Facebook

Baner_Podreczniki_akademickie_20_procent_tylko_72h_1920x60.jpg [26.17 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
66,60 66,60
Cena regularna: 74,00
74,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
 • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
 • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
 • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Artur Nowak-Far

str. 4

Jakub Kociubiński

str. 13

Paweł Selera

str. 20

Barbara Nita-Światłowska

str. 27

GLOSY

Marcin Sokołowski

str. 34

Marek Krzysztof Kolasiński

str. 40

Piotr Sadowski

str. 44

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Ewa Laskowska

str. 48

OMÓWIENIA I RECENZJE

Jan Barcz, Przemysław Saganek (red.)
Polskie firmy transportowe a niemiecka płaca minimalna w świetle prawa Unii Europejskiej
(omówienie Moniki Szwarc)
str. 55

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Monika Domańska)
str. 58

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 61

Warunki prenumeraty na 2017 r.
str. 64
Artur Nowak-Far
Effet utile, obowiązek bezpośredniego stosowania dyrektyw i wykładnia zgodna - relacje i ograniczenia w kontekście unijnego prawa zamówień publicznych
Effet utile i obowiązek wykładni zgodnej powstaje wtedy, gdy przepis dyrektywy nie został w terminie prawidłowo implementowany w prawie krajowym. Istotnym pytaniem jest to, jak w tym kontekście przedstawiają się konkretne obowiązki sądów i organów administracji państwowej dotyczące zapewnienia właściwego zakresu zastosowania przepisów dyrektyw. W szczególności, złożonym zagadnieniem jest stosowanie reguł effet utile o wykładni zgodnej w kontekście unijnego prawa zamówień publicznych, w których występują znaczne różnice kompetencji i zakresu kognicji pomiędzy tymi podmiotami. W artykule przedstawiono analizę tego zagadnienia, a także rozważania odnoszące się do zakresu ewentualnej odpowiedzialności prawnej podmiotów za niezastosowanie albo niewłaściwe zastosowanie reguł effet utile oraz wykładni zgodnej.

Początek strony


Jakub Kociubiński
Efekt zachęty w kontroli pomocy publicznej w prawie Unii Europejskiej
Jednym z głównych założeń reformy - modernizacji - systemu kontroli pomocy publicznej w Unii Europejskiej jest racjonalizacja wydatków. Wsparcie, żeby mogło być uznane za zgodne z rynkiem wewnętrznym, musi - co do zasady - być niezbędne do realizacji założonego celu i być ograniczone do minimum. Efekt zachęty oznacza, że w wyniku zastosowania środka państwowego, od beneficjenta pomocy oczekuje się podjęcia działań, które są pożądane z punktu widzenia władz publicznych, a których ten nie powziąłby w toku swojej zwykłej działalności. Efekt zachęty służy zatem ocenie, czy cel badanej interwencji państwowej mógłby zostać zrealizowany wyłącznie za pomocą nieskorygowanego mechanizmu rynkowego. Stosowanie tytułowego efektu nie jest pozbawione kontrowersji, gdyż opiera się na niepewnym prognozowaniu, jak wyglądałaby przyszła, zwykła działalność przedsiębiorstwa mającego otrzymać pomoc.

Początek strony


Paweł Selera
Pomoc publiczna a podatek dochodowy korporacji międzynarodowych - zakres kompetencji Komisji Europejskiej a władztwo podatkowe państw członkowskich
Harmonizacja prawa podatkowego w obszarze podatku dochodowego jest fragmentaryczna. Zróżnicowania podatkowe istniejące z uwagi na brak harmonizacji podatków dochodowych prowadzą często do zjawiska szkodliwej (agresywnej) konkurencji podatkowej pomiędzy państwami członkowskimi UE. Zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego państwa członkowskie konkurują o inwestycje, także przyznając niekiedy międzynarodowym koncernom nieuzasadnione korzyści podatkowe, których pozbawieni są często "zwykli" rezydenci podatkowi z tych państw. Celem niniejszego opracowania jest analiza nowej strategii postępowania przejętej przez Komisję Europejską (dalej Komisja) wobec przyznawania przez poszczególne państwa członkowskie UE selektywnych korzyści podatkowych określonym podatnikom.

Początek strony


Barbara Nita-Światłowska
Możliwość orzeczenia kary dożywotniego pozbawienia wolności bez dostępu do warunkowego przedterminowego zwolnienia jako przeszkoda ekstradycyjna wynikająca z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
W kwestii stosowania gwarancji konwencyjnych w odniesieniu do postępowań ze stosunków międzynarodowych w sprawach karnych orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej ETPCz) ewoluowało. Początkowo Trybunał strasburski odrzucał możliwość stosowania do postępowań transgranicznych gwarancji wynikających z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Aktualnie orzecznictwo strasburskie w coraz szerszym zakresie odnosi gwarancje ochronne wynikające z tej Konwencji do takich postępowań, w tym w szczególności do postępowań ekstradycyjnych. Na uwagę zasługuje tu grupa judykatów wskazujących na istnienie przeszkody ekstradycyjnej zakorzenionej w art. 3 Konwencji w przypadku, gdy w państwie, do któr ego miałoby nastąpić wydanie osoby w celu przeprowadzenia tam przeciwko niej postępowania karnego za przestępstwo, z którym wiąże się wniosek ekstradycyjny, ściganemu może zostać wymierzona kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości uzyskania warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Początek strony


Marcin Sokołowski
Legitymacja procesowa osób trzecich w sprawach o unieważnienie małżeństwa - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.10.2016 r. w sprawie C-294/15, E. Mikołajczyk przeciwko Czarneccy
Glosowany wyrok dotyczy możliwości wnoszenia powództwa o unieważnienie małżeństwa przez osoby inne niż małżonkowie, również po zakończeniu małżeństwa z powodu śmierci małżonka. Poruszone jest także zagadnienie jurysdykcji sądowej z uwagi na powiązanie (związek) stron z terytorium określonego państwa członkowskiego. Trybunał Sprawiedliwości formułuje doktrynę "elastycznego systemu jurysdykcyjnych norm kolizyjnych" na tle art. 3 rozporządzenia nr 2201/2003.

Początek strony


Marek Krzysztof Kolasiński
Kryteria legalności ugód patentowych o odwróconej płatności - glosa do wyroku Sądu UE z 8.09.2016 r. w sprawie T-472/13, H. Lundbeck A/S i Lundbeck Ltd przeciwko Komisji Europejskiej
Wyrok Sądu w sprawie H. Lundbeck A/S i Lundbeck Ltd przeciwko Komisji Europejskiej jest pierwszym unijnym orzeczeniem dotyczącym ugód patentowych o odwróconej płatności (Reverse Patent Settlemant, RPS). Istota tej konstrukcji prawnej polega na tym, że uprawniony z patentu uiszcza na rzecz potencjalnych konkurentów świadczenie majątkowe w zamian za to, że powstrzymają się oni od kwestionowania przysługujących mu praw własności intelektualnej i wprowadzenia na rynek produktów konkurencyjnych wobec dóbr przez niego oferowanych. Sama nazwa "ugoda patentowa o odwróconej płatności" jest pochodną faktu, że w umowach tego typu świadczenie jest uiszczane w kierunku przeciwnym niż ma to zazwyczaj miejsce w przypadku ugód dotyczących praw patentowych. Problematyka RPS wzbudza znaczne zainteresowanie Komisji Europejskiej (dalej Komisja), a w amerykańskiej doktrynie uznaje się ją za przedmiot najważniejszego sporu antymonopolowego ostatnich lat. Ogromne jest również jej gospodarcze znaczenie. Poza sporem powinno być zatem to, że glosowane orzeczenie zasługuje na uwagę.

Początek strony


Piotr Sadowski
Odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt cudzoziemcowi-nosicielowi wirusa HIV - glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 15.03.2016 r. w sprawie Novruk i inni przeciwko Rosji (skargi nr 31039/11, 48511/11, 76810/12, 14618/13 i 13817/14)
W wyroku z 15.03.2016 r. w sprawie Novruk i inni przeciwko Rosji Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej ETPCz) uznał, że decyzje o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt wydawane cudzoziemcom-nosicielom wirusa HIV wyłącznie z uwagi na stan ich zdrowia (pomijające ocenę indywidualnej sytuacji wnioskodawcy) naruszają art. 14 w zw. z art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Sędziowie strasburscy uznali, że relacje matki mieszkającej z rodziną syna (pokrywała ona część kosztów utrzymania jego gospodarstwa domowego) stanowią "życie prywatne", a koncepcja "życia rodzinnego" opiera się na istnieniu bliskich relacji osobistych (obejmuje więc pary, w tym homoseksualne, zamieszkujące razem w stabilnych związkach).

Początek strony


Ewa Laskowska
Czy prawo autorskie może objąć zabezpieczenia techniczne utworu? - wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 23.01.2014 r. w sprawie C-355/12, Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH przeciwko PC Box Srl i 9Net Srl
Gwałtowny postęp technologiczny, dostępność i szybkość w rozpowszechnianiu utworów w Internecie zaowocowały dyskusją nad wprowadzeniem dodatkowego filaru ochrony prawnoautorskiej w postaci ochrony tzw. zabezpieczeń technicznych. Głównym powodem objęcia ich regulacją prawną było zapobiegnięcie "wyścigowi zbrojeń" między producentami utworów a użytkownikami i dowolności w stosowaniu środków technologicznych uniemożliwiających dostęp i eksploatację z kopii utworów. Zagadnienie to stało się niedawno przedmiotem rozważań TS, którego rezultat ponownie rozbudził szeroką dyskusję na ten temat.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES AND DISSERTATIONS

Artur Nowak-Far
 • Effet utile, direct application of directives and interprétation conforme: mutual relationships and limitations of applicability in the context of the EU public procurement law
 • p. 4

  Jakub Kociubiński
 • Incentive effect in state aid control in the European Union law
 • p. 13

  Paweł Selera
 • State aid and corporate income tax of multinational corporations: the powers of the European Commission and the taxing powers of EU Member States
 • p. 20

  Barbara Nita-Światłowska
 • Possibility of life imprisonment without access to conditional early release as obstacle to extradition resulting from the European Convention on Human Rights
 • p. 27

  COMMENTARIES

  Marcin Sokołowski
 • Third parties' locus standi in actions for marriage annulment:
  commentary on Court of Justice judgment of 13 October 2016 in case C-294/15, E. Mikołajczyk v. Czarneccy
 • p. 34

  Marek Krzysztof Kolasiński
 • Criteria of lawfulness of reverse payment patent settlements:
  commentary on General Court's judgment of 8 September 2016 in case T-472/13, H. Lundbeck A/S and Lundbeck Ltd v. European Commission
 • p. 40

  Piotr Sadowski
 • Refusal of a residence permit for HIV-positive foreigners:
  commentary on European Court of Human Rights judgment of 15 March 2016 in case Novruk and Others v. Russia (Applications nos 31039/11, 48511/11,76810/12, 14618/13 i 13817/14)
 • p. 44

  CASE LAW MILESTONES

  Ewa Laskowska
  Can copyright cover technical security measures in a work?:
  introduction and CoJ judgment of 23 January 2014 in case C-355/12,Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH v. PC Box Srl i 9Net Srl
  p. 48

  DISCUSSIONS AND REVIEWS

  Jan Barcz, Przemysław Saganek (eds.)
  Polskie firmy transportowe a niemiecka płaca minimalna w świetle prawa Unii Europejskiej [Polish Transport Companies and the German Minimum Salary in the Light of EU Law]
  (discussed by Monika Szwarc)
  p. 55

  EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

  Case law of the Supreme Court
  (Monika Domańska)
  p. 58

  Case law of the Supreme Administrative Court
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  p. 61

  Warunki prenumeraty na 2017 r.
  p. 64
  Artur Nowak-Far
  Effet utile, direct application of directives and interprétation conforme: mutual relationships and limitations of applicability in the context of the EU public procurement law
  Effet utile is a necessary condition of direct application of EU directives. In other words, in the context of not implemented,or incompletely implemented directives, effet utile is a mandatory correlate to direct application, provided that the Francovich requirements are met. In cases where a given area is regulated simultaneously by a national law and by EU directives which have not been properly implemented in a respective national law, national authorities must apply interpretation conforme of the national provisions. They are obliged to do so as long as the product of such an interpretation is not contra legem or does not effect in an infringement of general principles of UE law. Interpretation contra legem occurs whenever the relevant norm of the national legal system is nullified or transformed materially to such a an extent that a significant praxiological contradiction exists between this very norm and the contextualizing norm of the relevant directive. Such a contradiction appears when the application of the so contextualized national norm could not produce any effect intended by its original legislator. Legal liability of individuals performing functions of public authorities in EU member states is a natural, nationally defined, consequence of these states' own liability for ensuring required effectives of EU law. In this context, individual liability can have criminal character. Yet, whenever it is of such a character, its very is subject to limitation arising from the principle of proportionality,certainty of law and non-retroactivity - all construed under the EU law. Thus, liability of individuals should be determined contingently: by taking into account national modalities defining their powers, the gravity of EU law infringement, and other relevant contextualizing circumstances - including the extent of the Member State's own liability for a breach of EU law in a given situational setting.

  Back to top


  Jakub Kociubiński
  Incentive effect in state aid control in the European Union law
  Applying the incentive effect in the control of state aid in EU law has given rise to controversies. As a rule, aid has an incentive effect if the enterprise would not have decided to take up a given kind of activity without public support. However, any assessments within this scope can be troublesome, because they have to be underpinned by the enterprise's plans and an analysis of the economic rationality of the measure to be financed in the form of state aid. The issue acquires greater importance due to the reform of the state aid system, which introduced a duty to assess almost all aid measures from the point of view of whether incentive effect occurs. This article presents interpretations of the incentive effect and the related controversies on the basis of case law of the Court of Justice and the practice of decisions of the European Commission.

  Back to top


  Paweł Selera
  State aid and corporate income tax of multinational corporations: the powers of the European Commission and the taxing powers of EU Member States
  There is only fragmentary harmonisation of laws in the area of income tax. Consequently, many tax barriers or restrictions which exist in internal provisions of individual EU Member States have been challenged by the Court of Justice on the basis of general norms: treaty freedoms. However, treaty freedoms will not apply if the state applies harmful tax competition, which often involves sophisticated forms of favouring certain entrepreneurs,usually multinational corporations with high volumes of investments. However, the European Commission made an attempt at combating the phenomenon of negative tax competition by applying provisions on state aid in tax cases.

  Back to top


  Barbara Nita-Światłowska
  Possibility of life imprisonment without access to conditional early release as obstacle to extradition resulting from the European Convention on Human Rights
  The case law of the European Court of Human Rights concerning the application of Convention-based guarantees with respect to proceedings involving international relations in criminal cases has evolved from rejection of the possibility of applying the guarantees resulting from the European Convention on Human Rights in cross-border proceedings through to the increasingly broad application of such guarantees in those proceedings,including in particular in extradition proceedings. The article contains an analysis of judgments of the Strasbourg Court setting the standard of protection against extradition if in the country that applied for extradition the wanted person may be imprisoned for life without the possibility of conditional early release.

  Back to top


  Marcin Sokołowski
  Third parties' locus standi in actions for marriage annulment: commentary on Court of Justice judgment of 13 October 2016 in case C-294/15, E. Mikołajczyk v. Czarneccy
  The commented judgment concerns the possibility of a person other than one of the spouses filing an application for the annulment of marriage, including after the marriage was dissolved by death of one of the spouses. The issue of court jurisdiction is also discussed, when the parties have links with a specific Member State. The Court of Justice formulates the doctrine of a 'flexible system of jurisdictional conflict of law rules' against the background of Art. 3 of Regulation No. 2201/2003.

  Back to top


  Marek Krzysztof Kolasiński
  Criteria of lawfulness of reverse payment patent settlements: commentary on General Court's judgment of 8 September 2016 in case T-472/13, H. Lundbeck A/S and Lundbeck Ltd v. European Commission
  The commented judgment is the fi rst EU decision concerning reverse payment patent settlements. The General Court (formerly the Court of First Instance) held that in the process of examining the consistency of reverse payment patent settlements with anti-monopoly standards the central element should be an analysis of the amount and character of the asset transfer effected on their basis. The author analyses the basic reasons for the judgment and compares them with the solutions adopted in US case law. The commentary points out that analytical standards developed in US and EU case law are blurred. The need to look for alternative methods of analysing the consistency of RPSs with anti-monopoly laws is emphasised. In this context, the writer presents a conception, formulated in US literature, of using to this end analyses of developments on the stock exchange.

  Back to top


  Piotr Sadowski
  Refusal of a residence permit for HIV-positive foreigners: commentary on European Court of Human Rights judgment of 15 March 2016 in case Novruk and Others v. Russia (Applications nos 31039/11, 48511/11, 76810/12, 14618/13 i 13817/14)
  In Novruk and Others v. Russia case the applicants alleged that the analysis of their applications for a residence permit took into account only their health status and ignored their ties with Russia. The issue of a homosexual relationship between an immigrant and a Russian citizen is a particularly interesting part of this judgement of the European Court of Human Rights. Judges unanimously held that the Russian law which imposed an obligation to reject a residence permit to HIVpositive applicants violated the European Convention on Human Rights. This article makes an attempt to assess that opinion. In times of a migration crisis, this quasi-pilot judgement may make an impact on the interpretation of the notion of a 'danger to public health'.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty