Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
60,10 60,10
Cena regularna: 66,78
66,78
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
 • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
 • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
 • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Michał Krajewski

str. 4

Barbara Nita-Światłowska

str. 14

Joanna Osiejewicz

str. 24

Maciej Siwicki

str. 31

GLOSY

Włodzimierz Nykiel, Michał Wilk

str. 37

Zbigniew Pinkalski

str. 44

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Agnieszka Knade-Plaskacz

str. 48

VARIA

Michał Grabowski

str. 53

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
(Jakub Królikowski)
str. 58

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Monika Domańska)
str. 60

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 61
Michał Krajewski
Akt ustawodawczy o charakterze generalnym a prawo do skutecznej ochrony sądowej
Celem niniejszego artykułu jest ocena wyłączenia dopuszczalności skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako TSUE) na nieważność aktu ustawodawczego o charakterze generalnym, składanej przez skarżącego nieuprzywilejowanego na podstawie art. 263 ak. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w świetle wymogów prawa do skutecznej ochrony sądowej wyrażonego w art. 47 Karty Praw Podstawowych UE. Do rozważań nad relacją pomiędzy wskazanymi przepisami skłania częściowa rewizja traktatowego systemu środków prawnych z Traktatu z Lizbony, kodyfi kacja prawa do skutecznej ochrony sądowej w KPP, a także wciąż możliwa akcesja Unii do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Artykuł podzielono na trzy części. W pierwszej zostanie wskazane, w jaki sposób art. 263 ak. 4 TFUE dokonuje operacjonalizacji części treści art. 47 Karty. Skarga na nieważność atu osadzona zostanie również w kontekście innych środków prawnych realizujących prawo do skutecznej ochrony sądowej. W drugiej części artykułu zostanie przeprowadzona rekonstrukcja treści prawa podstawowego do skutecznego środka prawnego przed sądem, stanowiącego element prawa do skutecznej ochrony sądowej, oraz ocena w jego świetle unijnego mechanizmu ochrony sądowej przed aktem ustawodawczym o charakterze generalnym. W trzeciej części zostaną przeanalizowane propozycje krajowych środków uzupełniających mechanizm unijny.

Początek strony


Barbara Nita-Światłowska
Stosowanie zasady wzajemnego uznawania w celu ochrony pokrzywdzonego przestępstwem - europejski nakaz ochrony
Ustawą z 28.11.2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka do kodeksu postępowania karnego zostały dodane dwie nowe jednostki redakcyjne: rozdział 66j - "Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony" i rozdział 66k - "Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony". Przepisy zawarte we wskazanych rozdziałach kodeksu postępowania karnego implementują dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE z 13.12.2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony. Celem wskazanej dyrektywy jest zagwarantowanie wykonywalności orzeczenia zapadłego w państwie członkowskim UE, przyznającego ochronę osobie zagrożonej w innych państwach członkowskich, na terytorium których ta osoba przebywa. Instrument ten ma na celu ochronę pokrzywdzonego; w świetle motywu 9 dyrektywy 2011/99/UE jest to jej wyłączny cel.

Początek strony


Joanna Osiejewicz
Członek rodziny w prawie Unii Europejskiej
Na tle prawa UE rodzina nie jest instytucją prawną, podlega jednak ochronie prawnej. Regulacje Unii dotyczące rodziny nie zostały zebrane w jednym akcie prawnym i nie mają charakteru kompleksowego. Znajdziemy je w nielicznych przepisach prawa pierwotnego i kilku aktach prawa wtórnego, a ich zakres jest stosunkowo skromny. Prawo rodzinne należy bowiem do typowo narodowych materii prawnych, uwarunkowanych socjalnie, religijnie i kulturowo. Jego treści są kształtowane decyzjami, które mają silny związek z korzeniami kulturowymi i aksjologią poszczególnych państw członkowskich UE i są determinowane specyfi ką tradycji i doświadczeń historycznych. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie, jaki jest zakres pojęcia "rodzina" w świetle prawa UE oraz jak kształtuje się status prawny jej członków. Na potrzeby rozważań przyjęto hipotezę, że zakres pojęciowy wyrażenia "rodzina" w prawie unijnym jest szczególny, ponieważ, z jednej strony, podmiotowo nie zawsze jest tożsamy z kręgiem osób, któremu zwyczajowo przypisuje się cechę bycia rodziną, a z drugiej strony - może zmieniać swoje granice w zależności od kontekstu prawnego.

Początek strony


Maciej Siwicki
Koncepcja wyczerpania autorskich praw majątkowych w dystrybucji cyfrowej (cz. II)
Część II opracowania dotyczy problematyki odsprzedaży prawa do korzystania z kopii programu komputerowego, jego zwielokrotniania i wykorzystywania przez kolejnego nabywcę. W niniejszej części autor prezentuje też kilka własnych przemyśleń na temat koncepcji wyczerpania prawa w stosunku do innych, niż programy komputerowe utworów dystrybuowanych w wersji elektronicznej. Tłem dla poniższych rozważań jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) z 3.07.2012 r. w sprawie C-128/11, UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corp., który stanowi istotny głos w dyskusji na temat wyczerpania autorskich praw majątkowych w stosunku do utworów dystrybuowanych w Internecie.

Początek strony


Włodzimierz Nykiel, Michał Wilk
Swoboda przepływu kapitału w stosunkach z państwami trzecimi - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 10.04.2014 r. w sprawie C-190/12 Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy
Zasada swobody przepływu kapitału, mająca swoje źródło w art. 63-66 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako TFUE), zakazuje wszelkich ograniczeń w przepływie kapitału oraz w płatnościach pomiędzy państwami członkowskimi UE, a także pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trzecimi. Oznacza to, że państwa członkowskie jednostronnie ograniczyły własną suwerenność w zakresie stanowienia prawa wewnętrznego w odniesieniu do dokonywania płatności oraz przepływu kapitału pomiędzy tymi państwami a państwami trzecimi (nienależącymi do Unii Europejskiej).

Początek strony


Zbigniew Pinkalski
Digitalizacja i udostępnianie zbiorów bibliotecznych w ramach dozwolonego użytku publicznego - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 11.09.2014 r. w sprawie C-117/13 Technische Universität Darmstadt przeciwko Eugen Ulmer KG
Artykuł 28 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest kluczowym przepisem dla działalności bibliotek. Przepis ten, mimo swojej istotności, nie był jednak dotychczas częstym przedmiotem analiz orzecznictwa. Na jego tle powstało natomiast wiele problemów interpretacyjnych, które są efektem m.in. postępu technologicznego i cyfryzacji, do których biblioteki muszą dostosować swoją działalność. W kontekście nielicznych wypowiedzi krajowego orzecznictwa większość z tych problemów pozostaje nierozstrzygnięta. Na tym tle duże znaczenie trzeba przypisać, odnoszącemu się do problematyki dozwolonego użytku praw autorskich w działalności bibliotek, orzeczeniu TS z 11.09.2014 r. w sprawie C-117/13, Technische Universität Darmstadt przeciwko Eugen Ulmer KG.

Początek strony


Agnieszka Knade-Plaskacz
Pojęcie dyskryminacyjnego ze względu na koszty charakteru postępowań sądowych w sprawach dotyczących środowiska - wprowadzenie i wyrok TS z 11.04.2013 r. w sprawie C-260/11 David Edwards, Lilian Pallikaropoulos przeciwko Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs
Konwencja z Aarhus oraz transponująca ją do prawa unijnego dyrektywa 2003/35/WE3 stanowią, że postępowanie toczące się przed sądami krajowymi w sprawach dotyczących ochrony środowiska nie mogą być dyskryminujące ze względu na koszty. W wyroku w sprawie C-260/11, Edwards TS zbadał w sposób abstrakcyjny znaczenie tej reguły oraz określił, w jaki sposób należy zastosować konwencję oraz odpowiednie przepisy dyrektyw w ramach sporu dotyczącego orzeczenia o kosztach postępowania w sprawach dotyczących środowiska.

Początek strony


Michał Grabowski
Nowe usługi płatnicze w projekcie dyrektywy PSD2 - czy screen scraping jest legalny?
24.07.2014 r. Komisja Europejska (dalej jako Komisja) opublikowała propozycję nowych regulacji w obszarze płatności. Zawierała ona projekt rozporządzenia w sprawie wielostronnej opłaty interchange (MIFs) oraz projekt drugiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych (dalej jako PSD2). Zasadniczą nowością drugiego z projektów była propozycja wprowadzenia dodatkowych usług płatniczych, opartych na uzyskaniu dostępu do rachunku płatniczego tzw. podmiotom trzecim. Propozycja Komisji wydaje się zmierzać do wypełnienia istniejącej luki prawnej oraz tym samym zakończenia istniejącego w tym zakresie sporu o legalność używanej do agregowania informacji oraz inicjowania płatności metody screen scraping. Dyskusja nad celowością i skutkami tej inicjatywy legislacyjnej stała się na rynku polskim tym bardziej aktualna, że 14.07.2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego (dalej jako KNF) opublikowała ostrzeżenie dotyczące ryzyka związanego z podawaniem innemu bankowi danych do logowania do rachunku bankowego (przy użyciu metody screen scraping), a jego konsekwencją było zakazanie niektórym bankom stosowania tego rodzaju praktyk.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES AND DISSERTATIONS

Michał Krajewski
 • Legislative act of general concern and the right to effective judicial protection
 • p. 4

  Barbara Nita-Światłowska
 • Application of the principle of mutual recognition in order to protect victims of crime. European protection order
 • p. 14

  Joanna Osiejewicz
 • A family member in the law of the European Union
 • p. 24

  Maciej Siwicki
 • The concept of exhaustion of copyrights in digital distribution (part II))
 • p. 31

  COMMENTARIES

  Włodzimierz Nykiel, Michał Wilk
  Free movement of capital in relations with third countries - commentary on Court of Justice judgment of 10 April 2014 in case C-190/12 Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company versus Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
  p. 37

  Zbigniew Pinkalski
  Digitalizing and making available library collections under permitted public use - commentary on Court of Justice judgment of 11 September 2014 in case C-117/13 Technische Universität Darmstadt versus Eugen Ulmer KG ,br> p. 44

  CASE LAW MILESTONES

  Agnieszka Knade-Plaskacz
  Notion of 'prohibitively expensive' court proceedings in environmental matters - introduction and CoJ judgment of 11 April 2013 in case C-260/11 David Edwards, Lilian Pallikaropoulos versus Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs
  p. 48

  VARIA

  Michał Grabowski
 • New payment services in PSD 2 proposal. Is screen scraping legal?
 • p. 53

  EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

  Constitutional Court case law
  (Jakub Królikowski)
  p. 58

  Case law of the Supreme Court
  (Monika Domańska)
  p. 60

  Case law of the Supreme Administrative Court
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  p. 61
  Michał Krajewski
  Legislative act of general concern and the right to effective judicial protection
  The purpose of the present article is to assess, in the light of the fundamental right to effective judicial protection, as enshrined in Art. 47 Charter of Fundamental Rights of the European Union (CFR), the inadmissibility of the action for annulment of a legislative act of general concern lodged by a non-privileged applicant, said inadmissibility resulting from an interpretation of Art. 263(4) TFEU by the Court of Justice in the Inuit Tapiriit Kanatami case. The article discusses the manner in which Art. 47 CFR was made operative via Art. 263(4) TFEU within the context of other legal remedies and Treaty provisions. Subsequently, an analysis is carried out of the requirements arising from the right to an effective remedy as well as their fulfi llment by the mechanism of action for annulment of a legislative act of general concern along with other complementary remedies.

  Back to top


  Barbara Nita-Światłowska
  Application of the principle of mutual recognition in order to protect victims of crime. European protection order
  The provisions contained in Chapters 66j and 66k of the Code of Criminal Procedure implement Directive 2011/99/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the European protection order. The aim of the directive is guaranteeing the enforceability of a judgment entered in an EU Member State which grants protection to a person who is in danger in other Member States where the person is staying. Directive 2011/99/EU does not oblige EU Member States to add any new protection measures to their internal legal system or provide for the obligation to introduce or amend the criminal law syst em for the purposes of enforcing European protection orders. The aforementioned Directive does, however, create a mechanism which enables application of internal regulations of each Member State in order to ensure effi cient protection of victims of crime who exercise the right move and reside freely within the territory of Member States.

  Back to top


  Joanna Osiejewicz
  A family member in the law of the European Union
  The aim of this article is to examine the scope of the concept of 'family' in EU law and to determine the legal status of its members. For the purposes of this article, a hypothesis is made that this scope is special, because, on the one hand,in terms of the persons it includes it is not always synonymous with the circle of persons who are habitually attributed the characteristic of being a family, and, on the other hand, its boundaries can change depending on the legal context. It has been demonstrated that the key person in the family is a child, and any extension of the concept of family beyond the actors rising a child or children is secondary and possible only after the fulfi lment of certain conditions.

  Back to top


  Maciej Siwicki
  The concept of exhaustion of copyrights in digital distribution (part II)
  On 3 July 2012, the Court of Justice in its judgment in case C-128/11 (UsedSoft GmbH versus Oracle International Corp.) stated that the exhaustion of distribution rights is a result of selling" the program, regardless of the form of a copy (electronic or material). The Courts' judgment is an important voice in the debate on the exhaustion of copyright law in relation to works sold on the Internet. This article was devoted to above issue and is divided into two parts. This part concerns the analysis of CoJ views in the context of his answer to the third and fi rst question of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice, Germany).

  Back to top


  Michał Grabowski
  New payment services in PSD 2 proposal. Is screen scraping legal?
  The proposal of the PSD 2 foresees new types of payment services which are based on access to bank/payment accounts by third parties. These are payment initiation services and account information services. Technically, these service s may use the so-called screen scraping method, whose legality has been widely contested. The author analyzes the current legal status of services using this method, describes new legislation proposals and analyzes the possible impact of the new legislation on the existing payment services based on third-party access to accounts.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty