Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
66,60 66,60
Cena regularna: 74,00
74,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
 • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
 • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
 • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Barbara Iwańska

str. 4

Mariusz Baran

str. 15

Marek Górski

str. 28

Ilona Przybojewska

str. 39

Zbigniew Bukowski

str. 50

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Ewa Laskowska

str. 58
Barbara Iwańska
Ochrona powietrza w systemie prawa ochrony środowiska
Jednym z kierunków (działów) prawnej ochrony środowiska jest prawo ochrony powietrza. U jego podstaw leży ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska jako całości. W celu umożliwienia efektywnego urzeczywistniania ochrony powietrza prawo ochrony powietrza zawiera bogaty zbiór środków prawnych ukierunkowanych na ochronę jakości powietrza i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom. Są one w istotnym stopniu ukształtowane przez mocno rozbudowane regulacje unijne, które mogą pomóc w walce o czyste powietrze w Europe, jeśli państwa członkowskie UE zapewnią ich pełną skuteczność. W przeciwnym razie jakość powietrza będzie stanowić poważny problem tak jak w Polsce, gdzie normy jakości powietrza przekraczane są w wielu strefach i aglomeracjach. W następstwie utrzymującego się istotnego naruszenia norm jakości powietrza (dla PM10 i NO2), które mają poważny, negatywny wpływ na zdrowie i środowisko Komisja Europejska (dalej Komisja) wszczęła przeciwko Polsce postępowanie w sprawie uchybienia jej zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

Początek strony


Mariusz Baran
Dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz jej implementacja w prawie polskim
Jak wskazują badania, stan jakości powietrza ma istotne znaczenie dla naszego zdrowia. Ustawodawca unijny przyjmując dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21.05.2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (tzw. dyrektywa CAFE), czerpiąc z doświadczeń wcześniejszych aktów prawnych, wprowadził rozwiązania, które w założeniu mają się przełożyć na osiągnięcie celu w postaci utrzymania jakości powietrza, tam gdzie jest ona dobra oraz jej poprawę w pozostałych przypadkach, tak aby zostały osiągnięte i nie były przekraczane "wartości dopuszczalne" i "pułap stężenia ekspozycji" występujących w powietrzu substancji. W świetle przepisów dyrektywy CAFE na państwach członkowskich UE spoczywa obowiązek osiągnięcia zgodności w zakresie wartości dopuszczalnych, a w razie ich przekroczenia opracowania planów, które mają stanowić instrument podejmowania działań w przypadku bądź przekroczenia progów alarmowych lub prawdopodobieństwa ich przekroczenia (plany działań krótkoterminowych), bądź przekroczenia wartości dopuszczalnych lub wartości docelowych powiększonych o odpowiednie marginesy tolerancji (programy ochrony powierza).

Początek strony


Marek Górski
Kształtowanie emisji ze źródeł punktowych z emitorów przemysłowych
Artykuł analizuje regulacje prawne dotyczące emisji substancji i pyłów do powietrza z instalacji przemysłowych, w tym instalacji spalania paliw dla celów energetycznych. Regulacje te wywodzą się z prawa unijnego; w polskim prawie wewnętrznym zawarte są przede wszystkim w ustawie - Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi. Ograniczanie emisji do powietrza opiera się na założeniu, że taka emisja nie może naruszać prawnie ustalonych wymagań jakości powietrza (standardów jakości), musi być zgodna z obowiązującymi normami emisji z poszczególnych typów źródeł emisji; źródło emisji musi także być skonstruowane i działać zgodnie z wymaganiami "najlepszej dostępnej techniki"; prowadzący instalację musi uzyskać zgodę na emisję. Regulacje te są obecnie uważane za poprawne, dające możliwość realizacji celów ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.

Początek strony


Ilona Przybojewska
Problem niskiej emisji i dostępne rozwiązania prawne
W ostatnich latach coraz częściej w dyskusjach pojawia się problem smogu w kontekście jednej z jego głównych przyczyn, tj. niskiej emisji, w szczególności ogrzewania gospodarstw domowych paliwami niewłaściwej jakości, spalanymi w przestarzałych urządzeniach - co generuje znaczne zanieczyszczenie powietrza. Pomimo to zarówno prawodawca unijny, jak i prawodawca krajowy de lege lata nie formułują dostatecznie skutecznej recepty na rozwiązanie tego narastającego problemu, choć sytuacja w tym zakresie ulega stopniowej poprawie. Analiza stanu prawnego pozwala na postawienie tezy, że mogłyby się do tego przyczynić instrumenty z wielu różnych dziedzin prawa, także te spoza prawa ochrony powietrza. Wydaje się, że kompleksowe oddziaływanie wielu różnych regulacji stanowiłoby najlepszą możliwość, jeżeli nie pozbycia się, to przynajmniej znacznego ograniczenia niskiej emisji.

Początek strony


Zbigniew Bukowski
Prawne uwarunkowania ochrony przed smogiem pochodzącym z emisji ze źródeł liniowych na przykładzie transportu drogowego
Jedną z przyczyn zjawiska określanego mianem smogu jest emisja z transportu drogowego. Regulacje dotyczące ograniczenia emisji substancji powodujących zjawisko smogu występują zarówno w prawie Unii Europejskiej, jak i w prawach krajowych państw członkowskich UE. Jedną z najważniejszych instytucji prawnych w tym zakresie stała się strefa ograniczonej emisji komunikacyjnej. Tego typu strefy wprowadzono w ostatnich latach w wielu państwach członkowskich, jednak w Polsce, jak na razie, żadna taka strefa nie powstała. Polskie przepisy nie przewidują bezpośredniej możliwości ustanowienia strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej w mieście, co wymagałoby - wnioskując de lege ferenda - zmian. Z istniejących instytucji prawnych za najwłaściwszą w zakresie wprowadzania ograniczeń w ruchu pojazdów należy uznać program ochrony powietrza.

Początek strony


Ewa Laskowska
Kiedy użytek prywatny jest dozwolony? - wprowadzenie i wyrok TS z 10.04.2014 r., C-435/12, ACI Adam BV i inni przeciwko Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding
W ramach prawa autorskiego przyznawanych jest nie tylko wiele uprawnień o charakterze bezwzględnym, lecz także uwzględnione są wyjątki i ograniczenia z zakresu prawa autorskiego na rzecz osób fizycznych lub w przypadkach umożliwiających realizację istotnych potrzeb społeczeństwa. Jednym z takich wyjątków jest tzw. dozwolony użytek prywatny, którego znaczenie docenia każdy użytkownik, widz lub odbiorca dzieł artystycznych, a który wywołuje poważne dyskusje systemowe odnośnie do uzasadnienia utrzymania ochrony prawnoautorskiej.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES AND DISSERTATIONS

Barbara Iwańska
 • Air protection in the system of environmental law
 • p. 4

  Mariusz Baran
 • Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe and its implementation in the Polish law
 • p. 15

  Marek Górski
 • Influencing emissions from industrial point sources
 • p. 28

  Ilona Przybojewska
 • The problem of low-stack emissions and the available legal solutions
 • p. 39

  Zbigniew Bukowski
 • Legal conditions of protection against smog from line emissions on the example of road transport
 • p. 50

  CASE LAW MILESTONES

  Ewa Laskowska
  When is private use permitted?
  Introduction and CoJ judgment of 10 April 2014, C-435/12,ACI Adam BV and Others v Stichting de Thuiskopie,Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding
  p. 58
  Barbara Iwańska
  Air protection in the system of environmental law
  One of the directions of environmental law is air protection law. It is underpinned by the need to protect human life and health, as well as to protect the environment as a whole. In order to enable effective air protection, the air protection law provides for a plethora of legal remedies oriented on protecting air quality and preventing pollution. They are largely influenced by extensive EU regulations, which help in the fight for clean air in Europe, provided that Member States ensure their full efficiency. Otherwise air quality will be a serious problem,like in Poland, where air quality standards are exceeded in many zones and agglomerations. As a result of persistent exceedances of air quality parameters (for PM10 and NO2),which have significant negative impact on our health and the environment, the Commission launched legal action against Poland concerning breach of Poland's obligations under the Directive on ambient air quality and cleaner air for Europe.

  Back to top


  Mariusz Baran
  Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe and its implementation in the Polish law
  As research indicates, air quality is important for our health. The EU legislator, adopting Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe (the so-called CAFE Directive),drawing on the experience of earlier legislation, introduced solutions which are supposed to translate into achieving the goal of maintaining the quality of air where it is good and improving it in other cases, so that 'limit values' and 'exposure concentration obligations' of substances in the air are not exceeded. In the light of the CAFE Directive, the Member States are required to comply with the limit values and, if they are exceeded, develop action plans to act as an instrument for action in the event of either exceeding the alert thresholds or the likelihood of exceeding them (short-term action plans), or exceeding acceptable or target values, increased by adequate tolerance margins (clean air programmes).

  Back to top


  Marek Górski
  Influencing emissions from industrial point sources
  This article analyses the regulations governing the emission of substances and particles into the air from industrial installations,including power-generating fuel combustion plants. These regulations are derived from EU law; in the Polish national law they are included primarily in the Environmental Protection Act and the implementing regulations. Restricting emissions into the air is based on the premise that such emissions cannot violate air quality requirements (quality standards) defined by law,they must comply with the applicable emission limit values for each type of emission sources, the emission source must also be built and operated in accordance with the requirements of the 'best available technology'; the operator of the installation must obtain an emissions permit. These regulations are now considered to be adequate to meet the objectives of protecting the air from pollution.

  Back to top


  Ilona Przybojewska
  The problem of low-stack emissions and the available legal solutions
  The article analyses the state of the law concerning instruments that could be used to combat the growing problem of the socalled low-stack emissions, which heavily contribute to smog. An examination of regulations demonstrates that there exist a lot of mechanisms from various areas of law, including ones apparently not connected with the sphere of air protection, which, after appropriate modifications, could be useful within the aforementioned scope. De lege lata, neither the EU legislator, nor the Polish one has ensured sufficiently effective solutions to the problem of heating households with fuels of inadequate quality, burnt in devices of inadequate quality, although the situation in this respect is gradually improving. Meanwhile, a comprehensive influence exerted by an array of instruments seems to be the best method to solve or, at least, to greatly mitigate the problem in question.

  Back to top


  Zbigniew Bukowski
  Legal conditions of protection against smog from line emissions on the example of road transport
  One of the reasons for the phenomenon referred to as smog is emissions from road transport. Regulations concerning reduction in emissions that cause smog can be found in the EU law and in national legislations of EU Member States. One of the most important legal mechanisms in this regard is the low emissions zone. In recent years, such zones have been introduced in many Member States, however none have been established in Poland yet. The Polish laws do not expressly provide for a possibility of establishing a low emissions zone in a city; doing so would require legal amendments. Among the existing legal mechanisms, the clean air programme should be seen as the most appropriate in the area of curbing vehicle traffic.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty