Facebook

Baner_Podreczniki_akademickie_20_procent_tylko_72h_1920x60.jpg [26.17 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
66,60 66,60
Cena regularna: 74,00
74,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
 • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
 • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
 • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Paweł Marcisz

str. 4

Maciej Taborowski

str. 11

Iwona Parchimowicz

str. 18

Dominika Czerniak

str. 28

GLOSY

Justyna Łacny

str. 40

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Ewa Laskowska-Litak

str. 50

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Monika Domańska)
str. 60

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 62
Paweł Marcisz
Sąd obowiązany do zadania pytania prejudycjalnego w polskim postępowaniu cywilnym
Niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości (TS) w sprawie Partner stwierdza, że w polskiej sprawie cywilnej o charakterze kasacyjnym obowiązek zadania pytania prejudycjalnego ciąży wyłącznie na Sądzie Najwyższym (SN). Pozornie stanowi to potwierdzenie wniosku, który można było wysnuć już z orzeczeń w sprawach Lyckeskog i Cartesio. Bliższa analiza przekonuje jednak, że TS oparł swoje rozstrzygnięcie na założeniach, które nie zawsze mają pokrycie w polskim postępowaniu cywilnym. W rezultacie, zdaniem autora, należy raczej podzielić pogląd, że w sprawach kasacyjnych obowiązek zadania pytania prejudycjalnego ciąży zarówno na SN, jak i na sądzie drugiej instancji. Pozwala to w szczególności uniknąć problemów, które taki obowiązek stwarzałby w związku z instytucją przedsądu.

Początek strony


Maciej Taborowski
Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym jako środek zaskarżenia na potrzeby ustalenia obowiązku zadania pytania prejudycjalnego przez sąd krajowy
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości (TS) w sprawie Partner w zakresie, w jakim odnosi się do rejestru klauzul niedozwolonych, będzie miało ograniczone znaczenie praktyczne z uwagi na przeprowadzone w międzyczasie zmiany legislacyjne. Wyrok ten będzie miał jednak znaczenie w części, w której potwierdza słuszność stanowiska wyrażonego przez Sąd Najwyższy (SN) w 2008 r., że w postępowaniu cywilnym sądem obowiązanym do zadania pytania prejudycjalnego będzie SN, jeżeli w sprawie przysługuje skarga kasacyjna.

Początek strony


Iwona Parchimowiczz
Prawo do wystąpienia z Unii Europejskiej na przykładzie Brexitu
Celem niniejszego opracowania jest ustalenie charakteru art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej przede wszystkim poprzez zidentyfikowanie, w jaki sposób zawarte tam przepisy skutkują niepewnością prawną. Niepewność powodowana przez przepisy gwarantujące prawo do jednostronnego wystąpienia z Unii stanowi – zdaniem autorki – słowo kluczowe w wykładni tego prawa.

Początek strony


Dominika Czerniak
Prawo podejrzanego do kontaktu z adwokatem (art. 6 ust. 3 lit. c EKPCz) w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Prawo do kontaktu z adwokatem od pierwszego przesłuchania w postępowaniu karnym i możliwość legalnego limitowania tego uprawnienia są często przedmiotem rozważań Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz). Najnowsze orzecznictwo strasburskie kształtujące się na gruncie wyroków Wielkiej Izby w sprawach Ibrahim i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu oraz Simeonovi przeciwko Bułgarii, nie daje jednak jednoznacznych odpowiedzi, co w sytuacji, gdy – zwłaszcza w początkowym etapie postępowania karnego – ograniczono prawo podejrzanego z art. 6 ust. 3 lit. c Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jak wpływa to na ocenę ogólnej rzetelności postępowania. Stwierdzenie, że postępowanie jako całość spełnia wymagania z art. 6 ust. 1 EKPCz, jeżeli podejrzany nie korzystał z pomocy adwokata, zależy m.in. od tego, czy zrzekł się prawa do milczenia i złożył samoobciążające oświadczenia dowodowe, czy stanowiły one podstawę wyroku skazującego, w jakich okolicznościach nastąpiło zrzeczenie się prawa do milczenia, czy organy procesowe działały w dobrej wierze, a także czy istniały dostateczne powody, uzasadnione wagą interesu publicznego, przemawiające za legalną ingerencją w prawo z art. 6 ust. 3 lit. c Konwencji albo pozwalające zaakceptować nieuzasadnione w świetle prawa krajowego ograniczenie prawa do kontaktu z adwokatem. Analizując rozstrzygnięcia ETPCz, warto rozważyć, czy istnieje strasburski standard dopuszczalnej ingerencji w prawo podejrzanego do kontaktu z adwokatem, a jeżeli tak, to czy standard ten jest satysfakcjonujący z perspektywy ochrony praw oskarżonego w procesie karnym.

Początek strony


Justyna Łacny
Korekty finansowe nakładane na instytucje zamawiające za naruszenia prawa zamówień publicznych – uwagi do wyroków Trybunału Sprawiedliwości w połączonych sprawach C-260/14 i C-261/14, Judeţul Neamţ i Judeţul Bacău przeciwko Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice oraz w sprawie C-406/14, Wrocław – Miasto na prawach powiatu przeciwko Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju
W 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości (dalej TS lub Trybunał) rozstrzygnął dwie sprawy dotyczące korekt finansowych nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego korzystające z funduszy UE, które w toku ich wydatkowania naruszyły prawo zamówień publicznych. W obydwu sprawach – w wyroku z 26.05.2016 r. w połączonych sprawach C-260/14 i C-261/14, Judeţul Neamţ i Judeţul Bacău przeciwko Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice i w wyroku z 14.07.2016 r. w sprawie C-406/14 Wrocław – Miasto na prawach powiatu przeciwko Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju – Trybunał odniósł się do kwalifi kacji naruszeń prawa zamówień publicznych jako nieprawidłowości uzasadniających nałożenie korekt fi nansowych, do sposobu ustalania wysokości tych korekt oraz ich charakteru prawnego. Artykuł ten przedstawia i komentuje te wyroki oraz wskazuje problemy prawne powstające w tym obszarze.

Początek strony


Ewa Laskowska-Litak
O godziwym wynagrodzeniu w prawie autorskim - wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 21.10.2010 r., C-467/08, Padawan SL przeciwko Sociedad General de Autores y Editores de Espana (SGAE)
Prawo własności intelektualnej – jako punkt graniczny w systemie każdego kraju członkowskiego UE – ma chronić zarówno interes prywatny, jak i publiczny związany z dostępem do dzieł kultury i nauki oraz wykorzystywaniem ich na dalsze potrzeby twórczości. W tym kontekście wprowadzanie wyjątków od praw wyłącznych wymaga szczególnej wrażliwości i przede wszystkim wyważenia interesów wszystkich uczestników obrotu. Wyrok TS w sprawie Padawan, mimo swojej kontrowersyjności, wydaje się potwierdzać tę tezę.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES AND DISSERTATIONS

Paweł Marcisz
 • Court obliged to make a reference for a preliminary ruling in the Polish civil procedure
 • p. 4

  Maciej Taborowski
 • Cassation appeal in civil proceedings as a means of appeal for the purposes of determining whether a national court has the duty to make a request for a preliminary ruling
 • p. 11

  Iwona Parchimowicz
 • The right to withdraw from the European Union illustrated by the example of Brexit
 • p. 18

  Dominika Czerniak
 • Suspect’s right of access to a lawyer (Art. 6(3) ECHR) in ECtHR case law
 • p. 28

  COMMENTARIES

  Justyna Łacny
 • Financial corrections imposed on contracting authorities for infringements of public procurement law
  - remarks on judgments of the Court of Justice in Joined Cases C-260/14 and C-261/14, Judeţul Neamţ and Judeţul Bacău v Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice and Case C-406/14, Wrocław – Miasto na prawach powiatu v Minister Infrastruktury i Rozwoju
 • p. 40

  CASE LAW MILESTONES

  Ewa Laskowska-Litak
  About fair remuneration in copyright
  - introduction and CoJ judgment of 21 October 2010, C-467/08 Padawan SL v Sociedad General de Autores y Editores de Espańa (SGAE)
  p. 50

  EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

  Case law of the Supreme Court
  (Monika Domańska)
  p. 60

  Case law of the Supreme Administrative Court
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  p. 62
  Paweł Marcisz
  Court obliged to make a reference for a preliminary ruling in the Polish civil procedure
  This article tries to answer the question whether, in a Polish civil case having the nature of a cassation appeal, it is only the Supreme Court that has the obligation to make a reference for a preliminary ruling, or whether the obligation applies to the court of second instance as well. The point of departure for the refl ections is a recent judgment of the Court of Justice in Partner case,as well as judgments in Lyckeskog and Cartesio cases. The author argues that the conception assumed in these judgments, pursuant to which only the Supreme Court would be obligated to make a reference, does not correspond to the particular character of the Polish civil procedure. If it were accepted in the Polish legal order,it would lead to a situation when in some cases no court would have the obligation to make a reference for a preliminary ruling,because not all cases in which such a reference would be necessary would pass the preliminary examination. Consequently, the author postulates adopting a conception whereby the obligation to make a reference for a preliminary ruling would be both on the Supreme Court and the court of second instance.

  Back to top


  Maciej Taborowski
  Cassation appeal in civil proceedings as a means of appeal for the purposes of determining whether a national court has the duty to make a request for a preliminary ruling
  Due to the different views expressed in the case law of the Supreme Court, the request for a preliminary ruling in which the Court of Appeal in Warsaw asked about the defi nition of the last instance for the purposes of Art. 267, third indent, of the Treaty on the Functioning of the European Union in the context of cassation in civil proceedings was correct. But the Court could have used the opportunity to present to the Court of Justice a broader background of the problem in point. The ruling of the CoJ could then contain refl ections concerning certain doubts that can still be raised. This applies to such issues as problems with the indefi nite value of the object of appeal or determining the role played by the cassation in the Polish legal system in the context of Art. 267 TFEU or what the relationship is between the duty resulting from Art. 267, third indent, TFEU and the grounds for fi ling a cassation appeal in the light of the existing CoJ case law. Although the Partner judgment issued by the CoJ does not require any rectifi cation of the reasons for admission of the cassation appeal for examination, it imposes certain additional duties on courts adjudicating in the second instance.

  Back to top


  Iwona Parchimowicz
  The right to withdraw from the European Union illustrated by the example of Brexit
  The purpose of this article is to determine the nature of Art. 50 of the Treaty on the European Union, primarily by identifying how this article creates legal uncertainty. On the one hand, the possibility of leaving the EU emphasizes the democratic nature of membership in this supranational organisation. On the other hand, it is based on the paradox that a Member State (which is withdrawing from the EU) uses the EU law in order to attack the European integration of which today’s Union is the outcome and which is a constitutional value in some Member States. The nature of the right to withdraw guaranteed by Art. 50 TEU involves the creation of legal uncertainty (uncertainty caused by the legal provisions), whilst it would seem that all the legal regulations should be aimed at eliminating such uncertainty.

  Back to top


  Dominika Czerniak
  Suspect’s right of access to a lawyer (Art. 6(3) ECHR)in ECtHR case law
  Starting with the Salduz v. Turkey judgment, the European Court of Human Rights has consequently emphasised the importance of the suspect’s right of access to a lawyer (Art. 6.3(c) ECHR)from the earliest stage of the criminal proceedings for the effectiveness of the right do defence in criminal proceedings. However,the Court’s opinion about the consequences of restrictions of this right has been changing over last years. Especially two recent ECtHR judgments merit attention: the case of Ibrahim and Others v. UK and the case of Simeonovi v. Bulgaria. These judgments seem to have modifi ed the previous position of the Strasbourg Court on the suspect’s right of access to a lawyer. The article analyses ECtHR case law on this subject in order to determine if nowadays there is any ‘Strasbourg standard’ of restriction of the suspect’s right of access to a lawyer and, if such a ‘Strasbourg standard’ does exist, if it is satisfactory from the point of view of protection of the accused person’s rights in the criminal proceedings.

  Back to top


  Justyna Łacny
  Financial corrections imposed on contracting authorities for infringements of public procurement law – remarks on judgments of the Court of Justice in Joined Cases C-260/14 and C-261/14, Judeţul Neamţ and Judeţul Bacău v Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice and Case C-406/14, Wrocław – Miasto na prawach powiatu v Minister Infrastruktury i Rozwoju
  This article presents and comments on two cases decided by the Court of Justice in 2016, namely Joined Cases C-260/14 and C-261/14 Judeţul Neamţ and Judeţul Bacău and Case C-406/14 Wrocław – Miasto na prawach powiatu. Both cases concerned infringements of public procurement provisions committed by local authorities in the course of expending EU funds. These infringements were classified as irregularities by the relevant authorities and led to the imposition of financial corrections. In the commented cases, the Court of Justice explained the notion of irregularity and gave some clarification on the methods of calculating the amount of financial corrections and their legal nature, as an EU law enforcement mechanism ensuring that EU funds are disbursed in accordance with the law.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty