Facebook

Baner_Podreczniki_akademickie_20_procent_tylko_72h_1920x60.jpg [26.17 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
69,30 69,30
Cena regularna: 77,00
77,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

  • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
  • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

  • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
  • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
  • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
  • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
  • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Aleksandra Mężykowska

str. 4

Jan Ciechorski

str. 13

Michał Wojewoda

str. 25

GLOSY 

Monika Namysłowska

str. 33

Magdalena Matusiak-Frącczak

str. 39

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Justyna Łacny

str. 46

OMÓWIENIA I RECENZJE

Jakub Kociubiński
Instrumentalizacja prawa konkurencji Unii Europejskiej w obliczu konsolidacji sektora transportu lotniczego (recenzja Sławomira Dudzika)
str. 57

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Michalina Szpyrka)
str. 60

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 61
Aleksandra Mężykowska
Niekończąca się historia: Protokół nr 15 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – kolejny etap długofalowej reformy strasburskiego systemu ochrony praw człowieka
Od końca lat 90. XX w. system ochrony praw człowieka stworzony w oparciu o Europejską Konwencję Praw Człowieka – dalej EKPC lub Konwencja – poddawany jest reformom mającym zapewnić skuteczność istniejących mechanizmów ochronnych w obliczu nowych pojawiających się wyzwań. Protokół nr 15 będący realizacją zamierzeń reformatorskich państw wyrażonych w Deklaracji z Brighton z 2012 r. nie wprowadza zasadniczych zmian do tekstu Konwencji. Znowelizowane przepisy mają przyczynić się do uproszczenia, a w konsekwencji do przyspieszenia postępowania przed Trybunałem, ale też wzmocnienia jego autorytetu i pozycji. Przyjęcie przez państwa tekstu Protokołu nr 15 nie zamyka jednak dyskusji nad zasadnością przekształcenia Trybunału w europejski sąd konstytucyjny.

Początek strony


Jan Ciechorski
Przyjęcie osoby bez jej zgody do szpitala psychiatrycznego na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – uwagi w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Przymusowe przyjęcie do szpitala psychiatrycznego zostało uregulowane zarówno w porządku prawa międzynarodowego, jak i krajowego. Na szczególną uwagę zasługuje europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zawiera ona bowiem obszerną regulację tego problemu, a bogate orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka umożliwia jej prawidłową wykładnię. Konwencja ta została ratyfi kowana przez Polskę w 1993 r. i zgodnie z art. 91 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. stanowi część krajowego porządku prawnego i ma pierwszeństwo w zastosowaniu przed ustawą (art. 91 ust. 2 Konstytucji RP). Powyższe skłania do porównania rozwiązań polskiego prawa wewnętrznego z unormowaniami konwencyjnymi.

Początek strony


Michał Wojewoda
Jurysdykcja krajowa i prawo właściwe w sprawach dotyczących stosunków między rodzicami a dziećmi – studium przypadku w relacjach Polska–USA
Poszukiwanie i stosowanie reguł jurysdykcyjnych oraz norm kolizyjnych wskazujących prawo właściwe dla stosunków między rodzicami a dziećmi nie zawsze jest zadaniem łatwym. Obowiązujące w tym przedmiocie regulacje międzynarodowe mają bowiem zwykle ograniczony zakres zastosowania. Liczne wątpliwości pojawiają się zwłaszcza w przypadku spraw dotyczących państw trzecich, spoza Unii Europejskiej, niebędących stroną odpowiednich konwencji (dwu- lub wielostronnych), jakie stosuje Polska. Przykładem takiego państwa są Stany Zjednoczone. W artykule omawiane są wybrane zagadnienia związane ze wskazaną problematyką, podjęta też zostaje próba udzielenia odpowiedzi na określone pytania praktyczne, pojawiające się w kontekście konkretnej sprawy prawnorodzinnej.

Początek strony


Monika Namysłowska
Trudne relacje między nieuczciwością B2C a nieuczciwością B2B – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19.10.2017 r., C-295/16, Europamur Alimentación
Zastrzeżeń nie budzi teza wyroku C-295/16, Europamur Alimentación, przy czym wyłącznie wówczas, gdy jest analizowana bez uwzględnienia stanu faktycznego rozpatrywanego przed sądem odsyłającym. Trybunał Sprawiedliwości zaprezentował znane z wcześniejszych orzeczeń stanowisko, że dyrektywa 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych stoi na przeszkodzie przepisowi krajowemu, który wprowadza ogólny zakaz oferowania i sprzedaży towarów ze stratą oraz który przewiduje powody uzasadniające odstępstwa od tego zakazu oparte na kryteriach niewymienionych w tej dyrektywie. Wątpliwości budzi natomiast interpretacja dyrektywy 2005/29/WE dla celów krajowego stanu faktycznego dotyczącego relacji między przedsiębiorcami (business-to-business, B2B), a nie relacji przedsiębiorca – konsument (business- to-consumer, B2C), które zakresem podmiotowym obejmuje dyrektywa 2005/29/WE.

Początek strony


Magdalena Matusiak-Frącczak
Polska praktyka orzecznicza w sprawie kredytów powiązanych z walutą obcą a wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 20.09.2017 r., C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc i inni przeciwko Banca Românească SA
Kredyty powiązane z walutą obcą stanowią przedmiot zarówno debaty publicznej, jak i orzecznictwa sądowego. Kredytobiorcy, głównie dłużnicy tzw. kredytów frankowych, którzy czują się pokrzywdzeni zawartymi umowami kredytowymi, w różnych postępowaniach próbują kwestionować albo same umowy, albo niektóre z ich postanowień. Nie ma przy tym jednoznacznej i prostej odpowiedzi, jakie stanowisko przyjmują sądy w odniesieniu do takich kredytów, gdyż linia orzecznicza dopiero się kształtuje. Istotną rolę odgrywają nie tylko sądy krajowe, ale również Trybunał Sprawiedliwości. Niniejszy artykuł stanowi omówienie potencjalnego wpływu jednego z ostatnich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, wydanego we wrześniu 2017 r., na orzecznictwo polskie.

Początek strony


Justyna Łacny
Możliwość odstąpienia przez państwo członkowskie od odzyskiwania funduszy Unii Europejskiej wydatkowanych w wyniku nieprawidłowości – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 13.03.2008 r., C-383/06 do C-385/06, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening
Trybunał Sprawiedliwości (dalej Trybunał) w swoim orzecznictwie wielokrotnie podkreślał znaczenie spoczywającego na państwach członkowskich obowiązku odzyskiwania funduszy Unii Europejskiej wydatkowanych przez jednostki w wyniku nieprawidłowości. Stwierdzał, że wobec jednoznacznego sformułowania tego obowiązku w treści przepisów UE państwa członkowskie nie są uprawnione do oceny celowości wszczynania zmierzających do tego procedur ani do zaniechania ich prowadzenia. Trybunał zauważa również, że w kwestii nieprawidłowości prowadzących do zwrotu funduszy unijnych przepisy UE nie dokonują rozróżnienia o charakterze ilościowym ani jakościowym, nie ma również znaczenia, czy nieprawidłowość spowodowała znaczną szkodę w funduszach UE, czy też miała charakter techniczny. Państwa członkowskie mogą jednak odstąpić od odzyskiwania funduszy UE wydatkowanych w wyniku nieprawidłowości, jeżeli – jak np. w przypadku Wspólnej Polityki Rolnej – dopuszczają to przepisy UE lub też – jak wynika z omawianego wyroku Trybunału z 13.03.2008 r., C-383/06 do C-385/06, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening – wymaga tego poszanowanie zasad pewności prawnej i ochrony uzasadnionych oczekiwań. W takim przypadku państwa członkowskie ponoszą fi nansowy ciężar nieodzyskanych kwot, które muszą pokryć z własnych zasobów. W omawianej w niniejszych „Kamieniach Milowych Orzecznictwa” sprawie Trybunał orzekł również, że podstawą prawną obowiązku odzyskiwania funduszy UE są przepisy unijne i spoczywa on na państwach członkowskich niezależnie od istnienia właściwych podstaw prawnych w prawie krajowym.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińARTICLES AND DISSERTATIONS

Aleksandra Mężykowska

p. 4

Jan Ciechorski

p. 13

Michał Wojewoda

p. 25

COMMENTARIES

Monika Namysłowska

p. 33

Magdalena Matusiak-Frącczak

p. 39

CASE LAW MILESTONES

Justyna Łacny

p. 46

DISCUSSIONS AND REVIEWS

Jakub Kociubiński
Instrumentalizacja prawa konkurencji Unii Europejskiej w obliczu konsolidacji sektora transportu lotniczego [Instrumentalisation of EU Competition Law in the Face of Consolidation of the Air Transport Sector] (review by Sławomir Dudzik)
p. 57

EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

Case law of the Supreme Court
(Michalina Szpyrka)
p. 60

Case law of the Supreme Administrative Court
(Agata Hauser, Robert Talaga)
p. 61
Aleksandra Mężykowska
The neverending story: Protocol No. 15 to the European Convention on Human Rights – another stage in a long reform of the Strasbourg reform human rights protection system
Since the late 1990s, the human rights protection system based on the European Convention on Human Rights has undergone reforms to ensure the effectiveness of existing protection mechanisms in the face of new emerging challenges. Protocol No. 15, being the implementation of the states’ plans of reforms expressed in the so-called Brighton Declaration, does not introduce substantial amendments into the text of the Convention. The amended provisions are to contribute to simplifying and, consequently, speeding up the proceedings before the Court, but also to strengthen its authority and position. With the adoption of Protocol No. 15, all the possibilities for amending the Convention which do not require redefi ning the Court’s role or giving it new powers, have been exhausted. Any further discussion on the future of the Court must be preceded by an in-depth analysis of the effects of Protocol No. 14 and, hopefully, of Protocol No. 15.

Back to top


Jan Ciechorski
Admission to a psychiatric hospital without the patient’s consent on the basis of the Act on Mental Health Care – remarks against the background of the European Convention on Human Rights
Admission to a psychiatric hospital without the patient’s consent is regulated not only in the Act of 19 August 1994 on Mental Health Care, but also in the Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. Due to the precedence of an international agreement in the hierarchy of sources law, whereby it takes precedence over statutory law, it is necessary to take the Convention’s provisions into account when interpreting national legislation. At the same time, in view of the far-reaching interference caused by admission to a psychiatric hospital without the patient’s consent, it is necessary to strictly interpret the provisions that provide grounds for such measures. An analysis of national regulations and case law warrants a positive assessment of these statutes due to their conformity with the convention’s norms, but some proposals of legislative amendments are also justifi ed.

Back to top


Michał Wojewoda
National jurisdiction and governing law in cases concerning parent-child relationships. A case study concerning Poland-US relationships
The search for and application of jurisdictional principles and confl ict of law principles identifying the law governing the relationships between parents and children is not always easy. International regulations in this regard usually have a limited scope of application. Numerous doubts appear, especially with regard to cases involving third countries, from outside the EU, which are not parties to the relevant (bi- or multi-lateral conventions) that Poland applies. The United States are an example of such a country. The article discusses selected issues connected with the problems in point, while attempting to answer certain practical questions that appear in the context of a specifi c family law case.

Back to top


Monika Namysłowska
The diffi cult relationship between unfair B2C practices and unfair B2B practices – commentary on Court of Justice judgment of 19 October 2017, C-295/16, Europamur Alimentación
In its judgment in case C-295/16, Europamur Alimentación, the Court of Justice presented the same standpoint as in its earlier case law, namely that Directive 2005/29/EC (Unfair Commercial Practices Directive) precludes the national provision which prohibits the offering and sale of goods at a loss and which lists the reasons for departures from the prohibition based on other criteria than those mentioned in the Directive. Interpretation of Directive 2005/29/EC gives rise to doubts, because it was not made for the purposes of the domestic facts concerning the business-to-consumer relationships, but business- to-business relationships, which are not covered by the scope of Directive 2005/29/EC.

Back to top


Magdalena Matusiak-Frącczak
Polish adjudicating practice in cases involving loans linked to foreign currencies and Court of Justice judgment of 20 September 2017, C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc and Others v Banca Românească SA
The aim of the article is to determine the infl uence of the judgment of the Court of Justice in Andriciuc case on judgments of the Polish courts on loans linked to a foreign currency. After a short introduction into the matter in question, the fi rst part contains an analysis of the Polish case law in the area of the aforementioned loans. Research shows that loans linked to foreign currencies are a controversial problem, which causes discrepancies in case law. That is why, in order to develop a unanimous standpoint, the article suggests referring to the case law of the Court of Justice. On the basis of the judgment in Andriciuc case, a pro-consumer interpretation of the EU law concerning these loans is presented. The Court of Justice described the criteria that should be used by national courts to decide on the attitude and the decision of debtors, who are consumers and, most of all, not professionals. Emphasis is also put on the obligations of banks, as professional entitles and institutions of public trust.

Back to top


Justyna Łacny
Possibility of a Member State not to recover European Union funds spent as a result of irregularities – introduction and judgment of the Court of Justice of 13 March 2008, C-383/06 to C-385/06, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening
The Court of Justice (Court) has repeatedly underlined the importance of the Member States’ obligation to recover EU funds spent by individuals as a result of irregularities. The CJ declared that in view of the explicit wording of this obligation in EU law, Member States are not entitled to assess the advisability of launching procedures to that effect or not proceeding them. The Court also notes that, as regards irregularities leading to the recovery of EU funds, EU law do not make any distinction, either in quantitative or qualitative terms or in terms of whether the irregularity caused important damage to EU funds or was of a technical nature. However, Member States may refrain from recovering EU funds spent as a result of irregularities if, as in the case of the Common Agricultural Policy, this is allowed by EU rules or, as is follows form the Court’s judgment of 13.03.2008, C-383/06 to C-385/06, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening, it is necessary to respect the principles of legal certainty and the protection of legitimate expectations. In such circumstances, Member States shall bear the fi nancial burden of the non-recovery, which shall be borne by them from their own resources. In this case the Court also ruled that the obligation to recover EU funds is based on EU law and rests with the Member States irrespective of the existence of appropriate legal bases in national law.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
sekretarz redakcji - Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty