Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
66,60 66,60
Cena regularna: 74,00
74,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
 • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
 • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
 • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Maciej Kawecki

str. 4

Agnieszka Grzelak, Mirosław Wróblewski

str. 11

Patrycja Kozik

str. 18

Wojciech Rafał Wiewiórowski

str. 23

Mirosław Gumularz

str. 31

Małgorzata Ciechomska

str. 37

Justyna Kurek

str. 43

GLOSY

Paweł Litwiński

str. 49

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Ewa Laskowska

str. 55

Warunki prenumeraty na 2017 r.
str. 64
Maciej Kawecki
Prawo ochrony danych osobowych jako nowa dziedzina prawa
W literaturze przedmiotu wskazuje się, że przyjęcie przez Parlament Europejski oraz Radę ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych rewolucjonizuje cały sektor ochrony danych osobowych. Bez wątpienia z chwilą rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia (25.05.2018 r.), dane osobowe w Unii Europejskiej będą podlegać zupełnie nowym, zunifikowanym instrumentom prawnym ich ochrony. Charakterystyka tych instrumentów była i jest już jednak przedmiotem coraz to nowszych opracowań, w tym wydawanych na łamach "Europejskiego Przeglądu Sądowego", i nie będzie - z nielicznymi wyjątkami - przedmiotem niniejszego opracowania. Przeprowadzana na poziomie unijnym, a w konsekwencji również krajowym, reforma ochrony danych osobowych, jest natomiast okazją do próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy ochrona danych osobowych nie stanowi już dzisiaj nowej, odrębnej dziedziny prawa. Pozwoli to wyjaśnić, czy ochrona danych osobowych z uwagi na jej interdyscyplinarny - w obszarze prawa, transgraniczny oraz nierozerwalnie związany z rozwojem nowych technologii charakter nie powinna doczekać się już odrębnego traktowania. Celem przedstawionego artykułu jest rozpoczęcie dyskusji nad problemem - jest to bowiem, jak się wydaje, pierwszy w polskiej literaturze przedmiotu głos w dyskusji nad wyodrębnieniem się odrębnej gałęzi prawa ochrony danych osobowych.

Początek strony


Agnieszka Grzelak, Mirosław Wróblewski
Niezależność organu nadzorczego w dyrektywie 2016/680/UE - wyzwania dla ustawodawcy krajowego
Reforma systemu ochrony danych osobowych, jaka ma obecnie miejsce w Unii Europejskiej, związana jest nie tylko z przyjęciem tzw. rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, lecz także z przyjęciem dyrektywy 2016/680/UE, która po raz pierwszy całościowo reguluje zasady przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania i zwalczania przestępczości (tzw. dyrektywa policyjna). Wprowadza też wymóg ustanowienia niezależnego organu nadzorczego, powołanego dla ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, który będzie odpowiadał za monitorowanie stosowania dyrektywy. Niezależność organu nadzorczego na gruncie rodo była już przedmiotem rozważań doktrynalnych, niemniej jednak należy się zastanowić, jakie dodatkowe zadania i wyzwania stoją przed ustawodawcą krajowym w kontekście wymogu implementacji dyrektywy - w szczególności, czy specyfika materii będącej przedmiotem regulacji dyrektywy 2016/680/UE nie wymaga ustanowienia organu odrębnego od organu powołanego na podstawie rodo i jak zapewnić niezależność takiego organu.

Początek strony


Patrycja Kozik
Zakres swobody regulacyjnej państw członkowskich przy wdrażaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych do prawa krajowego
Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych zacznie być stosowane 25.05.2018 r. w państwach członkowskich UE. Akt ten przewiduje wiele rozwiązań mających na celu zapewnienie równorzędnego stopnia ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych oraz usunięcie przeszkód w przepływie danych osobowych w Unii Europejskiej. Jak można sądzić, ta kompleksowa regulacja, poprzez ukształtowanie nowych ram ochrony danych osobowych, zrewolucjonizuje obowiązki i zadania administratorów danych, stwarzając przy tym system współpracy organów nadzorujących ich realizację. Rewolucyjna jest już sama zmiana metody integracji tego obszaru prawa, przejawiająca się w zastąpieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE z 24.10.1995 r. rozporządzeniem ogólnym. Różne reżimy prawne państw członkowskich, powstałe wobec implementacji dyrektywy 95/46/WE, mają zostać zastąpione prawem ochrony danych osobowych, wspólnym dla całego terytorium Unii. Niemniej jednak, choć wskazana zmiana będzie się wiązać z obowiązkiem bezpośredniego stosowania rozporządzenia ogólnego oraz bezpośrednią skutecznością norm prawnych w nim zawartych, prawodawca unijny przewidział w nim wiele kwestii, które mogą, a niekiedy muszą zostać doprecyzowane przez przepisy prawa krajowego, łagodząc w ten sposób rygoryzm wynikający z wyboru tego instrumentu dla reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii. Wyznaczenie granic swobody regulacyjnej państw członkowskich, przy uwzględnieniu założeń wynikających z wybranej metody integracji, może w praktyce rodzić wiele trudności. W niniejszym artykule omówiono najistotniejsze kwestie w tym zakresie.

Początek strony


Wojciech Rafał Wiewiórowski
Prawo do przenoszenia danych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych uchwalone w 2016 r. i obowiązujące w pełni od 25.05.2018 r. wprowadziło do języka prawnego Unii Europejskiej prawo do przenoszenia danych. Choć wiele osób doszukuje się źródeł owego prawa już w dyrektywie 95/46/WE, to jego zakres i granice obowiązywania powinny być analizowane przede wszystkim w świetle ostatecznego tekstu rozporządzenia ogólnego. Nowe uprawnienia są przedmiotem wytycznych przygotowanych przez Grupę Roboczą art. 29, które w 2018 r. - po uwzględnieniu komentarzy przygotowywanych obecnie przez uczestników debaty o reformie prawa ochrony danych w UE - zostaną przekształcone w wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Początek strony


Mirosław Gumularz
Wpływ regulacji odpowiedzialności odszkodowawczej w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych na systemy prawa prywatnego państw członkowskich
Rozporządzenie ogólne o ochronie danych jest typowym aktem prawa europejskiego w tym sensie, że swoim kompleksowym uregulowaniem łączy płaszczyznę publicznoprawną z prywatnoprawną. Zresztą wskazane rozróżnienie w prawie unijnym nie jest ostre i traci coraz bardziej na znaczeniu. W tym kontekście należy stwierdzić, że podstawowy trzon przepisów rozporządzenia ogólnego stanowią unormowania publicznoprawnej ochrony danych osobowych z całym wachlarzem sankcji realizowanych w postępowaniu przed organami administracji publicznej. W powyższym kontekście interesujący jest fakt, że ogólne rozporządzenie zawiera także regulację stricte prywatnoprawną. Stosownie do art. 82 ust. 1 rodo każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia niniejszego rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę. W tym przypadku prywatnoprawny (tj. w horyzontalnej relacji: administrator danych/podmiot przetwarzający - podmiot danych) charakter odpowiedzialności za naruszenie przepisów ogólnego rozporządzenia nie może budzić wątpliwości. Jurysdykcję sądową w zakresie roszczeń odszkodowawczych przewidzianych w art. 82 rodo ustala się na podstawie art. 79 ust. 2 rodo, zgodnie z którym, postępowanie przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu wszczyna się przed sądem państwa członkowskiego UE, w którym administrator lub podmiot przetwarzający posiadają jednostkę organizacyjną. Ewentualnie takie postępowanie może zostać wszczęte przed sądem państwa członkowskiego, w którym osoba, której dane dotyczą, ma miejsce zwykłego pobytu, chyba że administrator lub podmiot przetwarzający są organami publicznymi państwa członkowskiego wykonującymi swoje uprawnienia publiczne. Powyższą kwestię uzupełnia motyw 147 rodo, podkreślając pierwszeństwo szczególnych przepisów rozporządzenia ogólnego dotyczących jurysdykcji przed ogólnymi zasadami prawa prywatnego, w tym regulacjami przyjętymi na poziomie unijnym. Stosownie do treści tego motywu, jeżeli ogólne rozporządzenie przewiduje szczegółowe przepisy o jurysdykcji - w szczególności odnośnie do postępowań w zakresie środków ochrony prawnej przed sądem, w tym odszkodowania przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu - ogólne przepisy o jurysdykcji, takie jak rozporządzenie (UE) nr 1215/2012, nie powinny naruszać stosowania takich szczegółowych przepisów.

Początek strony


Małgorzata Ciechomska
Prawne aspekty profilowania oraz podejmowania zautomatyzowanych decyzji w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
Dostęp do sieci Internet i zaawansowanie technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) spowodowały, że pozyskiwanie i przetwarzanie różnego rodzaju danych odbywa się na niespotykaną dotychczas skalę. Intensywnie rozwijające się techniki data mining polegające na eksploracji danych, wpływają na niemal nieograniczone możliwości tworzenia profili, a jednocześnie "metody gromadzenia danych stały się coraz bardziej wyrafinowane i mniej wykrywalne". Tak zgromadzone dane są poddawane różnym technikom przetwarzania, które są następnie wykorzystywane zarówno przez podmioty gospodarcze do lepszego dopasowania strategii marketingowych dla swoich klientów, jak i przez organy publiczne na potrzeby związane z realizacją zadań publicznych, np. ustalenia miejsca epidemii choroby zakaźnej, zapobiegania terroryzmowi czy przestępczości. Powszechna dostępność ogromnej ilości danych w Internecie, niemal nieograniczone możliwości łączenia tych danych, wzrastająca wydajność urządzeń technicznych, które przetwarzają te dane powoduje, że żyjemy w świecie big data, gdzie tworzenie profili i podejmowanie automatyzowanych decyzji staje się codziennością. Z drugiej strony, coraz częściej stawia się pytania o zagrożenia związane z profilowaniem, tj. dyskryminację, deindywidualizację, asymetrię informacji, brak transparentności czy naruszenie prywatności. Pytania te padły również podczas prac nad ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Celem niniejszego artykułu jest omówienie rozwiązań dotyczących profilowania oraz podejmowania zautomatyzowanych decyzji przyjętych w rozporządzeniu ogólnym i zestawienie ich z dotychczas obowiązującym prawodawstwem w tym zakresie.

Początek strony


Justyna Kurek
Zakres stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i dyrektywy 2016/680/UE - wyzwania związane z wyodrębnieniem działań państwa w obszarze bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa publicznego
Pojęcie bezpieczeństwa narodowego jest kluczowe dla rozdzielenia kompetencji prawodawczych Unii Europejskiej i państw członkowskich. W prawie pierwotnym UE pojęcie to nie zostało jednak zdefiniowane. Ponadto, obok sformułowania "bezpieczeństwo narodowe" w prawie UE pojawiają się często pojęcia bliskoznaczne lub zbliżone zakresowo (np. bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo państwa czy obrona narodowa), w zakresie których Unia może posiadać kompetencje do stanowienia prawa. Precyzyjne zdefiniowanie pojęcia bezpieczeństwa narodowego i wyłącznych kompetencji państw członkowskich UE związanych z jego zapewnieniem będzie odgrywać istotną rolę w procesie transpozycji zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów dyrektywy 2016/680/UE do prawa krajowego. Celem niniejszego artykułu jest rozpoczęcie dyskusji i spojrzenie na pojęcie "bezpieczeństwa narodowego" przez pryzmat doktryny nauk o bezpieczeństwie - interdyscyplinarny kontekst może przyczynić się do precyzyjniejszego zdefiniowania zakresu stosowania dyrektywy przez polskiego ustawodawcę.

Początek strony


Paweł Litwiński
Pojęcie danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19.10.2016 r. w sprawie C-582/14 Patrick Breyer
Pojęcie danych osobowych jest kluczowym elementem całego systemu prawa ochrony danych osobowych - zarówno rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych, jak i uzupełniająca je dyrektywa 2016/680/UE, a wcześniej dyrektywa 95/46/WE oraz ustawy krajowe ją implementujące chronią przecież "dane osobowe". Nie podlega natomiast ochronie informacja, która nie stanowi danych osobowych, dlatego tak bardzo istotne jest prawidłowe ustalenie zakresu tego pojęcia. Definicja danych osobowych zawarta w przepisach rozporządzenia ogólnego zmieniła się nieznacznie w stosunku do obowiązującej definicji pochodzącej z dyrektywy 95/46/WE. Niedawno jednak Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie Patrick Breyer przeciwko Bundesrepublik Deutschland, w którym po raz pierwszy w swoim dotychczasowym orzecznictwie poddał analizie definicję danych osobowych w znaczeniu abstrakcyjnym, a nie w celu ustalenia charakteru prawnego konkretnej kategorii informacji. Uzasadnia to postawienie pytania o wpływ poglądów zawartych w wyroku w sprawie Breyer na pojęcie danych osobowych - zarówno na gruncie obowiązujących przepisów, jak i rozporządzenia ogólnego.

Początek strony


Ewa Laskowska
Prawo do rozpowszechniania - gdy prawo wyłączne ulega wyczerpaniu - wprowadzenie i wyrok TS z 3.07.2012 r. w sprawie C-128/11 UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corp.
Zagwarantowanie monopolu prawnego, polegającego na wyłączności korzystania z utworu i decydowania o nim przez uprawnionego, wiąże się zawsze z koniecznością wprowadzenia pewnych ograniczeń w interesie publicznym. Prawo autorskie zna takie konstrukcje: wykluczenie spod ochrony pewnej kategorii dzieł, terytorialność ochrony, czasowy charakter jej obowiązywania czy dozwolony użytek. Innym rodzajem takiego ograniczenia jest szeroko dyskutowana regulacja tzw. wyczerpania prawa. Jej konsekwencje oznaczają bowiem dla uprawnionych niemożliwość egzekwowania swoich praw wobec osób trzecich. Szczególnego znaczenia nabiera to w dobie postępu technologicznego i szerokiego dostępu online do dzieł, przede wszystkim programów komputerowych.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES AND DISSERTATIONS

Maciej Kawecki
 • Personal data protection law as a new area of law
 • p. 4

  Agnieszka Grzelak, Mirosław Wróblewski
 • Independence of the supervisory authority in Directive 2016/680/EU: challenges for the national legislator
 • p. 11

  Patrycja Kozik
 • The scope of Member States' regulatory freedom in implementing the General Data Protection Regulation in the national legal orders
 • p. 18

  Wojciech Rafał Wiewiórowski
 • Right to data portability in the General Data Protection Regulation
 • p. 23

  Mirosław Gumularz
 • The impact of the GDPR's liability regulation on Member States' private law systems
 • p. 31

  Małgorzata Ciechomska
 • Legal aspects of profiling and automated decision-making in the General Data Protection Regulation
 • p. 37

  Justyna Kurek
 • The scope of application of the General Data Protection Regulation and Directive 2016/680/EU: challenges relating to separating the state's measures in the area of national and public security
 • p. 43

  GLOSY

  Paweł Litwiński
 • The notion of personal data in the General Data Protection Regulation:
  commentary on Court of Justice judgment of 9 October 2016 in case C-582/14 Patrick Breyer
 • p. 49

  CASE LAW MILESTONES

  Ewa Laskowska
  Distribution right - when exclusive right is exhausted:
  introduction and CoJ judgment of 3 July 2012 in case C-128/11 UsedSoft GmbH v Oracle International Corp.
  p. 55

  Warunki prenumeraty na 2017 r.
  p. 64
  Maciej Kawecki
  Personal data protection law as a new area of law
  The European Union's and, in consequence, also the national reform of the protection of personal data introduces a number of new legal institutions, intended to make the protection of said data more effective. A significant part of these legal institutions are characteristic of the personal data protection sector and do not exist in other areas of law. In the author's opinion, the above is an opportunity to answer the question whether the protection of personal data does not already constitute a new, separate area of law. Should not the protection of personal data be already given a separate treatment due to its interdisciplinary - in the field of law - cross-border nature that is inseparably connected with the development of new technologies? Therefore, the aim of the present text is to initiate a discussion about the aforementioned problem.

  Back to top


  Agnieszka Grzelak, Mirosław Wróblewski
  Independence of the supervisory authority in Directive 2016/680/EU: challenges for the national legislator
  The EU Data Protection Regulation 2016/679 and Directive 2016/680/EU introducing the EU reform of the personal data protection system, provide for an obligation to establish an independent supervisory authority in order to protect the fundamental rights and freedoms of individuals. The independence of the supervisory authority, as foreseen in the Regulation, has already been the subject of legal research, albeit in this text, the authors analyse what tasks and challenges, in the context of implementing the Directive, are to be tackled by the national legislator. In particular, the specific nature of the area regulated by the Directive calls for considering whether it is not necessary to establish a separate authority from the one established by the General Regulation, and also how to ensure the independence of such an authority. The national legislator is responsible for ensuring that such a supervisory authority, while achieving the aims of the Directive, should at the same time be able to protect public safety and to observe the rights of individuals. Attaining those aims and protecting those values is a prerequisite for ensuring uniformity, coherence and effectiveness of the EU law implementation across the Union, including efficient exercise of fundamental rights, enshrined in the EU Charter.

  Back to top


  Patrycja Kozik
  The scope of Member States' regulatory freedom in implementing the General Data Protection Regulation in the national legal orders
  This article is dedicated to presenting the most important issues connected with the regulatory freedom granted to the Member States in the light of the General Data Protection Regulation. Despite the fact that the Regulation is an instrument of secondary law, which leads to unifi cation of law in a given field, it can include an authorisation for the Member States to specify more precisely particular issues in the national law. Such authorisation was provided for in many places in the General Data Protection Regulation. Member States should also pass regulations to ensure its enforcement. However, passing the said regulations should not go beyond the acceptable boundaries and lead to fragmentation of the protection of personal data covered by the Regulation. The article discusses the boundaries of the regulatory freedom of Member States in this scope.

  Początek strony


  Wojciech Rafał Wiewiórowski
  Right to data portability in the General Data Protection Regulation
  It seems to be a widespread view that the promulgation of the GDPR and the accompanying Directive on data protection in the law enforcement sector marked the close of the process of reforms in the EU data protection law. One can however question such a statement using the example of the newly established right to portability. There are many aspects of Art. 20 GDPR that require further explanation and in-depth analysis, which ought to be included in the guidelines prepared by the European Data Protection Board (EDPB). The draft guidelines were published by the Article 29 Working Party in December 2016 and in just three months more than 70 comments were submitted by different organisations. The article presents the most controversial aspects of the right to portability, such as the scope of the right,the practical application to employee data, the data provided by the person concerned, the format of the data, the application of the right to controllers operating in the public sphere and obligations as well as the responsibility of the controller who sends the data and the one who acquires it.

  Back to top


  Mirosław Gumularz
  The impact of the GDPR's liability regulation on Member States' private law systems
  Art. 82 of the GDPR (General Data Protection Regulation)specifies the right to receive compensation from the controller or processor for the damage resulting from an infringement of this Regulation.This provision is directly effective and as such significantly interferes with the private law systems of the Member States. This results in the need to evaluate the place of Art. 82 in the Polish law and its relation to Art. 79 GDPR,specifying the right to an effective judicial remedy against a controller or processor. This article analyses the place of Art. 82 GDPR in the Polish private law system and explains the related consequences.

  Back to top


  Małgorzata Ciechomska
  Legal aspects of profiling and automated decision-making in the General Data Protection Regulation
  The aim of this article is to give an overview of the solutions concerning profiling and automated decision-making adopted in the General Data Protection Regulation (GDPR) and to compare them with the existing legislation based on Directive 95/46/EC (DPA). The author discusses not only the legal definition of profiling established in the GDPR, but also the rights of data subjects (whom the personal information relates to), i.e. the right to avoid being subject to a decision based solely on automated data processing, the right to object to profiling, the right to be informed of the consequences of profi ling decisions. Then the author compares data subjects' rights regarding profiling with the obligations that apply to controllers, including data protection impact assessment, implementation of technical and organisational measures or safeguarding data subjects the right to obtain human intervention.

  Back to top


  Justyna Kurek
  The scope of application of the General Data Protection Regulation and Directive 2016/680/EU: challenges relating to separating the state's measures in the area of national and public security
  Neither Directive 2016/680/EU, nor primary law defi ne the concepts of national and public security. What is crucial for the process of transposition is separating states' activity constituting measures in the area of national security, which are not classified as measures within the scope of public security. The flexible and dynamic nature of priorities, resulting from the volatility of threats to national security, impede a dichotomous division. Using the typology proposed by J. Marczak, the range of measures falling within the scope of national security may be defined as those activities that relate to the protection and defence of key national values against external and internal threats, both military and non-military. It means protecting and defending key national interests of a state (such as national identity and integrity, territorial integrity and constitutional order).

  Back to top


  Paweł Litwiński
  The notion of personal data in the General Data Protection Regulation: commentary on Court of Justice judgment of 9 October 2016 in case C-582/14 Patrick Breyer
  The notion of personal data is a crucial element of the entire personal data protection law regime: the General Regulation on Personal Data Protection, the so-called criminal law Directive,which supplements this Regulation, and, previously, Directive 96/46/EC and the domestic legislation whereby it is implemented,do in fact protect 'personal data'. Meanwhile, information which does not constitute personal data is not protected, which is the reason why it is so important to determine the scope covered by this notion correctly. The definition of personal data given in the general regulation has been amended slightly in relation to the currently applicable definition from Directive 95/46/EC. Recently, however, the Court of Justice issued a judgment in case Patrick Breyer v Federal Republic of Germany, in which, for the fi rst time in its rulings to date, the Court of Justice conducted an analysis of the defi nition of personal data in an abstract sense and not for the purpose of determining the legal nature of information of a particular category. This raises the question of the impact the views expressed in the Breyer judgment will have on the term 'data processing' - under both currently applicable provisions of law and those of the general regulation.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty