the application of the EU competition law to patent settlement agreements concluded in the pharmaceutical sector. Particular attention is devoted to the so-called pay-for-delay agreements, i.e. agreements which restrict the ability of generic manufacturers to enter the market in exchange for a value transfer obtained from the originator company. This article is a continuation of a paper already published and focuses on two issues, namely the applicability of EU competition law to acts of intellectual property right holders and doubts concerning the classifi cation of pay-for-delay settlements as agreements restricting competition by object.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty