Facebook

Baner_Podreczniki_akademickie_20_procent_tylko_72h_1920x60.jpg [26.17 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
60,10 60,10
Cena regularna: 66,78
66,78
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
 • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
 • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
 • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Hanna Gronkiewicz-Waltz

str. 4

Maciej Siwicki

str. 10

Jędrzej Maśnicki

str. 16

GLOSY

Grzegorz Materna

str. 24

Izabela Wróbel

str. 31

Ewa Olas

str. 41

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Agnieszka Knade-Plaskacz

str. 46

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
(Jakub Królikowski)
str. 54

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Monika Domańska)
str. 56

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 62
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Ewolucja koncepcji europejskiego nadzoru bankowego
Przez wiele lat, zanim przystąpiono do budowy ponadnarodowego europejskiego nadzoru bankowego, dostrzegano praktyczną potrzebę harmonizacji prawa bankowego, początkowo wyłącznie minimalnej, a proces ten zaczął się jeszcze w latach 70. XX w. Harmonizacja regulacji dotyczących systemu finansowego okazała się jednak niewystarczająca, ponieważ państwa członkowskie UE nie implementowały w pełni unijnych przepisów. Z kolei tzw. procedura Lamfalussy'ego nie sprostała wymaganiom nadzoru nad instytucjami działającymi transgranicznie. Z tego też względu postanowiono zinstytucjonalizować nadzór finansowy i powołano nowe instytucje nadzorcze o charakterze ponadnarodowym.

Początek strony


Maciej Siwicki
Koncepcja wyczerpania autorskich praw majątkowych w dystrybucji cyfrowej (cz. I)
Cyfrowa dystrybucja utworów (np. e-booków, audiobooków, e-wydań gazet, filmów, gier komputerowych, muzyki), głównie ze względu na atrakcyjną cenę oferowanych produktów, cyfrowe dodatki (np. ścieżki dźwiękowe, dodatkowe mapy, misje w grze) i szybkość dostępu do zakupionej treści, cieszy się coraz większym zainteresowaniem1. Mogłoby się wydawać, że ten rodzaj dystrybucji, często określany w języku potocznym jako "sprzedaż elektroniczna", jest w ujęciu prawnym bardzo podobny do tradycyjnej umowy sprzedaży, w której wydawca lub dystrybutor za określoną cenę przenosi na kupującego określone dobro niematerialne w postaci cyfrowej kopii, kupujący zaś zobowiązuje się zapłacić mu umówioną cenę.

Początek strony


Jędrzej Maśnicki
Postępowanie z tytułu braku notyfikacji środków implementujących dyrektywy w świetle opinii rzecznika generalnego w sprawie C-320/13
11.12.2014 r. rzecznik generalny M. Wathelet przedstawił opinię w sprawie Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (C-320/13), w której zaproponował Trybunałowi Sprawiedliwości (dalej jako TS) nałożenie kary finansowej z tytułu uchybienia polegającego na niepełnej transpozycji dyrektywy 2009/28/WE. Pomimo to, że w ostatnich dniach Komisja Europejska (dalej jako Komisja) wycofała skargę, opinia rzecznika nadal będzie stanowić istotny punkt odniesienia dla analizy uwarunkowań prawnych postępowań z tytułu uchybienia zobowiązaniom traktatowym. Znaczenie opinii przejawia się w pierwszej kompleksowej interpretacji mechanizmu sankcyjnego zapisanego w art. 260 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako TFUE). Niestety, rozumowanie przyjęte przez rzecznika, aczkolwiek prowadzi do szczytnego celu, jakim jest zapewnienie większej skuteczności prawa UE w krajowych porządkach prawnych, trudno uznać za przekonujące.

Początek strony


Grzegorz Materna
Zastosowanie zakazu porozumień ograniczających konkurencję do układów zbiorowych pracy
- glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 4.12.2014 r. w sprawie C-413/13, FNV Kunsten Informatie en Media przeciwko Staat der Nederlanden

W wyroku w sprawie C-413/13 Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS) udzielił odpowiedzi na pytanie prejudycjalne dotyczące stosowania traktatowego zakazu porozumień ograniczających konkurencję wewnątrz rynku wewnętrznego do postanowień układów zbiorowych pracy. Komentowany wyrok potwierdza zasadniczy brak zastosowania traktatowych reguł konkurencji do tego rodzaju porozumień między pracodawcami lub ich organizacjami a organizacjami pracowników. Zarazem jednak przewiduje, że zasada ta nie jest bezwzględna w odniesieniu do układów dotyczących osób wykonujących na rzecz pracodawcy (przedsiębiorstwa) na podstawie umów z zakresu prawa cywilnego takie same czynności jak pracownicy zatrudnieni w ramach stosunku pracy. Artykuł 101 ust. 1 TFUE w dalszym ciągu nie ma zastosowania do układów pracy dotyczących tego rodzaju osób, jeżeli tylko pozornie prowadzą one działalność na własny rachunek, a w praktyce działają de facto jak pracownicy. W przypadku zaś, gdy osoby takie działają jak samodzielne przedsiębiorstwa, dotyczący ich układ pracy może być analizowany w aspekcie traktatowych reguł konkurencji.

Początek strony


Izabela Wróbel
Odpowiedzialność dostawcy dostępu do Internetu jako pośrednika, którego usługi są wykorzystywane w celu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych
- glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 27.03.2014 r. w sprawie C-314/12, UPC Telekabel Wien GmbH przeciwko Constantin Film Verleih GmbH i Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH

We wcześniejszych orzeczeniach TS wskazał, że odpowiedzialność podmiotów będących pośrednikami w środowisku cyfrowym, których usługi są wykorzystywane w celu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych, mieści się w granicach zakreślonych dwoma kryteriami o charakterze generalnym: zgodnością z prawami podstawowymi i zasadami ogólnymi prawa UE, takimi jak zasada proporcjonalności, oraz odpowiednią równowagą między branymi pod uwagę prawami podstawowymi chronionymi przez unijny porządek prawny. W budzącym kontrowersje wyroku w sprawie UPC Telekabel Wien TS po raz pierwszy sformułował jasne kryteria szczegółowe, wychodząc w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom dotyczącym udzielenia przez niego bardziej konkretnej pomocy w ustaleniu zakresu tej odpowiedzialności i istotnie rozwijając swoje dotychczasowe orzecznictwo w podobnych sprawach.

Początek strony


Ewa Olas
Immunitet jurysdykcyjny państwa a prawo dostępu do sądu i zakaz tortur
- glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 14.01.2014 r. w sprawie Jones i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (skargi nr 34356/06 i nr 40528/06)

W wyroku z 14.01.2014 r. w sprawie Jones i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej jako ETPCz), zasiadając jako Izba, orzekł, że odmowa merytorycznego rozpoznania sprawy przeciwko Arabii Saudyjskiej oraz saudyjskim funkcjonariuszom, z uwagi na przysługujący pozwanym immunitet, nie naruszała prawa dostępu skarżących do sądu (art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności). Trybunał w Strasburgu stwierdził tym samym, że rozstrzygnięcie brytyjskiej Izby Lordów z 14.06.2006 r., w którym uznano, iż w sprawie znajduje zastosowanie immunitet jurysdykcyjny państwa, było słuszne. Jednocześnie ETPCz potwierdził swoją linię orzeczniczą dotyczącą immunitetu jurysdykcyjnego państwa w kontekście naruszenia zakazu tortur, przyjętą w wyroku z 21.11.2001 r. w sprawie Al-Adsani przeciwko Zjednoczonemu Królestwu. O ile jednak ten ostatni zapadł większością głosów 9:8, zgłoszono do niego dwie opinie zbieżne i aż trzy opinie odrębne, o tyle przeciwko rozstrzygnięciu większości w sprawie Jones i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu był tylko jeden sędzia. Co więcej, orzeczenie ETPCz wpisuje się w kierunek wyznaczony przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako MTS) w wyroku z 3.02.2012 r. w sprawie immunitetów jurysdykcyjnych państwa (Republika Federalna Niemiec przeciwko Republice Włoskiej).

Początek strony


Agnieszka Knade-Plaskacz
Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska - bezpośredni skutek art. 9 ust. 3 konwencji z A arhus
- wprowadzenie i wyrok TS z 8.03.2011 r. w sprawie C-240/09 Lesoochranárske zoskupenie VLK przeciwko Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Artykuł 9 ust. 3 konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska zapewnia dostęp do procedur sądowych lub innych procedur odwoławczych umożliwiających kwestionowanie działań i zaniechań osób prywatnych i władz publicznych naruszających przepisy prawa ochrony środowiska. W omawianym wyroku TS, orzekając w składzie wielkiej izby, rozstrzygał istotną dla praktyki kwestię, czy postanowienia art. 9 ust. 3 konwencji z Aarhus mogą wywołać skutek bezpośredni? Wyrok określa także zobowiązania sądów krajowych w zakresie stosowania tego przepisu konwencji.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES AND DISSERTATIONS

Hanna Gronkiewicz-Waltz
 • Evolution of the concept of European banking supervision
 • p. 4

  Maciej Siwicki
 • The concept of exhaustion of copyrights in digital distribution (part I)
 • p. 10

  Jędrzej Maśnicki
 • Infringement proceedings for failure to notify national transposition measures in the light of Opinion of Advocate General in case C-320/13
 • p. 16

  COMMENTARIES

  Grzegorz Materna
  Application of prohibition of competition-restraining agreements to collective labour agreements
  - commentary on Court of Justice judgment of 4 December 2014 in case C-413/13 FNV Kunsten Informatie en Media versus Staat der Nederlanden
  p. 24

  Izabela Wróbel
  Liability of internet service provider as intermediary whose services are used to infringe a copyright or related right
  - commentary on Court of Justice judgment of 27 March 2014 in case C-314/12 UPC Telekabel Wien GmbH versus Constantin Film Verleih GmbH and Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH
  p. 31

  Ewa Olas
  Jurisdictional immunity of the state and right of access to court and prohibition of torture
  - commentary on judgment of the European Court of Human Rights of 14 January 2014 in case Jones and Others versus the United Kingdom (applications no. 34356/06 and no. 40528/06)
  p. 41

  CASE LAW MILESTONES

  Agnieszka Knade-Plaskacz
  Access to justice in environmental matters - direct effect of Art. 9(3) of the Aarhus Convention
  - introduction and CoJ judgment of 8 March 2011 in case C-240/09 Lesoochranárske zoskupenie VLK versus Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
  p. 46

  EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

  Constitutional Court case law
  (Jakub Królikowski)
  p. 54

  Case law of the Supreme Court
  (Monika Domańska)
  p. 56

  Case law of the Supreme Administrative Court
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  p. 62
  Hanna Gronkiewicz-Waltz
  Evolution of the concept of European banking supervision
  Over the last few decades, the concept of European banking supervision has evolved from minimum harmonization, through maximum harmonization and legislative procedure, and ended with the establishment of new authorities with supranational powers. Thus it seems that the concept of harmonization failed in practice, the more so that Member States were not determined to conscientiously implement directives. This could be seen especially when the number of credit institutions operating on a cross-border basis rose and after the financial crisis broke out in 2007. The crisis brought on the realization of how important European supervision was, which was why the European Systemic Risk Board and the European Banking Authority were set up and why the European Central Bank was provided with the powers to supervise big financial institutions. At present it is difficult to assess how effective the changes have been; it can only be said that the so-called new architecture of banking supervision is very complex, while the division of powers among authorities is not very transparent.

  Back to top


  Maciej Siwicki
  The concept of exhaustion of copyrights in digital distribution (part I)
  On 3 July 2012, the Court of Justice, in its judgment in case C-128/11 (UsedSoft GmbH v Oracle International Corp.) stated that the exhaustion of distribution rights is a result of "selling" the program, regardless of the form of a copy (electronic or material). The Court's judgment is an important voice in the debate on exhaustion of copyright in relation to works sold on the Internet. This article is devoted to above issue and is divided into two parts. The present part concerns an analysis of CoJ views in the context of its answer to the second question from the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice, Germany).

  Back to top


  Jędrzej Maśnicki
  Infringement proceedings for failure to notify national transposition measures in the light of Opinion of Advocate General in case C-320/13
  On 11 December 2014, Advocate General Melchior Wathelet presented his opinion in the case European Commission v the Republic of Poland (C-320/13), in which he suggested imposing a penalty payment for incomplete transposition of Directive 2009/28/EC. What is the most important element of the opinion is not the amount which the CoJ can administer. The Advocate General opinion in case C-320/13 is the first comprehensive interpretation of the sanction mechanism established in Art. 260(3) TFEU. However, this writer finds it impossible to agree with the opinion. The scope of Art. 260(3) TFEU is limited to infringements consisting in non-transposition or incomplete transposition of directives, it does not cover wrongful transposition. The reasoning of the Advocate General leads to the noble purpose of ensuring greater effectiveness of EU law in national legal systems, but when legal analysis is applied it appears unconvincing.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty