Facebook

Baner_Podreczniki_akademickie_20_procent_tylko_72h_1920x60.jpg [26.17 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
66,60 66,60
Cena regularna: 74,00
74,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

  • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
  • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

  • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
  • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
  • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
  • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
  • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Jacek Skrzydło

str. 4

Ilona Przybojewska

str. 11

Katarzyna Szepelak

str. 21

GLOSY

Izabela Wróbel

str. 27

Katarzyna Strąk

str. 38

Ariel Mucha

str. 44

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Ewa Laskowska-Litak

str. 50

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Monika Domańska)
str. 59

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 61
Jacek Skrzydło
Granice kompetencji Trybunału Sprawiedliwości do wydawania orzeczeń prejudycjalnych
Współpraca Trybunału Sprawiedliwości (TS) z sądami państw członkowskich UE to jedno z największych osiągnięć z dorobku acquis communautaire. Prawidłowe funkcjonowanie tego mechanizmu wymaga jednak poszanowania granic jurysdykcji. Obowiązek ten obciąża nie tylko sądy krajowe względem TS, ale także sam TS wobec krajowego wymiaru sprawiedliwości. Doktrynalnie i orzeczniczo znacznie lepiej opisane są granice jurysdykcji sądów krajowych (np. niedopuszczalność samodzielnego stwierdzenia nieważności aktu unijnego prawa pochodnego lub obowiązek wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym przez sąd, którego orzeczenia nie są zaskarżalne i wynikający z tego zakaz samodzielnego rozstrzygania kwestii wykładni prawa UE przez sąd krajowy). Celem niniejszego artykułu jest analiza sytuacji, w której to TS, udzielając odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, wkracza w nieuprawniony sposób w wyłączne kompetencje sądu krajowego.

Początek strony


Ilona Przybojewska
Ocena mechanizmu rezerwy stabilności rynkowej w świetle unijnego systemu handlu emisjami
W październiku 2015 r. została przyjęta decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1814, która w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami utworzyła tzw. rezerwę stabilności rynkowej. Rezerwa zaostrza reżim prawny obowiązujący w ramach wspomnianego systemu, poprzez zmniejszenie ilości uprawnień emisyjnych dostępnych na rynku począwszy od 2019 r. Instrument ten wpisuje się we wzrastający rygoryzm unijnej polityki klimatycznej, lecz jednocześnie budzi wątpliwości z punktu widzenia zgodności z prawem pierwotnym Unii Europejskiej oraz możliwych negatywnych skutków jego wdrożenia.

Początek strony


Katarzyna Szepelak
Nowa ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury - paradoksy transpozycji przepisów unijnych do prawa polskiego
Dnia 25.05.2017 r. została uchwalona ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury. Ustawa ta stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego postanow ień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/60/UE z 15.05.2014 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego. Wspomniany akt zastąpił dyrektywę Rady 93/7/EWG z 15.03.1993 r., którą ustanowiony został na terytorium Unii Europejskiej autonomiczny system restytucyjny. Procedura zwrotu wprowadzona dyrektywą 93/7/EWG, pomimo że oceniana jako instrument przydatny w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego państw członkowskich, nie była często stosowana. Przyczyny takiego stanu rzeczy upatrywać można w zbyt ścisłych limitach czasowych określonych w dyrektywie, jej wąskim zakresie przedmiotowym, czy w popularności metody polubownego rozwiązywania sporów w dziedzinie ochrony dóbr kultury. Na gruncie nowej dyrektywy wprowadzono szereg zmian mających na celu usprawnienie i uelastycznienie stosowania europejskiego systemu restytucyjnego6. Wobec wcześniejszego szczątkowego wdrożenia przepisów dyrektywy 93/7/EWG, wdrożenie przepisów dyrektywy 2014/60/UE stanowi pierwszy przypadek pełnej transpozycji do polskiego systemu prawnego europejskiego systemu restytucyjnego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie tego, w jaki sposób wspomniana transpozycja wpłynęła na proces restytucji polskich narodowych dóbr kultury.

Początek strony


Izabela Wróbel
Tymczasowy mechanizm relokacji osób ubiegających się o ochronę międzynarodową jako gwarancja prawa do azylu w Unii Europejskiej - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.09.2017 r., sprawy połączone C-643/15 i C-647/15, Republika Słowacka i Węgry przeciwko Radzie Unii Europejskiej
Trybunał Sprawiedliwości (TS) w glosowanym wyroku potwierdził legalność decyzji Rady przewidującej relokację 120.000 osób wnioskujących o ochronę międzynarodową z Grecji i Włoch do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, dokonał po raz pierwszy wykładni będącego podstawą tej decyzji art. 78 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz scharakteryzował tymczasowy mechanizm relokacji jako integralną część dorobku prawnego Unii w dziedzinie wspólnego systemu azylowego i środek zarządzania kryzysowego służący zapewnieniu możliwości skutecznego skorzystania z prawa podstawowego do azylu. W ten sposób TS przypomniał o celu wspólnego europejskiego systemu azylowego, jakim jest przyznanie odpowiedniego statusu każdemu obywatelowi państwa trzeciego wymagającemu ochrony międzynarodowej.

Początek strony


Katarzyna Strąk
Charakter prawny art. 78 ust. 3 TFUE - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.09.2017 r., sprawy połączone C-643/15 i C-647/15, Republika Słowacka i Węgry przeciwko Radzie Unii Europejskiej
W wyroku w sprawach C-643/15 i C-647/15, Trybunał Sprawiedliwości oddalił wszystkie zarzuty przedłożone przez Słowację i Węgry. Przy tej okazji dokonał po raz pierwszy wykładni pojęć zawartych w art. 78 ust 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stanowiącym tzw. klauzulę sytuacji nadzwyczajnych w ramach unijnej polityki azylowej, w kontekście kryzysu uchodźczego w 2015 r. Wypowiedź Trybunału, bezwzględna w swoim brzmieniu, a szczególnie uznanie, że Rada posiada szeroki margines uznania przy stanowieniu instrumentów opartych na tym przepisie, będzie z pewnością determinować sposób, w jaki art. 78 ust. 3 TFUE będzie stosowany w przyszłości.

Początek strony


Ariel Mucha
O transgranicznym przekształceniu spółki na przykładzie jej "wrogiego przejęcia" przez państwo członkowskie Unii Europejskiej - glosa do orzeczenia niemieckiego Oberlandesgericht Frankfurt am Main z 3.01.2017 r. (20 W 88/15)
Niemieckie prawo spółek restrykcyjnie podchodzi do kwestii transgranicznej mobilności spółek rozumianej jako możliwość wyboru przez wspólników prawa właściwego dla spółki (lex societatis). W związku z tym stanowisko wyrażone przez Wyższy Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem (Oberlandesgericht Frankfurt am Main, dalej OLG Frankfurt) w orzeczeniu z 3.01.2017 r. może się wydać co najmniej zaskakujące. Sąd ten uznał w nim przekształcenie się niemieckiej spółki z o.o. (GmbH) we włoską spółkę z o.o. (Srl) za skuteczne, pomimo braku spełnienia przez spółkę przekształcaną jakichkolwiek warunków przewidzianych w prawie niemieckim. Co do zasady, stanowisko to zasługuje na pozytywną ocenę. Trzeba jednak dodać, że wynika ono nie tylko z treści przepisów prawa niemieckiego w powiązaniu z prawem unijnym, na czym oparł się tamtejszy sąd, ale przede wszystkim bezpośrednio z prawa UE. Ta ostatnia konstatacja może mieć istotne znaczenie dla tworzącej się w Polsce i Europie praktyki transgranicznych przekształceń spółek.

Początek strony


Ewa Laskowska-Litak
Jurysdykcja, naruszenie praw autorskich a internet - wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 3.10.2013 r., C-170/12, Peter Pinckney przeciwko KDG Mediatech AG oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 22.01.2015 r., C-441/13, Pez Hejduk przeciwko EnergieAgentur.NRW GmbH
Zakres praw autorskich skonstruowany jest w sposób bardzo szeroki, ułatwiający uprawnionemu możliwie najpełniejszą eksploatację rezultatów swojej pracy twórczej. Jednocześnie realizacja tych gwarancji bez solidnych podstaw dla egzekwowania swoich praw w postępowaniu sądowym uderzałaby nie tylko w system prawa autorskiego, ale też stanowiłaby poważną przeszkodę w ustanowieniu i funkcjonowaniu rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Nawet jednak stworzenie doskonałego i kompletnego systemu egzekwowania praw własności intelektualnej zmierzyć się musi z największą gorączką prawa autorskiego: naruszeniem w internecie.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińARTICLES AND DISSERTATIONS

Jacek Skrzydło

p. 4

Ilona Przybojewska

p. 11

Katarzyna Szepelak

p. 21

COMMENTARIES

Izabela Wróbel

p. 27

Katarzyna Strąk

p. 38

Ariel Mucha

p. 44

CASE LAW MILESTONES

Ewa Laskowska-Litak
Jurisdiction, copyright infringement and the Internet
- introduction and Court of Justice judgment of 3 October 2013 in case C-170/12, Peter Pinckney v KDG Mediatech AG, and Court of Justice judgment of 22 January 2015 in case C-441/13, Pez Hejduk v EnergieAgentur.NRW GmbH
p. 50

EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

Case law of the Supreme Court
(Monika Domańska)
p. 59

Case law of the Supreme Administrative Court
(Agata Hauser, Robert Talaga)
p. 61
Jacek Skrzydło
Limits of jurisdiction of the Court of Justice of the European Union to give preliminary rulings
Cooperation between Court of Justice of the European Union and domestic courts is one of the greatest achievements of acquis communautaire. This mechanism can function properly only if limits of jurisdiction are observed. This obligation applies not only to national courts versus the CJEU, but the CJUE also has this obligation towards national courts. So far, legal literature and case law have focused on the limits of jurisdiction of national courts in interpreting and applying EU law (e.g. the fact that secondary EU legislation cannot be pronounced invalid by a national court, the obligation to make a reference for a preliminary ruling imposed on a court whose decisions are fi nal, and the resulting prohibition for national courts to settle issues of interpretation of EU law without the assistance of the CJEU). This paper strives to present the risks that may emerge if the CJEU, while giving a preliminary ruling, unlawfully encroaches upon the territory reserved for the national courts, deciding the case in their stead.

Back to top


Ilona Przybojewska
Assessment of the market stability reserve in the light of the emissions trading scheme of the European Union
The present article describes and analyses the mechanism of market stability reserve, consisting in blocking the use of part of emission quotas, in the context of the entire European Union’s greenhouse gases emissions allowances trading scheme. The analysis also concerns the issue of conformity of provisions concerning the reserve mechanism with primary EU legislation – the impulse for which came from Poland’s action for d eclaration of invalidity of the decision introducing the reserve mechanism.

Back to top


Katarzyna Szepelak
New Act on National Cultural Property Restitution: paradoxes of transposition of EU provisions into Polish law
On 25 May 2017, a new Act on the National Cultural Property Restitution was adopted in Poland. The new act transposes into the Polish legal system provisions of Directive 2014/60/EU. The main purpose of this article is to present the impact the aforementioned transposition has on the Polish system of cultural property restitution (and, in the wider perspective, on the Polish system of protection of cultural heritage). Firstly, the article explains the subject-matter of the new Act, in particular the meaning of concepts: ‘cultural property’ and ‘national cultural property’. Then the procedure of return of Polish national cultural property is presented. The refl ections contained in the article lead to the conclusion that the new Act is an important instrument, fi lling legislative gaps that had existed in Polish law (namely lack of a normative basis for restitution of Polish national cultural property in accordance with EU law).

Back to top


Izabela Wróbel
Temporary mechanism of relocation of applicants for international protection as a guarantee of the right to asylum in the European Union - commentary on Court of Justice judgment of 6 September 2017, Joined Cases C-643/15 and C-647/15, Slovak Republic and Hungary v Council of the European Union
In the commented judgment, the Court of Justice confi rmed the legality of Decision (EU) 2015/1601, providing for the relocation of 120,000 applicants for international protection from Greece and Italy to other Member States, and also interpreted for the fi rst time Art. 78(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union, which was the legal basis for that decision. The Court also characterized the temporary relocation mechanism as an integral part of the acquis relating to the common asylum system and a crisis-management measure to ensure effective exercise of the fundamental right to asylum, laid down in Art. 18 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. In the author’s opinion, this enabled the Court of Justice to reiterate the purpose of the common European asylum system, which is to offer an appropriate status to any third-country national requiring international protection.

Back to top


Katarzyna Strąk
Legal character of Art. 78(3) TFEU - commentary on Court of Justice judgment of 6 September 2017, Joined Cases C-643/15 and C-647/15, Slovak Republic and Hungary v Council of the European Union
In the judgment of 6 September 2017, the ECJ – for the fi rst time in history – had an opportunity to analyse the legal nature of Art. 78(3) TFEU. This provision allows the Council to adopt provisional measures in case of a sudden infl ux of third-country nationals into the territories of the Member States of the EU. Such a measure – which took the form of Council Decision 2015/1601, obligating the Member States to relocate 120,000 persons staying in Italy and Greece – was adopted in the context of the refugee crisis of 2015. The Court of Justice examined, among other things, the notions used in Art. 78(3) TFEU in the light of the relocation decision in the context of the specifi c situation, namely the 2015 refugee crisis, and eventually dismissed, one by one, all complaints of the applicant states. However, frequent references to the broad discretion that the Council must be allowed may mean that Art. 78(3) TFEU will not be often used in practice, even if the situation indeed requires it.

Back to top


Ariel Mucha
Cross-border company conversion using the example of ‘hostile takeover’ of a company by the host Member State. Commentary on the decision of the Higher Regional Court of Frankfurt am Main of 3 January 2017 (20 W 88/15)
In the absence of the harmonisation at European level of the cross-border transfer of the corporate seat, this company restructuring operation causes numerous problems in practice. Recently, one may observe a new phenomenon which can be described as the ‘hostile takeover’ of a company by the host Member State. This anomaly involves the situation where the competent authorities in the host Member State ignore the fact that the transferred company does not comply with requirements laid down in the law of the home Member State. Such a situation occurred in the Polish case currently pending before the European Court, No. C-106/16, Polbud-Wykonawstwo. Secondly, the Higher Regional Court of Frankfurt am Main decided in the judgment of 3 January 2017 that the conversion of a German company into an Italian company was effective, even though, the company did not fulfi l the requirements laid down by the German law. The aim of this article is to analyse the latter case from the perspective of the EU freedom of establishment (Art. 49 read in connection with Art. 54 TFEU). It is important, in particular, to consider the way in which the German court construed the principle of equivalence and effectiveness expressed by the CoJ in case C-378/10, Vale and how the court referred to the question of whether the decision on the re-registration of the converted company is binding for the authorities in the home MS.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
sekretarz redakcji - Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty