Facebook

Baner_Podreczniki_akademickie_20_procent_tylko_72h_1920x60.jpg [26.17 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
66,60 66,60
Cena regularna: 74,00
74,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
 • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
 • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
 • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Leszek Mitrus

str. 4

Martyna Kusak

str. 10

Karolina Sztobryn

str. 20

Ilona Przybojewska

str. 25

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Kamil Dobosz

str. 32

GLOSY

Jacek Szajnar

str. 37

Helena Szewczyk

str. 42

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Ewa Laskowska-Litak

str. 50

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Monika Domańska)
str. 57

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 59
Leszek Mitrus
Modernizacja rynków pracy i systemów zabezpieczenia społecznego w ramach strategii Unii Europejskiej „Europa 2020”
Dominującą cechą współczesnego rynku pracy, nie tylko w Polsce, jest jego głęboka segmentacja. Z jednej strony, mamy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy na czas nieokreślony, która gwarantuje ochronę przed wypowiedzeniem oraz pełną ochronę socjalną. Z drugiej natomiast strony, występują inne formy aktywności zarobkowej, które nie gwarantują żadnej stabilizacji ani adekwatnej ochrony w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Zagadnienia te stanowią przedmiot zainteresowania Unii Europejskiej, czego wyrazem jest zwłaszcza strategia „Europa 2020”. Niniejsze opracowanie dotyczy tych elementów działań zaproponowanych przez Komisję Europejską (dalej Komisja), które koncentrują się na modernizacji rynków pracy oraz systemów zabezpieczenia społecznego, a także ich znaczeniu dla sytuacji w Polsce.

Początek strony


Martyna Kusak
Ochrona danych osobowych w sprawach karnych – rekomendacje na tle transpozycji d yrektywy 2016/680/UE
Państwa członkowskie UE stoją u progu rewolucji w zakresie ochrony danych osobowych, którą wprowadzają rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW. Wysunięcie przed nawias dyrektywy 2016/680 nie jest przypadkowe. Unia Europejska uznała bowiem, że organy ścigania, z uwagi na charakter ich działań, mają szczególny dostęp do gromadzenia danych, z przetwarzaniem których może się wiązać ryzyko naruszenia praw i wolności jednostki, takich jak m.in. szkody gospodarcze, społeczne, naruszenie tajemnicy służbowej czy dobrego imienia. Koniecznością stało się zatem opracowanie odrębnego instrumentu, który zapewni jednakowy stopień ochrony osób fi zycznych poprzez wprowadzenie jednolitego i efektywnego systemu ochrony danych osobowych, oraz zniweluje różnice utrudniające ich wymianę między właściwymi organami ścigania. Termin transpozycji dyrektywy 2016/680 upływa 6.05.2018 r. Celem niniejszego artykułu jest więc przybliżenie podstawowych założeń przedmiotowego instrumentu oraz ich zestawienie ze standardami krajowymi, a także zaproponowanie zmian w zakresie pożądanych kierunków transpozycji.

Początek strony


Karolina Sztobryn
Niekonwencjonalne znaki towarowe. Część 1 – zapach i smak
Uzyskanie ochrony na znaki niekonwencjonalne, tj. smak, zapach, dźwięk, kolor jako taki lub poruszający się obraz, jest znacznie trudniejsze niż w przypadku znaków konwencjonalnych, tj. przedstawionych jako słowo albo grafi ka. Przesłanki zdolności rejestrowej znaków konwencjonalnych i niekonwencjonalnych są jednak takie same, a ograniczenia w możliwości uzyskania prawa na znaki niekonwencjonalne nie wynikają z obowiązującego prawa w zakresie znaków towarowych, lecz z jego interpretacji dokonywanej przez Trybunał Sprawiedliwości (TS) oraz urzędy rozpatrujące zgłoszenia znaków. Orzecznictwo w zakresie znaków niekonwencjonalnych ma zatem wyjątkowe znaczenie w procedurze zgłaszania takich oznaczeń. Celem cyklu niniejszych artykułów będzie analiza wybranych wyroków TS i Sądu (d. SPI, dalej Sąd) oraz decyzji Urzędu Unii Europejskiej do Spraw Własności Intelektualnej (EUIPO lub Urząd) w zakresie znaków niekonwencjonalnych, która będzie zmierzać do sformułowania ogólnych wniosków dotyczących zasad rejestrowania takich znaków z uwzględnieniem zmian przepisów, które wejdą w życie od 1.10.2017 r. w odniesieniu do znaków Unii Europejskiej oraz najpóźniej do 14.01.2019 r. w odniesieniu do znaków krajowych w UE. W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane wnioski dotyczące znaków zapachowych i smakowych. Analiza kolejnych części będzie dotyczyć innych znaków niekonwencjonalnych, w tym dźwiękowych, składających się z kolorów i stanowiących kolor per se.

Początek strony


Ilona Przybojewska
Rozwiązania promujące odnawialne źródła energii a zwalczanie smogu
Jakkolwiek promowanie odnawialnych źródeł energii poprzez dyrektywę unijną jest przez prawodawcę unijnego uznawane wprost za działanie nakierowane na redukcję emisji gazów cieplarnianych, pojawia się pytanie o możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii w kontekście zwalczania zanieczyszczeń powietrza, a zwłaszcza nasilającego się problemu smogu. Pod tym kątem warto poddać analizie istniejące regulacje unijne i polskie, biorąc pod uwagę, że obecnie obowiązująca dyrektywa dostarcza jedynie ramowej regulacji, pozostawiając znaczny zakres swobody państwom członkowskim w kreowaniu mechanizmów wsparcia odnawialnych źródeł energii.

Początek strony


Kamil Dobosz
W stronę unifi kacji systemów prawa konkurencji Unii Europejskiej i państw członkowskich – uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie spraw o charakterze czysto krajowym
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przyniosło w ostatnich latach odpowiedzi na wiele nurtujących zarówno doktrynę, jak i praktykę pytań o ramy relacji pomiędzy organami konkurencji państw członkowskich UE a Komisją Europejską (dalej Komisja) w zdecentralizowanym systemie prawa konkurencji. Niezależnie bowiem od wskazówek zawartych w rozporządzeniu nr 1/2003, aktach prawa miękkiego czy dotychczasowego dorobku Komisji i TSUE, niektóre kwestie wciąż jeszcze wymagają wyjaśnienia. Wprawdzie wydawałoby się, że relewantnymi z perspektywy prawa Unii Europejskiej są wyłącznie sprawy, w których przesłanka wpływu na handel między państwami członkowskimi została spełniona, to jednak zaczyna zacierać się granica pomiędzy sprawami stricte krajowymi a tymi, w których art. 101 lub 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej może i powinien zostać zastosowany.

Początek strony


Jacek Szajnar
Czy austriacki „Planender Baumeister” może być wpisany na listę architektów w Bawarii – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 16.04.2015 r., C-477/13, Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer przeciwko Hansowi Angererowi
Przedmiotem niniejszej glosy jest spór prawny dotyczący odmowy dostępu do zawodu architekta obywatelowi niemieckiemu zamieszkałemu zarówno w Austrii, jak i w Bawarii (Niemcy), który prowadził w Austrii działalność w charakterze „mistrza budownictwa/planowanie i obliczenia techniczne”, przy czym osoba ta nie miała prawa do wpisania na listę architektów w Austrii. Autor rozpatruje problem, czy architekt musi mieć wykształcenie i doświadczenie projektowania artystycznego, planowania przestrzeni miejskiej, zarządzania oraz ewentualnie konserwacji zabytków, podkreśla zawodowy charakter austriackiego tytułu, zauważa różnice, jakie istnieją przy uznawaniu w Unii Europejskiej wykonywania zawodu prawnika a zawodami medycznymi i zawodem architekta, zwraca uwagę na nadużycia prawa w procesie nostryfi kacji dyplomów, jakie zachodziły przed członkostwem Polski w UE. W glosie omówiono również problem, czy osoba posiadająca austriacki tytuł mogłaby być wpisana na listę architektów w Polsce.

Początek strony


Helena Szewczyk
Dyskryminacja ze względu na przekonania religijne – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14.03.2017 r., C-157/15, Samira Achbita i Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding przeciwko G4S Secure Solutions NV
Wykładni art. 2 ust. 2 lit. a dyrektywy Rady 2000/78/WE należy dokonywać w ten sposób, że zakaz noszenia chusty islamskiej, wprowadzony w postanowieniu regulaminu pracy przedsiębiorstwa sektora prywatnego i przewidujący całkowity zakaz noszenia w miejscu pracy widocznych symboli politycznych, światopoglądowych lub religijnych, nie stanowi przejawu bezpośredniej dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania w rozumieniu tej dyrektywy. Postanowienie regulaminu pracy przedsiębiorstwa sektora prywatnego może natomiast stanowić przejaw dyskryminacji pośredniej w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. b dyrektywy 2000/78/WE, jeżeli zostanie wykazane, że pozornie neutralny obowiązek w rzeczywistości stawia osoby wyznające określoną religię lub mające określone przekonania w niekorzystnej sytuacji, chyba że takie postanowienie jest obiektywnie uzasadnione zgodnym z prawem celem, takim jak realizowanie przez pracodawcę polityki neutralności politycznej, światopoglądowej i religijnej w relacjach z jego klientami, zaś środki mające służyć realizacji tego celu są właściwe i konieczne, czego zbadanie należy do sądu krajowego.

Początek strony


Ewa Laskowska-Litak
Zryczałtowane odszkodowanie w prawie autorskim – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 25.01.2017 r., C-367/15, Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa” przeciwko Stowarzyszeniu Filmowców Polskich
Ustalenie wysokości powstałej szkody w wyniku naruszenia praw autorskich jest sprawą niezwykle trudną, zmierzającą niekiedy do odpowiedzi na pytanie, ile warta jest informacja zawarta w twórczym opracowaniu autora. Prawodawca unijny podjął próbę wyjścia naprzeciw tym trudnościom, ustawodawca polski zaś – implementował to rozwiązanie w bardzo kontrowersyjny sposób. Przedstawiane rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości (dalej TS lub Trybunał) z 25.01.2017 r., C-367/15, Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa” przeciwko Stowarzyszeniu Filmowców Polskich1 miało tę dyskusję zakończyć, ale niestety – rozpoczęło ją na nowo.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES AND DISSERTATIONS

Leszek Mitrus
 • Modernization of labour markets and social security systems in the framework of European Union’s Europe 2020 strategy
 • p. 4

  Martyna Kusak
 • Data protection in criminal matters – recommendations in the context of transposition of Directive 2016/680/EU
 • p. 10

  Karolina Sztobryn
 • Non-conventional trademarks. Part 1 – Smell and taste
 • p. 20

  Ilona Przybojewska
 • Solutions to promote renewable energy sources in the context of combating smog
 • p. 25

  CASE LAW REVIEW

  Kamil Dobosz
 • Towards unifi cation of the competition law systems of the European Union and its Member States: observations through the lens of the case law of the Court of Justice of the European Union in respect of purely national cases
 • p. 32

  COMMENTARIES

  Jacek Szajnar
 • Can an Austrian ‘Planender Baumeister’ be entered on the list of architects in Bavaria?
  - commentary on Court of Justice judgment of 16 April 2015, C-477/13,Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer v Hans Angerer
 • p. 37

  Helena Szewczyk
 • Discrimination on the grounds of religious beliefs
  - commentary on Court of Justice judgment of 14 March 2017, C-157/15,Samira Achbita and Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v G4S Secure Solutions NV
 • p. 42

  CASE LAW MILESTONES

  Ewa Laskowska-Litak
  Flat-rate damages in copyright law
  - introduction and judgment of the Court of Justice of 25 January 2017,C-367/15, Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa” v Stowarzyszenie Filmowców Polskich
  p. 50

  EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

  Case law of the Supreme Court
  (Monika Domańska)
  p. 57

  Case law of the Supreme Administrative Court
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  p. 59
  Leszek Mitrus
  Modernization of labour markets and social security systems in the framework of European Union’s Europe 2020 strategy
  This paper concerns the social dimension of Europe 2020 strategy. The author presents the assumptions that are intended to improve the situation on the labour market and the effi ciency of social security systems. He introduces the country specifi c recommendations that have been addressed to Poland in recent years within the framework of the European semester. The author emphasises that those recommendations quite often refer to areas that remain outside the legislative competences of the European Union. Therefore, their infl uence on the social policies in Member States may be more intensive than it appears at fi rst sight.

  Back to top


  Martyna Kusak
  Data protection in criminal matters – recommendations in the context of transposition of Directive 2016/680/EU
  In recent years, fast technological progress and globalisation have resulted in new challenges in the area of data protection. Not only has the scale of gathering and exchanging such data grown exponentially, but the technologies available enable their processing to an unprecedented extent by the law-enforcement authorities. Due to the fact that the right to data protection is one of those enshrined in the EU Charter of Fundamental Rights, the EU quickly responded to the needs of the growing scale of gathering and processing of personal data, guaran teeing a comprehensive strategy of their protection, both in EU Member States and in relationships with thirds countries. Importantly, in the package of instruments guaranteeing uniform level of data protection across the EU, Directive 2016/680 removed from control the provisions in the areas of police and judicial cooperation in criminal matters,due to the particularities of these areas and the potential differences in the extent of natural persons’ exercise of certain data protection rights. This article aims to outline the basic assumptions of the instrument in question and comparing them to the existing national provisions. The conducted analysis leads to an answer to the question whether national data protection standards correspond to European ones and, if not, what needs to change.

  Back to top


  Karolina Sztobryn
  Non-conventional trademarks. Part 1 – Smell and taste as
  Obtaining protection for non-conventional trademarks is considerably more diffi cult than in the case of conventional trademarks,although the conditions for registrability are the same for all trademarks, i.e. the trademark has to be capable of identifying the origin of goods and of being represented graphically. The requirement of graphical representability will be abolished in respect of EU trademarks from 1 October 2017 and in respect of national trademarks no later than from 14 January 2019. The amendment seems to suggest greater freedom as to the forms of representing the trademarks, so that more of them can be accorded protection, one of the results of which might be extending protection to olfactory and gustatory trademarks, which can be presented in other than graphical forms. Yet in practice there will certainly be no far-reaching changes in the fi eld of increasing the possibility to obtain protection for such trademarks.

  Back to top


  Ilona Przybojewska
  Solutions to promote renewable energy sources in the context of combating smog
  The present article deals with the question of the possible use of renewable energy sources in order to combat smog. The legislator at the level of the European Union expressly places promotion of renewable energy sources among the measures aimed at reducing greenhouse gas emissions. However, the Directive gives the Member States wide leeway with regard to the creation of measures to support the aforementioned renewable energy sources. Among the factors that should be taken into account, a special position should be given to how the Polish legislator uses the wide array of miscellaneous instruments available.

  Back to top


  Kamil Dobosz
  Towards unifi cation of the competition law systems of the European Union and its Member States: observations through the lens of the case law of the Court of Justice of the European Union in respect of purely national cases
  Considering the increasing number of ECJ’s judgements devoted to competition cases when the purported infringement cannot affect trade between Member States, the demand for proper analysis in unquestionable. Although in practice that criterion spurs doubts for antitrust authorities and courts, it is – at least theoretically – aimed at delineating national and EU antimonopoly regimes as far as it is possible, considering, for instance,the convergence rule. The conception assuming that national competition law should continue to exist irrespectively of EU law was pivotal for the Modernisation Package, which came into force in 2004. Currently, the distinctions between both legal orders in respect of applying the law appear to be blurred to a signifi cant extent. The paper elucidates almost all relevant factors which engendered this disputable status quo. Not only references for preliminary rulings from national courts, but also the Trajektna case, contributed to establishing conditions for equal treatment of antimonopoly proceedings regardless of their ‘EU’ or ‘national’ character. Does this approach merit approval? This is what, at least partially, was discovered in the course of this research.

  Back to top


  Jacek Szajnar
  Can an Austrian ‘Planender Baumeister’ be entered on the list of architects in Bavaria? – commentary on Court of Justice judgment of 16 April 2015, C-477/13, Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer v Hans Angerer
  This commentary concerns a legal dispute relating to refusal to grant access to the profession of architect to a German national who resided in both Austria and Bavaria and who in Austria was a ‘master builder/planning and technical calculation’, without the right to be entered on the list of architects in Austria. The author examines the problem whether an architect needs to have the education and experience in the areas of artistic design, urban planning, management and, possibly, historic building conservation,stresses the professional character of the Austrian title,takes note of the differences in the way the EU recognises the legal profession and medical professions or the profession of an architect, as well as points out the abuses of law in the process of recognition of diplomas that took place before Poland joined the EU. The commentary also discusses whether a person having an Austrian title could be entered on the list of architects in Poland.

  Back to top


  Helena Szewczyk
  Discrimination on the grounds of religious beliefs – commentary on Court of Justice judgment of 14 March 2017,C-157/15, Samira Achbita and Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v G4S Secure Solutions NV
  In the commented judgment, the Court of Justice sought to determine whether Art. 2(2)(a) of Directive 2000/78/EC should be interpreted as meaning that the prohibition of wearing a Muslim headscarf at the workplace, provided for in a private employer’s work rules, was a manifestation of (direct or indirect) discrimination prohibited by the Directive. An employee who practices a certain religion, regardless of what religion it is, cannot be subjected to unjustifi able differentiation and discrimination in employment if that employee’s religious beliefs in no way affect the kind and scope of duties performed by the employee and do not prevent or render diffi cult the discharge of such duties by the employer. Any unjustifi ed differentiation of the situation or rights of an employee compared to the situation of another employee that cannot be regarded as reasonable and justifi ed by objective reasons will amount to discrimination of employees on the grounds of their religious beliefs in the light of Directive 2000/78.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty