Facebook

Baner_Podreczniki_akademickie_20_procent_tylko_72h_1920x60.jpg [26.17 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
60,10 60,10
Cena regularna: 66,78
66,78
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
 • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
 • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
 • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Sławomir Dudzik

str. 4

Tadeusz Zembrzuski

str. 13

Marcin Hotel

str. 21

Alicja Sikora

str. 28

PRZEGLĄDY ORZECZNICTWA

Agnieszka Knade-Plaskacz

str. 34

GLOSY

Adam Ploszka

str. 40

Karolina Sztobryn

str. 47

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Agnieszka Knade-Plaskacz

str. 53

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (Jakub Królikowski)
str. 59

Orzecznictwo Sądu Najwyższego (Monika Domańska)
str. 60

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 62
Sławomir Dudzik
Gospodarowanie częstotliwościami radiowymi w prawie Unii Europejskiej
Łączność elektroniczna odgrywa współcześnie kluczową rolę w codziennym życiu jednostek i społeczeństw. Stanowi również jeden z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Spektakularny wzrost odnotowuje przy tym łączność bezprzewodowa, wykorzystująca na swe potrzeby częstotliwości radiowe (np. telefonia komórkowa, sieci Wi-Fi)1. Częstotliwości są też wykorzystywane w innych sektorach, np. na potrzeby działalności nadawczej (telewizyjnej i radiowej), w produkcji, transporcie oraz na potrzeby niekomercyjnych usług podstawowych (obrona, służby ratownicze i ochrona środowiska). Gospodarowanie częstotliwościami staje się zatem jedną z kluczowych funkcji państwa (w wymiarze zarówno społecznym, jak i gospodarczym), przy czym skutki działań lub zaniechań organów państwowych w tej sferze mogą na lata determinować kształt rynków łączności elektronicznej, a tym samym dostępność określonych usług dla obywateli.

Początek strony


Tadeusz Zembrzuski
Skuteczny środek odwoławczy przed organami krajowymi a prawo do rozpoznania sprawy sądowej w rozsądnym terminie - rozważania na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 24.06.2014 r. w sprawie Grzona przeciwko Polsce (skarga nr 3206/09)
W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej jako ETPCz) pojawiają się wypowiedzi, że powództwo o odszkodowanie z art. 417 kodeksu cywilnego jest "skutecznym środkiem odwoławczym" w rozumieniu art. 13 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w celu ochrony prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie. Powództwo odszkodowawcze nie jest jednak samodzielnym i skutecznym środkiem prawnym, który obok funkcji represyjnej powinien pełnić także funkcję prewencyjną. Umożliwia ono wprawdzie stwierdzenie naruszenia gwarantowanego konwencyjnie prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, nie stwarza jednak możliwości wdrożenia odpowiedniej procedury naprawczej. Podejmowana próba zrównania charakteru i znaczenia powództwa ze skargą na przewlekłość postępowania wymaga krytycznej refleksji.

Początek strony


Marcin Hotel
Wybrane zagadnienia nowej europejskiej regulacji dotyczącej nadużyć na rynku kapitałowym
Celem obowiązujących na rynku kapitałowym zakazów związanych z nadużyciem informacji poufnych jest ochrona jego uczestników przed zjawiskiem asymetrii informacji. Stanowi to przejaw obowiązującej w prawie UE zasady równego dostępu do informacji, której ekonomicznym uzasadnieniem jest obniżenie kosztów pozyskania kapitału. Przyjmuje się, że sprawnie funkcjonujący rynek finansowy ma decydujące znaczenie dla wzrostu gospodarczego. W celu wzmocnienia integralności rynku 16.04.2014 r. przyjęto rozporządzenie MAR, które ujednolici w całej Unii Europejskiej prawo dotyczące nadużyć związanych z informacjami poufnymi. Niniejsze opracowanie stanowi porównanie obecnie obowiązującej w tym zakresie regulacji ze zmianami, które wejdą w życie 3.07.2016 r.

Początek strony


Alicja Sikora
Wybrane aspekty publicznego finansowania energii odnawialnej w świetle zasad pomocy państwa
Ochrona środowiska naturalnego, z punktu widzenia zasięgu regulacyjnego prawa unijnego, ma charakter wybitnie przekrojowy. W kontekście prawa pierwotnego granice polityki ochrony środowiska wyznaczone są za pośrednictwem celów o szerokim zakresie określonych w art. 191 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W konsekwencji ustawodawca unijny objął zakresem regulacji wyjątkowo zróżnicowane dziedziny, począwszy od problematyki ochrony przyrody, mechanizmów oddziaływania na środowisko, gospodarki odpadami, ochrony wód poprzez system jakości powietrza, działań przeciwko zmianom klimatu, a także nowych technologii. Pomimo że polityka ochrony środowiska należy w świetle art. 4 ust. 2 lit. e TFUE do kompetencji dzielonych między Unię a państwa członkowskie UE, cechuje ją szczególna intensywność regulacyjna. Ponadto, wraz w wejściem w życie Traktatu z Lizbony szczególnego znaczenia nabiera również art. 37 Karty Praw Podstawowych UE, a wraz z nim pytanie, jak interpretować zasadę wysokiego stopnia ochrony prawnośrodowiskowej z punktu widzenia praw jednostek?

Początek strony


Agnieszka Knade-Plaskacz
Naruszenie klauzuli porządku publicznego i pozbawienie strony możliwości obrony jako przesłanki odmowy uznania orzeczenia zagranicznego w sprawach cywilnych i handlowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
Jednym z podstawowych celów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 12.12.2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (dalej jako rozporządzenie nr 1215/2012) jest ułatwienie swobodnego przepływu orzeczeń pomiędzy państwami członkowskimi UE. Zgodnie z art. 36 ust. 1 rozporządzenia nr 1215/2012 orzeczenia wydane w jednym państwie członkowskim są uznawane w innych państwach UE, bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania. Ponieważ uznawanie orzeczeń wydanych przez sądy państw członkowskich powinno się opierać na zasadzie wzajemnego zaufania, rozporządzenie nr 1215/2012 w sposób wyczerpujący określa w art. 45 przesłanki odmowy uznania, wśród których ultima ratio stanowią: naruszenie porządku publicznego oraz pozbawienie strony możliwość obrony.

Początek strony


Adam Ploszka
Europejska Konwencja Praw Człowieka a insider trading
- glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Grande Stevens i inni przeciwko Włochom (skargi nr 18640/10, nr 18647/10, nr 18663/10, nr 18668/10, nr 18698/10)

Znaczenie europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (dalej jako EKPCz lub Konwencja)1 dla kształtowania standardów przestrzegania praw człowieka jest znaczne. Liczne wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej jako ETPCz) stojącego na straży przestrzegania EKPCz prowadzą do wyeliminowania lub chociażby w istotnym stopniu ograniczenia wielu z systemowych problemów prawnych państw-stron Konwencji. Część z tych wyroków nie byłaby wydana, gdyby nie stosowanie przez ETPCz specyficznej metody interpretacji przepisów EKPCz jako żywego instrumentu (ang. living instrument). Metoda ta pozwala na dopasowywanie Konwencji do wyzwań prawnych współczesnych państw demokratycznych, w szczególności wpływanie w coraz większym stopniu na funkcjonowanie biznesu. Takie podejście, przykładowo, pozwoliło na objęcie ochroną konwencyjną postępowania polubownego (arbitrażu) czy postępowań w sprawach podatkowych4. W jednym z najnowszych orzeczeń z 4.03.2014 r. w sprawie Grande Stevens i inni przeciwko Włochom (skargi nr 18640/10, nr 18647/10, nr 18663/10, nr 18668/10, nr 18698/10) ETPCz, zasiadając w składzie izby, podjął się oceny włoskiego postępowania w sprawie insider trading z punktu widzenia zgodności z prawami i wolnościami wynikającymi z EKPCz. Pojęcie insider trading w ogólności jest używane na określenie transakcji papierami wartościowymi spółki dokonywanych przez osoby mające dostęp do informacji poufnych w celu osiągnięcia przez dokonujących transakcji zysku. Problematyka insider tradingu jest uregulowana w prawie polskim, o czym szerzej w ramach komentarza do glosowanego orzeczenia.

Początek strony


Karolina Sztobryn
Ochrona nietekstowych elementów programu komputerowego
- glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 2.05.2012 r. w sprawie C-406/10 SAS Institute Inc. przeciwko World Programming Ltd

W wyroku z 2.05.2012 r. w sprawie C-406/10 SAS Institute Inc. przeciwko World Programming Ltd Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS) odpowiedział na 9 pytań prejudycjalnych sądu krajowego Anglii i Walii (High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division), mających na celu ustalenie przedmiotowego zakresu ochrony przewidzianego w dyrektywie 91/250/EWG o ochronie programów komputerowych (obecnie dyrektywa 2009/24/WE) oraz zasad ochrony podręcznika systemowego programu komputerowego jako utworu na podstawie dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. W wyroku TS określił m.in., jakie elementy programu komputerowego nie podlegają ochronie na podstawie dyrektywy 91/250/EWG, wskazał okoliczności ograniczenia wyłącznych praw podmiotu uprawnionego do programu komputerowego, a także kiedy powielenie elementów opisanych w podręczniku użytkownika innego programu komputerowego w programie komputerowym lub w podręczniku użytkownika programu może stanowić naruszenie prawa autorskiego.

Początek strony


Agnieszka Knade-Plaskacz
Unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - zgodność wtórnego prawa UE z umowami międzynarodowymi i międzynarodowym prawem zwyczajowym
- wprowadzenie i wyrok TS z 21.12.2011 r. w sprawie C-366/10 Air Transport Association of America i inni przeciwko Secretary of State for Energy and Climate Change

Przedstawiony wyrok, wydany w składzie wielkiej izby, dotyczy zarówno europejskiej polityki klimatycznej, jak i relacji pomiędzy prawem unijnym a międzynarodowym prawem publicznym. Umowy międzynarodowe zawarte przez Unię są na podstawie art. 216 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako TFUE) wiążące dla instytucji unijnych i w konsekwencji mają pierwszeństwo przed przyjmowanymi przez nie aktami prawnymi. Istotne jest zatem określenie, czy i w jakim zakresie jednostki mogą powoływać się na umowy międzynarodowe i na zasady międzynarodowego prawa zwyczajowego, w celu zakwestionowania ważności aktu prawa wtórnego UE.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES AND DISSERTATIONS

Sławomir Dudzik
 • Administration of radio frequencies in European Union law
 • p. 4

  Tadeusz Zembrzuski
 • Effective remedy before a national authority and right to hearing within a reasonable time. Reflections against the background of judgment of the European Court of Human Rights of 24 June 2014 in the case of Grzona versus Poland (application no. 3206/09)
 • p. 13

  Marcin Hotel
 • Selected problems concerning a new European regulation on market abuses
 • p. 21

  Alicja Sikora
 • Financing Renewable Energy in the light of State aid rules
 • p. 28

  CASE LAW REVIEWS

  Agnieszka Knade-Plaskacz
  Infringement of a public order clause and depriving a party of the possibility of defence as reasons for refusal to recognize a foreign judgment in civil and commercial cases in the light of CoJ case law
  p. 34

  COMMENTARIES

  Adam Ploszka
  European Convention on Human Rights and insider trading
  - commentary on European Court of Human Rights judgment in case Grande Stevens and Others versus Italy (applications no. 18640/10, no. 18647/10, no. 18663/10, no. 18668/10, no. 18698/10)
  p. 40

  Karolina Sztobryn
  Protection of non-textual elements of computer programs
  - commentary on Court of Justice judgment of 2 May 2012 in case C-406/10 SAS Institute Inc. versus World Programming Ltd
  p. 47

  CASE LAW MILESTONES

  Agnieszka Knade-Plaskacz
  EU scheme for greenhouse gas emission allowance trading - consistency of EU secondary law with international treaties and customary international law
  - introduction and CoJ judgment of 21 December 2011 in case C-366/10 Air Transport Association of America and Others versus Secretary of State for Energy and Climate Change
  p. 53

  EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

  Constitutional Court case law (Jakub Królikowski)
  p. 59

  Case law of the Supreme Court (Monika Domańska)
  p. 60

  Case law of the Supreme Administrative Court (Agata Hauser, Robert Talaga)
  p. 62
  Sławomir Dudzik
  Administration of radio frequencies in European Union law
  Nowadays, radio frequencies are a public good of particular social and economic importance. In the light of EU law it is public interest which should determine their use above anything else. This applies to the level of strategic planning and coordination between the Member States of the policy in cases concerning the radio spectrum, as well as to management of this spectrum, including granting, amending, prolonging and revoking rights to use radio frequencies. Creation of a single market for electronic communications in the EU requires an even broader transfer of competencies in cases concerning the radio spectrum from the national to the European Union level. In the light of the draft of a new European regulation, the Commission starts to share, to a large extent, the responsibility for not only stipulating general rules concerning the use of frequencies in the European Union, but also their regular management.

  Back to top


  Tadeusz Zembrzuski
  Effective remedy before a national authority and right to hearing within a reasonable time. Reflections against the background of judgment of the European Court of Human Rights of 24 June 2014 in the case of Grzona versus Poland (application no. 3206/09)
  The Polish law provides for two legal remedies connected with the problem of excessive length of court proceedings, namely the complaint about excessive length of proceedings, which the complainant can use while proceedings in the case are still pending, and separate claim for damages under Art. 417 of the Civil Code. ECtHR case law is inconsistent and it is a source of doubts as to the correct legal remedies enabling pursuing redress for infringements of Art. 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) resulting from failure to hear the case within a reasonable time. Recognition of the claim for damages as an effective remedy within the meaning of Art. 13 ECHR is controversial. It equates the nature and i mportance of the claim with those of the complaint against excessive length of proceedings as a remedy on which it depends whether an application to the ECtHR is admissible in case of infringement of the right guaranteed by Art. 6 ECHR to have a case heard within a reasonable time. The claim for damages does not, however, meet the requirements set for 'efficient' and 'effective' remedies in cases when the right to a hearing which is infringed by excessive length of the court proceedings.

  Back to top


  Marcin Hotel
  Selected problems concerning a new European regulation on market abuses
  An integrated, efficient and transparent market requires market integrity (honesty). Market abuses harm and undermine trust in securities and derivatives. This paper analyses EU Regulation No 596/2014 (MAR), which introduces uniform regulations concerning the capital market in whole Europe. The first part is devoted to the existing state of law, including case law of the Court of Justice of the European Union. The second part presents changes resulting from the new regulation in the context of the reasons that brought about its introduction. The conclusion includes an assessment of the new provisions.

  Back to top


  Alicja Sikora
  Financing Renewable Energy in the light of State aid rules
  The horizontal nature of environmental aims enshrined in primary and secondary EU law leads inevitably to the confrontation with targets of other EU policies. Financing renewable energy is one of the current examples illustrating contention between environmental protection and competition law rules. It is beyond doubt, that using renewable energy contributes notably to achieving objectives of Articles 11 and 191(1) TFEU e.g. preservation and improvement of the environmental quality through limiting the impact of energy use on the latter. Nevertheless, nothwidstanding the scope of targets of the energy policy of a Member State, financing of the use of renewables must comply with requirements of Art. 107 TFEU establishing rules applicable to State aid.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty