Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
63,00 63,00
Cena regularna: 69,99
69,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
 • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
 • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
 • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Krzysztof Rokita

str. 4

Piotr Bogdanowicz

str. 13

Aleksandra Krawczyk

str. 20

Marek Świerczyński

str. 25

Marek Wieruszewski

str. 31

GLOSY

Barbara Nita-Światłowska

str. 36

Katarzyna Holy

str. 44

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Sławomir Dudzik

str. 49

OMÓWIENIA I RECENZJE

Alberto Alemanno, Amandine Garde (eds.)
Regulating Lifestyles Risks. The EU, Alcohol, Tobacco and Unhealthy Diets
(recenzja Agaty Jurkowskiej-Gomułki)
str. 54

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
(Jakub Królikowski)
str. 57

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Monika Domańska)
str. 58

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 60

Warunki prenumeraty na 2016 r.
str. 64
Krzysztof Rokita
Niezależność organów ochrony danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych
W kwietniu 2016 r. zostało uchwalone ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie to zastępuje dotychczas obowiązującą dyrektywę 95/46/WE i będzie stanowić podstawowy akt prawny w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych. Stanowi ono jeden z istotnych elementów na rzecz utworzenia jednolitego rynku cyfrowego w Unii Europejskiej. Jego sukces w dużej mierze będzie zależeć od organów odpowiedzialnych za jego stosowanie. Niniejszy artykuł ma na celu analizę przepisów w zakresie kluczowego atrybutu, jaki nowe rozporządzenie nadaje krajowym organom odpowiedzialnym za wdrażanie jego przepisów - niezależności.

Początek strony


Piotr Bogdanowicz
Kilka uwag w związku z transpozycją "dyrektyw zamówieniowych" do prawa polskiego
Przyjęte w 2014 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych oraz w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych stanowiły ważny etap reformy prawa zamówień publicznych Unii Europejskiej. Państwa członkowskie UE otrzymały zasadniczo czas na transpozycję dyrektyw do 18.04.2016 r. Polska nie dotrzymała tego terminu, ponieważ stosowna ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw została uchwalona dopiero 13.05.2016 r. Przedmiotem niniejszego artykułu nie jest jednak omówienie zmian wprowadzonych tą ustawą do polskiego prawa zamówień publicznych, lecz zwrócenie uwagi na wybrane problemy związane z transpozycją dyrektyw do porządku krajowego, które uwidoczniły się przy tej okazji.

Początek strony


Aleksandra Krawczyk
Statut upadłościowy spółki a odpowiedzialność członków zarządu za jej zobowiązania
Prawo państwa członkowskiego UE, w którym spółka posiada główny ośrodek podstawowej działalności, a nie posiada siedziby statutowej, może określać zasady odpowiedzialności członków zarządu za jej zobowiązania, jeśli przesłanki tej odpowiedzialności pozostają w związku z prawem upadłościowym fori concursus. W wyroku z 10.12.2015 r. Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS) potwierdził obowiązywanie tej zasady na podstawie przepisu prawa niemieckiego, przewidującego odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za szkody wywołane niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie. W niniejszym artykule staram się wykazać, że analogiczny wyrok zapadłby również w razie poddania pod rozstrzygnięcie TS podobnych pod względem celu i funkcji przepisów prawa polskiego.

Początek strony


Marek Świerczyński
Konwencja haska o umowach jurysdykcyjnych a klauzule prorogacyjne w umowach elektronicznych
Przedmiotem opracowania jest analiza przepisów konwencji haskiej o umowach jurysdykcyjnych z 30.06.2005 r., która weszła w życie 1.10.2015 r., w aspekcie dopuszczalności zawarcia umowy prorogacyjnej za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu. W tym względzie porównano przepisy konwencji haskiej z przepisami rozporządzenia Bruksela I bis, a także odniesiono się do rozporządzenia eIDAS oraz przepisów o formie dokumentowej wprowadzanych przez kodeks cywilny. W ocenie autora niniejszego artykułu, przyjęte w konwencji rozwiązania mają modelowy charakter i należy rozważyć ich wprowadzenie do kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto, w opracowaniu przedstawiono genezę konwencji haskiej związaną z rozwojem handlu elektronicznego oraz zwrócono uwagę na zakres konwencji w przypadku spraw dotyczących własności intelektualnej.

Początek strony


Marek Wieruszewski
Wizy Schengen dla uchodźców - praktyka Szwajcarii
Od 4.09.2013 r. do 29.11.2013 r. szwajcarskie konsulaty w Ammanie, Bejrucie, Istambule i Ankarze wydały 4673 wiz Schengen dla obywateli syryjskich. Wizy zostały wydane na podstawie art. 25 kodeksu wizowego Schengen, który pozwala na odstępstwo od restrykcyjnych kryteriów wydawania wiz. Osoby, które przyleciały dzięki temu do Szwajcarii, wystąpiły następnie o status uchodźcy. Kolejne 1000 osób ma dotrzeć w ten sposób do Szwajcarii do końca 2016 r. Cała operacja nie spotkała się z większym zainteresowaniem opinii publicznej w Szwajcarii. Stanowi jednak interesujący przypadek wykorzystania kodeksu wizowego w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do postępowania azylowego. Jednocześnie procedura ta pozostaje kontrowersyjna z prawnego punktu widzenia i z tego powodu spotkała się z krytyką Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja). Autor analizuje praktykę szwajcarską pod kątem zgodności z prawem unijnym – również w kontekście planowanej reformy kodeksu wizowego. Należy bowiem pamiętać, że akcja przeprowadzona przez szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Migracji była spowodowana narastającą presją migracyjną wynikającą przede wszystkim z wojny w Syrii. Już w trakcie obowiązywania specjalnych ułatwień wizowych dla obywateli Syrii, 3.10.2013 r., doszło do największej wówczas tragedii na Morzu Śródziemnym, w wyniku której u wybrzeży włoskiej wyspy Lampedusa śmierć poniosło ponad 360 osób.

Początek strony


Barbara Nita-Światłowska
Przesłanki orzeczenia o prawnej niedopuszczalności ekstradycji obywatela polskiego do USA - glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie z 30.10.2015 r. (III Kop 14/15)
Postanowieniem z 30.10.2015 r. (III Kop 14/15) Sąd Okręgowy w Krakowie stwierdził prawną niedopuszczalność wydania stronie amerykańskiej obywatela polskiego i francuskiego, poszukiwanego przez Prokuraturę Okręgową Okręgu Los Angeles w celu wydania wyroku w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa z § 261.5 kodeksu karnego Kalifornii, polegającego na odbyciu 10.03.1977 r. niedozwolonego stosunku płciowego z małoletnią. Jako podstawę prawną tego orzeczenia wskazano art. 603 § 1 kodeksu postępowania karnego w zw. z art. 615 k.p.k. oraz art. 1, art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 umowy mię dzy Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji z 10.07.1996 r., stanowiącej załącznik do umowy z 9.06.2006 r. mię dzy Rzeczą pospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania umowy między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji z 10.07.1996 r., zgodnie z art. 3 ust. 2 porozumienia o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25.06.2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 501), a także art. 5, 6, 7, 3 i 8 europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Początek strony


Katarzyna Holy
Postpenalna detencja sprawcy niebezpiecznego przedłużana w sposób retrospektywny nie musi naruszać Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 7.01.2016 r. w sprawie Bergmann przeciwko Niemcom (skarga nr 23279/14)
7.01.2016 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (dalej jako ETPCz) wydał wyrok w sprawie Bergmann przeciwko Niemcom (skarga nr 23279/14) dotyczącej prewencyjnego pozbawienia wolności osoby cierpiącej na zaburzenia skłonności seksualnych, przedłużanego ponad dziesięcioletni maksymalny okres obowiązujący w czasie wydania przez sąd krajowy wyroku skazującego. W swojej skardze do ETPCz skarżący podniósł zarzut naruszenia art. 5 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, gwarantującego prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, oraz art. 7 ust. 1, przewidującego zakaz karania bez podstawy prawnej oraz zakaz wymierzania kary surowszej niż obowiązująca w chwili popełnienia przestępstwa. Wyrok dotyczy niezwykle istotnej kwestii, jaką jest ingerencja w jedno z podstawowych praw jednostki poprzez stosowanie dalszej detencji już po wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na stwierdzone u danej osoby zaburzenia osobowości, mimoże w chwili skazania uznano ją za zdolną do ponoszenia odpowiedzialności karnej.Po wielu orzeczeniach w sprawach przeciwko Niemcom, w których ETPCz stwierdzał naruszenia Konwencji, w sprawie Bergmann po raz pierwszy ETPCz oceniał znowelizowane przepisy prawa niemieckiego. W swoim wyroku Trybunał w Strasburgu, zasiadający w składzie Izby, jednogłośnie uznał, że nie doszło do naruszenia art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 Konwencji. Wobec braku wniosku o przekazanie sprawy do rozpoznania przez Wielką Izbę wyrok uprawomocnił się z 7.04.2016 r.

Początek strony


Sławomir Dudzik
Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie pomocy państwa podlegającej zgłoszeniu - wprowadzenie i wyrok TS z 11.12.1973 r. w sprawie 120/73 Gebrüder Lorenz GmbH przeciwko Republice Federalnej Niemiec i Land Rheinland-Pfalz
Zgodnie z art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wszelkie plany przyznania przez państwo członkowskie UE pomocy dla przedsiębiorstw lub zmiany pomocy istniejącej wymagają uprzedniego zgłoszenia do Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) w celu ich zatwierdzenia. Równocześnie państwa członkowskie nie mogą wprowadzić w życie projektowanych środków pomocowych przed zakończeniem postępowania przed Komisją. Regulacje te umożliwiają Komisji sprawowanie skutecznego nadzoru ex ante nad stosowaniem na szczeblu krajowym środków, które ze swej istoty stanowią zagrożenie dla rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. W braku szczegółowych przepisów traktatowych kluczowe zasady proceduralne w tym zakresie zostały wypracowane przez TS, a następnie dopiero skodyfikowane w prawie wtórnym.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES AND DISSERTATIONS

Krzysztof Rokita
 • Independence of data protection authorities in the General Data Protection Regulation
 • p. 4

  Piotr Bogdanowicz
 • Some remarks about the transposition of Procurement Directives into the Polish law
 • p. 13

  Aleksandra Krawczyk
 • The law applicable to the liability of company's board members in insolvency proceedings
 • p. 20

  Marek Świerczyński
 • The Hague Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements and choice of law clauses in the electronic contracts
 • p. 25

  Marek Wieruszewski
 • Schengen visas for refugees: Switzerland's practice
 • p. 31

  COMMENTARIES

  Barbara Nita-Światłowska
  Reasons for a judgment pronouncing extradition of a Polish citizen to the US inadmissible:
  commentary on ruling of the Regional Court in Cracow of 30 October 2015 (III Kop 14/15)
  p. 36

  Katarzyna Holy
  Post-penal detention of a dangerous perpetrator extended retrospectively need not infringe the European Convention for Human Rights:
  commentary on judgment of the European Court of Human Rights of 7 January 2016 in case Bergmann v. Germany (application No. 23279/14)
  p. 44

  CASE LAW MILESTONES

  Sławomir Dudzik
  Proceedings before the European Commission in the matter of state aid subject to notifi cation:
  introduction and CoJ judgment of 11 December 1973 in case 120/73 Gebrüder Lorenz GmbH v Federal Republic of Germany and Land Rhineland-Palatinate
  p. 49

  DISCUSSIONS AND REVIEWS

  Alberto Alemanno, Amandine Garde (eds.)
  Regulating Lifestyles Risks. The EU, Alcohol, Tobacco and Unhealthy Diets
  (review by Agata Jurkowska-Gomułka)
  p. 54

  EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

  Constitutional Court case law
  (Jakub Królikowski)
  p. 57

  Case law of the Supreme Court
  (Monika Domańska)
  p. 58

  Case law of the Supreme Administrative Court
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  p. 60

  Warunki prenumeraty na 2016 r.
  p. 64
  Krzysztof Rokita
  Independence of data protection authorities in the General Data Protection Regulation
  Independence of data protection authorities forms an element of the right to the protection of personal data, which in the EU constitutes a fundamental right enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Therefore, in judgements of the Court of Justice rendered to date, the scope of independence of the said authorities has been defined very broadly. The new regulation incorporates several key theses from the judicature of the Court and, on top of that, it contains provisions which may potentially broaden the scope of independence of data protection authorities even further. This article analyses the independence of data protection authorities vis-a-vis the Member States, EU and quasi-EU institutions as well as other data protection authorities. It also contains an assessment of the conformity of Polish laws with the new Regulation.

  Back to top


  Piotr Bogdanowicz
  Some remarks about the transposition of Procurement Directives into the Polish law
  In April 2014, new directives on public procurement entered into force. The subject of this article is to draw attention to the selected issues highlighted on this occasion and related to the process of transposition of these directives into the national legal orders. In particular, it is noted that as a consequence of the late transposition not only can the Commission bring the case before the Court of Justice, but also the use of EU funds in the financial perspective 2014-2020 can be suspended. In addition, the article points out that a copy-paste technique is not the most appropriate form of transposition. Finally, it is submitted that the 'coordination' nature of the Procurement Directives allows the Member State to adopt stricter and more specific provisions as longs as they comply with the rules and principles of EU law.

  Back to top


  Aleksandra Krawczyk
  The law applicable to the liability of company's board members in insolvency proceedings
  Business practice shows an increasing number of cases in which the law applicable to insolvency proceedings and their effects differs from the law applicable to the debtor personally. If the debtor has his registered office in one Member State and the centre of his main interests is situated in another, there may be a split between his personal and insolvency statute. The question arises as to the scope of each of the statutes. Some solutions can be found in the case law of the Court of Justice. In its judgment of 12 October 2015, on the basis of a provision of the German law, the Court of Justice confirmed that the law of the Member State in which the company has the centre of the core business, and not the registered office, may determine the rules of liability of board members for its debts. In the article the author argues that a similar judgment would be passed if the Court of Justice analyzed the provisions of the Polish law which are similar in purpose and function to their German equivalents.

  Back to top


  Marek Świerczyński
  The Hague Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements and choice of law clauses in the electronic contracts
  This paper analyses provisions of the Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements, which entered into force on 1 October 2015, in terms of the validity of court prorogation agreements concluded via electronic media. In this regard, the provisions of the Hague Convention are compared with the provisions of the Brussels I bis Regulation and a reference is made to the eIDAS Regulation and the new provisions on the documentary form introduced by the Polish Civil Code. In addition, the paper presents the genesis of the Hague Convention, linked to the development of e-commerce, and draws attention to the scope of the Hague Convention in cases concerning intellectual property.

  Back to top


  Marek Wieruszewski
  Schengen visas for refugees: Switzerland's practice
  In the period from September to November 2013, the Swiss foreign missions in Amman, Beirut, Istanbul and Ankara issued 4,673 visas to Syrian citizens who had left Syria after the outbreak of the civil war in March 2011. An additional 1,000 visas will be issued in the year 2016. The procedure was based on the Schengen Visa Code allowing the Member States to derogate from some entry conditions laid down in the Schengen Border Code. The European Commission was critical of this practice arguing that the Visa Code was not the right instrument for issuing visas to persons in need for international protection as they did not intend to come for short stays. This article examines the Swiss practice in the context of the ongoing discussion of Protected Entry Procedures, the Swiss long-standing tradition of granting protection to people in need and the current debate on reforming the Schengen Visa Code.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty