Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
63,00 63,00
Cena regularna: 69,99
69,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
 • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
 • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
 • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Jan Barcz

str. 4

Radosław Strugała

str. 14

Krzysztof Sikora

str. 20

GLOSY

Marcin Rulka

str. 28

Ada Paprocka

str. 36

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Sławomir Dudzik

str. 42

OMÓWIENIA I RECENZJE

Koen Lenaerts, Ignace Maselis, Kathleen Gutman, Jan Tomasz Nowak (eds.) EU Procedural Law
(recenzja Łukasza Augustyniaka)
str. 49

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
(Jakub Królikowski)
str. 51

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Monika Domańska)
str. 55

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 61

Warunki prenumeraty na 2016 r.
str. 64
Jan Barcz
Unia Europejska a Wielka Brytania - prawne aspekty porozumienia nakierowanego na zapobiegnięcie Brexitowi
Podczas spotkania 18–19.02.2016 r. szefowie państw i rządów państw członkowskich zebrani w Radzie Europejskiej uzgodnili "Nowe porozumienie dla Zjednoczonego Królestwa w ramach Unii Europejskiej". Porozumienie to ma ułatwić podjęcie w Wielkiej Brytanii decyzji na rzecz pozostania w Unii Europejskiej. Dyskusja na ten temat trwa w Wielkiej Brytanii od kilku lat, jej ramy polityczne zostały sprecyzowane przez premiera D. Camerona w znanym przemówieniu wygłoszonym w Bloomberg 23.01.2013 r., a ewentualne przeważenie głosów eurosceptycznych i wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE miałoby bardzo poważne konsekwencje zarówno dla Unii, jak i dla samej Wielkiej Brytanii. Zawarte porozumienie ma więc istotne znaczenie polityczne, tym bardziej że niezwłocznie po jego uzgodnieniu na 23.06.2016 r. został ustalony termin referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie członkostwa w UE. Porozumienie to jest również niezmiernie interesującym pakietem dokumentów, o różnym charakterze z prawnego punktu widzenia. W niniejszym artykule podjęto próbę analizy właśnie tych aspektów tego porozumienia.

Początek strony


Radosław Strugała
Prywatnoprawne skutki naruszenia zakazu nierównego traktowania - uwagi de lege lata i de lege ferenda
Krajowe przepisy transponujące dyrektywy unijne rzadko są przedmiotem ożywionej dyskusji poza środowiskiem prawników i wąskim gronem specjalistów z danej dziedziny. W przypadku ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania jest inaczej. Zapowiedź nowelizacji ustawy sprawiła, że przez media przetoczyła się burza podobna do tej towarzyszącej kilka lat temu jej uchwaleniu. Niestety, równie rzadko jak wtedy, dyskutuje się o szczegółowych rozwiązaniach, których jakość przekłada się na częstotliwość stosowania ustawy. Ustawa, jak zwykle analizowana niemal wyłącznie pod kątem kwestii wrażliwych światopoglądowo, już wkrótce może się okazać potrzebna jak nigdy. Zapowiedź jej nowelizacji to doskonały powód, aby podjąć próbę zwrócenia większej uwagi środowiska prawniczego na rozwiązania obowiązującej obecnie ustawy oraz na propozycje ich zmian.

Początek strony


Krzysztof Sikora
Sporne problemy dotyczące decyzji zobowiązujących w unijnym i polskim prawie konkurencji
Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie niektórych spornych problemów pojawiających się w związku ze stosowaniem decyzji zobowiązujących przez unijny i polski organ ochrony konkurencji oraz w związku z interpretacją przepisów będących podstawą do przyjmowania zobowiązań. Wątpliwości związane z zapewnieniem właściwego poziomu ochrony praw przedsiębiorców w toku aktualnie obowiązującej procedury skłaniają do rozważania potrzeby wprowadzenia instrumentów chroniących prawa stron postępowania. Zapewnienie przedsiębiorcom odpowiedniego poziomu ochrony ich praw jest istotne, ponieważ obecna interpretacja przepisów dotyczących decyzji zobowiązujących dokonywana przez organy ochrony konkurencji może wskazywać na to, że wydanie takiej decyzji jest możliwe niemal w każdej sprawie dotyczącej praktyk ograniczających konkurencję. Powyższa teza dotyczy zarówno polskiego, jak i unijnego prawa konkurencji.

Początek strony


Marcin Rulka
Prawo do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.10.2015 r. w sprawie C-650/13 Thierry Delvigne przeciwko Commune de Lesparre-Médoc i Préfet de la Gironde
W wyroku w sprawie Delvigne TS dokonał istotnej zmiany w stosunku do swojego wcześniejszego orzecznictwa w kwestii podziału kompetencji pomiędzy Unią Europejską a państwami członkowskimi do określenia kręgu osób uprawnionych do głosowania. Było to możliwe dzięki przyznaniu zasadom ujętym w art. 39 ust. 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 14 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej waloru normatywnego, co stanowi milowy krok na drodze rozwoju prawnej regulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego (PE). Wyrok ten zapewnia skuteczniejszą ochronę praw wyborczych obywateli Unii, którzy dotąd byli zdani na orzecznictwo sądów konstytucyjnych (jeśli wybory do PE posiadały umocowanie konstytucyjne) oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej jako ETPCz) dopiero od końca lat 90. XX w.)

Początek strony


Ada Paprocka
Pozytywny obowiązek uregulowania statusu prawnego związków osób tej samej płci - glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 21.07.2015 r. w sprawie Oliari i inni przeciwko Włochom (skargi nr 18766/11 i nr 36030/11)
W wyroku z 21.07.2015 r. w sprawie Oliari i inni przeciwko Włochom Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej jako ETPCz) stwierdził, że brak wprowadzenia przez Włochy możliwości zawarcia przez osoby tej samej płci małżeństwa lub jakiejkolwiek innej prawnie uznanej formy związku narusza prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego chronione na podstawie art. 8 Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym samym odstąpił od stanowiska wyrażanego w dotychczasowym orzecznictwie, które pozostawiało kwestię wprowadzenia prawnej regulacji związków homoseksualnych w sferze marginesu uznania państw-stron Konwencji. Orzeczenie to rodzi kilka ciekawych kwestii związanych przede wszystkim z: metodologią orzekania przez ETPCz w sprawach, w których Trybunał w Strasburgu zmienia swoje dotychczasowe stanowisko, uwzględnianiem kontekstu krajowego przy rekonstrukcji treści pozytywnych obowiązków państw oraz skutkami tego rozstrzygnięcia.

Początek strony


Sławomir Dudzik
Wymóg selektywności środka pomocowego w prawie Unii Europejskiej - wprowadzenie i wyrok TS z 8.11.2001 r. w sprawie C-143/99 Adria-Wien Pipeline GmbH, Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH przeciwko Finanzlandesdirektion für Kärnten
Spory dotyczące ogólnego lub selektywnego charakteru niektórych środków państwowych kierowanych do przedsiębiorstw są w istocie sporami o granice kompetencji państw członkowskich UE w zakresie kształtowania ich polityki gospodarczej. Są to także spory o zakres nadzoru Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) w tym newralgicznym obszarze. Sprawy te należą do szczególnie żywo dyskutowanych w ostatnich latach zagadnień z zakresu unijnego prawa pomocy państwa. Ważnych wskazówek, zwłaszcza w odniesieniu do zasad kształtowania polityki fiskalnej państw członkowskich, dostarcza w tym zakresie wyrok TS w sprawie Adria-Wien.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES AND DISSERTATIONS

Jan Barcz
 • The European Union and the UK: legal aspects of the agreement to avoid Brexit
 • p. 4

  Radosław Strugała
 • Private law effects of violating the prohibition of unequal treatment: remarks about the law as it stands and as it should be
 • p. 14

  Krzysztof Sikora
 • Controversial issues concerning commitment decisions in EU and Polish competition law
 • p. 20

  COMMENTARIES

  Marcin Rulka
  Right to vote in elections to the European Parliament:
  commentary on judgment of the Court of Justice of 6 October 2015 in case C-650/13 Thierry Delvigne v Commune de Lesparre-Médoc and Préfet de la Gironde
  p. 28

  Ada Paprocka
  Positive duty to regulate the legal status of same-sex relationships:
  commentary on judgment of the European Court of Human Rights of 21 July 2015 in case Oliari and Others v Italy (applications No. 18766/11 and No. 36030/11)
  p. 36

  CASE LAW MILESTONES

  Sławomir Dudzik
  Requirement of selective nature of an aid measure in EU law:
  introduction and CoJ judgment of 8 November 2001 in case C-143/99 Adria-Wien Pipeline GmbH, Wieterdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH v Finanzlandesdirektion für Kärnten
  p. 42

  DISCUSSIONS AND REVIEWS

  Koen Lenaerts, Ignace Maselis, Kathleen Gutman, Jan Tomasz Nowak (eds.) EU Procedural Law
  (reviewed by Łukasz Augustyniak)
  p. 49

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Constitutional Court case law
  (Jakub Królikowski)
  p. 51

  Case law of the Supreme Court
  (Monika Domańska)
  p. 55

  Case law of the Supreme Administrative Court
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  p. 61

  Warunki prenumeraty na 2016 r.
  str. 64
  Jan Barcz
  The European Union and the UK: legal aspects of the agreement to avoid Brexit
  The 'new deal' contains mainly guarantees connected with concerns of the UK, having the character of 'reminders', and enumerates those regulations already applicable in EU law that may be important in the public debate whether the UK should remain in the EU. They may also have a broader impact in the discussion with Eurosceptics' concerns. The very construction of the 'new deal' and its complex structure is well-thought, just like the formulas introducing mechanisms to supplement the already applicable EU regulations, all of which seems to eliminate the objections of incompatibility to EU law (at least at this stage of establishment of the 'actual' EMU). In terms of the structural challenges that the European Union is currently facing the most important one is undoubtedly the unequivocal confirmation in the 'new deal' that internal differentiation within the EU will in the future determine the dynamics of its development, including systemic evolution. In this context, stipulating a 'special' status of the UK in the EU determines one of the strategies of that country's European policy, oriented on limited participation only in the (so far) fundamental areas of European integration, focused around the internal EU market and distancing itself from the EU's 'core', which is developing ever faster around the euro area. On the other side, it unequivocally leaves open the path to the strengthening of the 'core' of European integration around the euro area. If the fact that the current Polish government stresses the strategic importance of relations with the UK also meant choosing - following the British example - a 'special' status in the EU, this would clearly be a misguided EU strategy. Elements of the 'new deal', which are oriented towards limiting various kinds of benefits, especially those connected with the status of a migrant worker, fit in with the broader tensions that have been growing for over a dozen years between the economic efficiency of freedoms of the internal market and the EU's social dimension. The arrangements made within the framework of the 'new deal' in combination with the direction of amendments in the directive on delegated workers and the manner of resolving disputes resulting from (wealthier Member States) covering cross-border economic activity (especially transport services) with the requirement of minimum salary, indicate that the emerging 'balancing' of freedoms in the social dimension of the European Union will take place at the expense of employees and economic entities from less wealthy Member States (and probably at the expense of efficiency and development of the EU's single market).

  Back to top


  Radosław Strugała
  Private law effects of violating the prohibition of unequal treatment: remarks about the law as it stands and as it should be
  This paper concerns the sanctions for violations of the prohibition of uneven treatment resulting from the Act on the Implementation Certain EU Provisions on Equal Treatment. The topics of discrimination and anti-discrimination law are rather rarely discussed in legal literature. The problems of civil law consequences of discrimination are a completely marginal issue. The announced amendments to the aforementioned act are a good reason to take a closer look at this issue. The aim of this paper is an analysis of the civil law effects of violation of the prohibition of unequal treatment both in the current state of law and from the point of view of the proposed amendments.

  Back to top


  Krzysztof Sikora
  Controversial issues concerning commitment decisions in EU and Polish competition law
  The adoption of commitments proposed by an undertaking allows for a consensual completion of the proceedings conducted by the European Commission and the President of the UOKiK [Polish Competition and Consumer Protection Office] regarding infringements of EU and Polish competition law. Acceptance of the commitments may signifi cantly accelerate and simplify the procedure conducted by the EU and Polish authorities. As a consequence, commitment decisions are a substantial part of the adjudicating practice of both competition authorities. However, the use of commitment procedure creates some practical problems. The fact that the commitments are filed voluntarily is not always sufficient to retain the proportionality of decisions. The categories of cases where commitments may be accepted are insufficiently determined in the Polish law. The European Commission excludes the commitments only in cartel cases. Simultaneous use of commitments and leniency procedure is another unresolved problem in the Polish law.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty