Facebook

Bannery_KC_KK_Lato_SPRING-3242_1920x60_KC_KK.jpg [54.30 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
66,60 66,60
Cena regularna: 74,00
74,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 72 h (dni robocze)

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

  • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
  • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

  • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
  • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
  • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
  • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
  • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Marcin Sokołowski

str. 4

Monika Tomaszewska, Michał Szypniewski

str. 13

Barbara Nita-Światłowska

str. 20

Karolina Sztobryn

str. 31

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Justyna Maliszewska-Nienartowicz

str. 37

GLOSY

Paweł Dzienis

str. 46

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Ewa Laskowska-Litak

str. 52

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Monika Domańska)
str. 59

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 61
Marcin Sokołowski
Stosowanie rozporządzenia nr 2016/1103 przez polskie sądy - nowe majątkowe prawo małżeńskie Unii Europejskiej a sytuacja obywateli polskich
W czerwcu 2016 r. Rada Unii Europejskiej na wniosek 18 państw członkowskich przyjęła dwa nowe rozporządzenia regulujące sprawy prawa właściwego i jurysdykcji sądowej w odniesieniu do spraw majątkowych małżonków oraz innych osób pozostających w zarejestrowanych związkach partnerskich. Są to rozporządzenia nr 2016/1103 oraz nr 2016/1104. Grupa 10 państw członkowskich, w tym także Polska, nie przystąpiła do tych rozporządzeń, więc obowiązują one w ramach wzmocnionej współpracy wyłącznie pomiędzy 18 państwami. Jednak analiza przepisów rozporządzenia nr 2016/1103 pozwala na przyjęcie, że będzie ono i tak przedmiotem szczegółowej analizy polskich sądów w związku z ich działalnością orzeczniczą dotyczącą spraw majątkowych obywateli polskich będących małżonkami obywateli innych państw uczestniczących we wzmocnionej współpracy.

Początek strony


Monika Tomaszewska, Michał Szypniewski
Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika delegowanego - kilka uwag krytycznych
Prawo Unii Europejskiej nie dąży do ujednolicenia w sposób kompleksowy prawa pracy, koncertując się raczej na harmonizacji wybranych fragmentów stosunków społecznych związanych z pracą i warunkami jej wykonywania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie powiązań pomiędzy dyrektywą Rady 91/533/EWG z 14.10.1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy a dyrektywą 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.12.1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, które w sposób istotny wpływają na sferę indywidualnych stosunków pracy. Pomimo upływu tylu lat od uchwalenia przedmiotowych dyrektyw, blisko pół miliona polskich pracowników delegowanych jest wciąż narażonych na dezinformację w zakresie warunków pracy za granicą. Stanowiło to odpowiedni asumpt do poszukiwania właściwych podstaw prawnych dla obowiązków informacyjnych pracodawcy.

Początek strony


Barbara Nita-Światłowska
Nakaz uwzględnienia w postępowaniu karnym wyroku skazującego zapadłego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
Artykuł 114a Kodeksu karnego przewiduje, że prawomocny wyrok skazujący, który został wydany w innym państwie członkowskim UE, co do zasady, pociąga za sobą dla oskarżonego/ skazanego takie same konsekwencje, jakie wywołuje uprzednie skazanie przez sąd polski. Wskazany przepis został dodany do Kodeksu karnego ustawą z 20.01.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy. Jego pierwotne brzmienie zostało następnie zmienione ustawą z 20.02.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Zarówno dodanie do Kodeksu karnego jednostki redakcyjnej oznaczonej jako art. 114a, jak i jego późniejsza modyfi kacja wiązała się z koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego decyzji ramowej Rady nr 2008/675/WSiSW z 24.07.2008 r. w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Artykuł 114a k.k., pozornie prosty, nasuwa jednak liczne wątpliwości interpretacyjne, które są przedmiotem poniższych rozważań.

Początek strony


Karolina Sztobryn
Niekonwencjonalne znaki towarowe. Część 2 - dźwięki, kolor per se i kolory
Rozporządzenie nr 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej stanowiące ujednoliconą wersję rozporządzenia 207/2009 oraz dyrektywa 2015/2436 zbliżająca ustawodawstwo państw członkowskich odnoszące się do znaków towarowych, która zastąpi dyrektywę 2008/95, wprowadziła do katalogu przykładowych oznaczeń, które mogą stanowić znaki towarowe, dwa nowe rodzaje znaków. Zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 2017/1001 oraz art. 3 dyrektywy 2015/2436 znak towarowy może się składać z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, a także, co jest nowością, z kolorów lub dźwięków. Dźwięki i kolory nie zostały wymienione w rozporządzeniu nr 207/2009 w wersji sprzed ostatniej zmiany wprowadzonej rozporządzeniem nr 2015/2424 oraz w dyrektywie 2008/95 jako oddzielne rodzaje znaków, choć ochrona na takie znaki nie była też wyłączona. W bazach znaków towarowych można odnaleźć zarejestrowane znaki dźwiękowe oraz przedstawiające kolory, a nawet kolor per se. Wielu tak zgłoszonym znakom ochrona została jednak także odmówiona. Głównym zarzutem stawianym przez urzędy znakom przedstawiającym kolory, kolor jako taki oraz stanowiącym dźwięki, podobnie jak w przypadku innych znaków niekonwencjonalnych, w tym w szczególności zapachu i smaku, jest brak odpowiedniego przedstawienia znaku w sposób grafi czny. W świetle rezygnacji z wymogu takiego przedstawienia znaku oraz zmiany katalogu oznaczeń, które mogą stanowić znak towarowy, nasuwa się pytanie o to, czy kryteria rejestracji znaków dźwiękowych oraz składających się wyłącznie z koloru lub kolorów zostaną złagodzone w stosunku do obecnego stanu.

Początek strony


Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Dyskryminacja ze względu na wiek w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości (przegląd wybranych rozstrzygnięć z lat 2014-2016)
Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek przewidziany jest zarówno w prawie pierwotnym Unii Europejskiej (w szczególności w art. 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 21 ust. 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej), jak i w prawie wtórnym. W ramach tego ostatniego na uwagę zasługują zwłaszcza postanowienia dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Wskazane regulacje prawne mają dość ogólny charakter. Dlatego też ważnym ich uzupełnieniem są rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości (TS), wydawane głównie w ramach procedury prejudycjalnej, a zatem w odpowiedzi na pytania zadane przez sądy krajowe państw członkowskich UE.

Początek strony


Paweł Dzienis
Odpowiedzialność państwa za naruszenie prawa do życia i szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza poza służbą - glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1.12.2016 r. w sprawie Gerasimenko i inni przeciwko Rosji (skargi połączone nr 5821/10 i 65523/12)
Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) wydał 1.12.2016 r. wyrok w sprawie Gerasimenko i inni przeciwko Rosji (skargi połączone nr 5821/10 i 65523/12), w którym uznał odpowiedzialność państwa za szkody wyrządzone w wyniku strzelaniny w centrum handlowym przez funkcjonariusza niebędącego na służbie. Nieprawidłowość po stronie państwa polegała na brakach w kontroli dostępu do broni funkcjonariuszy organów ścigania. Orzeczenie to jest niewątpliwie znakiem czasów zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, co świadczy o jego aktualności. Pokazuje, w jaki sposób prawo Rady Europy znajduje remedium na niwelowanie skutków takich zdarzeń. W glosowanym orzeczeniu ETPCz stwierdził, że państwo dopuściło się naruszenia prawa do życia skarżących.

Początek strony


Ewa Laskowska-Litak
Egzekwowanie praw własności intelektualnej w sieci internetowej - wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 24.11.2011 r., C-70/10, Scarlet Extended SA przeciwko Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)
Intensywność działań pirackich w internecie w kontekście prawa własności intelektualnej doprowadziła do pewnego zwrotnego punktu w historii prawa autorskiego: możliwości powzięcia takich środków, jakie poważnie mogłyby naruszyć prawa podstawowe użytkowników, ale które mogłyby co najmniej poważnie zakłócić łatwość i częstotliwość naruszeń praw wyłącznych. Jednym z wyroków Trybunału Sprawiedliwości (TS), który mierzy się z tym problemem, jest wyrok w sprawie Scarlet Extended, kluczowy dla dalszej dyskusji nad egzekwowaniem prawa autorskiego w sieci internetowej.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińARTICLES AND DISSERTATIONS

Marcin Sokołowski

p. 4

Monika Tomaszewska, Michał Szypniewski

p. 13

Barbara Nita-Światłowska

p. 20

Karolina Sztobryn

p. 31

CASE LAW REVIEW

Justyna Maliszewska-Nienartowicz

p. 37

COMMENTARIES

Paweł Dzienis

p. 46

CASE LAW MILESTONES

Ewa Laskowska-Litak
Enforcing intellectual property rights in the Internet
- introduction and Court of Justice judgment of 24 November 2011, C-70/10, Scarlet Extended SA v Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)
p. 52

EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

Case law of the Supreme Court
(Monika Domańska)
p. 59

Case law of the Supreme Administrative Court
(Agata Hauser, Robert Talaga)
p. 61
Marcin Sokołowski
Application of Regulation No. 2016/1103 by Polish courts. New matrimonial property regime of the European Union and the situation of Polish citizens
This article discusses the influence of the new EU Regulation No. 2016/1103 on property-related matters of Polish citizens married to citizens of other EU Member States. It would seem that once Poland is not in the group of states participating in the so-called enhanced cooperation within which this regulation was adopted, this regulation does not affect the position of Polish citizens. This is not so, because Poles who got married abroad and live in other Member States may be subject to this regulation, while the Polish courts and notaries examining the matters of those citizens will have to familiarise themselves with the provisions of the new regulation. The more so that pursuant to Regulation No. 2016/1103, the spouses can choose the Polish law as the governing law and this can be correlated with a clause giving jurisdiction to Polish courts. Also, in divorce or inheritance cases, it will be possible to include property issues of the spouses in the main proceedings.

Back to top


Monika Tomaszewska, Michał Szypniewski
Employer's information obligations vis-a-vis posted workers - several critical remarks
Reliable information is an invaluable asset in labour law, because it is an essential condition for the freedom to establish a legal relationship, including the freedom to choose the basis for the work performed and, moreover, the freedom to make contractual arrangements or to shape the relationships between the parties to an agreement. The amount of knowledge derived from the available or delivered information impacts the level of awareness of the scope of the existing rights and obligations that result from the juridical acts already taken. The obligation to inform the worker of the working conditions is an effective tool for the protection of his/her rights and interests and, therefore, it is provided for in Directive 91/533/EEC. The significance of reliable and comprehensive information about the employment conditions was particularly appreciated when Polish employers started to provide services in other Member State on a large scale. Nonetheless, the laws governing the posting of workers do not impose any obligation on the employers posting workers to work abroad. The authors attempt to analyse the mutual relationships between Directive 91/533 and Directive 96/71.

Back to top


Barbara Nita-Światłowska
Requirement of taking into account in criminal proceedings a judgment of conviction issued in another EU Member State
Art. 114a of the Criminal Code provides that a valid judgment of conviction issued in another EU Member State as a rule entails the same consequences for the accused/convict as a prior conviction by a Polish court. The regulation contained in this provision transposes into the Polish legal order Framework Decision No. 2008/675/JHA of 24 July 2008 on taking account of convictions in the Member States of the EU in the course of new criminal proceedings. Art. 114a of the Code, although seemingly simple, gives rise to many interpretation doubts, connected predominantly with the understanding of the notion of 'judgment of conviction' used in this provision.

Back to top


Karolina Sztobryn
Non-conventional trademarks. Part 2 - sounds, colour as such and colours
Regulation No. 2017/1001 on the European Union trade mark and Directive 2015/2436/EU to approximate the laws of the Member States relating to trade marks extended the list of examples of designations that may be the trade marks to include two new kinds of trade marks, i.e. sound and colours marks. Even though the protection of such trade marks was not excluded before the latest amendments, the protection of many such applied trade marks was refused due to lack of adequate graphical representation. In the light of abolishing the requirement of such representation of the trade mark and the change of the list of designations that can be the trade marks, the question arises as to whether the criteria for registration of sound marks or ones comprising only a colour or colours will be relaxed compared to the current state.

Back to top


Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Age discrimination in the case-law of the Court of Justice (overview of the selected judgments from 2014-2016)
The overview concentrates on the judgments of the Court of Justice concerning the prohibition of age discrimination, issued between 2014 and 2016. An element that favors judicial activity in this area is inter alia the wide possibility of justifying it. However, the application of the Member States measures which predict age discrimination, but it can be justified in the light of Article 4 (1) or 6 (1) of the Directive 2000/78/EC, raises many doubts. Therefore, a large part of the rich case-law of the Court of Justice relating to the prohibition of age discrimination focuses on the interpretation of these provisions. In addition, the overview takes into account the judgments concerning: the relationship between the principle of non-discrimination on grounds of age and the principles of legal certainty and the protection of legitimate expectations, the comparability of the situations as a basic condition of direct discrimination and indirect discrimination based on age.

Back to top


Paweł Dzienis
The state's liability for violation of the right to life for damage caused by an off-duty officer - commentary on the judgment of the European Court of Human Rights of 1 December 2016 in case Gerasimenko and Others v Russia (applications nos. 5821/10 and 65523/12)
In the judgment of 1 December 2016, the European Court of Human Right deals with the liability of the state for damage caused during a shooting in a shopping mall in Russia by a uniformed offi cer who was not on duty. The commented judgment connects the problems of human rights protection and civil liability of the public authority. The main aim of the commentary is to answer the question about the legal grounds of state liability for damage caused by off-duty police offi cer in the context of the legal systems of the Council of Europe, Russia and Poland. Another aspect is to seek a legal remedy for a threat to public safety. The next problem is the relationship between a European state’s liability and civil liability. The author examines the possibility of solution to the problem being found by a national court, without the judgment of the ECtHR. In conclusion, the author states that the view expressed by the ECtHR merits approval in the light of the purpose of liability of public authorities. The legal regulation of civil liability of public authorities in Poland corresponds to European standards. The decision of the ECtHR has ramifi cations for Poland both in the sphere of applying the law, in the form of the postulate of maintaining the current interpretation of the law, and in the sphere of enacting laws regulating the principles of recruitment to the services where weapons are used, in the form of a request for the existing laws to be reviewed.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
sekretarz redakcji - Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty